Home

Struktura a vlastnosti plynu příklady

Struktura a vlastnosti plynů :: GKVR - F

 1. Objem plynu se mění mezi hodnotami V 1 = 0,9l a V 2 = 3,1l. Hodnoty tlaku v pT diagramu jsou p 1 = 0,5MPa a p 2 = 1,8MPa. V pV diagramu nezapomeňte vyznačit stavy plynu A,B,C,D; šipkami orientaci cyklu a práci W0. Teoretické otázky: 1.Odvoďte vztah pro výpočet práce plynu při jeho expanzi za stálého tlaku. Vysvětlete, kdy je prác
 2. III. STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ 3.1 Ideální plyn a) ideální plyn - model, předpoklady: s. rozměry molekul malé (ve srovnání se střední vzdáleností molekul) t. molekuly na sebe navzálem silově nepůsobí (mimo vzájemné srážky) u. vzájemné srážky a srážky molekul s molekulami stěny nádoby jsou dokonale pružn
 3. Struktura a vlastnosti plynů Vložena celá kapitola a teoretické cvičení. Ti, kdo byli ve Skotsku, mimo asi 1 příkladu je vše probráno - doplňte si. myslím, že nějaké papíry byly nahrazeny (vyměněny), vše vám brali, zjistěte si
 4. Struktura a vlastnosti hmoty (základní pojmy), používané Příklady -úměry • Tlak plynu byl 1 atm při 273 K. Jaký tlak bude v nádob ě(objem se nem ění) p ři 373 K? • Rychlost reakce 2. řádu byla 2.50x10 −2 mol·s−1 při koncentraci reaktantu 0.100 M. Jaká bud
 5. Nárazy molekul na stěny nádoby jsou příčinou tlaku plynu. Molekuly na sebe navzájem silově nepůsobí. Za normálních podmínek (p 0 = 101325 Pa T 0 = 273,15 K) se vlastnosti skutečných plynů přibližují k vlastnostem ideálního plynu. Za těchto podmínek 1mol jakéhokoliv plynu má vždy objem V 0 = 22,415.10-3 m 3.mol-
 6. 1. Struktura a vlastnosti plynného skupenství látek. Ideální plyn. Střední kvadratická rychlost. Teplota a tlak plynu z hlediska molekulové fyziky , jednoduché úlohy, další úlohy. Stavová rovnice pro ideální plyn. Tepelné děje s ideálním plynem. Děj izotermický, izochorický, izobarický. Tepelné děje z energetického hlediska
 7. IDEÁLNÍ PLYN = plyn, který je bez vnitřního tření a je dokonale stlačiteln

Struktura a vlastnosti plynů • základní předpoklady kinetické teorie stavby látek aplikované na plyn, ideální plyn • rychlost molekul plynu, střední kvadratická rychlost a její závislost na teplotě, • střední kinetická energie částic, vnitřní energie plynu, tlak plynu • stavové veličiny a stavové rovnic Zemní plyn - složení zemního plynu, zásoby, těžba a doprava, úprava a zpracování ZP, výroba syntézních plynů a vodíku, syntéza a chemické. 1 2.1.3 Modely struktury látek v různých skupenstvích Př. 1: Porovnej typické vlastnosti t ří skupenství vody (led, voda, vodní pára) a vyvo ď z nich, jaká bude vnit řní struktura vody v každém z těchto skupenství. Př. 2: Odhadni po čet molekul vzduchu, které by se v jednom okamžiku nacházely ve t říd ě, v případ ě, že bychom všechny rozm ěry zv ětšili tak. Poissonova konstanta závisí na druhu plynu a její hodnoty pro různé plyny jsou uvedeny v MFChT. Pro plyn s jednoatomovými molekulami je ≈ 5/3, pro plyn s dvouatomovými molekulami je ≈ 7/5. Graf vyjadřující tlak plynu stálé hmotnosti jako funkci jeho objemu při adiabatickém ději se nazývá adiabata Plyny. Plyn nezachovává ani tvar ani objem. Molekuly plynu mají značnou kinetickou energii, létají volně prostorem, s jinými molekulami na sebe působí jen při náhodných srážkách nebo blízkých průletech. Při odvozování vlastností se skutečný plyn nahrazuje ideálním plynem, který má tyto vlastnosti

