Home

2 methylisothiazol 3(2h) on

2-Methylisothiazol-3(2H)-one compound with 5-chloro-2-methylisothiazol-3(2H)-one(14%in H2O) CAS NO : 55965-84-9: Molecular Weight : 264.75: MDL NO : MFCD01716911: Purity/Specification: Smile Code : O=C1N(C)SC=C1.O=C2N(C)SC(Cl)=C2: Boiling Point : 200.2°C at 760 mmHg: Molecular Formula : C 8 H 9 ClN 2 O 2 S 2: Storage : Sealed in dry,Room. Nařízení REACH si klade za cíl zlepšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí před riziky, která mohou představovat chemické látky 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES î ì-239- ò] (: í). Může vyvolat alergickou reakci. Složení: ñ % nebo více, avšak méně než ñ % alifatických uhlovodíků, méně než 5 % neiontových povrchově aktivních látek, parfém (linalool), reakční směs -chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-o Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-onu [číslo ES 247-500-7] a 2-methyl-4-iso-thiazolin-3-onu [číslo ES 220-239-6] (3:1). Před použitím se seznamte s informacemi na obalu výrobku nebo v bezpečnostním listu. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list

2-methylisothiazol-3(2H)-one is approved as an active substance for use in biocidal products for product-type 13, subject to the specifications and conditions set out in the Annex. Article 2 This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union 3(2H)-on; 2-methylisothiazol-3(2H)-on . Může vyvolat alergickou reakci. EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. 2.2.2. Obsahuje:-2.2.3. Zvláštní upozornění Ošetřený předmět, na konzervaci směsi. Obsahuje: bronopol, reakční směs: 5-chlor-2-methy lisothiazol-3(2H)-on a 2 Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-onu a 2-methylisothiazol-3(2H)-onu (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Pípravek nesmí být použit jinak, než jak je uvedeno v návodu na použití. Evidenční číslo přípravku: 4347-3 Držitel rozhodnutí o povolení: ADAMA Agricultural Solutions Ltd., Golan Street, Airport. EUH208 Obsahuje reakční směs 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-onu a 2-methylisothiazol-3(2H)-onu (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Držitel rozhodnutí o povolení/výrobce: Bayer AG, Kaiser-Wilhelm-Allee 1, D-51373 Leverkusen, Německo Právní zástupce v ČR/dodavatel: BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4 EUH208 Obsahuje reakční směs 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-onu a 2-methylisothiazol-3(2H)-onu (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest)

55965-84-92-Methylisothiazol-3(2H)-one compound with 5

 1. opropyl)-N-dodecylpropan-1,3-dia
 2. 0,0015 % (d'un mélange dans un rapport 3:1 de 5-chloro-2-méthyl-isothiazol-3(2H)-one et de 2-méthylisothiazol-3(2H)-one) Ses fonctions (INCI) Conservateur : Inhibe le développement des micro-organismes dans les produits cosmétiques. Cet ingrédient est présent dans 5.04 % des cosmétiques
 3. Reakční směs 5-chlor- 2-methylisothiazol-3 (2H)-onu a 2-methylisothiazol-3(2H)-onu (3:1) BL dodavatele Orálně LD50 3310 mg/kg Krysa F BL dodavatele. Datum revize 07. června 2017 Číslo verze 3.0 Datum vytvoření 01. července 2014 Clean Maximo Window Cleane
 4. Obsahuje formaldehyd a směs 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-onu a 2-methylisothiazol-3(2H)-onu v pom ěru 3:1. Může vyvolat alergickou reakci. 2.3 Další nebezpe čnost Za doporu čených podmínek používání a skladování nep ředstavuje výrobek žádné zvláštní nebezpe čí pro zdraví nebo životní prost ředí. ODDÍL 3

