Home

Klíčová slova v bakalářské práci

Klíčová slova FF - KISK: Kurz práce s informacem

 1. Klíčová slova. S formulací názvu projektu, výzkumné zprávy nebo diplomové práce vám mohou pomoci tzv. klíčová slova, která jsou společně s anotací nebo abstraktem důležitým prvkem každého odborného textu. Klíčová slova jsou taková slova, která vystihují obsahovou podstatu textu, pomáhají čtenářům rychle se v.
 2. - Klíčová slova mimo názvů se píší malým písmenem, včetně anglických termínů - Uvozovky nevyužíváme - U názvů respektujeme pravopis daného jazyka (Aj- všechny písmena v ale klíč. slovo jenázvu společnosti velkým písmenem) - Klíčová slova jsou v jazyce dané práce + anglický ekvivalent udvar, České pivo
 3. Anotací se rozumí stručný obsah práce prezentovaný v několika větách. Bývá zpracována v jazyce práce a v anglicém jazyce. U prací psaných v angličtině se uvádí překlad do češtiny. Pod anotací jsou uvedena klíčová slova, která jednoznačně charakterizují náplň práce. Klíčových slov by mělo být 4-6

 1. ologické zakotvení práce. V části klíčová slova však tyto pojmy nedefinujeme
 2. Musí být shodná s titulní stránkou bakalářské nebo diplomové práce, avšak má název - Teze bakalářské práce nebo Teze diplomové práce. Abstrakt a klíčová slova . Abstrakt v českém jazyce musí stručně shrnout, o čem bude práce pojednávat, jaké oblasti se konkrétně týká, co je jejím hlavním cílem a výstupem
 3. ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA, BIBLIOGRAFICKÁ CITACE strana 5 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je zmapovat přehled současného stavu poznání v oblasti diskových podmítačů a konstrukce pracovního orgánů diskového podmítače. V první části je stručně popsána historie zemědělství, vývoj a možn
 4. 6. Nezapomeňte na klíčová slova . Pokud se jedná o již zmíněnou odbornou práci, díky anotaci bude snadno dohledatelná. V anotaci byste tak měli uvést čtenáře do problematiky práce a stručně mu vysvětlit, čím se v navazujícím textu hodláte zabývat. Můžete představit i jednotlivé kapitoly, to vše však jasně a.
 5. Abstrakt a klíčová slova se uvádějí nejdříve v českém a následně v anglickém jazyce (Abstract, Keywords). U disertačních prací je abstrakt rozšířen také o přínos práce. Česká a anglická verze je pak každá na samostatné stránce
 6. 6. Nezapomeňte na klíčová slova. Pokud se jedná o již zmíněnou odbornou práci, díky anotaci bude snadno dohledatelná. V anotaci byste tak měli uvést čtenáře do problematiky práce a stručně mu vysvětlit, čím se v navazujícím textu hodláte zabývat. Můžete představit i jednotlivé kapitoly, to vše však jasně a.
 7. Hlavním cílem je úspěšně prodat svou práci a seznámit čtenáře nejen s obsahem. Do abstraktu nezapomeňte uvést, stejně jako u anotace, i klíčová slova, díky kterým bude text snadno dohledatelný i na základě třeba jen jednoho konkrétního slova, podle kterého si někdo vyhledává informace pro svou potřebu. I abstrakt.

klíčová slova Formatovani-dokumentu

Bakalářská a diplomová práce musí obsahovat abstrakt a klíčová slova v českém a anglickém jazyce (klíčová slova v počtu cca 4-6). Abstrakt by měl být zařazený před obsahem. U bakalářské práce by abstrakt a klíčová slova v obou jazycích dohromady neměly přesáhnout rozsah 1 strany zvolená klíčová slova chápu jako celistvou sémantickou strukturu dvoudomé povahy, tedy . absurdita → apel . na recipienta. a. bsurdita. se v chronologii díla objevujejako proměňující se pojem (viz dále) a. pel. se vyjevuje coby . sémantické gesto, jak jej definoval Mukařovský

