Home

Transmisní funkce zahraničního obchodu

Hospodářská politika, Funkce zahraničního obchod

Specifika zahraničního obchodu. ve srovnání s obchodem v rámci jednoho státu je náročnější. Jedná se o: Jazyková bariéra - firma musí najmout někoho, kdo se domluví Právní bariéra - právní řád v cílové zemi může být velmi odlišný od domácího právního řádu, je tedy nutné vynaložit náklady na. Hospodářská politika, Funkce zahraničního obchodu Hospodářská politika - součástí je fiskální politika (správa státního rozpočtu, provádí ji vláda), monetární politika (provádí ji centrál.. 2. Transkriptivní (transmisní) funkce zahraničního obchodu - představuje tok informací, kritérií a stimulů z vnějšího prostředí a jejich vliv na domácí (národní) ekonomiku, její konkurenceschopnost, tyto informace pak ovlivňují rozhodování domácích subjektů (podle stupně otevřenosti ekonomiky) Full notes Complete notes 15 Full course notes Seminary notes Notes MEO - Financování mezinárodního obchodu. Other related documents. Antika 09 Kompenzátor Notes summary Book and lecture notes Question summary Test questions Notes HW1.

Vzájemné hospodářské vztahy České republiky s Německe

 1. Tato bakalářská práce je zaměřena na vývoj zahraničního obchodu České republiky po vstupu do Evoé unie. Nejdříve jsou zde obecně charakterizovány funkce zahraničního obchodu. Velká část této práce se zabývá teritoriální a komoditní strukturou a pomocí různých ukazatelů se je snaží analyzovat
 2. MEZINÁRODNÍ OBCHOD - úloha zahraničního obchodu v ekonomice, specifika fungování v Č
 3. 4. Funkce zahraničního obchodu v ekonomice a specifika malé ekonomiky. Měření a komparace zahraničního obchodu, teritoriální a komoditní struktura zahraničního obchodu a jeho intenzita. Konkurenční schopnost ekonomiky a zahraniční obchod. 5. Historie mezinárodních smluv a dohod. Všeobecná dohoda o obchodu a clech

obchodu. Cílem práce je jednak přehledný popis základních informací o tvorbě podnikatelského záměru, ale především pak analýza jak makroprostředí, tak mikroprostředí pro podnikání v Česku a obchodních vztahů mezi Českem a Čínou a Vietnamem MEZINÁRODNÍ OBCHOD - úloha zahraničního obchodu v ekonomice, specifika fungování zahraničního obchodu vybraných odvětví v Č Bakalářská práce na téma Analýza zahraničního obchodu České republiky se zabývá zahraničním obchodem České republiky s největšími obchodními partnery, ekonomickými ukazateli a jejich závislostmi s vybranými státy. Tato práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část Předmět Zahraničně obchodní politika (EVS / BPZOP) Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu EVS / BPZOP - Zahraničně obchodní politika, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě (SU)

Vysoké Učení Technické V Brn

 1. Předmětem zahraničního obchodu jsou výrobky (komodity) a služby (např. přeprava zboží, pojištění, obchod licencemi, patenty, služby spojené s cestovním ruchem, tj. tzv. Mezinárodní obchod v národní ekonomice má funkce transformační transmisní (zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti ekonomiky.
 2. Obrat zahraničního obchodu v běžných cenách dosáhl 5 547,2 mld. Kč, čímž se v meziročním srovnání zvýšil o 602,8 mld. Kč, tj. o 12,2 %. Struktura tohoto nárůstu však znamenala změnu poměru mezi vývozem a dovozem, když oproti podílu 51,2 % za rok 2010 se zvýšil podíl exportu v roce 2011 na 51,7 %
 3. zahraničního obchodu je existence výhod při realizaci vnějších vztahů na základě rozhodování ekonomických subjektů. Musí tedy existovat tržní ekonomika a výroba zboží je funkcí produkčního faktoru― (Cihelková, 2008, s. 87). 1.5.1 Absolutní výhod
 4. CVI\u010cEN\u00cd.docx - MEZIN\u00c1RODN\u00cd OBCHOD(1 cvi\u010den\u00ed D\u011bjiny mezin\u00e1rodn\u00edho obchodu Starov\u011bk \u2013 po\u010d\u00e1tek st\u0159edov\u011bku \u2013 Historicky vz\u00e1jemn\u00fd obcho
 5. Tato práce se zabývá vývojem a strukturou zahraničního obchodu České republiky a jeho vlivem na celkovou ekonomiku země. V první části se zaobírá vývojem zahraničního obchodu od roku 1945 do roku 1993 v bývalém Československu, strukturou vývozu a dovozu, postupnými změnami z hlediska teritoriální struktury obchodu
 6. 1 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu Charakteristika mezinárodního obchodu Vývoj teorie mez..

