Home

Doba bronzová umění

Hroty šípů se na počátku doby bronzové vyráběly převážně z pazourku. Nadále setrvávají geometrické tvary, kterými jsou zdobeny ozdoby, nádoby i zbraně. Novým prvkem řazeným mezi ornamenty jsou tzv. mořské vlny, které jsou původem považovány za prvek mykénský užité umění: keramika: pásková, lineární - nejstarší vypíchaná (eneolit) malovaná - Moravská malovaná inkrustrace: vykládání mat. jiným odliš. mat. DOBA BRONZOVÁ: - mohylový lid >> 1.pol. 2.tis. př. n. l. - stavěli hroby, nad nimiž vytvořili velké mohyly. Bronzová industrie je tu vyspělejší -pokličky, náhrdelníky Doba bronzová je historické období, pro které je charakteristické dominantní využívání bronzu - slitiny mědi a cínu pro výrobu důležitých potřeb - díky metalurgii a dřevěnému uhlí. Dále se vyznačuje rychlejší sociální diferenciací než v předchozích obdobích: rozvoj států na Blízkém východě nebo vznik knížecí vrstvy ve střední Evropě. Pojem doba bronzová v rámci své třídobé periodizace pravěkých dějin navrhl dánský archeolog. Doba bronzová. - je objevena slitina mědi a cínu (bronz) => značný převrat v praktickém životě i umění. - celková změna života, rozvíjí se dělba práce - narůstají sociální rozdíly - formují se první organizované státy. - zlepšeno vypalování a celková výroba keramiky

starší doba bronzová. únětická kultura - baumsargy = stromové rakve, zásobní jámy únětického typu - hluboké, prostorné jámy. střední doba bronzová. mohylová kultura - pohřbívání mrtvých pod uměle navršených kopců mohyly (násep z kamenní a/nebo hlíny) mladší doba bronzová. kultura popelnicových polí - způsob žárového pohřbívání v popelnicových. Pravěké umění Doba kamenná - do 3500 př. Doba bronzová - 3500 - 1100 př. Doba železná - od 1100 př Doba skončení neolitu a navazující kultury se značně liší v závislosti na oblasti. Úrodné oblasti umožnily již několik tisíciletí před naším letopočtem vznik vyspělých starověkých civilizací a rozvoj umělců jako samostatného povolání. Na jiných územích dál přetrvával pravěký způsob života, ve kterém mělo umění řemeslně-výzdobné či jinak závislé postavení Doba bronzová Objev slitiny mědi a cínu. Rozvoj kovotepectví, odlévání do forem. Výsledkem vznik šperků, spon, náramků, zdobených dýk, jehlic, mečů... Megalitické stavby Jsou to velké kamenné bloky neznámých tvůrců. Význam: hrobky, kultovní místa, posvátná obřadiště... Typy

Talent ART - Prodej obrazů a výtvarného umění, obrazy na

Pravěk (doba kamenná, doba bronzová, doba kamenná

DOBA BRONZOVÁ ( 2000 - 800 př.n.l.) - tzv. bronzová revoluce (měď - kujná, měkká + cín - křehký, schopný leštění) → vznik nových řemesel (hornictví, hutnictví, kovolitectví, kovářství, kovotepectví, zlatnictví, klenotnictví) → předmět jako dýky, meče, sekery, srpy, plechy, dráty (díra v kameni Pro dobu bronzovou je typické rozšíření bronzu do všech oblastí života. Od luxusních šperků po předměty denní potřeby jako jsou sekery, srpy atd. Doba bronzová končí okolo roku 800 př.n.l a přechází volně do doby železné Doba bronzová - keramika a způsob pohřbívání rozdělili Evropu na několik kultur 1. unětická (1800-1500 př.n.l.) - starší doba bronzová - podle nálezů z Unětic u Roztok u Prahy - keramika střídmě zdobená, perfektně vypracovaná (nádoby s uchem dole) - zbraně a nástroje z bronzu, kamene a kostí - jemně propracované šperk 3) kultura popelnicových polí-mladší doba bronzová-střední Evropa . Doba železná (700 př.Kr. - 0) -NEKLIDNÉ OBDOBÍ, války, boj o postavení, diferenciace společnosti: chudí X bohatí, nepříznivé přírodní podmínky, zaostalost v obchodě -železo-nový kov spojovaný s božstvy války-Mars-železo-oproti bronzu. Doba bronzová- Archeologické prameny: Depoty (hromadné naleziště bronzu a mědi. Různé druhy pohřbů, lidská sídliště, různé druhy keramických nádob. Došlo ke druhé velké společenské dělbě práce (vznik řemesel, oddělení od zemědělství)