Manuál Pro Zpracování Závěrečných Prac

 1. v Estonsku, Dánsku, Lotyšsku a na Kypru. Závěr práce tvoří zhodnocení výše zmíněného porovnání a pohled do budoucna, jakým směrem by se mohlo půjčování zvukových a zvukově obrazových záznamů v České republice ubírat. Klíčová slova
 2. Práce na příbuzné téma (mají shodná klíčová slova): Obhajoba bakalářské práce: Kvalita života seniorů v zařízeních pobytových sociálních služeb v době současné pandemické situace na příkladu vybrané pobytové služby ve městě Orlov.
 3. Sociální politika a sociální práce / Sociální práce. Klíčová slova: paliativní péče, principy paliativní péče. Tématem bakalářské práce je paliativní péče v domovech pro seniory. V bakalářské práci jsem se zaměřila na problematiku paliativní péče v DPS proto, že úmrtí v
 4. Převeďte text bakalářské práce do formátu pdf. Připravte si pdf soubory s titulním listem vaší bakalářské práce a všechny tyto soubory spojte do jednoho pdf souboru např. na webu pdfMerge v pořadí: titulní list v českém jazyce, zadání bakalářské práce, anotace a klíčová slova v češtině
 5. Součástí bakalářské práce musí být český i anglický název, klíčová slova [10] v angličtině i češtině, česká i anglická anotace, jmenný rejstřík. Součástí diplomové práce musí být český i anglický název, klíčová slova [11] v angličtině i češtině, česká i anglická anotace, jmenný i věcný rejstřík

Formátování, korektura a úprava bakalářských i diplomových

V některých případech se abstrakt v bakalářských pracích neuvádí. Abstrakt, název práce a klíčová slova slouží především k vyhledávání daného dokumentu v archivech či databázích. Pokud se chcete o abstraktu bakalářské práce dozvědět více dopodrobna, doporučujeme nastudovat platnou normu ČSN ISO 214 (http. Klíčová slova v dalším jazyce: autologous transplantation;hematopoiesis;blood;hematooncology: Abstrakt: V mé bakalářské práci jsme se zaměřili na ošetřovatelskou péči o pacienty v přípravě k odběru krvetvorných buněk pro autologní transplantaci. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část

Klíčová slova abecedn Obhajoba bakalářské práce: Realita v oblasti kompetencí zdravotnického záchranáře na území České republiky | Práce na příbuzné téma. 14. Jelínková, Lucie Fakulta: Lékařská fakulta Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc na magisterskou práci a přinést hodnotné obohacení teorie a praxe v dané oblasti. Projekt bakalářské práce • Autor projektu, UČO • Studijní program, obor • Datum předložení projektu • Téma práce česky • Klíčová slova česky • Téma práce anglicky • Klíčová slova anglick Tištěná verze: závěrečná práce se může odevzdat na sekretariát katedry garantující studijní obor, či program, který se nedělí na obory až po nahrání elektronické verze práce do PROJECTS do 12 hodin (včetně vyplněných editačních polí: abstrakt a klíčová slova v jazyce práce a anglickém jazyce, jazyk práce) a. Anotaci i klíčová slova umisťujeme hned na začátek práce, v případě bakalářských či diplomových prací hned za čestné prohlášení, ještě před obsah a úvod. Nezapomeňte také na to, že celý text i s klíčovými slovy by měl být na jedné, samostatně vyhrazené straně. Jak probíhá obhajoba bakalářské práce Jeho součástí jsou také klíčová slova související s oblastí, na kterou se autor v bakalářské práci zaměřuje. Pokud čtenář hledá v databázi bakalářskou práci zaměřenou na konkrétní problematiku, využívá k tomu právě klíčových slov

Abstrakt, Klíčová Slova, Bibliografická Citac

Klíčová slova. Anotace v angličtině. Anglická klíčová slova. Přílohy volně vložené (pokud existují). Přílohy vázané v práci. Rozsah práce. Jazyk práce. Výňatek ze SZŘ UP Student se při své závěrečné práci nesmí uchýlit k plagiátorství jazyce práce, a angličtině; platí i pro klíčová slova V abstraktu je ve stručnosti naznačen obsah práce, tj. cíl, data, metody a hlavní závěry práce. Abstrakt v podstatě zastupuje celou práci, je jejím výtahem. Délka abstraktu pro bakalářské a magisterské práce by neměla překročit 150 slov. Na abstrakt navazují tzv. a anglický název práce, klíčová slova (ihned pod abstraktem, heslovitě vymezují zaměření práce, neopakují se v nich slova z nadpisu práce, rozsah je 4-6 klíčových slov/sousloví), obsah (viz dále). U obou typů závěrečné práce je možno doplit tyto části: seznam obrázků (při větším počtu než pět)