2-methyl-2H-isothiazol-3-one - legislation-obligation - ECH

 1. Plné znění standardních vět o EUH208 Obsahuje 2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Může vyvolat nebezpečnosti alergickou reakci. H221 Hořlavý plyn. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H331 Toxický při vdechování. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy
 2. EUH 208 Obsahuje Reakční směs 5-chlor- 2-methylisothiazol-3 (2H)-onu a 2-methylisothiazol-3 (2H)-onu (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. 2.3 Další nebezpečnost Směs neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění
 3. EUH208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1), 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/200
 4. Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsahuje <5% hmotnostních neiontových povrchově aktivních látek. Obsahuje parfém. Obsahuje konzervační činidla: 1,6-dihydroxy-2,5-dioxahexane (cas: 9011-05-6), 1,3-bis (hydroxymethyl)urea (cas: 9011-05-6), reakční směs 5-chloro-2-methylisothiazol-3(2h)-onu (es: 247-500-7) a 2-methylisothiazol-3(2h)onu (es: 220-239-9) (3:1)
 5. 2-甲基异噻唑-3(2H)-酮盐酸盐, CAS号, 26172-54-3, 是Aromatic Heterocyclic类化合物, 分子量为151.61, 分子式C4H6ClNOS, 标准纯度95+%, 毕得医药(Bidepharm)提供26172-54-3批次质检(如NMR, HPLC, GC)等检测报告

Obsahuje směs 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-onu a 2-methylisothiazol-3(2H)-onu s chloridem hořečnatým a dusičnanem hořečnatým. Může vyvolat alergickou reakci. Nejsou dostupné žádné další informace. oxid uhličitý (CO2), hasicí prášek, rozstřikovaný vodní proud, větší požár haste rozstřikovaným proudem vod -6); reakční směs 5-chloro-2-methylisothiazol-3(2H)-onu [ES: 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-onu [ES: 220-239-9] (3:1). Chemická charakteristika 3.2. Směsi ODDÍL 3: Složení/informace o složkách Strana 1/7 Vyrobeno v aplikaci SBLCore 2014 (14.12.57) www.sblcore.c

methylisothiazol-3(2H)-onu (ES: 247-500-7) a 2-methylisothiazol-3(2H)-onu (ES: 220-239-6) (3:1). Muže vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. První pomoc Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem. Při zasažení oči vyplachujte 15 min. vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.. methylisothiazol-3(2H)-onu a 2-methylisothiazol-3(2H)-onu. Pozn.: Znění R-vět je uvedeno v kapitole č. 16. ODDÍL 4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 4.1 Popis první pomoci: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomt

2-methylisothiazol-3(2H)- RQ>þt slo ES 220-239-6] (3:1) ¹ ï/iWNDS HGVWDYXMHUL]LNRSUR]GUDYtQHERåLYRWQtSURVW HGtGOHNULWpULt VWDQRYHQêFKYQD t]HQt (6 þ 'DOãtLQIRUPDF

METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE - INCI Beaut

 1. ium, 3-a
 2. Chemical names: 2-methylisothiazol-3(2H)-one EC No.: 220-239-6 CAS No.: 2682-20-4 Existing active substance This document presents the opinion adopted by the BPC, having regard to the conclusions of the evaluating Competent Authority. The assessment report, as a supporting document to the opinion, contains the detailed grounds for the opinion
 3. :2-methylisothiazol-3(2H)-one compound with 5-chloro-2-methylisothiazol-3(2H)-one (1:1) 55965-84-9 :C8H9ClN2O2S2 :95% :CM189624CM189624 :264.7
 4. 2-Methylisothiazol-3(2H)-one Isothiazolone,2-methyl N-Methylisothiazolone 606203 MI 2-methyl-3-isothiazolone 2-methyl-2H-isothiazol-3-one 2-Methyl-4-Isothiazolin-3-one.
 5. ované části oděvu okamžitě svlékněte
 6. thiazol-3(2H)-one figure sur cette liste. (2) La 2-méthylisothiazol-3(2H)-one a été évaluée en vue de son utilisation dans les produits du type 12 (produits antimoisissures), tels que décr its dans l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012
 7. 2-Methylisothiazol-3 (2H)-ONE CAS#2682-20-4 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-ONE CAS#2634-33-5: Customer Service that Cares. VPI is proud of its personalized customer service. Bringing solutions to your needs in an effective and timely manner, always with a smile. For questions or to place an order please call us at
Подарочный набор Cocona Care — арт