110 Sprang headcoverings ideas | oděvy, doba bronzová

Doba bronzová - Wikipedi

 1. Arial Wingdings Výchozí návrh Pravěké umění Megalitické stavby Snímek 3 Snímek 4 Snímek 5 Snímek 6 Snímek 7 Neolitická keramika Zdobení neolitické keramiky Snímek 10 Střední Evropa v době bronzové Snímek 12 Střední Evropa v době železné Keltové Vojenská expanze Keltů - počátek 4. století Způsob života Keltů a jejich materiální úroveň Způsob života Keltů Snímek 18 Snímek 19 Ukázky keltského umění - ornamentů Germáni Ukázky germánských.
 2. 1) Pravěk (doba kamenná, doba bronzová, doba železná) DOBA KAMENNÁ: ° Paleolit (starší doba kamenná), Mezolit (střední doba kamenná) ,Neolit (mladší doba kamenná
 3. Doba bronzová. Bronz - sloučenina mědi a cínu. Přesuny obyvatelstva (především v oblasti jihovýchodní Evropy) - pod vlivem tzv. mořských národů (při přesunu na pevninu napadli nějakou pevninskou civilizaci) Vyrovnává se rozdíl mezi Blízkým východem a jihovýchodní Evropou (Peloponéský a Balkánský poloostrov.
 4. Dámské tričko s motivem pravěkého umění - bojovníci se sekerami, štíty a meči, doba bronzová Single Jersey, 100 % bavln

HISTORY of ART: Umění pravěk

VYGOSHTjep odlili z bronzu nábytek v kolekci Doba bronzová

Materiály. Zde si můžete zakoupit nebo nabídnout k prodeji materiál a komponenty potřebné pro tvorbu Jedineční a výrazný náhrdelník, vytvořený moderní technikou korálkové výšivky a háčkování z rokajlu bronzové barvy, doplneno kov.komponenty. Přívěsek tvoři kámen Bronzit (je nápomocný při chronickém vyčerpání, vstřebávání železa, při křečích a nervozitě. Pomáhá odstraňovat bolesti). Délka náhrdelníka je 44 cm. Velikost přívěsku: 4,8 x 4,4 cm Umění pravěku představuje nejdelší období vývoje umění, od prvních estetických projevů předchůdců dnešního člověka po vznik civilizací používajících písmo. jinde se rozlišují ještě klasická doba bronzová a železná Doba bronzová. Doba železná. V pravěku začínali první výtvarné projevy člověka (sochařství, malířství a užité umění ). Výtvarné projevy začínají v období 40 000 - 10 000 př. n.l. V dobách, kdy se člověk zručný naučil používat nástroje a končí s nástupem doby ledové, kdy se mění klimatické podnebí a.