Díky své nepřehlédnutelnosti a nepřemístitelnosti jsou

 1. ární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSPSOC / KEZOL - Ekonomika zahraničního obchodu, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové (UHK)
 2. zahraniční trh, a vhodné volbě takového postupu. Vstup zahraničního investora na nový trh je definován ze všech hledisek, tj. od vstupu nenáročného na zahraniční investice až po investičně náročný vstup. V práci se pojednává o teorii segmentace jednotlivých trhů a postupech, jak správný trh vybrat
 3. istration MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [B_MOV_B] pro AI.BA.PO kombinované studium Pavla Bř..
 4. (mezinárodní podnikatelské prostředí, funkce zahraničního obchodu) 2. Formy vstupu firem na zahraniční trhy. (důvody a formy vstupu firem na mezinárodní trhy) 3. Intenzita a struktura zahraničního obchodu. (intenzita zahraničního obchodu, teritoriální a komoditní struktura zahraničního obchodu) 4

Zahraniční obchod - Wikipedi

Operace zahraničního obchodu budou prováděny pouze na základě probíhajících transakcí. Transakce WTO je název obchodní dohody uzavřené se zahraniční protistranou. Toto je hlavní nástroj, hlavní způsob provádění operací zahraničního obchodu. A hlavním prvkem WTO je smlouva Pokud funkce zahraničního obchodu vykonává přímo výrobní společnost, hovoří se o přímém zahraničním obchodu, zatímco zprostředkující nezávislá společnost zahraničního obchodu vede nepřímý zahraniční obchod Jsou-li účastníky zahraničního obchodu jednotlivé národní ekonomiky, označuje se tato směna jako mezinárodní obchod nebo též světový obchod. Obsah. 1 Formy zahraniční obchodní politiky. 1.1 Argumenty pro a proti liberalizaci zahraničního obchodu Studie zahraničního obchodu jsou speciální obchodní studia (tzv. Ekonomické oborové studie) s teorií obchodu zahraničního obchodu. Společnost zahraničního obchodu je obchodní společnost zaměřená na dovoz / vývoz / tranzitní obchod a jedná mimo jiné podle zákona o zahraničním obchodu Podnik zahraničního obchodu (PZO, lidově pézetka) byl typ společnosti v komunistickém Československu.Společnosti tohoto typu měly s malými výjimkami monopol na provozování zahraničního obchodu na území Československa, tedy jakýchkoliv aktivit spojených s vývozem a dovozem zboží. Podniky byly řízeny státem, přesněji Ministerstvem zahraničního obchodu

Kategorie: Ekonomické - ostatní Typ práce: Zápisky z přednášek Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Práce je přepisem přednášek ze zahraničního obchodu.Práce se zaobírá všemi zakládními spakety problematiky.V práci jsou blíže charakterizovány jednotlivé pojmy a také jejich vzájemná propojenost 4. Agregátní poptávka a agregátní nabídka. Makroekonomie studuje chování ekonomiky jako celku. Zabývá se takovými proměnnými jako jsou např. velikost hrubého domácího produktu, cenová hladina, míra nezaměstnanosti nebo bilance zahraničního obchodu. Ke studiu určování a vývoje těchto proměnných používá. 2. Kurzový transmisní mechanismus nástroje ? devizový kurz ? cenová hladina Monetární kritéria - veličiny, které představují kritéria, mohou být různá a jejich naplnění závisí především na používaném transmisní mechanismu. střednědobá kritéria (nejsou však nástroji MP přímo ovlivňována) Regresní analýza funkcí zahraničního obchodu ČR v letech 1993-1998 / Funkce zahraničního obchodu (exportní a importní funkce) jsou standardně vysvětlovány v závislosti na vysvětlujících proměnných domácího a zahraničního důchodu, domácích a zahraničních cen, exportních a importních cen a kurzových změn |a Navrhované změny funkce zahraničního obchodu při prosazování inovační politiky a hospodárnosti v rámci všeobecného strojírenství |h [rukopis] / |c Bedřich Těšák 260 |c 1989 300 |a 62 l. 500 |a Vedoucí práce: Ivan Vágner 50

