Home

Obhajoba bakalářské práce

Obhajoba bakalářky (diplomky) zní pro mnohé studenty tak abstraktně, že prakticky ani nepočítají s tím, že by se ji vůbec dožili. A přece, jsou-li dostatečně vysílení, nevyspaní, hladoví a předem smířeni s neúspěchem, s vypětím všech sil práci odevzdají Obhajoba bakalářské práce - ukázková případová studie Připravili jsme pro vás vzor obhajoby bakalářské práce na ekonomické téma. Věříme, že vám tato případová studie bude užitečná při vaší přípravě obhajoby vlastní práce

Jak (ne)připravit příšernou obhajobu bakalářské práce

Obhajoba bakalářské práce prezentace. Z důvodu obhajoby bakalářské práce před komisí je velmi důležité, aby se autor obhajované práce ve sledovaném tématu velmi dobře vyznal, ovládal odbornou terminologii a především studovanému jevu rozuměl Posudky a obhajoba bakalářské práce 1) Struktura obhajovací přednášky Úvod - pozdravit-představit se, název bakalářské práce, školitel a pracoviště Stať- jádro přednášky-1. část - může např. odpovídat kapitole Úvod-2. část - pojedná přehledněo nejzajímavějších poznatcích, nejlépe doprovodit. Při tvorbě prezentace nezapomeňte, že by měla být pouze doplňkem mluveného projevu. Odevzdáním to nekončí. Upozornění v Informačním systému MU, že vám do archivu závěrečné práce přibyly posudky, vám velmi nápadně připomíná, že je diplomku potřeba ještě obhájit.Přečtěte si pár tipů, jak se na jeden z posledních kroků v cestě za vysokoškolským. Obhajoba diplomové práce (bakalářské nebo disertační) bývá povinnou součástí státní závěrečné zkoušky.Na typu práce ani tak moc nezáleží. Jde spíše o to, jak se vám podaří zaujmout členy komise a jaký bude jejich výsledný pocit (celkový dojem). Abyste během obhajoby na nic důležitého nezapomněli, můžete si většinou připravit prezentaci Příprava na státnice: Obhajoba diplomky, bakalářky. Publikováno: 19.5.2011. Předchozí textík o slajdech se ukázal býti čteným (první dva dny přes 650 zobrazení). To mě těší, děkuji za váš nevšední zájem a zkusím napsat něco užitečného i semhle. Takže obhajoba diplomové práce: Nezačínejte slovem takže

Obhajoba bakalářské práce - ukázková případová studie

  1. y, nemáte někdo zkušenosti s obhajobou své bakalářky? já už jdu teď podruhé a nějak nevím, jak to zvládnout. Poprvné jsem udělala zkoušky 1/1, ale bakalářku jsem měla od vedoucího ohodnocenou 1 a oponenta 4, takže se se mnou vůbec nebavili a rovnou mě vyrazili, protože.
  2. Obhajoba bakalářské práce se špatným hodnocením Ahoj, potřebuji se vypsat, případně slyšet zkušenosti někoho dalšího. Omlouvám se za anonym, ale přijde mi to dost osobní
  3. Instrukce k obhajobě bakalářské práce Obhajoba bakalářské práce je veřejná. Jednání je vedeno v českém/slovenském jazyce. Obhajoba se skládá z prezentace bakalářské práce, hodnocení oponentem a školitelem, zodpovězení otázek vznesených oponentem, dále následuje stručná diskuse/odpovědi studenta na otázky z pléna
  4. Obhajoba bakalářské práce je veřejná. Jednání je vedeno v českém/slovenském jazyce. Obhajoba se skládá z prezentace bakalářské práce, hodnocení oponentem a školitelem, zodpovězení otázek vznesených oponentem, a dále stručná diskuse/odpovědi studenta na otázky z komise a z pléna
  5. imálně (zdržuje to a navíc může selhat internet, mějte plán B).<br />Můžete si do prezentace vložit záhlaví s logem školy, názvem práce a jménem (to aby komise bezpečně věděla, o které práci je teď řeč).<br />Pokud si donesete prezentaci na flashce, pro jistotu si ji ještě uložte online (např.
  6. Obhajoba bakalářské práce prověřuje praktické schopnosti a dovednosti studenta při návrhu, zpracování zadaného úkolu, jeho hodnocení, intepretaci a prezentaci před komisí. Oponent a vedoucí práce v posudcích a členové komise v průběhu obhajoby se vyjadřují k průběhu a výsledkům bakalářské práce