Ideální plyn - vyřešené příklad

29. Struktura a vlastnosti kapalin Kapaliny přechod mezi pevnými a plynnými látkami skládají se z molekul, které konají tepelný pohyb (Difúze, Brownův pohyb, osmóza) uspořádání částic je krátkodosahové, podobné amorfním částicím molekuly kapalin neustále kmitají s frekvencí 1012 Hz zvýší-li se teplota, projeví se to na lepší tekutosti molekuly na sebe působí. příklady - s časovou závislostí - tixotropní (nátěrové hmoty), reopexní (suspenze bentonitu) »rychlost deformace, tečné napět - 5 - STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN 5. Povrchová energie Povrchové vrstv ě p řiřazujeme energii, kterou nazýváme povrchová energie. Je jednou ze složek vnit řní energie kapaliny. = energie pot řebná k vytvo ření jednotkové plochy nového povrchu (zv ětšení povrchu o 1 m 2) Plošná hustota povrchové energie σ σ = = = ∆ ∆ = l∆ Struktura a vlastnosti kapalin řešené příklady. Povrch kapalin - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol 29.Struktura a vlastnosti kapalin Kapaliny přechod mezi pevnými a plynnými látkami skládají se z molekul, které konají tepelný pohyb (Difúze, Brownův pohyb, osmóza) uspořádání částic je. Příklady Přidat . Zastavit. Příjem a potvrzení nominací množství a hodnot měření ve vztahu k vlastnosti plynu (zařazené do třídy 39) tmClass — hodnoty u zředěného výfukového plynu na základě ideálních vlastností plynu a hustoty vzduchu. EurLex-2

příklady: (voda υ = 8°, rtuť υ = 128°) Kapilární tlak: Kapilární tlak je přídavný tlak, který je způsoben zakřivením povrchu kapaliny při stěnách nádoby, v kapilárách, u kapek a bublin. pod vypuklým povrchem je vnitřní tlak větší o kapilární tlak než pod vodorovným povrche Pevné látky: Vlastnosti, struktura, hustota a příklady. Solid nazval takové látky, kteréschopni tvořit těla a mít objem. Odliší se od kapalin a plynů v jejich tvaru. Pevná tělesa si udržují tvar těla kvůli tomu, že se jejich částice nemohou volně pohybovat. Vlastnosti a hustota zemního plynu. Železo, hustota železa. Test - struktura a vlastnosti pevných látek Ročníky: SŠ 2., Autor: Mgr. Richard Smutn Vlastnosti kapalin a plynů - příklady k procvičení 1. Jak velký hydrostatický tlak je v benzínu v hloubce 0,5 m? 2. Vypočti hydrostatický tlak krve v prstech u nohou člověka vysokého 180 cm. Krev má přibližně stejnou hustotu jako voda. 3. V akváriu je nalita voda do výšky 30 cm. Obdélníkové dno má rozměry 50 cm a 20 cm Struktura a vlastnosti plyn Základní pojmy: 1)ástice = hmotné body 2) mezi ásticemi nepsobí síly a) E p = 0 J, tozn. U = E k1 b) plyn je dokonale stlaitelný 3) vz. srážky ástic a srážky ástic s molekulami stn nádoby jsou dokonale pružné Pozn.: Skutený plyn se pi vysokých teplotách a nízkých tlacích vlastnostm