Formální úprava Diplomové a Bakalářské práce (dále jen práce) je popsána ve směrnici rektora č. 5/2018 (verze platná od 15. 2. 2020): Název práce, anotace a klíčová slova v českém jazyce a to samé v anglickém jazyce - (viz Příloha I těchto pokynů a viz směrnice rektora). Název tématu práce v českém jazyce: Klíčová slova v českém jazyce: Název tématu práce v anglickém jazyce: Klíčová slova v anglickém jazyce: Zdůvodnění výběru tématu. Formulace problému, který bude v práci řešen: Cíl práce: Charakteristika metod: Struktura práce: Odborná literatura : Souhlas vedoucího práce Každá práce musí obsahovat dva obsahově shodné souhrny. Jeden v češtině, druhý v angličtině. Název práce a klíčová slova v obou jazycích musí být také uvedeny. Souhrn je jednou z nejdůležitějších částí. Je vizitkou celé práce, čtenáři by mělo být jasné, čím se práce zabývá a jaké jsou její výstupy 2-3 stránky, obsahuje nejdůležitější souhrn bakalářské práce: Titulní list: shodný s titulním listem BP, ale s označením Teze bakalářské práce: Abstrakt a klíčová slova: česká verze: Vlastní text: musí zmiňovat cíl a metodiku práce, hlavní náplní je pak vlastní zpracování s výsledky a komentáři autor vedení bakalářské práce, cenné rady a trpělivost. Děkuji také své rodině a přátelům, kteří mě v průběhu studia podporovali a měli velkou trpělivost během zpracování bakalářské práce. Klíčová slova: paliativní péče, umírání, dříve vyslovené přání, všeobecná sestra.

Anotace bakalářské/diplomové prác

Klíčová slova vyjadřují nejdůležitější pojmy v celé práci, uvádějte vždy minimálně tři klíčová slova. Klíčová slova se píší nejen jako samostatná slova, ale i jako slovní spojení (několik slov) s hierarchickým řazením od nejobecnějších po nejkonkrétnější pojmy, například: analýz Klíčová slova v angličtině: Přílohy vázané v práci: Rozsah práce: Jazyk práce: Příloha číslo 4. Anotace závěrečné práce. ANOTACE. Jméno a příjmení: Katedra nebo ústav: Vedoucí práce: Rok obhajoby: Název závěrečné práce: Název závěrečné práce v angličtině: Anotace závěrečné práce: Klíčová slova.

Abstrakt bakalářské/diplomové prác

e) Klíčová slova. f) Anotace v angličtině. g) Anglická klíčová slova. h) Přílohy volně vložené (pokud existují). i) Přílohy vázané v práci. j) Rozsah práce. k) Jazyk práce. Uchazeč, který podal přihlášku ke státní rigorózní zkoušce, odevzdává rigorózní práci v tištěné i ekvi-valentní elektronické podobě 1. Terminologie a klíčová slova - poradí vám vedoucí práce nebo školitel Ujasněte si odbornou terminologii k tématu, na které se v práci zaměříte, a to i v angličtině. Připravte si základní odborné termíny pro téma (klíčová slova), jejich synonyma, nadřazené obecnější pojmy i podřazené speciálnější pojmy. 2 Bakalářské práce / Bachelor's works KDMML DFJP (Bc.) Klíčová slova; Vyhledat v rámci této kolekce: Poslední příspěvky. Název: Skladování a manipulace se zbožím v podniku Svijanská nápojka s.r.o. Typ: bakalářská práce Autor: Diviš, Jan Datum: 2021. Název: Marketingová.

Jak napsat diskuzi v bakalářské práci Klíčová slova. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo online. Poznaj zasady bezpiecznego surfowania w sieci, by nie wpaść w sidła podstępnych Sieciuchów V práci se musíte více snažit, jinak si vás nadřízený brzy pozve na kobereček a nebude to hezké Název práce, Název v angličtině, Anotace, Klíčová slova, Anotace v angličtině, Anglická klíčová slova, Rozsah práce a Jazyk práce do systému studijní agendy STAG (úloha Absolvent - Vysokoškolské kvalifikační práce - Názvy práce a Anotace, přílohy) Každá práce musí obsahovat dva obsahově shodné abstrakty. Jeden v češtině, druhý v angličtině. Název práce a klíčová slova v obou jazycích by zde také měly být zmíněny. Abstrakt je jednou z nejdůležitějších částí. Mnoho lidí si po přečtení abstraktu udělá obrázek o celé práci