Coyote Kiwi a meloun letní kapalina do ostřikovačů, bez

2-méthylisothiazol-3(2H)-one 2682-20-4 Travailleurs Inhalation Exposition à court terme / aiguë - effets locaux 0,043 mg/m3 2-méthylisothiazol-3(2H)-one 2682-20-4 Grand public Inhalation Exposition à long terme - effets locaux 0,021 mg/m3 2-méthylisothiazol-3(2H)-one 2682-20-4 Grand public oral Exposition à long terme - effet 3(2H)- one 2-méthylisothiazol-3 (2H)-one No CE: 220 -239-6 No CAS: 2682 -20-4 95 % p/p 1er octobre 2016 30 septembre 2026 13 L'év aluation du produit portera, en particulier, sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à d'éven-tuelles utilisations faisant l'objet d'une demande d'auto

Johnstone&#39;s Quick Dry Satin Paint – Johnstone&#39;s Paint Shop

Cas:26172-54-3, 2-甲基异噻唑-3(2h)-酮盐酸盐-毕得医

 1. Vlhčené pečující ubrousky na nábytek Spicy Honey. VAROVÁNÍ. Obsahuje: 2-methylisothiazol-3 (2H)-one; 1,2-benzisothiazol-3 (2H)-one. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
 2. Note 2: The allowed preservatives a) Mixture of 5-Chloro-2-methyl-isothiazol-3(2H)-one and 2-methylisothiazol-3(2H)-one with magnesium chloride and magnesium nitrate and b) 2-methylisothiazol-3(2H)-one (MIT) (entries 31 and 32 in the superseded standard EN 71-7:2014) have been restricted to a) 1 mg/kg (content limit) and b) 0,25 mg/kg (content limit) in aqueous toy materials by Directive (EU.
 3. 2-methylisothiazol-3(2H)-one (2682-20-4) LD50 経口 ラット 120 mg/kg bodyweight LD50 経皮 ラット 242 mg/kg bodyweight LC50 吸入 ラット (mg/l) 0,11 mg/l. Rubio WoodCrea
 4. Molbase found 10 2-Methyl-4-Isothiazolin-3-one product information for you, including 2-Methyl-4-Isothiazolin-3-one formula, 2-Methyl-4-Isothiazolin-3-one CAS number, 2-Methyl-4-Isothiazolin-3-one supplier information
 5. 2-méthylisothiazol-3(2H)-one 2682-20-4 Grand public oral Exposition à court terme / aiguë - effets systémiques 0,053 mg/kg 2-méthylisothiazol-3(2H)-one 2682-20-4 Grand public Inhalation Exposition à court.
 6. 2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1), 2-méthylisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. EUH211 - Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards
 7. Contient: Mélange d' isothiazolinone 3:1 (CIT/MIT); 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one Peut produire une réaction allergique. Conseil de prudence: P102 Tenir hors de portée des enfants. P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette

EUH208 - Obsahuje reakční směs 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-onu a 2-methylisothiazol-3(2H)-onu (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Pokyny pro bezpečné zacházení: neuplatňuje se. 2.3 Další nebezpeþnost Žádná z látek ve směsi nesplňuje kritéria PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII k nařízení (ES) č. 1907/2006 CAS: 55965-84-9 Molecular Formula: C 8 H 9 ClN 2 O 2 S 2 Molecular Weight: 264.759. SMILES: Cn1sccc1=O.Cn1sc (Cl)cc1=O. INCHI Key: QYYMDNHUJFIDDQ-UHFFFAOYSA-N. MDL No.: N/A