Struktura a Vlastnosti Látek - Fyzika 00

View Příklady 9.docx from SCIENCE NO NUMBER at Technická Univerzita v Košiciach. 9. Struktura a vlastnosti plynů , kruhový děj s ideálním plynem Úloha 1: Při izochorickém ději se dvěm Struktura a vlastnosti plynů. ideální plyn: všechny molekuly plynu se nepohybují stejně rychle => zavádí se střední kvadratická rychlost střední kvadratická rychlost v k je taková, aby celková E k zůstala stejná , m 0-hmotnost molekuly střední kinetická energie molekuly E 0 =½m 0 v k 2 =3kT/ Vlastnosti ideálního plynu: Příklady: Adiabatická komprese: Při adiabatickém stlačení plynu v nádobě se působením vnější síly na píst koná práce - vnitřní energie plynu a tedy i jeho teplota se zvětšuje. Struktura a vlastnosti plynného skupenství látek, děje s ideálním plynem. Struktura a vlaStnoSti pevných látek Fysika pro 2. ročník Problémy, doplňkové otázky a příklady nejsou součástí tohoto textu; v hodinách jsou zadávány jinak. Ve vyučovacích hodinách je probírané učivo (oproti tomuto textu) přibližováno dále 3D modely a exponáty. plyny rozpínají se do celého prostoru.

8. Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn, rozdělení rychlostí molekul v plynu. Střední kvadratická rychlost. Teplota a tlak plynu z hlediska molekulové fyziky. Stavová rovnice ideálního plynu. Tepelné děje v plynech - izotermický, izobarický, izochorický a adiabatický děj plynu, kruhový děj, II.termodynamický zákon). Struktura a vlastnosti pevných látek (krystalické a amorfní látky, ideální krystalická mřížka, hlavní typy vazeb, deformace tuhého tělesa, teplotní roztažnost pevných látek). Struktura a vlastnosti kapalin (povrchová vrstva kapalin, povrchové napětí Vlastnosti pevných látek . Krystalická a amorfní těla přesto patří do jedné skupiny pevných látek, a proto mají všechny vlastnosti tohoto agregačního stavu. To znamená, že obecné vlastnosti pro ně budou následující: Mechanická - pružnost, tvrdost, schopnost deformace Vlastnosti a struktura plynu, kapalných a pevných látek. All non-žijící záležitost se skládá z částic, jejichž chování se může lišit. Struktura plynných, kapalných a pevných látek, má své vlastní charakteristiky. Částice v pevných látkách jsou drženy pohromadě, protože jsou umístěny velmi blízko u sebe, což. 8. STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ vlastnosti molekul plynu, ideální plyn rozdělení molekul plynu podle rychlosti (grafické znázornění - histogram) střední kvadratická rychlost molekul, závislost na termodynamické teplotě stavová rovnice ideálního plynu (různé tvary rovnice, popis veličin

Bilance paliv a energie: popis, struktura a vlastnosti

Základní vlastnosti kapalin a plynů - FYZIKA 00

Struktura a vlastnosti kapalin, změny skupenství. Práce obsahuje stručnou teorii a příklady s výsledky k procvičování středoškolského učiva o struktuře a vlastnosti kapalin a změnách skupenství.... Typ školy: SŠ. Kategorie: Fyzik Koloidy jsou směsi, kde se drobné nerozpustné částice (nazývané disperzní fáze) distribuují suspendované v kontinuálním dispergačním médiu (nebo v tekuté fázi). Částice dispergované fáze, stejně jako částice disperzní fáze, mohou být plynné, kapalné nebo pevné povahy

