Home

Co zastaví neutronové záření

Dá se chránit i olovem, jen tloušťky vycházejí velké. Jak napsal/a Cenobita, na neutron nepůsobí elektrické síly (pole protonů a elektronů uvnitř hmoty) a neutron by se musel prakticky trefit do jádra, aby ho to odklonilo a sebralo mu to energii Neutronové záření bylo objeveno jako výsledek pozorovaní jader berylia při reakci s alfa částicemi, jak se přeměňují v jádra uhlíku a produkují neutrony, Be(α, n)C. Kombinace emitoru alfa částic a izotopu s velkou pravděpodobností (α, n) reakce je stále běžným zdrojem neutronů

- neutronové záření je tvořeno neutrony. Jeho pronikavost záleží na energii (typu) neutronů a může být velmi vysoká. Elektromagnetické záření má v přírodě mnoho podob, z hlediska radioaktivních prvků je nejdůležitější γ-záření (gamma). Je tvořeno fotony s energií vyšší než 10 keV Radioaktivní záření: co to je? • Radioaktivní záření: -Částicové : •nabité částice (seřazené podle hmotnosti): -elektron, positron +, − tj. záření β -proton+, -částice (záření) (24 ), -větší atomová jádra než helium •neutrony -Elektromagnetické tj. fotony (viz dále Radioaktivní záření: co to je? Kus jádra! • Radioaktivní záření: -Částicové : •nabité částice (seřazené podle hmotnosti): -elektron, positron +, − tj. záření β -proton+, -částice (záření) (24 ), -větší atomová jádra než helium •neutrony -Elektromagnetické tj. fotony (viz dále

Neutronové záření - Ontol

Neutron=úplně nejnebezpečnější typ záření. Štěpí jádra těžkých atomů, a aktivuje většinu atomů, co se při srážce s neutronem nerozštěpí. Při štěpení atomů neutrony vznikají často (pro člověka) velice nebezpečné izotopy ( a nezřídka i několik dalších neutronů). Nejlépe se zpomaluj About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators.

Neutronové záření - cs

¨ Záření hustě ionizující - záření alfa, neutronové záření, protonové záření. Vytváří až 2000 iontových párů/1 mikrometr tkáně. Tato oklolnost souvisí s tzv. lineárním přenosem energie (zavádí se v §5.1) Je tvořené proudem neutronů, neutrony nemají náboj, proto se nejedná o ionizující záření. Neutrony se brzdí pouze vzájemnými srážkami s jinými atomy. Toto záření je velmi pronikavé a pro člověka nebezpečné. Neutronové záření lze vyvolat v jaderných reaktorech nebo při jaderné explozi

využití radioaktivních surovi

Video:

Neutronové záření - Zdroj rychlých neutronů Kamerou MX-10

Ionizující záření je typické pro svou schopnost uvolňovat elektrony z elektronových obalů ozářené látky - ionizaci. Je pro člověka velmi nebezpečné, může poškodit strukturu DNA a tím vyvolat zhoubné onemocnění. Mezi ionizující záření řadíme záření alfa (α), beta (β-, β+), gama (γ) a neutronové záření Vzniká při radioaktivním rozpadu jader, např. kobaltu: 60 Co 27-> 60 Ni * 28 + e-+ ν', kde vznikne excitovaný atom niklu, který přejde do základního stavu za vyzáření γ fotonu s energií 1,17 MeV či 1,33 MeV: 60 Ni * 28-> 60 Ni 28 + γ. Rentgenové a γ-záření má větší pronikavost než částicové záření α a β The world's hardest-working dictionary of Czech for English speakers: what words mean, how to pronounce them, how to use them in a sentence Zkontrolujte 'neutronové záření' překlady do portugalština. Prohlédněte si příklady překladu neutronové záření ve větách, poslouchejte výslovnost a učte se gramatiku

Radioaktivita - Wikipedi

Neutronové záření je ionizující záření, které se skládá z volných neutronů (s různými kinetickými energiemi).. Protože neutrony jsou elektricky neutrální, náboje na atomových jádrech a elektronech nemají žádný vliv na jejich pohyb. Neutronové záření proto proniká hmotou relativně snadno. Ionizační efekt nastává nepřímo, zejména prostřednictvím. ?Tímto blogem se dostávám na tenký led. Když vám radím, jak se chránit před neutrony, naznačuji, že asi máte potřebu schovávat atomovou bombu. Nebo jste jen zvídaví a chcete letět na Mars? (délka blogu 15 min.