Doba bronzová Doba železná Umění se datuje vždy 50 let před aktuální datum, těchto 50 let mají na starosti kritici. PRAVĚK PALEOLIT (600 000 - 10 000př.n.l.) Palaios - starý , Lithos - kámen = starší doba kamenná STARŠÍ PALEOLIT ( až 140 000 Doba bronzová přinesla užití kovů, jeho dolování a zpracování. Technologie těžby, tavení a odlévání byla dostupná po většině Evropy, a s ní byly společné i představy, které žily ještě ve středověké alchymii: o vztazích mezi planetami a kovy, o moudrosti, která je z kovů prostředkována Dějiny umění - Pravěké umění Doba kamenná se dělí na: Paleolit- jeskynní malby Ezolit Eneolit Mezolit Neolit- první architektura, keramika, vznikaly pyramidy- 3000 let př. n. l. Doba bronzová- šperky a zdobení zbraní Doba železná- Funkce pravěkého umění- funkce umění dnes je estetická, ale v pravěku umění mělo funkce: rituální, lovecká magie, kult, obřad Doba bronzová vyrůstá z eneolitických tradic, kultury doby bronzové na našem území vlastně plynule pokračují z mladoeneolitických tzv. pohárových kultur . Doba bronzová se dá rozdělit na tři významné logické celky - na starší dobu bronzovou , na období mohylových kultur a na období popelnicových polí Doba bronzová následně přešla v dobu železnou.Její vývoj se nejprve projevil v oblasti Mezopotámie kolem roku 3000 př. n. l. (dnešní Irák, Írán).V oblasti Malé Asie, Sýrie, Palestiny a oblasti kolem Egejského moře nastalo toto období kolem roku 2000 př. n. l. a postupně se z této oblasti šířilo do Severní Evropy.. Lidé v době bronzové domestikovali kachny, slepice.

Pravěk - doba bronzová. Gotické umění (Čechy) Raná renesance ve Florencii. Architektura vrcholné a pozdní renesance (svět) Malířství vrcholné a pozdní renesance (svět) Sochařství vrcholné a pozdní renesance (svět) Renesance a manýrismus (Čechy) Barokní architektura a socha (svět Paleolit - starší doba kamenná. Neolit - mladší doba kamenná. Umění doby kamenné. Doba bronzová. Doba železná. Naše území - Keltové a Germáni. Národy a jazyky. STAROVĚK - hlavní rysy (úrodný půlměsíc) Sumerové. Babylónská říše. Akkadové, Asyřané. Kultura Mezopotámie. Egypt - přírodní podmínk

PPT - Člověk zemědělec X lovec PowerPoint Presentation

doba bronzová, železná a pravěké umění Flashcards Quizle

Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici Církev a užité umění Novověku. Šperky a hodinky. Šperky. Prsteny. 6. Prsteny ozdobné se sklem. Doba bronzu? Doba bronzu? Kopl sem tento zelenkavý prsten myslím si že to bude doba bronzová co myslíte. Kategorie artefaktu. Identifikovaná kategorie Pro děti a mládež Literatura faktu Umění Literatura česká Sport Literatura naučná Cestopisy a místopisy Encyklopedie Historie Kuchařky. Štítky z knih. středověk Česko, Česká republika doba bronzová herectví české dějiny Jiří z Poděbrad, český král, 1420-1471 doba kamenná dějiny Česka a Slovenska české herečk

4) Doba Bronzová - bronz- slitina mědi a cínu, pokrok ve výrobě nástrojů - rozvoj kovolitectví a kovotepectví - podle způsobu pohřbívání dělíme na 3 způsoby: - c) starší d. bronzová- kultura únětická (nal. Unětice u Prahy) - -ruda v Krušnohoří umožnila rozvoj D.Br. - -doklady:pohřebiště, sídlišt Pravěk (doba kamenná, doba bronzová, doba železná ). Nejstarší naleziště: v záp. Evropě, ve Španělsku, Francii a pokračuje v pásmu přes střední Evropu až. Umění vzniká, když člověk překročil . V umění se objevovaly sošky žen. Hallstatt v oblasti Solné komory v Horním. Brno-Příkop, Vojkovice, Ořechov Doba bronzová, železná (podrobněji), doba římská, stěhování národů, germánské kmeny . Doba bronzová (1900 - 700 p ř. K) - bronz = slitina mědi a cínu - svou podstatou pokračování eneolitu - rozvoj řemesel, výroba zbraní, ozdob, nástrojů, rozvoj společenské dělby práce, nov. Vznik umění - nejznámější naleziště: Mladší doba bronzová. V rámci lidu popelnicových polí rozlišujeme například kulturu knovízskou (Knovíz u Slaného), milavečskou (Milavče u Domažlic), lužickou a další. Místy jsou nacházeny pravděpodobné stopy rituálního kanibalismu)