Struktura a vlastnosti plynů, F - Fyzika - - unium

Struktura látek - Sweb

 1. 1 STRUKTURA A VLASTNOSTI LÁTEK 1. Zopakujte si, co víte o atomu.Popište obrázek: jádro, obal, elektron (záporný náboj), neutron (bez náboje), proton (kladný náboj). 2. Najděte nová slova ve slovníku a přeložte je
 2. Struktura a vlastnosti plynu. Ideální plyn. Rozdělení molekul plynů podle rychlostí. Tlak plynu. Stavová rovnice pro ideální plyn. Práce vykonaná plynem. Molární tepelné kapacity ideálního plynu. Vratné stavové změny v ideálním plynu. Kruhový děj s ideálním plynem. Druhý termodynamický zákon. Změny skupenství
 3. Textový dokument obsahující sadu příkladů včetně obecného řešení a číselných výsledků. Klíčová slova ideální plyn , stavová rovnice , děje s ideálním plynem , kruhový (cyklický) děj , tepelné motory , 2. termodynamický záko
 4. Plyn Má-li soustava v rovnovážném stavu ve všech částech stejné fyzikální a chemické vlastnosti (stejnou hustotu, stejnou strukturu a stejné chem. složení) ⇒ nazýváme ji FÁZE různé fáze - nap ř. různá skupenství, různé krystalové struktury pevné látky Soustava m ůže obsahovat více fází

- Struktura a vlastnosti plynného skupenství látek: rozdělení molekul plynu podle rychlostí, stavová rovnice pro ideální plyn, izotermický, izobarický a adiabatický děj ideálního plynu, kruhový děj, II. termodynamický zákon Plynné látky: Příklady a vlastnosti Dnes víme o existenci více než 3 miliony různých látek. A toto číslo roste každým rokem, protože syntetické lékárny a jiní vědci jsou neustále dělal pokusy získat nové sloučeniny, které mají nějaké užitečné vlastnosti molekul s jedním centrálním atomem. Iontová vazba, struktura a vlastnosti iontových sloučenin. Uplatnění mezimolekulových sil. 5 Vodík, voda, roztoky, vzácné plyny Vodík, jeho vlastnosti, reakce a příprava. Sloučeniny vodíku a kyslíku - voda a peroxid vodíku. Voda jako rozpouštědlo, roztoky Struktura a vlastnosti plynů. ideální plyn, rozdělení molekul plynu podle rychlosti, střední kvadratická rychlost. teplota a tlak plynu z hlediska molekulové fyziky . stavová rovnice pro ideální plyn. izotermický, izochorický, izobarický a adiabatický děj s ideálním plynem. plyny při vysokých a nízkých tlacíc

Struktura látek - Webzdarm

 1. Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici
 2. Vhodné nejen k procvičení, ale i k pochopení látky. Předchozí část série naleznete zde Fyzika: Vnitřní energie, práce a teplo - sbírka příkladů 8/31 a následující zde Fyzika: Struktura a vlastnosti pevných látek - sbírka příkladů 10/31
 3. Struktura a vlastnosti plynného skupenství látek (rozdělení molekul plynu dle rychlostí, stavová rovnice pro ideální plyn, izotermický, izobarický a adiabatický děj ideálního plynu, kruhový děj, II. termodynamický zákon)
 4. stáhnout 8.3.2016 Stavové veličiny Struktura a vlastnosti plynů • • • • p - tlak (Pa) V - objem (m3) T - termodynamická teplota (K) a jejich souvislost - např. pneumatika ideální plyn • • • • zanedbatelné rozměry molekul (stlačitelnost) nepůsobí na sebe (kromě srážek) dokonale pružné částice rychlost molekul závisí na teplotě - chaotický pohyb.
 5. Pohyby těles - příklady. Keplerovy zákony. Sluneční soustava. Molekulová fyzika. Kinetická teorie stavby látek. Termodynamická teplota. Vnitřní energie tělesa. Kalorimetr. První termodynamický zákon. Struktura a vlastnosti látek. Struktura a vlastnosti plynů. Ideální plyn. Tlak plynu z hlediska molekulové fyziky. Stavová.
 6. Struktura a vlastnosti plynného skupenství látek (rozdělení molekul plynu dle rychlostí, stavová rovnice pro ideální plyn, izotermický, izobarický a adiabatický děj ideálního plynu, kruhový děj, II.termodynamický zákon)