ZAHRANIČNÍ OBCHOD: Nástroje mezinárodního obchod

Objem českého zahraničního obchodu činil v absolutním vyjádření 847 685 mil.Kč v roce 1993, v roce 2002 dosáhl tento ukazatel hodnoty celkem 2 580 111 mil.Kč. Na celkovém obratu zahraničního obchodu lze sledovat postupné zvyšování vývozu. Od roku 1997 tak dynamika českého vývozu roste rychleji než dynamika dovozů žené na efektech investic, spotřeby a zahraničního obchodu, ne-neoklasické ztotožňují s úvěrovým kanálem, resp. s jeho díl čími segmenty. Alternativní vymezení transmisních kanálů nabízí p řehledová studie van Else et al. [2001]. Auto ři v ní identifikují kanál mě no Úloha zahraničního obchodu (ZO) v ekonomice. Kategorie: Světová ekonomika. Typ práce: Zápisky z přednášek. Škola: nezadáno/škola není v seznamu Nejdříve jsou zde obecně charakterizovány funkce zahraničního obchodu. Velká část této práce se zabývá teritoriální a komoditní strukturou a pomocí různých ukazatelů se je snaží analyzovat. Jsou zde také popsány změny v zahraničně obchodní politice, spojené se vstupem do Evroé unie.

Vyhláška č. 119/1979 Sb. - Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou republiky Mali - zrušeno k 01.05.2004(14/2005 Sb. m. s. J- křivka zahraničního obchodu - depreciace nejprve způsobí pokles čistého exportu (lidem nějakou dobu trvá, než rozeznají cenovou změna a než na ní zareagují substitucí zahr. zboží domácím. Závislost čistého vývozu na reálném měnovém kurzu vyjadřuje funkce čistého vývozu Transmisní mechanismus

Entire course notes - Mezinarodni obchod - StuDoc

bilance zahraničního obchodu. Antonio Serra a italská větev merkantilismu. Thomas Mun - nej-významnější představitel merkantilistického hnutí. Francouzští merkantilisté: Jean-Baptiste Col-bert a Antoine de Monchrétien. Kameralisté a myšlenky merkantilistů. Johann Joachim echer, Johan von Justi a Joseph von Sonnenfels. 28 Volná pracovní místa MPSV, Pracovní pozice: REFERENT/ REFERENTKA ZAHRANIČNÍHO OBCHODU. Pro pracovní pozici REFERENT/ REFERENTKA ZAHRANIČNÍHO OBCHODU nemáme aktuálně nabídky práce zahraničního obchodu posílilo na úkor všech ostatních tříd SITC zastoupení strojů a dopravních prostředků (53,6 %) a polotovarů a materiálů (21,2 %) na celkovém vývozu. Tyto dvě třídy SITC zvýšily (42,0 % a 22,1 %) spolu s chemikáliemi a příbuznými výrobky (10,8 %) podíl i na celkovém dovozu, ve kterém se naopak.