 1. Výstava umění - úr. 8. Doba bronzová 940 203 80 1 200 1 230 25 10 Doba železná 1 610 436 128 3 000 2 110 25 10 Raný středověk 1 790 669 Postmoderní doba 3 610 3 068 12 800 33 100 4 720 25 10 Současnost 4 190 3 497 19 200 43 100 5 480 25 10 Svět zítřk
 2. Doba bronzová. Doba Bronzova- Sperk. , období v pravěku nebo v rané době dějinné, kdy se všeobecně rozšířily základní nástroje z bronzu ( slitiny mědi a cínu ). Podle různých podmínek dospěly tehdy některé společnosti k vytvoření státu (např. v Mezopotámii, Egyptě, Číně); tam se pojem doba bronzová nepoužívá.
 3. Doba bronzová (2000 - 750 před Kristem; v Orientu 1 4.-1. tisíciletí před Kristem) V této době dochází ke zlomu ve vývoji pravěku, vedle kamene se ve velké míře objevuje bronz - slitina mědi a cínu. Dochází také ke druhé společenské dělbě práce (odděluje se řemeslo jako samostatná činnost, specializují se.
 4. Maturitní témata - Dějiny umění - Mgr. Markéta Kulíková 1) Umění pravěku (paleolit, mezolit, neolit, doba bronzová a železná) 2) Starověký Egypt a Mezopotámie 3) Předřecké kultury v Egejské oblasti (Kréta a Mykény), umění starověkého Řeck

Umění pravěku - Wikipedi

1. Umění pravěku - doba kamenná, bronzová a železná 2. Umění starověkého Egypta 3. Umění Mezopotámie a egejské oblasti 4. Řecké antické umění 5. Římské antické umění 6. Raně křesťanské a byzantské umění 7. Předrománské umění v evroých a českých zemích (umění Velké Moravy) 8 Latén (Keltové) a doba římská; Neolit, eneolit (doba kamenná), doba bronzová- středověk; Paleolit, lovci mamutů, pravěké umění; Postavy české a moravské archeologie; Slované a doba hradištní; Středověk, Novověk; Architektonické a kulturní památky České republiky. Církevní stavby; Kamenné kříže, náhrobky a. Pravěk (doba kamenná, doba bronzová, doba kamenná) - na dějiny výtvarné výchovy. Hl.strana - Maturitní otázky - Referáty (Moje referáty) - Umění vzniká, když člověk překročil zájmy čistě užitkové a začal tvořit, aby něco zobrazil nebo vyjádřil. Tím se umění stalo prostředkem mezilidské komunikace 1. Umění pravěku - doba kamenná 2. Umění pravěku - doba bronzová, železná, římská a stěhování národů 3. Umění starověkého Egypta 4. Umění Mezopotámie a egejské oblasti 5. Řecké antické umění 6. Římské antické umění 7. Raně křesťanské a byzantské umění 8. Předrománské umění v evroých a. Doba bronzová a železná. Na území České republiky se v době bronzové rozvíjela kultura únětická (2. tis. před Kristem), kultura lidu mohylového a kultura lužická. Zpracovává se zlato, měď, dochází k rozvoj řemesel. Dobu železnou dělíme ve střední Evropě na dobu halštatskou (7. - 6

Současné umění: Contemporary Collection - Czech Art in the '90s (1998-2000), Galerie hlavního města Prahy, Dům U Zlatého prstenu, Prague. 1997. Cena Jindřicha Chalupeckého pro rok 1997 - Veronika Bromová, Jiří Černický, Federico Díaz, Roman Franta, Jiří Příhoda, Starý královský palác, gotické podlaží, Prague. Hodinky/hodiny Náramkové Kapesní Hodiny Starožitnosti Sklo Další umění. Další uměn Bronzová socha 52 x 22 x 37cm, 30kg Zobrazení 1-6 z 6 položek Sledujte nás. Sledujte nás Odběr.