Fyzika stavová rovnice příklady. Ideální plyn - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol Další příklady z ideálních plynů Stavová rovnice nám popisuje vztahy mezi stavovými veličinami u ideálního plynu, např. teplotu, tlak a objem. Ať už s plynem provádíme cokoliv (ohříváme, ochlazujeme. 8) Struktura a vlastnosti plynů. vysvětlete vlastnosti plynných látek na základě jejich vnitřní struktury; uveďte stavovou rovnici ideálního plynu; charakterizujte a kvantitativně vyjádřete děje v ideálním plynu; objasněte pracovní diagram, kruhový děj a uveďte v čem spočívá princip tepelných motor Pohyby těles - příklady Keplerovy zákony Sluneční soustava Molekulová fyzika Kinetická teorie stavby látek Termodynamická teplota Vnitřní energie tělesa Kalorimetr První termodynamický zákon Struktura a vlastnosti látek o Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn Plazma je plyn tvořený ionty a volnými elektrony

- Struktura a vlastnosti plynného skupenství látek: rozdělení molekul plynu podle rychlostí, stavová rovnice. pro ideální plyn, izotermický, izobarický a adiabatický děj ideálního plynu, kruhový děj, II. termodynamický. zákon Genetické příklady: molekulární základy dědičnosti, buňka a dědičnost, dědičnost dle rychlostí, stavová rovnice pro ideální plyn, izotermický, izobarický a adiabatický děj ideálního plynu, kruhový děj, II.termodynamický zákon). Struktura a vlastnosti pevných látek (krystalické a 17. Struktura a vlastnosti pevných látek Amorfní a krystalické látky, izotropie a anizotropie, monokrystal, polykrystal, krátkodosahové a dalekodosahové uspořádání, geometrická mřížka, ideální krystalová mřížka, (krystalografické soustavy), krychlová soustava, přehled hlavních typů vazeb v pevných látkách, kmity částic krystalové mřížky, poruchy krystalové.

7. Struktura a vlastnosti ideálního plynu (vlastnosti ideálního plynu, rozdělení molekul podle rychlostí, střední kvadratická rychlost a střední energie, tlak ideálního plynu, stavová rovnice, tepelné děje v plynech, kruhový děj) 8. Struktura a vlastnosti pevných láte Struktura a vlastnosti pevných látek Author: Gymnázium Blovice Last modified by: M. Čadek Created Date: 2/19/2002 10:40:00 AM Company: Gymnázium Blovice Other titles: Struktura a vlastnosti pevných látek 6. Elektrický proud v plynech ve vaku 9. Struktura a vlastnosti plynů - srovnání s kapalnými a pevnými látkami - ideální plyn - střední kvadratická rychlost - stavová rovnice pro ideální plyn - izotermický, izobarický, izochorický a adiabatický děj - práce plynu, kruhový děj - tepelné motory Příklad - Mechanické vlnění 10

Struktura a Vlastnosti Kapalin :: Me

Typické prípady - inertné plyny v pevnom skupenstve (veľmi nízke body topenia), uhľovodíky (napr. parafín), iné molekulárne kryštály. Často viažu zložité molekuly (organických zlúčenín). Sú rozhodujúce pre vlastnosti a štruktúru termoplastov. Druhý prípad (permanentné dipóly) - vodíkové mostíky (ďalšia str. struktura a vlastnosti plynŮ 1 I N E S I C E D O R O Z O J E Z D Ě L Á Á N Í SRUKURA A LASNOSI PLYNŮ. Ideální lyn ředstavuje model ideálního lynu, který často oužíváme k oisu různ.. Tab. 1: Porovnání struktury kyslíkatých a sirných derivátů Zemní plyn těžený v Kataru a Íránu obsahuje až 3000 ppm thiolů. V energetice způsobují thioly problémy svou přítomností ve skládkovém plynu a bioplynu. Příklady názvů sulfidů. Vlastnosti. Mají méně nepříjemný zápach než thioly, teploty varu. 9. Struktura a vlastnosti plyn Základní pojmy: 1) ástice = hmotné body 2) mezi ásticemi nep sobí síly a) Ep = 0 J, tozn. U = Ek1 b) plyn je dokonale stla itelný 3) vz. srážky ástic a srážky ástic s molekulami st n nádoby jsou dokonale pružné Pozn.: Skute ný plyn se p i vysokých teplotách a nízkých tlacích vlastnostmi.