Go for Expert Lemon univerzální vlhčené ubrousky 80 ks

 1. Chemsrc provides CAS#:77052-39-2 MSDS, density, melting point, boiling point, structure, formula, molecular weight, synthetic route, etc
 2. 2-méthylisothiazol-3(2H)-one 2682-20-4 Grand public oral Exposition à court terme / aiguë - effets systémiques 0,053 mg/kg 2-méthylisothiazol-3(2H)-one Grand public Inhalation Exposition à court 0,043 mg/m3 . No. FDS: 376891 V004.0 Rubson Protection Isolante Murs Intérieurs Page 7 sur 16.
 3. réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique. EUH210 - Fiche de données de sécurité disponible sur demande
 4. Gemisch aus 5-chloro-2-methylisothiazol-3(2H)-one und 2-methylisothiazol-3(2H)-one (3:1) 2.3. Sonstige Gefahren Nicht zutreffend Andere Kennzeichnungen Nicht zutreffend Anderes Nicht zutreffend ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 3.1/3.2. Stoffe/Gemisch
 5. methylisothiazol-3(2H)-RQ>þtVOR(6 -500-7], 2-methylisothiazol-3(2H)-RQ>þtVOR(6 -239- @ 0$åHY\YRODWDOHUJLFNRXUHDNFL. INSULFRAX MOULDABLE %H]SHþQRVWQtOLVW GOHQD t]HQt (6 þ (REACH) 19.04.2016 CS (þHãWLQD) 2/7 2.3. 'DOãtQHEH]SHþQRVW 1HMVRXNGLVSR]LFLåiGQpGRSO XMtFt~GDMH ODDÍL 3: 6ORåHQt LQIRUPDFHRVORåNiF

5-Chloro-2-Methyl-4-Isothiazolin-3-One Mixture With 2-Methyl-4-Isothiazolin-3-One For more information call 1-800-282-3982 or email info@parchem.com! Inquire with a Quick Quot 2-méthylisothiazol-3(2H)-one 0.001 - <0.005% Numéro CAS: 2682-20-4 Numéro CE: 220-239-6 Facteur M (aigu) = 10 Facteur M (chronique) = 1 Classification Acute Tox. 3 - H301 Acute Tox. 3 - H311 Acute Tox. 2 - H330 Skin Corr. 1B - H314 Eye Dam. 1 - H318 Skin Sens. 1A - H317 Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410 2/

DOUXO SEB Shampooing - DermaVet

Video: 甲基异噻唑啉酮_百度百科 - baike

Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ONE Etiquetage des détergents 5 - < 15% hydrocarbures aliphatiques, < 5% agents de surface non ioniques, < 5% parfums, < 5% polycarboxylates, Contient BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE Mentions de mise en garde supplémentaire Iodopropynyl butylcarbamate(바디크림, 바디로션 그리고 립 제품에 사용 제한), 5-chloro-2-methylisothiazol-3(2H)-one and 2-methylisothiazol-3(2H)-one 혼합물(잔류 제품 사용 제한), Triclosan (샴푸 제품 제외) 그리고 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol and Triethanol amine 동시 사용할 경우 - 2-méthylisothiazol-3(2H)-one - 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one Classification HRAC : C1 Formulation : suspension concentrée (concentré fluidifiable) Numéro AMM : 2110143 Détenteur d'homologation : Bayer SAS Division Crop Science - 16, rue Jean-Marie Leclair - CS 90106 - 69266 Lyon Cedex 09 France Substance active : métribuzin