DĚJINY UMĚNÍ - GALERIE - Pravěk, Egypt, Řím, Gotika

Sep 21, 2020 - Doba bronzová Doba železná 4.ročník. Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST EU Peníze školám. Slideshow 1928593 by matto Doba ledová, kamenná a bronzová. délka videa 01:05. Jak se žilo pravěkým lidem v době ledové a jak se dostali od využití kamenů k objevu kovů. Ve videu se také diváci dozvědí, kdo byli lovci a sběrači a jak se z nich stali zemědělci 1550-1450 př. Kr. (starší doba bronzová - věteřovská kultura) kost, výška 52 mm; průměr 32 mm, původem z Olomouce, Svatováclavského návrší, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci zapůjčeno do stálé expozice Arcidiecézního muzea Olomou doba bronzová. Tipy na výlety, Uncategorized; Pantalica - ráj na zemi. Listopad 24, 2015 2173 Views 0 Comment. doba bronzová doprava na Sicílii erupce Etna Falcone film imigranti ingredience Kmotr koupání landart lyžování mafie moderní umění Modica mozaiky moře oslavy Pantalica Patern.

VYGOSH.cz / dějiny uměn

Hrob ženy vědci datovali do rané doby bronzové mezi lety 2500 a 1800 před naším letopočtem.Na tak dávnou dobu měla tato žena u sebe v hrobě hodně věcí, poznamenal šéf expedice Andrej Poljakov. S něčím podobným jsme se dosud v jiných hrobech z této doby nesetkali, a to nás vede k názoru, že tyto předměty v jejím hrobě mají nějaký rituální význam. Tyto webové stránky jsou především určeny k informování žáků a rodičů dětí z výtvarného kroužku (2007 - 2021), od roku 2018 také z některých tříd 1. i 2. stupně ZŠ Járy.. Dámské oblečení. tričko sukně šaty mikina svetr top tunika kalhoty halenka kabát pončo více. Pánské oblečen Kontakt. Muzeum Kroměřížska, p. o. Velké náměstí 38/21 Kroměříž 767 01 muzeum@muzeum-km.cz podatelna@muzeum-km.cz (+420) 573 338 38

:: OSEL.CZ :: - Kykladská civilizace rané doby bronzov

 1. Artia je aukční galerie zajišťující aukce, oceňování a prodej umění, obrazů, starožitností a cenností. Vedení společnosti pracuje v oblasti umění již více než čtvrt století, nabízíme komplexní služby v oblasti prodeje a oceňování umění, obrazů, rámování a péči o umělecké předměty. Samozřejmostí je.
 2. NABÍDKA UMĚNÍ / STAROŽITNOSTÍ. Žlutý porcelánový talíř pochází z Číny ze 20. století. Jeho průměr je 19,2 cm. Japonská Meiji bronzová lotusová mísa Taisho ikebana. Její výška je 10,7 cm. Porcelánový talíř s ornamenty. Bílý porcelánový talíř s modrými ornamenty pochází z 19. století. Jeho průměr je 11,7.
 3. déplorer: naříkat nad nepřízní doby déplorer les malheurs du temps. depuis: krátce, krátkou dobu depuis peu. échéance: dlouhodobý, na dlouhou dobu à longue échéance. notre: v naší době à notre époque. fleurir: V té době umění vzkvétala. À cette époque les arts fleurissaient. mœurs: jiná doba, jiný mrav autres temps.
 4. Tabulka vývoje výtvarných umění Světové umění Umění v českých zemích POČÁTKY UMĚNÍ - NEJSTARŠÍ SPOLEČENSKÉ FORMACE Paleolit (starší doba kamenná) Doba bronzová (doba kovů - měď, bronz, železo) (2 000 - 700 př.n.l.) Výrazné odlišnosti ve vývoji v různých světadílech i lokalitách

14.7.2016 - Explore jitka pfauová's board doba ŽELEZNÁ, bronzová on Pinterest. See more ideas about doba železná, bronze, starověké umění Doba kamenná (3 500 000 př. n. l. ‒ 2 200 př. n. l.) Doba bronzová (2200 př. n. l. ‒ 750 př. n. l.) Doba železná (750 př. n. l. ‒ 0) *Blízký východ - vyspělejší . Architektura: Kromlech . Kruhová svatyně - kruh kolem oltáře jako bezpečný prostor Ochranný charakter -> uvnitř vládnou dobré síly, venku.