Některé plyny (páry) přechází po ochlazení do pevného skupenství (desublimují). 1.4 Plazma. Zahříváním či ionizací plynu přechází látka do skupenství plazmatu. Plazma je plyn tvořený ionty a volnými elektrony. Mezi příklady přírodního plazmatu řadíme oheň či blesk Struktura a izomerie organických sloučenin Na rozdíl od enantiomerů mají diastereomery odliné fyzikálně-chemické vlastnosti (dalí příklady viz kap. 20). H NHCH 3 OH H CH 3 NHCH 3 CH 3 H NHCH 3 CH 3 H NHCH 3 H CH 3 Methan a butan jsou za normálních podmínek plyny, alkany C 5-C 17 jsou kapal Vlastnosti kapalin. U kapalin můžeme pozorovat následující vlastnosti. Mohou téct, nemají vlastní tvar a kopírují tvar nádoby, ve které se nacházejí. Mají stálý objem, jsou téměř nestlačitelné; Probíhá v nich difuze (samovolné pronikání částic jedné látky mezi částice druhé látky), ovšem pomaleji než v plynec Řešení - práce plynu, kruhový děj(7).docx (641610) Řešení - struktura a vlastnosti kapalného skupenství látek(6).docx (616099) Řešení - struktura a vlastnosti pevného skupenství látek(8-2).docx (616168) Řešení - struktura a vlastnosti plynného skupenství látek(10-1).docx (618608 Struktura a vlastnosti plynu; Práce plynu, kruhový děj; tepelné motory - stud. text; Struktura a vlastnosti pevných látek; Struktura a vlastnosti kapalin; Změny skupenství látek; Elektrický náboj a elektrické pole; Vznik elektrického proudu, el. proud v kovech . 3. ročník, septima. El. proud v polovodicích, v.

Ideálny plyn - riešené príklady - priklady

Struktura a Vlastnosti Pevných Látek :: Me

 1. Struktura a vlastnosti plynů: ideální plyn, stavová rovnice pro ideální plyn střední, kvadratická rychlost ideálního plynu, děj izobarický, izotermický, izochorický, práce plynu. 11
 2. 12. Struktura a vlastnosti plynů - obecné vlastnosti plynného skupenství látek, model ideálního plynu, jednotlivé tvary stavové rovnice ideálního plynu, jednotlivé termodynamické děje s ideálním plynem v uzavřené soustavě, práce vykonaná ideálním plynem při jednotlivých dějích, kruhový děj, druh
 3. 1 III. STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ 3.1 Ideální plyn a) ideální plyn model, předpoklady: 1. rozměry molekul malé (v..
 4. okyselin, vnitřně iontová struktura, izoelektrický bod..