Abstrakt může používat textových formulací z textu semestrálního projektu, bakalářské nebo diplomové práce, ale jako celek je formulován nově. Obvyklý rozsah abstraktu je 5 - 10 řádků, 50 - 100 slov nebo do 1000 znaků. Klíčová slova. Klíčová slova v českém jazyce Diplomová práce má mít nejměně 108 000 znaků (tj. 60 normostran); bakalářská práce 72 000 znaků (tj. 40 normostran).Do tohoto rozsahu se započítává poznámkový aparát a naopak nezapočítávají přílohy. Odevzdávají se ve dvou tištěných exemplářích vázaných v kroužkové vazbě a v elektronické verzi uložené do SISu

Video: Jak napsat (a nepsat) odbornou práci: Zásady, návody

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE. akademický rok 20../20.. Jméno a příjmení studenta: Studijní program: Studijní obor: Název tématu práce v českém jazyce: Klíčová slova v českém jazyce: Název tématu práce v anglickém jazyce: Klíčová slova v anglickém jazyce: Zdůvodnění výběru témat - klíčová slova by neměla obsahovat totéž, co je již zmíněno v názvu práce, jelikož jde o termíny, které slouží vyhledávačům; klíčová slova jsou doplňkem pro vyhledávání - V kapitole 1.2 autorka cituje dokument z roku 2010 a přitom uvádí údaje za rok 201 Minimální rozsah: 600 slov pro bakalářskou práci a 800 slov pro diplomovou práci. Ve své bakalářské práci bych se chtěla věnovat politice rovných příležitostí žen a mužů, konkrétně v primárním vzdělávání v České republice, kde jsou velké rozdíly v počtu učitelek a učitelů

Obhajoba bakalářské práce: Akutní urologické stavy u mužů v přednemocniční péči | Práce na příbuzné téma Seznam prací, které mají shodná klíčová slova. 2 Abstrakt v češtině a angličtině stručně shrne, o čem bude práce pojednávat, jaké oblasti se týká, co je jejím hlavním cílem a výstupem. Rozsah abstraktu v každém jazyce je 120 - 250 slov. Klíčová slova (keywords) v češtině a angličtině. Zadání práce je kopií textu zadání práce včetně literatury Doporučená struktura bakalářské práce. Úvodní strana - Zpravidla se uvádí název práce, jméno autora a vedoucího práce. Abstrakt práce a klíčová slova - Prvně se řadí abtrakt a klíčová slova v anglickém jazyce a následně obdobný text v českém jazyce

Jak správně napsat anotaci do bakalářské či diplomovéVlastní přínos a využití práceRozsah bakalářské práce vut | fsi bakalářská práce 2021

na ČVUT v Praze Fakultě dopravní doc. Ing. Jiří ČARSKÝ, Ph.D. (proděkan pro pedagogickou činnost) V Praze dne 11.12.2014 * Title: Bakalářská práce Author: vlecka@seznam.cz prezentace Struktura VZKP Struktura VZKP Desky VZKP Titulní stránka Zadání VZKP Prohlášení Abstrakt Klíčová slova Obsah Seznam použitých. Bakalářské a diplomové práce, u kterých proběhla obhajoba, jsou v elektronické verzi zveřejňovány prostřednictvím Digitální knihovny Univerzity Pardubice. Obhájené disertační a rigorózní práce jsou univerzitní knihovnou zveřejňovány v tištěné i elektronické verzi. Tištěné verze prací jsou součástí prezenčního fondu Univerzitní knihovny UPCE a najdete je.

Anotace bakalářské/diplomové práceInvazní rostliny v ČR | Digitální repozitář UK

Zadání bakalářské či diplomové práce - Zlepšit

Práce na příbuzné téma (mají shodná klíčová slova): pristrojove potapeni, prednemocnicni neodkladna pece, prehospital emergency care., barotrauma, scuba diving, dekompresni nemoc, decompression sickness, prvni pomoc, first aid. Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnost Klíčová slova; Hledat v rámci této komunity a jejích kolekcí. Bakalářské práce / Bachelor's works KO FZS (Bc.) [847] Diplomové práce / Theses KO FZS (Mgr.) [445] Poslední příspěvky. Název: Zkušenosti onkologicky nemocných s operačním zákrokem Typ: diplomová práce Autor: Stránská, Kateřina Datum: 2021 V bakalářské práci bude zhodnocena finanční situace podniku KoHal, s.r.o. za roky 2015-2019. V teoretické části jsou popsané metody, které budou použity pro zjištění finančního zdraví. V analytické části uvedené metody. Co musí práce z formálního hlediska obsahovat a v jakém pořadí o úvodní stranu o prohlášení (použijte znění uvedené všabloně) o bibliografickou citaci o anotaci/abstrakt v Čj(vč. uvedení celého názvu práce) + klíčová slova vČj o anotaci/abstrakt vAj (vč. uvedení celého názvu práce) + klíčová slova vA