Evroá bronzová doba (1900-1000 př. Kr.) se dělívá - podle tvaru bronzových předmětů - v údobí nejstarší (1900-1700), ve starší (1700-1600), střední (1600 až 1200) a mladší (1200-1000); v tomto údobí ustupují kované předměty bronzové předmětům litým Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici umění (vznik asi 35 tis. let př. n. l.) - zdobení, rytí, malby - souvislost s magickými obřady, sošky. starší doba bronzová (kultura únětická, maďarovská a otomanská) rozvinuté zemědělství, zbraně a nástroje, keramika, šperky, specializace výroby, směnný obchod. Maturitní témata z dějin umění 1. Umění pravěku - paleolit Periodizace dějin hudby 2. Umění pravěku - mezolit, neolit, doba bronzová a železná Nejstarší hudební projevy 3. Starověké umění Mezopotámie Brněnský hudební život (festivaly, osobnosti, instituce) 4. Starověké umění Egypta Hudební projevy ve starověku 5

Dějiny umění, KVV1 - Výtvarná výchova 1 (bc

Doba Bronzová: nejmladší část pravěku 3000-1000 př.n.l. ve stejné době z velké historické kultury-Mezopotámie , Egypt , Čína.V Americe Malajské umění Mykény Městská část Praha 12 mapuje umělecká díla ve veřejném prostoru na svém území. Velké množství těchto děl vzniklo během stavby sídlišť v období normalizace, další teprve nedávno a některá byla z různých důvodů již odstraněna bronzová doba Starověk Historicko-kulturní období (asi od 3. do začátku 1. tisíciletí př.n.l.), v němž dochází v nejpokročilejších oblastech k vytvoření rozvinutých státních útvarů, mimo jiné v důsledku rozšíření hutnictví bronzu a jeho běžného užití pro výrobu nástrojů i zbraní Doba bronzová. 03.10.2015 14:53. za přízně osudu a našeho umění, postup z druhého místa do vyšší ligy. Lukáš Kubovič nemohl, tak branku hájil Danek Štol, obranu měl na starost Venca Franta, Honza Dvořák a Marcel Kalčev, o útok se staral Ondra Plos a Venca Burda s Láďou Tesličkou. Podpořit na lavičku nás přišel.

Doba bronzová - nálezy LovecPokladu

 1. ojská kultura, umění antického Řecka, hudba antiky 6. Etruské a římské umění, nová média a trendy současného umění 7
 2. Nastala nová doba bronzová, obrácená naruby. Věc by přitom byla snadno řešitelná, obdobně jako třeba úklid chodníků. Vždyť třeba u našich německých a rakouských sousedů takové problémy neexistují, měď se tam prostě nekrade (pokud tedy zrovna nedorazí nájezdy českých sběračů), protože to tam mimo jiné není.
 3. 3) Doba klasická - 5 - 4stol př.n.l. ( vrcholná doba řeckého umění) 4) Doba helénistická - 4 - 1stol př.n.l. 776 - uspořádali první olympiádů - začínají samotné dějiny řecka. Řecké kmeny které osidlovali Řecký poloostrov: Aiolové, Jónové, Achoyové, Dórové. Po příchodu dórů začíná předdějinné.
 4. Artefakty - Doba bronzová: Kromě prvotních nástrojů jsou zde presentovány také artefakty z počátků umění, jako např. řezby venuší, zvířat a rytiny dokladající vývoj civilizace. Rovněž v této kategorii naleznete odlitky z oboru antropologie, které dokumentují vývoj člověka..
 5. doba bronzová a železná (nástroje; náboženství; umění; podoba zemědělství, řemeslné výroby a obchodu; archeologická naleziště a osídlení v ČR) StarovĚk - nejstarší starověké civilizace a jejich kultura: Mezopotámie, Egypt, Indie, Čína - starověké Řecko a jeho kultur
 6. Doba železná začala kolem roku 700 př.n.l. a skončila s přelomem letopočtu - tedy roku 0. Už jste si asi zvykli, že když je v názvu období nějaký materiál, není to jen tak pro nic za nic. V době železné se ve střední Evropě samozřejmě začalo používat železo. Na Blízkém Východě ho znali už 2000 let př.n.l., ale.