Analýza vývoje zahraničního obchodu ČR od vstupu do EU

 1. Nebudu se pouštět do rozsáhlých úvah o potřebě reformy veřejných financí apod., spíše se zaměřím na vývoj zahraničního obchodu v průběhu recese. Pokud měl někdo dojem, že by nám v průběhu krize pomohlo euro, stačí se podívat na vývoj kurzu koruny k euru za posledních 5 let (např
 2. Volná pracovní místa MPSV, Pracovní pozice: Podpora zahraničního obchodu. Pro pracovní pozici Podpora zahraničního obchodu nemáme aktuálně nabídky práce
 3. Odhady rovnovážného kurzu koruny naznačují mnohem silnější hladiny než ty, které pozorujeme v poslední době. Myslíme si, že této rovnováhy koruna jen tak nedosáhne. Podle nás za tím z velké části stojí velký objem devizových rezerv ČNB. Centrální banka přitom nemá v plánu je v nejbližší době redukovat. Množství likvidity na korunovém trhu přitom narušuje.
 4. Odhady rovnovážného kurzu koruny naznačují mnohem silnější hladiny než ty, které pozorujeme v poslední době. Myslíme si, že této rovnováhy koruna jen tak nedosáhne. Podle nás za tím z velké části stojí velký objem devizových rezerv ČNB. Centrální banka přitom nemá v plánu je v nejbližší době redukovat
 5. Všechny transakce se stejnou kombinací hodnoty pro pole vybraná v deníku systému Intrastat budou při spuštění funkce komprese v deníku systému Intrastat komprimovány do jedné transakce. Nastavit parametry zahraničního obchodu. Stránka Parametry zahraničního obchodu slouží k nastavení parametrů uvedených v následující.
 6. Jak říká výstižně význačný český libertarián prof. Josef Šíma, na rozdíl od zahraničního obchodu, kde ekonomická teorie stvořila ideál - čím více svobodného obchodu, tím lépe - v oblasti peněžního systému nám tento ideál v ekonomické vědě vlastně chybí. Tím je diskuze těžší
 7. Detail předmětu. Makroekonomie 2. FIT-MA2 Ak. rok: 2015/2016 Ak. rok: 2015/201

MEZINRODN OBCHOD loha zahraninho obchodu v ekonomice specifik

Stáhnout materiál Otázky ke zkoušce. Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Otázky ke zkoušce z Makroekonomie B studijní opora Vypracováno studenty Karviná Otázky ke zkoušce z Makroekonomie B 1. Ekonomický růst a hospodářský cyklus Pojetí ekonomického růstu Projevem neoliberalismu byla prý přílišná deregulace, liberalizace zahraničního obchodu a rychlá privatizace. K takové kritice se pak ochotně přidala i část domácí politické scény, třeba Petr Pithart ( Reflexe transformace v médiích, Lukáš Kovanda, 2015)

Rozpočet plní funkci alokační a redistribuční a dále slouží k realizaci fiskální politiky (stabilizační funkce). Nástroje fiskální politiky, tj. příjmy a výdaje rozpočtu, funguje jako vestavěné stabilizátory nebo v rámci diskreční politiky. Skutečná rozpočet má služku strukturální a služku cyklickou i horské chaty nenapadne sníh) Okunův zákon = vztah mezi trhem práce a zvyšování míry nezaměstnanosti = Jestliže je nezaměstnanost nad přirozenou míru, každé 1% zvýší propad ekonomiky o 3 Funkce komerčních bank. Základní funkce obchodních bank - shromaždovat vklady - poskytovat úvěry - poskytovat další bankovní služby (např.: provádět platební styk, směnárenská činnost, poskytovat záruky) a) Shromaždují vklady (pasivní úvěrové operace) - banka přijímá vklady od občanů a firem a stává se dlužníke . Mezi hlavní funkce komerčních bank patří. (12) Rozhodnutí 2012/35/SZBP rovněž stanoví zmrazení aktiv íránské centrální banky. Vzhledem k možnému zapojení íránské centrální banky do financování zahraničního obchodu se však považuje za nutné zavést výjimky, neboť toto cílené finanční opatření by nemělo bránit v pokračování obchodních operací, včetně smluv týkajících se potravin.