Posudky a obhajoba bakalářské práce. 1) Struktura obhajovací přednášky. Úvod - pozdravit - představit se, název bakalářské práce, školitel a pracoviště. Sta. ť - jádro p. ř. ednášky-1. část - může např. odpovídat kapitole Úvod - 2. část - pojedná přehledně o nejzajímavějších poznatcích, nejlépe. PŘÍPRAVA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 4. DISKUSE, ZÁVĚR, OBHAJOBA Mgr. Markéta Pavlíková www.biostatisticka.c Obhajoba bakalářské práce je jednou z povinných součástí státní závěrečné zkoušky. A proto, aby vaše obhajoba dopadla co nejlépe, natočil jsem tohle video, k..

Na obhajobu máte obvykle 10 - 15 minut. Nesnažte se představit všechny teoretické koncepty, které máte v práci definované, nestihnete to. Raději se soustřeďte na to nejdůležitější - zjištění a výsledky, ke kterým jste došli. Představit byste měli také cíle Vaší práce a její metodologii Obhajoba bakalářské práce. Podmínkou pro skládání obhajoby kvalifikační práce je její řádné odevzdání (viz sekce o kvalifikačních pracích). POZOR: Od 1. září 2018 se pro Obhajobu bakalářské práce na FMV používá předmět s identem 2OBP Obhajoba bakalářské práce. Na obhajobu bakalářské práce je vyčleněno cca 60 minut. Vlastní obhajoba práce se děje rozpravou, během níž uchazeč/ka seznámí komisi s tématem práce, řešenými problémy, použitými metodami řešení a získanými výsledky Obhajoba diplomové práce (bakalářské práce) je jednou ze součástí státní závěrečné zkoušky. V tomto videu vám poradím, jak připravit prezentaci k obhajobě di..

Prezentace k obhajobě bakalářské práce SeminarkyZa

Obhajoba. Obhajoba bakalářské práce je součástí státní závěrečné zkoušky. Tato zkouška se zpravidla koná ve třech termínech během akademického roku, totiž v řádném jarním (červen), podzimním (září) a zimním (leden - únor) Abyste vůbec mohli obhajovat, musíte mít zapsán příslušný předmět obhajoby. V Portálu studenta kliknete na Mimosemestrální kurzy a zapíšete si předmět Obhajoba bakalářské práce, resp. Obhajoba diplomové práce. Pozor, bez této akce nebudete mít možnost být zařazeni na termín obhajoby Bakalářská práce (hovorově též bakalářka, angl. bachelor's thesis) je typ školní práce, kterou obhajují studenti na vysokých školách.Jde o obsáhlejší práci (tzv. závěrečnou, nebo kvalifikační), která by měla být na určité úrovni, a jejíž úspěšná obhajoba je pro studenta většinou - ne vždy - jednou z podmínek pro řádné ukončení studia v.

Rámcové požadavky na bakalářskou práci. Registrace a vedení bakalářské práce. Formální podoba bakalářské práce. Vnitřní struktura bakalářské práce. Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce. Odevzdání bakalářské práce. Obhajoba bakalářské práce Bakalářská diplomová práce v oboru historie. Nedílnou součástí bakalářské státní závěrečné zkoušky je bakalářská diplomová práce (dále jen BDP) a její obhajoba, která zkoušce předchází. Student je povinen zadat téma BDP do STAGu nejpozději v termínu, který stanoví aktuální harmonogram akademického roku Obhajoba bakalářské práce probíhá v termínu určeném děkanem FVHE jako součást státní závěrečné zkoušky před komisí. Obhajoba probíhá formou rozpravy mezi studentem a členy komise. Obhajobu řídí předseda komise nebo v případě jeho nepřítomnosti děkanem fakulty pověřený jiný člen komise Státnice začínají obhajobou vaší práce. První dojem, který na komisi uděláte, tedy uděláte svými slajdy (úvodní slajd je vidět ještě než vstoupíte) a pak svým vystoupením. Lidi obecně pouze obtížně mění první dojem, takže na prvním dojmu, kterým zapůsobíte, velice záleží