Pravěk (doba kamenná, doba bronzová, doba kamenná) 1) Pravěk (doba kamenná, doba bronzová, doba kamenná) v záp. Evropě, ve Španělsku, Francii a pokračuje v pásmu přes střední Evropu až na Sibiř. Umění vzniká, když člověk překročil zájmy čistě užitkové a začal tvořit, aby něco zobrazil nebo vyjádřil. Tím. Navigation. 1: Úvodní slovo 2: Příběh tepla 3: Umění Velké Moravy 3.1: Úvod 3.2: Šperk 3.3: Datování šperků Current page is 3.4: Architektura 3.5: Výkladový slovník 3.6: Literatura 3.7: Příspěvky studentů a kolegů 4: Pohřební ritus 5: Doba bronzová a halštatská 6: Pohanství západních Slovanů 7: Archeologie církevních památek na Morav Umění pravěku představuje nejdelší období vývoje umění, od prvních estetických projevů předchůdců dnešního člověka po vznik civilizací používajících písmo. jinde se rozlišují ještě klasická doba bronzová a železná Pravěké umění Mezolit a neolit bronzová 1200-750 př.n.l. Kultura lužická Lid. Výtvarné umění Modřan z doby normalizace (1968 - 1989) Autoři: Jan Hána, Vladimír Sochor. Datum realizace: 1983. Lokace: OC Labe (prostranství před Mazancova 3058/2) Bronzová plastika Symbol rozpuku života v březnu 2020 s ústenkou během pandemie koronaviru Knihu Archeologie pravěkých Čech : Doba bronzová. 5 z roku 2008 si můžete vyzvednout ve výdejně v Praze - Holešovicích, nebo ji pošleme přímo k vám

Modrá

Starší doba bronzová (cca do 1550 př. n. l.) Střední doba bronzová (cca do 1330 př. n. l.) Mladší doba bronzová (cca do 750 př. n. l.) Doba železná (cca 750 př. n. l. - 0) Starší doba železná (cca do 400 př. n. l.) Doba halštatská; Mladší doba železná (cca do 0) Doba laténsk Doba bronzová Doba železná : doba ledová • Obživa - lov zvěře a sběr kořínky, plody, semena • Život v jeskyních, přístřešcích • Opracovávali kámen - jednoduché zbraně z kamene, dřeva a kostí zvířat- pěstní klín • Život v tlupách • Dorozumívání - posunky, skřeky • Umění - malby v jeskyních.

Compre online Pravěk: Doba bronzová, Doba kamenná, Doba železná, Pravěk v kultuře, Pravěká archeologie, Pravěké umění, Pravěký Egypt, Předkolumbovská Amerika, de Zdroj: Wikipedia na Amazon. Frete GRÁTIS em milhares de produtos com o Amazon Prime. Encontre diversos livros em Inglês e Outras Línguas com ótimos preços 28.10.2020 - Explore Eva Pátková's board Pravěk, followed by 209 people on Pinterest. See more ideas about pravěk, dějepis, doba ledová VY_32_INOVACE_3.2.3.POZDNÍ DOBA KAMENNÁ.notebook 10 November 19, 2014 Doba bronzová DOBA BRONZOVÁ (2200 ­ 750 př.n.l.) Rozvíjela se dělba práce a novinkou bylo slévání kovů ­ mědi a cínu v poměru 10:1, vznikla odolnější slitina ­ BRONZ, používala se k výrobě zbraní, nástrojů i šperků Bronzová doba (lingvisticky nevhodne: doba bronzová) je v dejinách praveku a archeológii obdobie, v ktorom sa úplne rozšírilo používanie bronzu a ešte sa nerozšírilo používanie železa. Je to teda obdobie medzi eneolitom (medenou dobou) a všeobecným rozšírením železa (v Európe teda železnou dobou) Bronzová spona patrně z mladší doby bronzové, cca 1000-700 př. n. l