Dobrý slovník čeština neutronové zářen

 1. Neutronové záření se skládá z volných neutron produkce neutronů se zastaví téměř okamžitě v reaktoru, V roce 1900 objevil francouzský vědec Paul Villard třetí neutrálně nabitý a zvláště pronikavý typ záření z radia, a poté, co ho popsal, si Rutherford uvědomil,.
 2. Neutronové hvězdy, které rotují vysokou rychlostí, vyzařují průběhy záření, a proto se jim říká pulsary. Pokud by naše slunce úplně pohltilo jiné palivo a výbušná síla jaderné fúze, přitažlivost gravitace by byla taková, že hmota by se nakonec zhroutila pod svou vlastní gravitací
 3. Kosmické záření je nepřetržitý proud částic o vysokých energiích, které k nám přicházející z kosmického prostoru. Kosmické záření tvoří proud vysokoenergetických protonů (asi 89 %) a alfa částic (asi 9 %). Zbývající 2 % částic primárního kosmického záření tvoří elektrony, pozitrony, jádra jiných atomů a nebo další částice
 4. Neutronové záření je druh ionizujícího záření, tvořeného proudem volných neutronů. 65 vztahy
 5. Neutronové číslo představuje počet neutronů v jádře atomu, které společně s počtem protonů, tvoří hmotnostní číslo nukleonu kde A je hmotnostní číslo, Z je protonové číslo a N je neutronové číslo. Neutronové číslo jako takové se k symbolům jednotlivých nuklidů píše jen výjimečně, a to v pravém dolním indexu
 6. Výjimkou je záření neutronové, protože volné neutrony jsou nestabilní vůči Tento radionuklid se prostřednictvím molekuly CO 2 organismu se neustále uhlík v organismu vyměšuje a zase přijímá. Po odumření organismu se tato výměna zastaví a radionuklid 14C se rozpadá s poločasem rozpadu 5730 let na izotop dusíku.
 7. Člověk naprostou většinu informací o světě přijímá prostřednictvím zraku. Není proto divu, že se snaží vše spatřit na vlastní oči, nebo alespoň prostřednictvím nějakého obrazového média. Astronomové mají oproti svým kolegům z jiných vědních disciplín tu výhodu, že mohou svému publiku ukázat, jak objekty jejich zájmu vypadají

Radiační zátěž Adaptogen

ze samých neutronů. Hustota neutronové hvězdy je obrovská: 1017 kg/m3 (hmotnost rovná hmotnosti Slunce je tedy napěchována do objemu několika km3). Neutronové hvězdy rychle rotují a vysílají záření jen v určitém směru, proto je pozorujeme jako pulsující zdroje rádiového záření, pulsary. Hvězdy s hmotností větší. 2) Pulzary: 26.12.2007: Dotaz: Chtěl bych se zeptat, jakým způsobem pulsary emitují tak úzký paprsek záření? Září tímto způsobem i ostatní neutronové hvězdy? (Martin) Odpověď: Pulzar je neutronová hvězda, tedy hvězda vzniklá zhroucením dostatečně hmotné obyčejné hvězdy. Obyčejná hvězda, správněji tzv. hvězda hlavní posloupnosti je například naše Slunce Některá z těchto záření procházejí hmotou stejně, jako např. světlo sklem, čehož se využívá např. při vyšetření rentgenem nebo tomografem či při testování materiálů. Jiné druhy záření jsou natolik málo pronikavé, že je zastaví i list papíru nebo několik centimetrů plastu Záření γ a γ-rozklad: Proud vysokoenergetických protonů. γ-rozklad: Potom, co jádro atomu podlehne buď α nebo β-rozkladu, často zůstane v excitovaném stavu. Dodatečná energie se uvolní ve formě γ-částic atom klesne do normálního stavu