Obecný návod na přípravu prezentace k obhajobě bakalářské nebo diplomové práce asi sestavit nelze, protože požadavky různých komisí i různých zkoušejících se mohou lišit. Existují ale určité body, kterými, věřím, že svoji prezentaci nezkazíte. 樂 Minimální pokyny pro vlastnosti prezentace rozsah max. 7 slidů ️ 1. slide - název (podle UISu), jméno 2. Vlastní obhajoba trvá cca 30 minut a sestává se z představení bakalářské práce, doplňujících dotazů a zhodnocení práce příslušnou komisí. Odborné dovednosti po absolvování předmětu. Požadavky na studenta Při hodnocení je posuzována kvalita předložené práce a argumentace obhajoby Obhajoba bakalářské práce Akademický rok: 2020/2021 Jméno a příjmení studenta: Kristína Štafurová Identifikační číslo studenta: 98797943 Typ studijního programu: bakalářský Studijní program: Chemie Studijní obor: Chemie ID studia: 594275 Název práce: Vývoj metódy pre voltampérometrické stanovenie chloramfenikol

tosti přehledové bakalářské práce a jejích jednotlivých částí, jak jsou definovány v příslušných vnitřních řídících aktech Fakulty zdravotnických věd. Rozebírá administrativu zadání a ode-vzdání práce, volbu tématu, harmonogram tvorby závěrečné bakalářské práce, její hodnocen Vlastní obhajoba bakalářské práce / na co nezapomenout, průběh, výstup 9. 1. 2008. Práce by měla splňovat následující požadavky: jasné stanovení cíle odpovídající podoba a struktura bez pravopisných chyb v textu uvedení všech zdrojů informací, které byly využit Roman Říha - I. Opravný termín - obhajoba bakalářské práce 2 Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta ZÁZNAM O PRŮBĚHU OBHAJOBY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Název práce: Analýza uživatelských rozhraní Jazyk práce: čeština Jméno studenta/studentky: Roman Říha Studijní program: Informatik Ulož.to je československou jedničkou pro svobodné sdílení souborů. Nahrávejte, sdílejte a stahujte zdarma. Kredit umožní i stahování neomezenou rychlostí

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Markéta Dubnová, PhD. Oponent bakalářské práce: Mgr. Marcela Křivánková. Autor: Iva Máchov V bakalářské práci má student/ka prokázat, že je schopen/a zpracovat zadané téma, ovládá odborný způsob vyjadřování, zvládá práci s informacemi, s odbornými prameny a literaturou. Obhajoba bakalářské práce je součástí státní závěrečné zkoušky po tříletém bakalářském studiu, obhajoba Obhajoba bakalářské práce je nedílnou součástí SZZ. Témata bakalářských prací vypisují katedry FAPPZ prostřednictvím Univerzitního informačního systému (dále UIS) (https://is.czu.cz). Student je povinen si zvolit takové téma práce, které odpovídá studovanému programu/oboru či vybran Obhajoba bakalářské práce probíhá veřejně před zkušební komisí v předem stanoveném termínu dle schváleného harmonogramu akademického roku. Student představí výsledky své práce v patnáctiminutové prezentaci, následuje hodnocení vedoucího práce a oponenta formou posudku a reakce uchazeče na jejich otázky a připomínky Rady při přípravě obhajoba diplomové nebo bakalářské práce - příklad z VŠB. Příprava obhajoby záleží na tom, jaké máme zkušenosti s veřejným vystupováním. Čím máme zkušeností méně, tím lépe se musíme na obhajobu připravit. Obhajobu nám usnadní připravená prezentace, musíme však být připraveni obhajobu.

Program/obor Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance. Obhajoba bakalářské práce: Rating podniku a jeho význam pro finanční řízení | Práce na příbuzné téma. 5. Major, Marek. Fakulta: Vysoká škola finanční a správní. Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc Frejvaldová, Miroslava Fakulta: Fakulta veřejných politik v Opavě Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. Program/obor Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika Obhajoba bakalářské práce: Možnosti zmírnění zátěže rodičů pečujících o dítě se zdravotním postižení Beran, Aleš Fakulta: Vysoká škola finanční a správní Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. Program/obor Hospodářská politika a správa / Veřejná správa Obhajoba bakalářské práce: Místní orgány státní správy jako součást veřejné správy ČR Obhajoba bakalářské práce: Místní orgány státní správy jako součást veřejné správy ČR. Obhajoba bakalářské diplomové práce trvá celkově 30 minut, magisterské diplomové práce se obhajují 60 minut. Vlastní prezentace diplomového projektu Na prezentaci výzkumného projektu bývá zpravidla velmi málo času (s ohledem na investici energie při psaní práce). Bakaláři mají zpravidla 5 - 7 minut, magistři 10 - 15 minut

VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE. Obhajoba bakalářské práce tvoří součást státní závěrečné zkoušky. Zpracování a obhajoba bakalářské práce je pro studenta jednou z podmínek pro řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu a vede k získání příslušného akademického titulu doc. JUDr. Jan Pauly, CSc. děkan V Plzni dne 6. května 2019 DFPR - 57/2019 Vyhláška děkana FPR č. 33D/ 2019, o státní závěrečné zkoušce - obhajoba diplomové nebo bakalářské práce. Čl. I

Státní závěrečná zkouška (dále jako SZZ) je oficiálním završením studia a skládá se ze dvou částí. Tou první je obhajoba bakalářské práce a druhou zkouška z předmětových otázek. Obě části zkoušky jsou ústní. SZZ je ve Studijním a zkušebním řádu VUT popsána v článcích 22 až 27 (na straně 12 - 15) Obhajoba bakalářské práce se skládá ze dvou částí: powerpointové prezentace a obecné diskuse. Kromě obhajujícího se jí účastní předseda komise, který obhajobu řídí, dále vedoucí práce, oponent a zpravidla také většina pedagogů ÚČJTK. Obhajoby se může účastnit také veřejnost (včetně stávajících studentů) Obhajoba bakalářské práce Pokyny k obhajobě (včetně šablony) pro obor EKONOMIKA A MANAGEMENT KVĚTEN 2018 Průběh: obhajoba začíná prezentací BP → doporučujeme připravit prezentaci podle dále uvedené šablony Max. doba prezentace 5 - 7 minut seznámení komise s hodnocením vedoucího, jsou položeny otázky vedoucího → student odpovídá seznámení komise s. Jak vložit práci do SIS 1. Přihlaste se do SIS 2. Klikněte na Témata prací (Výběr práce) 3. Pomocí filtru vyhledejte zadání vaší práce • pokud se práce nezobrazila, máte chybně nastavený filtr -zkontrolujte jeho nastavení • ve filtru raději vymažte všechna pole a použijte pro hledání možnost moje práce. SZZ září NJ - obhajoba bakalářské práce 10.09.2021 8:00: PedF: KPG 03c bc./nmgr. obhajoby BP/DP (září 2021) 09.09.2021 14:00: PedF: Obhajoby prací 09.09.2021 9:00: PedF: KPG 03d bc./nmgr. obhajoby BP/DP (září 2021) 09.09.2021 9:00: PedF: Obhajoby bakalářských prací z psychologie - podzimní termín 2021 pro neoborvé studenty.

Prezentace Bakalářské práce - Obhajoba 2012

Kalous, Jan Fakulta: Vysoká škola hotelová v Praze Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc. Program/obor Hotelnictví, cestovní ruch a marketing / Hotelnictví Obhajoba bakalářské práce: Faktory ovlivňující chování zákazníků v hotelnictví | Práce na příbuzné tém Kniha: Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práceAutor: Václav Liška. Příručka poradí, jak zpracovat a správně prezentovat bakalářskou či diplomovou práci. Úvodní kapitola se věnuje výběru tématu a struktuře závěrečných prací. Následuje část o formálních aspektech práce (úprava, členění textu.

Jak se připravit na obhajobu závěrečné práce Student

Bakalářské studium se ukončuje řádným složením státní závěrečné zkoušky, která se skládá z následujících částí: státní zkouška ze studijního oboru, obhajoba bakalářské práce. Student se hlásí na každou část státní závěrečné bakalářské zkoušky prostřednictvím InSIS. Každá část zkoušky je jednoznačně identifikována prostřednictvím. Obhajoba bakalářské práce: Analýza denních stereotypů a time managementu a jejich dopady na efektivitu práce manažerů a úředníků v podmínkách organizací veřejné správy | Práce na příbuzné téma. 34. Kostková, Jana roz Obhajoba bakalářské práce. Vlastní obhajoba bakalářské práce se děje rozpravou, během níž uchazeč seznámí komisi s tématem práce, řešenými problémy, použitými metodami řešení a získanými výsledky. Reaguje na připomínky obsažené v posudcích vedoucího a oponenta práce, vyjadřuje se k předem zadaným. Obhajoba bakalářské práce Obhajoba BP je součástí státních závěrečných zkoušek. Může být ale realizována v termínu odděleném od státních zkoušek z psychologie (tj. například obhajoba může proběhnout v letním termínu a státní závěrečné zkoušky v podzimním termínu)