Biocidal Products Committee (BPC

Denkmit prací gel na syntetické prádlo Fresh Sensation je vhodný pro syntetická vlákna, sportovní a funkční oblečení i pro textilie s membránou. Prací gel proniká do hloubky vláken, neutralizuje nepříjemné pachy a zabraňuje vzniku nových. Aktivní je již při teplotě od 20 °C a šetří tak i.. methylisothiazol-3(2H)-RQ>þtVOR(6 -500-7], 2-methylisothiazol-3(2H)-RQ>þtVOR(6 -239- @ 0$åHY\YRODWDOHUJLFNRXUHDNFL. INSULFRAX MOULDABLE LSM %H]SHþQRVWQtOLVW GOHQD t]HQt (6 þ (REACH) 19.04.2016 CS (þHãWLQD) 2/7 2.3. 'DOãtQHEH]SHþQRVW 1HMVRXNGLVSR]LFLåiGQpGRSO XMtFt~GDMH ODDÍL 3: 6ORåHQt LQIRUPDFHRVORåNác 2-methylisothiazol-3(2H)-one) 26172-554 and 2682-20-4 Allergenic substance, biocide, Preservative 15 BHT (Butylated hydroxy toluene, 2,6 di-tert-butyl-p cresol) 28-37- Anti-ageing substance, mainly for plastics, antioxidant in food, feed and medicines 16 2-MBT (Mercaptobenzothiazol) 149-30-4 Vulcaniser, accelerator for rubber productio Coyote Kiwi a Melón letné kvapalina do ostrekovačov, bez farbív 1 l, Kategorie: letné nápln

cas 55965-84-9 where to buy 2-methylisothiazol-3(2H)-one

Contient : 2-méthylisothiazol-3(2H)-one; Hydroxyde de potassium; potasse caustique Mentions de danger (CLP) : H290 - Peut être corrosif pour les métaux. H314 - Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. H317 - Peut provoquer une allergie cutanée Coyote Kiwi und Melon Sommerwaschflüssigkeit, ohne Farbstoffe 1 l, Kategorien: Sommerfüllunge 2-methylisothiazol-3(2H)-one içerir. Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. Ciddi göz tahrişine yol açar.Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. İçindekiler: %5-15 Anyonik Aktif Madde. Yönergeler. Tavsiye edilen kullanım miktarı 135 mldir. +5°C ile +40°C Blanding af 5-chloro-2-methylisothiazol-3(2H)-one and 2-methylisothiazol-3(2H)-one (3:1) 2.3. Andre farer Ikke anvendelig Anden mærkning Ikke anvendelig Andet Ikke anvendelig PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.1/3.2. Stoffer/Blandinger NAVN: magnesiumnitrat. 24 hour Emergency Response for Hazardous Materials [or Dangerous Goods] Incident. Spill, Leak, Fire, Exposure, or Accident. Call CHEMTREC Within the USA + Canada: 1-800-424-9300 and +

thacrylat , 다이 벤조의 과산화수소 , 2-methylisothiazol-3(2H)-one H- 문구 H317: 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음 . H318: 눈에 심한 손상을 일으킴 . P- 문구 P101: 의학적인 조치가 필요한 경우 , 제품의 용기 또는 라벨 을 보여주시오 2-Methylisothiazol-3(2H)-one 5-chloro-2-Methylisothiazol-3(2H)-one (1:1) 55965-84-9 Suppliers,provide 2-Methylisothiazol-3(2H)-one 5-chloro-2-Methylisothiazol-3(2H)-one (1:1) 55965-84-9 product and the products related with China (Mainland) 2-Methylisothiazol-3(2H)-one 5-chloro-2-Methylisothiazol-3(2H)-one (1:1) 55965-84-9 Hangzhou Dingyan Chem Co., Ltd China (Mainland zol-3(2H)-one Dénomination de l'UICPA: 2-méthylisothiazol-3(2H)-one No CE: 220-239-6 No CAS: 2682-20-4 950 g/kg 1er janvier 2019 31 décembre 2028 11 Les autorisations de produits biocides sont assor ties des conditions suivan­ tes: 1) dans l'évaluation du produit, une attention par ticulière est por tée à l'ex Chemotechnique MB Diagnostics AB Modemgatan 9 | SE-235 39 | Vellinge | Sweden Tel +46 40 466 077 | VAT SE556245005501 © 2017 Chemotechnique MB Diagnostics A La 2-méthylisothiazol-3(2H)-one est approuvée à compter du 1er octobre 2016 en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides pour le type de produits 13 (produits de protection des fluides utilisés dans la transformation des métaux). Des exigences sont fixées pour la protection des uti