Ionizující záření - AstroNuklFyzik

 1. rentgenové záření, neutronové záření. [3] Největší ionizační schopností disponuje záření alfa, které je tvořeno héliovými jádry. Oproti ostatním druhům má však nejkratší dolet, který je způsobený rychlou ztrátou energie v důsledku ionizace. V plynech urazí několik centimetrů, v kapalných a pevnýc
 2. Hustota neutronové hvězdy je obrovská: 1017 kg/m3 (hmotnost rovná hmotnosti Slunce je tedy napěchována do objemu několika km3). Neutronové hvězdy rychle rotují a vysílají záření jen v určitém směru, proto je pozorujeme jako pulsující zdroje rádiového záření, pulsary. Hvězdy s hmotností větší než 3 M~
 3. Hvězdy poznáváme díky záření (světlo, radiové vlny, infračervené, ultrafialové, rentgenové a gama) Používáme zjednodušené modely hvězd (např. jaká by mohla být vnitřní stavba hvězdy, pokud vezmeme v úvahu tohle pozorování a fyzikální zákony -> a jaké by mohlo bát záření kdyby.) - jsou velice přesné.
 4. Co nutí světlo nebo jina záření pohybovat se vlnou? Nemělo by letět přímkou? - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Co nutí světlo nebo jina záření pohybovat se vlnou? Nemělo by letět přímkou?. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích
 5. Jak praví odborníci v tisku,situace je velice vážná.Tento typ reaktoru se skládá z vlastního jádra,uzavřeného v pancíři ze speciální oceli a betonu.Chlazen je vodíkem a lehkou vodou.Pokud se stane nestandartní odstavení,jako v tomto případě,je v podstatě omezeno chlazení a teplota jádra stoupá a bez zásahu by skončila roztavením jádra.To by znamenalo vytvoření.
 6. Pak by hmota měla dojít, proces akrece se zastaví a spolu s ním utichne i rentgenové záření dotyčné dvojhvězdy. Pokud je menším a zlejším partnerem neutronová hvězda, tak bez krmení hvězdnou hmotou její ohromující gravitační pole roztočí svazky rádiových vln, které pak jako maják blikají do kosmických pustin

Neutronové záření přímo nedetekují žádné G-M trubice. Pokud byste se dostali do místa, kde je vysoká úroveň neutronového záření (= někde blízko probíhá regulérní štěpná reakce), tak bude G-M detektor detekovat sekundární záření - částice beta a gama z atomů rozbitých prolétajícími neutrony Co se týče úniků radiace, celý systém je nastaven tak, aby vnější plášť reaktoru bylo neutronové zrcadlo, jinak to nebude fungovat. Alfa záření a beta záření je neškodné, i tenký plášť je obě zastaví. Co nezastaví plášť, zastaví na pár metrech vzduch

nepodléhají záření vždy stejně. Jsou typy, které jsou odolnější, co se dávky týče, ovšem záleží také na typu záření [1]. Přítomnost ionizujícího zdroje zkracuje životnost polovodičových prvků. Snižování životnosti je individuální jak podle druhu polovodiče, tak podle druhu záření, a jeho intenzity Záření gama - je záření obvykle emitované spolu s částicemi alfa nebo beta z radioaktivního jádra. Má charakter vlnění a má vysokou pronikavost, prochází přes hliníkovou desku a zastaví ho blok olova. Šíří se rychlostí světla a je nejpronikavější. Neutronové záření - / Jaderné bomby \ Reaktor ; Záření gama Rozpínání vesmíru Kosmické reliktní záření Velký třesk a vznik galaxií Velký třesk Proč Big Bang? rozpínající se obálka z materiálu odfouknutého při výbuchu kolem nově vzniklé neutronové hvězdy ve středu snímku Šňůra kosmických perel obklopující explodující hvězdu Kanibalismus galaxií Disk prachu.

Jaderná fyzika - Publi

 1. Chemie palivového cyklu a nakládání s odpad
 2. potraviny vystavené ionizujícímu záření generovanému měřicími nebo inspekčními přístroji, pokud absorbovaná dávka není u inspekčních přístrojů využívajících neutrony vyššínež 0,01 Gy a u ostatních přístrojů vyšší 0,5 Gy, a to při maximální energii rentgenového záření 10 MeV, neutronů 14 MeV a ostatního záření 5 Me
 3. F Radioaktivita je samovolný rozpad radioaktivních prvků na jiné prvky za uvolnění radioaktivního záření (alfa, beta, gama, neutronové). Radioak . Co je to radon a jak vzniká • Záření beta - Proud kladně (pozitrony), nebo záporně (elektrony) nabitých částic. (1) • Záření beta + - je označováno jako pozitronové
 4. Hvězdy - Zdroje záření hvězd - Proton - protonový cyklus . Hvězda trvá miliony let, než dokončí své primární palivo, protony. Protonová protonová řetězová reakce se však zastaví, když je primární palivo (protony) dokončeno. V tomto věku hvězdy, vnitřní teplota hvězdy je horká dost fúzovat He jádra do těžších.
 5. Skontrolujte 'neutronové záření' preklady do slovenčina. Prezrite si príklady prekladov neutronové záření vo vetách, počúvajte výslovnosť a učte sa gramatiku
 6. Kontrollera 'Neutronové záření' översättningar till svenska. Titta igenom exempel på Neutronové záření översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik

Kontrollér oversættelser for 'Neutronové záření' til dansk. Gennemse eksempler på oversættelse af Neutronové záření i sætninger, lyt til udtale, og lær om grammatik Überprüfen Sie die Übersetzungen von 'neutronové záření' ins Deutsch. Schauen Sie sich Beispiele für neutronové záření-Übersetzungen in Sätzen an, hören Sie sich die Aussprache an und lernen Sie die Grammatik Včera jsem nadhodil téma o americké porážce v Afghanistánu a dneska bych se chtěl trochu blíže podívat ne na příčiny americké porážky, protože ty jsou celkem známé - vlezli kam neměli, tvrdili že tam jdou dělat ráj na zemi a díky tomu nemohli střilet na všechno co se pohne a nemohli kolem cest rozvěšovat civilisty na telegrafní sloupy a dělat masové popravy

Jaderná energie (rozpracováno

Ellenőrizze a (z) neutronové záření fordításokat a (z) magyar nyelvre. Nézze meg a neutronové záření mondatokban található fordítás példáit, hallgassa meg a kiejtést és tanulja meg a nyelvtant Co všechno dokáže mikrovlnné záření o vlnové délce kolem 12 cm a frekvenci cca 2,45 GHz? - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Co všechno dokáže mikrovlnné záření o vlnové délce kolem 12 cm a frekvenci cca 2,45 GHz?. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích

Controleer 'Neutronové záření' vertalingen naar het Nederlands. Kijk door voorbeelden van Neutronové záření vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica Guarda le traduzioni di 'neutronové záření' in italiano. Guarda gli esempi di traduzione di neutronové záření nelle frasi, ascolta la pronuncia e impara la grammatica Revisa las traducciones de 'Neutronové záření' en español. Consulta los ejemplos de traducción de Neutronové záření en las frases, escucha la pronunciación y aprende gramática záření a záření beta, a na záření hustě ionizující, kam patří záření alfa. 1.2.4 Záření neutronové Pod pojmem neutronové záření se rozumí proud pohybujících se neutronů. Ve vakuu je pohyb neutronů volný, bez odporu, volné neutrony se spontánně rozpadají radioaktivito Může se stát, že dvě hmotné hvězdy obíhají okolo sebe, obě vybouchnou jako supernovy. Následně se srazí i obě neutronové hvězdy, což vede ke vzniku dalších prvků. Některé prvky mohou vznikat i vlivem kosmického záření, kdy rychle se pohybující jádra prvků zasáhnou jiná jádra a rozdělí je

Pronikava radiace - poradna Živě

V případě neutronové aktivační analýzy, je s ohledem na citlivost zapotřebí co největších toků tepelných neutronů, tj. zdrojem je většinou výzkumný nebo ozařovací jaderný reaktor. Poznámka: V ČR je jediným vhodným reaktorem pro aktivační analýzu reaktor LWR-15 Ústavu jaderného výzkumu Řež Pokud je zárodek neutronové hvězdy, který se z jádra zformoval, dostatečně masivní, pokračuje v kolapsu a skončí buď přímo jako černá díra nebo se v závislosti na hmotnosti kolaps zastaví v některém z teorií předpovězených stabilních mezistavů jak fungují hvězdy a proč díky nim můžeme komety pozorovat, a také si povíme, co to vůbec taková kometa je, jak vypadá, kde se bere a jak se dostane ke Slunci. Vesmírné vzdálenosti Abychom se ve Vesmíru lépe orientovali, úvodem si představíme typické vzdálenosti a jednotky, které astronomové používají Stránka Neutronové záření je dostupná v 23 dalších jazycích. Návrat na stránku Neutronové záření. Jazyky. dansk; Deutsch; eesti; Englis Černá díra by se dala popsat jako gravitační past, zpoza které neunikne nic. Ani foton pohybující se rychlostí světla, mezní to rychlosti v našem vesmíru. Co černé díry jednou schvátí, to již nikdy nenavrátí budu-li parafrázovat známé pořekadlo o pekle. Co je to gravitační polomě