OPF:EVSBPZOP Zahraničně obchodní politika - Informace o

Academia.edu is a platform for academics to share research papers Funkce obchodu vycházejí z : V poslední době v souvislosti se změnou pojetí zahraničního a vnitřního obchodu, s pokračující integrací a kooperací v obchodě se začíná měnit chápání obchodu. Ztrácí význam rozdělování obchodu na vnitřní a zahraniční funkce zahraničního obchodu. význam zahraničního obchodu. vznik zahraničního obchodu. skladba zahraničního obchodu. zušlechťovací styk, reexport. Překážky zahraničního obchodu. tarifní a netarifní překážky zahraničního obchodu. clo - důvody uplatnění, druhy cel To znamená, že raný merkantilismus vnímal peníze především jako poklad, ale v rozvinutém merkantilismu je zdůrazněna i funkce transakčního prostředku. Tendence k zintenzivnění zahraničního obchodu začala brzy nerážet na přísné omezování možnosti vývozu peněz, tím byla činnost obchodních společností podvazována Analýza zahraničního obchodu ČR se zbožím v letech 1999 až 2012. [online]. Praha : Český statistický úřad, 2013. 44 s. ISBN 978-80-250-2444-7. BRŮNA, Karel. Úrokový transmisní mechanismus a řízení úrokové marže bank v kontextu dezinflační politiky České národní banky

4.1 Historický vývoj peněz a jejich funkce. Peníze jsou nástrojem obchodu. Obchod vznikl tehdy, když se lidé začali specializovat na to, co umí lépe než ostatní. Své výrobky pak navzájem směňovali J- křivka zahraničního obchodu - depreciace nejprve způsobí pokles čistého exportu (lidem nějakou dobu trvá, než rozeznají cenovou změna a než na ní zareagují substitucí zahr. zboží domácím. V krátkém obd. nemusí být M-L. podm. splněna, v delším obvykle bývá • vývoj zahraničního obchodu - když zahraniční obchod roste, zvyšuje se v zahraničí poptávka po penězích exportující země. Export má pro vyvážející zemi apreciační účinky. • vývoj reálných úrokových měr - např. v Anglii budou cenné papíry úročeny sazbou 8%. V Rusku bude sazba l0% Funkce - přestřelek směny - umožňují placení za zboží a služby a úhradu dluhu. Snížily transakční náklady, náklady na čas strávený úsilím realizovat směnu jednotlivých zboží či služeb mezi sebou. Účetní jednotka: vyjadřují ceny všech ostatních aktiv Dokonalá kapitálová imobilita znamená, že je znemožněn příliv zahraničního kapitálu. Křivka BP je vertikální. Posun křivky BP je určen nominálním měnovým kursem a poměrem zahraničních cen (P F) k cenám domácím (P)

Zahraničně obchodní politika - OPF - SU - Studentino

Postkeynesiánství je politicko-ekonomická škola vycházející z myšlenek Johna Maynarda Keynese, Michała Kaleckiho, Joan Robinsonové, Pierro Sraffy, Nicholase Kaldora, Paula Davidsona, Hymana Minskeho a mnoha dalších. Postkeynesiánství patří k hlavním tradicím v rámci heterodoxní (politické) ekonomie společně se starým institucionalismem (Thorsten Veblen, John. Měsíc po interveci České národní banky, je tento krok stále předmětem odborných i pouličních debat. ČNB použila devizový kurz jako alternativní nástroj k udržení cenové stability v naší zemi v situaci, kdy úrokové sazby narazily na dno. Přínášíme komentář Mojmíra Hampla, viceguvernéra České národní banky, který komentuje vše, co s intervencí souvisí Funkce peněz: všeobecně (= bilance služeb) - tzv. neviditelná složka obchodu - doprava, pojištění, výdaje turistů v dané zemi, poplatky za patenty, filmová práva, důchody z výrobních faktorů Keynesiánský transmisní mechanismus * zvýšení nabídky peně Pokud tak český průmysl neučiní, budou priority obchodněpolitického režimu EU formulovat jiné státy, přičemž nelze vyloučit, že na náš úkor. Druhým směrem je vybudování systému podpory exportu. Ze zahraničního obchodu ČR vůči zemím EU a dalším novým členům EU, např

Keynesovství. JM Keynes Pokračovatelé: Neokeynesovství. John Maynard Kenyes (1883-1946). z ekonomické rodiny (JN Keynes) brzy celebrita orientace na HP. Klíčová díla JMK. 1913 Indian Currency and Finance 1919 Economic Consequences of the Peace 1921 Treatise on Probabilit Její snížení odráželo nižší příspěvek dvou volatilnějších složek - energií a potravin. Inflace bez těchto dvou složek činila v roce 2019 v průměru 1,0 %, což je stejná úroveň jako ve dvou předchozích letech. Za této situace Rada guvernérů ECB v roce 2019 třikrát přistoupila k další měnové akomodaci 25.05.2020 16:16. Ministerstvo obrany (MO) investovalo v letech 2016 až 2018 do nové techniky české armády 2,8 miliardy korun, dalších 1,3 miliardy korun stály opravy, údržba a náhradní díly. Přesto nebyla velká část obrněné techniky provozuschopná, zjistil Nejvyšší kontrolní úřad