CAS No. 2682-20-4 Chemsr

produire une réaction allergique. 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one Conseil de prudence: P102 Tenir hors de portée des enfants. P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette e 2- methylisothiazol-3(2H)-one. INSETTICIDI. AFFIRM. Insetticida specifico per i lepidotteri di vite, frutta e orticole Granuli idrosolubili. COMPOSIZIONE 10g di prodotto contengono: Emamectina benzoato g 0,95 Coformulanti q.b.a g 100. CORAGEN 2-Methylisothiazol-3(2H)-one compound with 5-chloro-2-methylisothiazol-3(2H)-one(14%in H2O) 55965-84-9 14% in water. Typically In Stock. 250mg USD 70 . 4-Bromoisothiazole. 24340-77- 97%. Typically In Stock. 1g USD 568 (4-CarbaMoyl-3-hydroxy-isothiazol-5-yl)-carbaMic acid phenyl ester. 252004-30-1 95+% 1g USD 71 . Isothiazole-4-carbonitrile. La 2-méthylisothiazol-3(2H)-one est approuvée à compter du 1er avril 2019 en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 12 (produits antimoisissures), sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe. Dans la mesure où la 2-méthylisothiazol-3(2H)- - Contient de la 1,2-bensizothiazol-3(2H)-one et de la 2-méthylisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Pour chaque usage figurant dans la liste des usages autorisés, les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les limites maximales de résidus

HDL CHOLESTEROL CALIBRATOR Erba Lachema s

2-méthylisothiazol-3(2H)-one: Langue du nom traduit du paramètre : Anglais: Nom de la méthode : Dosage de certains herbicides phénoxyalcanoïques, y compris bentazones et phénoxybenzonitriles, par GC et MS après extraction en phase solide et dérivation (NF EN ISO 15913 Octobre 2003 / T90-180) [409] Méthode(s) d'analys - EUH208 : Contient du 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one et du 2-méthylisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Des informations générales relatives aux bonnes pratiques de protection pourront être mises à disposition de l'utilisateur Description. This daily-use shampoo gently cleanses your hair without irritating the scalp. Virgin Coconut Oil in Cocona Natural Shampoo nourishes the hair, scalp, and increase the elasticity and strength of hair. This luxurious, detergent free shampoo restores moisture while protecting hair from daily stresses and future damage

STARWAX | Lotion nettoyante cuir 200ml | Starwax | IMBIEX SADOUXO SEB Micro-Emulsion - DermaVet

LDL CHOLESTEROL CALIBRATOR Erba Lachema s

Teta drogerie a lékárny ČR s.r.o., se sídlem Poděbradská 1162, 250 92 Šestajovice, IČ 261 48 579, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, č. vložky 7454 Experimental determination of indoor air concentration of 5-chloro-2-methylisothiazol-3(2H)-one/ 2-methylisothiazol-3(2H)-one (CMIT/MIT) emitted by the use of humidifier disinfectant Seon-Kyung Park, Hwi-Soo Seol, Hee-Jin Park, Yoon-Seob Kim, Seung-Hun Ryu, Jaehoon Kim, Suejin Kim, Jong-Hyeon Lee, Jung-Hwan Kwo Enthält Flufenacet, 2-Methylisothiazol-3(2H)-one und 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one SP 1 - Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern reinigen/ indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern. torino prezzo online Accessori pannelli Accessori pannelli Pannelli solari termici FASTOP-SOLAR liquido autosigillante per pannelli solari e circuiti contenenti antigelo. Perdita max 15 lt/giorno. FASTOPITA100 中文名称:异噻唑啉酮英文名称:5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolonewith2-methyl-3(2H)-isothiazoloneCAS号码:55965-84-9产品类别:酮类化合物外观与性状:酶耦合物(红色),标准(淡红色至深红色,决定于浓度),对照血清(黄色) 密度:1.25 沸点:200.2oCat760mmHg供应其他主要品种:中文名称:(S)-1.