Vybrané užitkové rostliny subtropů a tropů | Digitální

Budoucí autor by měl své téma bakalářské a diplomové práce volit v návaznosti např. na svůj studijní obor, další specializace či vědecko-výzkumnou Zadání je stručnou charakteristikou práce v českém nebo anglickém jazyce. V této klíčová slova a JEL klasifikace (vše na stejné stránce) 6. Obsah 7. Vlastní. V nabídce příjmení naleznete počáteční písmena jen existujících absolventů. Program/obor. A B E F H I K M P Ř S V vše rozbalit. Aplikovaná informatika. Bankovnictví. Bezpečnostně právní studia. Business Management and Corporate Finance. Business Management and Corporate Finance & Bachelor of Science in Business Administration Vedoucí bakalářské práce Ústav architektury Ing. arch. Josef Sátora, CSc. Vedoucí bakalářské práce Ústav pozemního stavitelství doc. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D. Datum zadání bakalářské práce 8. 6. 2012 Datum odevzdání bakalářské práce 1. 2. 2013 V Brně dne 8. 6. 201 Pro bakalářské práce z psychologie je doporučeno, aby hlavní text empirický orientovaných prací (pokud to vyhovuje tématu práce) byl strukturován do následujících kapitol: · Úvod · Teoretická východiska, dále vnitřně členěná na kapitoly a podkapitoly (analyticky představená klíčová témata, která odůvodňují. Předmětem bakalářské práce je návrh konstrukcí tenisové haly a přilehlého sociálního zázemí. Jedná se o jednolodní halu o rozponu 27,3 metrů a délce 49,5 metrů. Výška haly v největším bodě je 10,0 metrů

BP odevzdaná v květnu 2020 musí mít schválené Zadání bakalářské práce v letním semestru 2019). ZADÁNÍ DP - odevzdat nejpozději 3 semestry před předpokládaným ukončením studia (tzn. v dubnu pro předpokládané odevzdání práce v prosinci následujícího kalendářního roku, v listopadu pro předpokládané. Klíčová slova (anglicky) prohibited film, cinematography, normalization, media, press, Czechoslovakia, 60s, communism. Abstrakt (česky) Hlavním tématem i cílem bakalářské práce bylo nastínit, zda československé hrané filmy, které vznikly v 60. letech a na počátku normalizace putovaly do tzv. trezoru, skutečně odráží. SVŠE nevýdělečně zveřejňuje bakalářské práce studentů, u kterých proběhla obhajoba.Všechny práce jsou uloženy v knihovně fyzicky a od roku 2011 také elektronicky prostřednictvím úložiště Theses.Povinnost zveřejňování závěrečných prací vyplývá z § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění V rámci této bakalářské práce byl vytvořen model predikující celkový počet vstřelených bodů v následujícím vývoji basketbalového zápasu NBA. Predikce jsou založeny na datech z předchozích zápasů a statistik, které v daném. Průvodce po bakalářské práci. Podle akreditovaných studijních plánů je bakalářské studium na MFF UK zakončeno státní závěrečnou zkouškou, která sestává z ústní části a z obhajoby bakalářské práce.Konkrétní okruhy otázek pro ústní část státní závěrečné zkoušky jednotlivých studijních oborů jsou uvedeny ve studijních plánech

Návrh projektu diplomové práce (podrobný

Cílem mé bakalářské práce bude popsat a ukázat možnosti programu Cinema 4D při tvorbě 3D scény. Na začátku bych rád čtenáře seznámil obecně s pojmem 3D grafika, s jeho historií a rostoucím využitím v současné době klíčová slova v češtině a angličtině anotaci v českém jazyce anotaci v anglickém jazyce nebo v německém jazyce Student bakalářskou práci sám nahraje v .pdf do STAGu! V kaţdé bakalářské práci bude vloţené CD, na kterém bude celá práce ve wordu. Vedoucí bakalářské práce a oponent prác Adámik, Róbert Fakulta: Vysoká škola hotelová v Praze Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví Obhajoba bakalářské práce: Analýza metódy Sous vide a využitie v reštauráciách | Práce na příbuzné tém • V bakalářské práci student nejen navazuje na to, co již bylo o daném problému napsáno, ale také přináší nové poznatky a informace a vlastní pohledy. Anotace a klíčová slova v českém i anglickém jazyku je žádoucí uspořádat na jednu stranu. Uspořádání je naznačeno v příloze č