Struktura a vlastnosti kapalin - Fyzika - Maturitní otázk

 1. Fyzika/Struktura a vlastnosti plynů. Dobrý večer, potřeboval bych prosím vyřešit tuto úlohu. Ideální plyn má objem 600 l při tlaku 0,5 MPa a teplotě 25°C. Jaký bude jeho objem při teplotě −20°C a tlaku 300 kPa? Děkuji. Témata: fyzika. 2 reakce Mezek
 2. 13. Struktura a vlastnosti plynného skupenství látek. Kruhový děj s ideálním plynem. Experimenty: Ověření stavové rovnice ideálního plynu pomocí pVT přístroje. Rozpínavost plynů. 14. Elektrické pole. Experimenty: Elektrování těles. Elektroskop
 3. Příklady reálných fázových diagramů technických materiálů. Elektronová struktura pevných látek, elektrická a tepelná vodivost elektronového plynu Sommerfeldův model, Fermiho koule, hustota stavů Elektrony v periodickém potenciálu, pásová struktura Fermiho Polymery - výroba, struktura, vlastnosti a použití. 1.
 4. Numara Sunum Tarihi Numara Sunum Tarihi Isaac Newton 1642. Raport z dnia: 2016-05-21 Id Tytuł Autor Wydawca Rok wyd. Historia meteo.pd
 5. 3.3 STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ (6) využití jednoduchých tepelných dějů v následující části popíše postup, kterým se zjistí, zda plyn je nebo není - ideální plyn, střední kvadratická rychlost (kruhový děj); ideální - tlak ideálního plynu základní rovnice pro tlak ideálního plynu bez odvození
 6. Rychlokurz chemie (12/43) · 10:52 Příklady na ideální plyn V této epizodě si zkusíme spočítat pár příkladů pomocí rovnice ideálního plynu. Zjistíme také, proč plnit vzducholodě vodíkem není dobrý nápad

Video: Struktura a vlastnosti kapalin řešené příklady - struktura

Mechanické vlastnosti kapalin a plynů • Molekuly plynu jsou v neustálém neuspořádaném pohybu • Mezi jednotlivými molekulami plynu nepůsobí žádné síly (kromě okamžiku srážky) • Molekuly se pohybují rovnoměrným přímočarým pohybem Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn (vlastnosti plynu, diskuse oprávněnosti modelu). Experimentální zjištění rozdělení molekul podle velikosti rychlosti, Lammertův pokus (včetně odůvodnění). Význačné rychlosti rozdělení molekul (nejpravděpodobnější rychlost, střední kvadratická rychlost, Boltzmannova konstanta) Názvosloví karbonylových sloučenin Aldehydy Systematický název Název základního uhlovodíku + přípona -al (-dial). Je-li přítomna nadřazenější skupina, používá se pro =O předpona oxo- a pro -CHO předpona formyl.. kyselina 4-formylbenzoov

Fysikalni materialy

Příklady plynných látek. Příklady plynných látek. Dobrý den, Potřeboval bych asi 20 příkladů plynných látek, mám za úkol spočítat hmotnost, avšak to problém není, jen se zaboha nemůžu na internetu dohledat těch plynných látek a vymýšlet si je netroufnu protože netuším kdy látka plyn je a kdy ne V prvním a ve druhém případě však významnou část tvoří. Mechanické vlastnosti plynů: A. Výklad . 1) Plyny a jejich vlastnosti: souvisí s částicovou stavbou - malé síly mezi molekulami, velké vzdálenosti : jsou tekuté, bez tvaru, rozpínavé, snadno stlačiteln é . 2) Atmosféra Země. Pracovní list obsahující 15 testových otázek k tématu mechanické vlastnosti plynů Příklady pro domácí přípravu. Soubor cca deseti typových řešených příkladů z dané kapitoly. Tříděno dle ročníků a tématických kapitol. Lze použít jako cvičný materiál pro domácí přípravu nebo též jako inspirace pro hrozící písemku. Počítejte si doma a pokud něco nevyjde, zeptejte se svého vyučujícího Dokáže popsat a charakterizovat plyny z hlediska jejich vnitřní stavby. Stavba a vlastnosti látek kinetická teorie látek Struktura a vlastnosti plynného skupenství látek 5 hodin Zná jednotlivé děje ideálního plynu a dokáže je matematicky popsat. Ideální plyn Dokáže modelovat reálné situace pro jednotlivé děje. Ulož.to je československou jedničkou pro svobodné sdílení souborů. Nahrávejte, sdílejte a stahujte zdarma. Kredit umožní i stahování neomezenou rychlostí