Opakování Z čeho se skládají látky? Z čeho se skládá atom

které jich bude obsahovat co nejméně. 1. Ve Výfučtení si můžete přečíst, jaká je hustota neutronové hvězdy. Pro lepší představu která hvězdu opouští v podobě záření (tepelné záření, ale i viditelné světlo, rentgenové záření a tak dále). Termojaderná fúze probíhá pouze za velmi vysoké teploty a. Intenzita tohoto záření pulsaru postupně klesá (jak mizí ionizovaná plasma v okolí neutronové hvězdy), takže starší neutronové hvězdy jsou těžko pozorovatelné. Pokud jsou však neutronové hvězdy součástí těsných dvojvězd s přetékáním plynů, pak při pádu této látky na neutronovou hvězdu se uvolňuje velké. Hmota-> skládá se z látky a z pole. Látka-> složená z částic, které se pohybují rychlostí menší, než je rychlost světla. Soustavy látek-> všechny látky v omezené prostoru. Soustava otevřená -> dochází k výměně částic i energie; Soustava uzavřená -> dochází k výměně energie, ale ne k výměně části Neutronové hvězdy mají rychlou rotaci a silné magnetické pole. Nesouhlasí-li směr rotační a magnetické osy , vytvářejí výtrysky světelného záření a nabitých částic ve směru magnetické osy efekt pulsaru. Pozorovatel vidí pravidelné záblesky od rotující neutronové hvězdy, podobně jako od majáku policejního. Gamma záření (viz Gamma047) je jen dohodnutý fyzikální termín, pod který podle zavedené konvence spadá veškeré elektromagnetické záření s vlnovou délkou kratší než 0.1 nm (desetina milióntiny milimetru); jeho spodní energetická hranice (tj. horní hranice vlnové délky) je dána důvody spíš historickými než čistě.

Základní škola a Mateřská škola Traplic

Záření alfa - nedosahuje příliš velké pronikavosti (zastaví ho tenký kovový plech) a je tvořeno proudem kladně nabitých částic, bylo dokázáno, že záření tvoří proudy iontů hélia s dvojím nábojem (He2+) známé jako částice alfa. Nyní víme v čem tkví problém, proč tuto energii ještě nepoužíváme Vyhláška č. 34/1963 Sb. - Vyhláška ministerstev zdravotnictví a chemického průmyslu o hygienické ochraně před ionizujícím zařízením a o hospodaření se zdroji ionizujícího zařízení - zrušeno k 01.10.1972(59/1972 Sb.

Nazývá se fosilní nebo reliktové záření a pochází z Velkého třesku. Astronomové dosud nevědí, zda se vesmír bude stále rozpínat, nebo zda gravitace rozpínání zastaví a dojde k zkroucení celého vesmíru. To závisí na průměrné hustotě vesmíru. Její určení patří bohužel k základním problémům moderní. Část 1 : Úvod Vesmír je vše co existuje - hmota , prostor , energie a čas. Jsou to všechny hvězdy (Vesmir, Astronomie referát Jedná se o nejméně pronikavé záření, zastaví jej například list papíru nebo i jen několik metrů vzduchu. Přirozeně je zdrojem alfa záření například uran, radium, nebo také radon. Izotop radonu Rn-222 je známý pro svůj potenciál hromadění se v budovách, běžně totiž dochází k jeho uvolňování ze zemské kůry Jaderný reaktor. Jako palivo se v tepelných reaktorech nejčastěji používá obohacený uran, který obsahuje vyšší procento nuklidu než uran přírodní. Výroba tohoto paliva obohacováním uranu vyžaduje náročnou technologii a zabývá se jí jen několik průmyslově vyspělých států světa