Johnstone&#39;s Quick Dry Primer Undercoat Paint – Johnstone&#39;sMolecules | Free Full-Text | Simultaneous Quantitative

(2H) -one 2682-20-4 DNEL 0,021 mg/m³ homme, par inhala-tion travailleur (indus-triel) chronique - effets locaux 2-méthylisothiazol-3 (2H) -one 2682-20-4 DNEL 0,043 mg/m³ homme, par inhala-tion travailleur (indus-triel) aiguë - effets locaux PNEC pertinents des composants du mélange Nom de la substance No CAS Effet Seuil d'expo-sitio There exist public concerns regarding the two most widely used isothiazolinones (5-chloro-2-methylisothiazol-3(2H)-one (CMI) and 2-methylisothiazol-3(2H)-one (MI)) in various consumer products because they cause allergic responses in dermatitis and are potentially harmful when inhaled Contiene: 1,2-benzisothiazolin-3-one e 2-methylisothiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica. INDICAZIONI DI PERICOLO . Sospettato di provocare il cancro. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso . Oidi

Dato: 13.11.2018, Versjon: 1, Ingredienser: Cocamidopropyl Betaine, Sodium C10-16 Pareth-2 Sulfat, Dihydrogenated Tallow Hydroxyethylmonium Methosulfate, Lauryl Glucoside, Cocamide DEA, Tetrasodium Iminodisuccinate, Propylene Glycol Butyl Ether, Bronopol, Mixture Of 5-Chloro-2-MethylIsothiazol-3(2h)-One And 2- Methylisothiazol-3(2h)-One With Magnesium Chloride And Magnesium Nitrate, Parfum kathon lx plus | kkm 43 | 2-methylisothiazol-3(2h)-one 5-chloro-2-methylisothiazol-3(2h)-one (1:1) | hx-99-b liquid complex preservative | 2-methylisothiazol-3(2h)-one compound with 5-chloro-2-methylisothiazol-3(2h)-one | hx-99-a liquid complex preservative | 2-methylisothiazol-3(2h)-one compound with 5-chloro-2-methylisothiazol-3(2h)-one(14%in h2o) | kathon biocide | kathon cg/icp | amerstat. Nama Dan Kadar Bahan Aktif : 2 - methylisothiazol- 3 ( 2H ) one ( 2,5 % ), 1,2 benzisothiazol - 3 ( 2H ) - one ( 2,5 % ) Pemohon : PT. Jaya Warindo Abadi Jenis Pendaftaran : baru: PT JAYA WARINDO ABADI KOMP. PERTOKOAN PULO MAS BLOK IX/2 P.KEMERDEKAAN PULO GADUNG - PULO GADUNG JAKARTA TIMUR Telepon : 021-6508344 Fax : 021-6530105 Fiche de données de sécurité page: 1/20 BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications. Date / mise à jour le: 23.02.2021 Version: 17. 2-methylisothiazol -3(2H)-one 220-239-6 2682-20-4 ≤ 0,01 3.2.1 Notlar: Belirtilmemiş M-Faktör: Belirtilmemiş Spesifik Konsantrasyon Limitleri :Spesifik konsantrasyon limitleri için bkz. SEA (RG.11.12.2013-28848)-Ek 6 3.2.2 Ek uyarılar : Bu ürünün kalan bileşenleri tehlikeli değildir ve/veya bildirilebilir sınırların altındak