Obhajoba bakalářské práce je veřejná, koná se před zkušební komisí, která je zpravidla doplněna o vedoucího bakalářské práce a oponenta. O klasifikaci rozhoduje komise v neveřejném hlasování. Bakalářská práce je hodnocena výborně - velmi dobře - dobře - neprospěl. 1. Zadání práce Volba a zpracování bakalářské práce Závazný postup pro volbu, zpracování a odevzdání bakalářské práce pro studenty jsou dána vyhláškou děkana č. 3. Fakultní šablona pro zpracování bakalářské práce. Obhajoba bakalářské práce Student, který dokončí ve spolupráci s vedoucím práce bakalářskou práci, ji odevzdá v elektronické podobě do databáze. 1) Obhajoba bakalářské práce 2) Biologie 25.1.2021 14.6.2021 23.8.2021 Systematická biologie a ekologie - Mgr. (kapacita 16 studentů, učebna S25) 1) Obhajoba dipl. práce 2) povinné předm. SZZ Biologie a ekol. rostlin + Biologie a ekol. živočich. 3) povinně volitelné (vybrat 1 nebo 2) Ekologie a ochrana ŽP; Obecná biologie

Obhajoba bakalářské práce má dvě části: prezentace BP - obsahuje cíle práce, metody řešení, dosažené výsledky a závěr (délka prezentace 10 min.), seznámení komise s obsahem posudků a rozprava k bakalářské práci (10 min. Filtr: Termín pouze pro obhajobu bakalářské práce Bc. oborů HV, Sb, Ná. Termín pouze pro studenty Uč. I. st. ZŠ a Vychovatelství spec. HV (diplomní). KTV (1. a 2. týden, obhajoby, specializace VYCH a 1. st. ZŠ) KSP (vše, vč. Psychologie a speciální pedagogika - část Speciální pedagogika + Učitelství VVP 12. Obhajoba diplomové a bakalářské práce je veřejná. Koná se před komisí pro SZZ. Vedoucí práce je povinen informovat v dostatečném předstihu před konáním obhajoby předsedu komise o navrženém oponentovi kvalifikační práce. K obhajobě diplomové práce je předsedou komise či -li členy obhajoby zúčastní

Jak připravit prezentaci k obhajobě diplomové práce

Pro akademický rok 2020/2021 tedy platí, že téma bakalářské práce si student musí vybrat od 21. 9. 2020 do 10. 1. 2021! Studenti oboru BMT si musí vybrat téma bakalářské práce do 31. 1. 2021! Studenti 2. ročníku oboru ZL studující tento ročník v akademickém roce 2019/2020 si musí vybrat téma bakalářské práce do 4. 9 Bakalářské a diplomové semináře. Ke kontrole průběhu řešení závěrečné práce slouží bakalářské a diplomové semináře. Bakalářské semináře KEF/BAF1 (zimní semestr) a KEF/BAF2 (letní semestr) jsou členěné podle studijních programů, ale ve STAGu se můžete zapsat na libovolnou rozvrhovou akci. Diplomové.

Příprava na státnice: Obhajoba diplomky, bakalářk

Řádný termín: 7. 6. - 11. 6. 2021 Mimořádný termín: 6. - 10. 9. 2021 Podání přihlášky: od 26. 4. do 6. 5. 2021 Součástí státní závěrečné zkoušky ve specializaci DOL je - obhajoba bakalářské práce, - ústní zkoušky ze tří předmětů: dvou povinných: Logistika Dopravní logistika a jednoho volitelného: Logistika silniční dopravy Logistika železniční. Posudky a obhajoba bakalářské práce. 1) Struktura obhajovací přednášky. Úvod - pozdravit - představit se, název bakalářské práce, školitel a pracoviště. Sta. ť - jádro p. ř. ednášky-1. část - může např. odpovídat kapitole Úvod - 2. část - pojedná přehledně o nejzajímavějších poznatcích, nejlépe. PŘÍPRAVA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 4. DISKUSE, ZÁVĚR, OBHAJOBA Mgr. Markéta Pavlíková www.biostatisticka.c

Obhajoba bakalářské práce - Diskuze - eMimino

> Soubory > Dokumentový server > Vysoká škola zdravotnická > 2_Bakalářské práce > Bakalářské práce v akademickém roce 2018-2019 > Všeobecná sestra 2019 > Vivatenko Olena Soubory Dokumenty Úřední deska Studijní materiál

Práce na příbuzné téma

Obhajoba bakalářské práce se špatným hodnocením - Diskuze

Tvorba prezentace bakalářské, diplomové či jiné závěrečné

7 rad a tipů, jak zdárně obhájit svou závěrečnou práci

Bakalářská práce - Wikipedi

PPT - Prezentácia a obhajoba bakalárskej práce PowerPointobhajoba_praceZpracování dat bakalářská práce — zpracování, přenos a