Teze bakalářské nebo diplomové práce je stručným shrnutím celé práce. Je to dokument celkem cca o 4 stranách. Obsahuje titulní stránku, abstrakt, klíčová slova, cíl, metodiku, výsledky, diskusi a závěr. To vše je třeba srazit do 2-3 stran - maximálně Hodnocení bakalářské práce se odvíjí od posudku vedoucího práce a oponenta. Ti práci posuzují především na základě těchto kritérií: souhrn a klíčová slova odpovídají obsahu práce; Oponent k práci pokládá dvě otázky, na které je dobré si připravit odpovědi. S těmi ale vyčkat až na dotaz komise a. Strany práce se číslují v pravém dolním rohu. Součástí bakalářské práce musí být český i anglický název, klíčová slova10 v angličtině i češtině, česká i anglická anotace, jmenný rejstřík. Součástí diplomové práce musí být český i anglický název, klíčová slova11 v angličtin

Bakalářská práce počet stran, bakalářská práce (hovorově

Abstrakt bakalářské práce SeminarkyZa

o Klíčová slova o Anotace v angličtině o Anglická klíčová slova o Rozsah práce o Jazyk práce Ve stejném formuláři vloží do systému STAG vlastní soubor či soubory elektronické verze kvalifikační práce pomocí odkazu: NAHRÁT SOUBOR (Odevzdat práci v elektronické podobě) Klíčová slova: sociální služby, poskytovatelé, uživatelé, registrace V teoretické části své bakalářské práce jsem shrnula stručný historický vývoj sociálních slu- Praktickou část bakalářské práce tvoří kvantitativní výzkum, který je zaměřený na jednu z. Abstrakty a klíčová slova. Abstrakty + klíčová slova se nepočítají do celkového počtu stran práce. Každý abstrakt má délku maximálně 1450 znaků včetně mezer, povinně se uvádí v češtině/slovenštině a zároveň angličtině; obě jazykové verze jsou vyžadovány i u anglicky psaných prací Správně nastavená hypotéza je základem kvalitně zpracované praktické části v bakalářské a diplomové práci. Proč? Od hypotetických otázek se odvíjí směr výzkumu, který si v práci dáváte a položení těch správných otázek ukazuje nejen odbornost samotné bakalářky či diplomovky, ale i hloubku pochopení problému

d) Anotaci práce v jazyce českém a anglickém. e) Klíčová slova práce v jazyce českém anglickém. Počet klíčových slov je zpravidla 5. f) Obsah umístěný na začátku práce. g) Úvod, vlastní text členěný do kapitol, závěr nebo shrnutí. h) Poznámkový aparát, seznam použitých informačních zdrojů a pramenů. 9 Klíčová slova (česká): Podpis autora bakalářské práce. Tento dokument je nedílnou, povinnou součástí bakalářské práce i portfolia (titulní list) Title: Č Author: Uživatel Last modified by: sedmicka Created Date: 9/10/2015 8:57:00 PM Company Bakalářské práce odevzdávají studenti v pozdějším termínu než diplomové, neboť obhajoby bakalářských prací probíhají v rámci SZZ v pozdějších termínech než obhajoby diplomových prací. Klíčová slova česky a Klíčová slova anglicky ve znění, které je uvedeno v tištěné práci. nepovinně vyplnit. Název práce v češtině Poděkování Zde následuje poděkování. Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou bakalářskou práci Název bakalářské práce v češtině vypracoval/vypracovala (nehodící se vymažte) samostatně. Dále prohlašuji, že všechny Následují klíčová slova v angličtině Bakalářské práce experimentálního charakteru a zpracování již existujících dat mají formu malé DP. Neměla by tedy chybět struná, ale hutná rešerše, metodika a popis území diplomové a bakalářské práce Daniel Marek, Jan Pavlovič, Petr Sojka 20. listopadu 2015 Abstrakt Tento text popisuje instalaci a použitú sady maker pro sazbu diplomové a bakalářské práce na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v systému shrnutí a klíčová slova pomocí prostředí.