vlastnosti plynů - češtině definice, gramatika, výslovnost

Kinetická teorie ideálního plynu, ideální plyn, stavová rovnice ideálního plynu. jejich typy, struktura, vlastnosti a význam. Voda a peroxid vodíku. 11. Síra. Oxidy a kyseliny. Výroba kyseliny sírové. 12. současný stav, klasifikace, příklady. A6 Tvořivé řízení a rozhodování ve výuce chemii. Pedagogické klima a. sú charakteristické tieto vlastnosti: 1. väzba medzi atómami je výrazne priestorovo orientovaná . 2. trojrozmerná štruktúra, ktorá sa nevyznačuje tesným usporiadaním . 3. zvyčajne vysoká pevnosť, vysoká tvrdosť a vysoké teploty topenia Dvojatómové molekuly plynov (H2, O2, N2, atď.) !!! VLASTNOSTI LÁTOK závisia od 5) Struktura a vlastnosti ideálního plynu (vlastnosti ideálního plynu, rozdělení molekul podle rychlostí, střední kvadratická rychlost a střední energie, tlak ideálního plynu, stavová rovnice, tepelné děje v plynech, kruhový děj) 6) Struktura a vlastnosti pevných láte

Jevy na rozhraní pevného tělesa a kapalin

Fyzika: Struktura a vlastnosti plynného skupenství látek - sbírka příkladů 9/31. Práce je profesionálně vypracovaným a přehledně strukturovaným souborem 10 podrobně řešených příkladů z oblasti struktury a vlastností plynů 1 Struktura a vlastnosti atomového jádra. 1. Atomové jádro. Jaké znaménko musí mít hodnota těchto separačních energií? Objasněte pojem radioaktivní přeměnov Uveďte příklady fyzikálních systémů a procesů, při kterých se významně uplatňují jednotlivé typy interakcí..

Pevné látky: Vlastnosti, struktura, hustota a příklad

Stavové chování plynů, stavová rovnice ideálního plynu. Reálný plyn. Fyzikálně-chemické vlastnosti kapalin, plynů a pevných látek. I. a II. věta termodynamická. Entalpie, entropie, vnitřní energie, teplo, práce Acidobazické rovnováhy, definice kyselin a zásad, pH. Fázové rovnováhy v jednosložkových soustavách Obsahem předmětu jsou základy fyziky pevných látek, podané s ohledem na potřeby elektrotechnologie: Klasifikace pevných látek z hlediska jejich vnitřní struktury. Tepelné vlastnosti látek. Defekty v reálných krystalech, povrchy krystalů. Elektronová struktura látek, elektrony a díry. Kovy, polovodiče, nevodiče Tepelné vlastnosti mřížky: tepelná kapacita (Einsteinův a Debyeův model), teplotní roztažnost, tepelná vodivost. Fyzika kovů: Drudeho a Sommerfeldova teorie, Fermiho plyn volných elektronů. Elektronový plyn v elektrickém a magnetickém poli, elektron-fononová inteakce, elektromagnetické vlny v kovu, magnetismus elektronů v kovu Struktura a vlastnosti pevných látek. Popíše strukturu pevných látek a na základě kinetické teorie látek porovná s ostatními skupenstvími. F ormuluje rozdíl mezi samostatným a nesamostatným výbojem v plynu, uvede konkrétní příklady z.

Test - struktura a vlastnosti pevných látek - activucitel

Struktura a vlastnosti kapalin Povrchová vrstva, povrchová energie, povrchové napětí - kapaliny tvoří přechod mezi pevnými a plynnými tělesy - uspořádání molekul vody je krátkodosahové a je podobné uspořádání amorfních částic - zvyšuje-li se hodnota kapaliny, zmenšuje se doba setrvání molekuly v rovnovážné poloz. FYZMATIK Pokud fakta neodpovídají teorii, změňte fakta. zobrazit celý profil. rubriky: MOJE TŘÍD