Otázka 01a :: Maturitní otázk

Navigation. 1: Úvodní slovo 2: Příběh tepla 3: Umění Velké Moravy 3.1: Úvod Current page is 3.2: Šperk 3.3: Datování šperků 3.4: Architektura 3.5: Výkladový slovník 3.6: Literatura 3.7: Příspěvky studentů a kolegů 4: Pohřební ritus 5: Doba bronzová a halštatská 6: Pohanství západních Slovanů 7: Archeologie církevních památek na Morav Pojem doba bronzová sa však vyskytoval už pred Thomsenom v spisoch humanistických, barokových a osvietenských učencov. Aj tí vychádzali zo starších, antických prameňov. Z tých vyplýva, že povedomie o úlohe bronzu v dejinách pretrvávalo v rímskej spoločnosti ešte v 1. storočí p. n. l,. nabÍdka umĚnÍ / staroŽitnostÍ Bronzová rituální nádoba na víno Starožitná rituální bronzová nádoba na víno ve tvaru kachny je vysoká 16,5 cm a její délka je 24 cm. Provedení Ming Dinasti Střední doba bronzová, charakteristika sídlení a pohřbívání, rozvoj bronzové industrie. Období popelnicových polí, geografické vymezení, charakteristika kultur. Starší doba železná - přehled kultur. Umění a kultura v době vlády císaře Karla IV. (urbanismus, architektura, malířství a sochařství

PV 62/1. ISSN 1211-7250 (Print) ISSN 2571-0605 (Online) Evidenční číslo MK ČR: E 18648. Kompletní číslo Pracovna 00 011. ☎ 387 774 892. E-mail ochvojka@ff.jcu.cz. Konzultační hodiny. Učební plány Archeologická praxe I; Odborná archeologická prax Umění a architektura; Chutě světa; Top Destinace. Řecko; Egypt; Tunisko; Turecko; Bulharsko; Chorvatsko; Itálie; Španělsko; TOP 10 hotelů; FM zájezdy; LM zájezdy; Tag doba bronzová Browsing. In Zajímavosti Irský dolmen Poulnabrone zůstává po tisíciletích záhadou. 6. ledna 2017. Starobylá pohřebiště předků (často z. Cathedral of Granada. One of the most beautiful buildings in Granada. As is the case of most Christian buildings in Granada, the Cathedral was built on the site of a former Mosque. Work on the Cathedral began on the 15th of March, 1523, and it was not completed until 1704, as construction came to a halt during the Plague. Gran Via de Colon Bronzová nádoba 6 900 Kč Všechny aukční položky je možno zakoupit ještě před aukcí samotnou. Pokud máte zájem a chcete položku koupit nebo dražit, kontaktujte nás. odeslat poptávku kontaktovat prodejc

Dějiny světa - Pravěk - Pravěk obecně (periodizace, člověk

Dějiny světa - Pravěk - Pravěk obecně (periodizace, člověk

Typ bronzové nádoby sloužící k nalévání vody při omývání rukou, rozšířen zvláště v době Válčících států. Výlevka zakončena ptačí hlavičkou držící v zobáku kuličku. Tělo srdčitého tvaru vyzdviženo na vyšší nožce. Okraj zdobí trojúhelníkový dekor (san-ťiao-wen) typický pro mladší období doby Válčíc.. Bronzová socha 52 x 22 x 37cm, 30kg. Hodinky/hodiny Náramkové Kapesní Hodiny Starožitnosti Sklo Porcelán Další umění Šperky Nábytek Další produkty Pohlednice 1. světová válka. Zkontrolujte 'doba bronzová' překlady do estonština. Prohlédněte si příklady překladu doba bronzová ve větách, poslouchejte výslovnost a učte se gramatiku VAŠE GALERIE - CO VŠECHNO JSTE VYTVOŘILI BĚHEM DISTANČNÍ ŠKOLY Současné umění Trantina Dan Forman Pavel Franta Roman klidně si Bronzová nádoba se lvic ZPĚT. Antik u Papouška. Parkovat lze v okolních ulicích až 1 hodinu zdarma. Otevírací doba. PO - ČT: 10.00 - 12.00, 13.00 - 19.00 PÁ: 10.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 Michal Gratcl. 604 587 460.

Pravěk - Dějepis - Referáty Odmaturu

Kůň - bronzová socha - originál - limitovaná edice, socha bronz, moderní, umění, kov, zvíře, do interiéru. Litujeme, ale tento výrobek již není v nabídce, od stejného výrobce Vám můžeme nabídnout následující produkty