CVI\u010cEN\u00cd

Knihovna cizojazyčné literatury VŠPJ (Lehrmittelzentrum) pořádá společně se Spolkem germanistů a učitelů němčiny (SGUN) Kulatý stůl s němčinou a o němčině (diskuzní a metodické setkání učitelů němčiny). Akce proběhne v Knihovně cizojazyčné literatury - Lehrmittelzentrum dne 12.6.2015 od 14:30 h do 17:00 h Bankovní systém v současné době disponuje přebytkem hotovosti, pokud se to tak dá říci. To znamená, že banky mají dnes volnou hotovost, kterou mohou použít k poskytnutí více úvěrů (pokud najdou vhodného, důvěryhodného klienta) nebo právě nákupu státních dluhopisů Knihy připravené redakcí Akademického bulletinu. Akademie věd České republiky / The Czech Academy of Sciences 2014-2015 - tištěná verze Elektronická, rozšířená verze publikace s dalšími výsledky r. 2014, vědeckými týmy, autory a názvy projektů, odkazy na publikované vědecké práce zde.. Vychází jako separátní příloha Akademického bulletinu 9/201 Post-doc3. 3. Zvykáme si v emigraci i s dětmi, ale někdy to není snadné. Miloš Kaláb. V těchto vzpomínkách navazuji na vysvětlení, jak jsem se dostal do Kanady jako vědecký stážista a jak jsem zde s celou rodinou zůstal. Tato část vyšla v Britských listech pod jiným titulkem. Práci jsem našel díky svému bizarnímu. 30.11. 2020 Jedním z prvních svátku doby adventní je svátek svatého Ondřeje.Budoucí světec se narodil v Betsaidě na břehu Galilejského jezera. Protože byl Žid, Ondřej zcela jistě nebude jeho vlastní jméno

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 - PDF Free

Funkci ředitele Hotelové školy Vincenze Priessnitze zastával do roku 2006. Ve volbách do zastupitelstva města Jeseníku v roce 2006 získal nejvíce preferenčních hlasů na kandidátce ODS. Doolitle. James Harold Doolittle ( 14. prosinec 1896 Alameda, Kalifornie - 27. září 1993 Pebble Beach, Kalifornie) byl americký průkopník letectví, který se během druhé světové války vyznamenal svým odvážným náletem na Tokio . Jimmy, jak ho přezdívali, se narodil v Alamedě (Kalifornie) 14. prosince 1896 Úřadem se v českém právu rozumí zpravidla správní úřad V teorii však může být obsah tohoto pojmu širší a zahrnovat i další orgány veřejné moci jako např policii nebo i soudy Různé významy pojmu úřad Funkční pojetí Dle prvního funkčního pojetí se jím rozumí okruh záležitostí přiřazených nějaké. Monitoring za měsíc červen 2013 Přehled zpráv Bohumil Doleţal: Svobodu jsme získali příliš snadno. Teď si ji musíme obhájit.. 8 29.6.2013 e15.cz ~ str. 00 ~ Rozhovory_ _ Krátce.. 9 28.6.2013 Kondice ~ str. 10 ~ Aktuálně - ze světa zdraví, krásy a sportu_ _ Ministrem kultury bude Balvín, za Rusnokem dorazil i Jan Fischer.. 9 28.6.2013 zpravy.iDNES.cz ~ str. 00. • život a dílo o Teorie mravních citů 1759 jeho první kniha kniha z oboru morální filosofie spojoval v sobě morálního filosofa a politického ekonoma a v tom duchu psal všechny své knihy je to kniha, která apeluje na dobré morální mezilidské vztahy - dobročinnost, láska k bližnímu, na rozdíl od ostatních spisů té.

Video: Ekonomika zahraničního obchodu - PdF - UHK - Studentino