Nemusí to být nutně boj, ale něco, co se ve hře děje rychle, adrenalinově. která převádí 50% energie výbuchu na neutronové záření, proti kterému nepomáhá žádné pancéřování Indukční pole je vlastně takový štít, ale nepředstavujte si žádný ST/SG obal kolem lodi, kde se všechno zastaví a modře. Ve čtvrtek 11. února odpoledne jsme seděli s kolegy relativisty před obrazovkou a čekali na ohlášenou tiskovou konferenci vědců z LIGO, fantastického experimentu, který se už asi patnáct let snaží pozorovat gravitační vlny. Věděli jsme, že pravděpodobně oznámí jejich objev, ale čekali jsme nějakou opatrnou formulaci připouštějící jinou interpretaci naměřených. Neutronové hvězdy vyzařují do svého okolí viditelné, radiové, rentgenové a kosmické záření, ale i rychlé relativistické částice. Rotační rychlost povrchu neutronových hvězd dosahuje až 2 000 km/s a intenzita magnetického pole na povrchu neutronové hvězdy sahá až na miliardy A/m Elektromagnetické záření druhy. Elektromagnetické záření. •(1) Rádiové vlny: dlouhé (λ: 30 000 m - 1000 m) střední (λ: 600 m - 150 m) krátké (λ: 50 m - 15 m) velmi krátké (λ: 15 m - 1 m) Užití:přenos informace, zpráv, hudby a obrazu při rozhlasovém a televizním vysílání Přenos informac

Co je to řízená štěpná reakce? Odpovědi

Bezpečnost Jaderné elektrárny Dukovany. Jaderná elektrárna Dukovany je první provozovanou jadernou elektrárnou v České republice a patří mezi největší, vysoce spolehlivé a ekonomicky výhodné energetické zdroje ČEZ, a. s. Roční výroba elektrické energie přesahuje 15 TWh, což představuje asi 20% z celkové spotřeby elektřiny v České republice Černá díra je objekt natolik hmotný a zároveň malý, že jeho gravitační pole je v jisté oblasti prostoročasu natolik silné, že žádný objekt včetně světla nemůže tuto oblast opustit. Černá díra byla teoreticky předpovězena v obecné teorii relativity publikované v roce 1916 Albertem Einsteinem.Protože ji není možno pozorovat přímo, nemůžeme stanovit korektně. Co se vlastně před mnoha lety stalo? Dne 2. července 1937 byla Earhart a její navigátor Fred Noonan na cestě na tichomořský ostrov Howland, a to v rámci své cesty kolem světa. Do té doby se Earhart již stala první ženou, která sólově letěla přes Atlantik a z Havaje na pevninu USA a pokud by se její cesta kolem světa. Neutronové hvězdy mohou mít velmi silné magnetické pole, které vede k proudění záření jen v oblasti pólů rotace. Takové hvězdy označujeme jako pulsary. Povrch neutronové hvězdy má hustotu asi desettisíckrát vyšší než je hustota vody a skládá se především z atomů železa Fe-56, které je konečným produktem.

Úpra Úpravy školních vzdělávac programů pro odborné ppro odborné pře na SOŠ a SOU (Vybrané nám(Vybrané náměty pro uty pro učitel oblasti materiálů a průřezo tématu Člověk a životní prostředí) RKC Moravskoslezského k Doc. Inggy ,. Berta Rychlíková, CSc Slovník. Popisuje energii absorbovanou v daném místě látky a je rovna podílu střední sdělené energie předané ionizujícím zářením látce v malém prostoru a hmotnosti této látky. Jednotkou je Gray, zkratka Gy, rozměr J/kg. Kvantifikace objemu a hustoty kalcia usazeného v koronárních tepnách Příběh umírající hvězdy Betelgeuse Petr Kulhánek. Když se podíváme na zimní souhvězdí Orion, které představuje bájného lovce, nemůžeme přehlédnout výraznou červenou hvězdu Betelgeuse neboli Alfa Orionis v levém rameni postavy (z našeho pohledu).Jde o druhou nejjasnější hvězdu souhvězdí, svým svitem ji předčí jen Rigel modře blikající v pravé noze lovce Astronomové přistihli pulsar NGC 300 ULX1 při neobvyklém chování Dotyčný pulsar neobvykle zychluje Jeho rotační perioda se za poměrně krátkou dobu silně zkrátila Pulsary jsou sami o sobě dost extrémní objekty. Jde o ďábelsky rotující neutronové hvězdy, zrozené v explozi.