Home

Flutter síní antikoagulace

Klíčová slova: fibrilace síní, flutter síní, digoxin, antiarytmika, trombembolie, antikoagulace, radiofrekvenení katetrová ablace. Zveřejněno: 31. prosinec 2001. V přehledu upozorňujeme na zásady farmakologické i nefarmakologické léčby fibrilace a flutteru síní včetně odlišností v postupu u obou arytmií. Podle závažnosti symptomů, potenciálních. flutteru síní d. Akutní nefarmakologická léčba e. Profylaktická antiarytmická léčba f. Antikoagulační léčba u pacientů s flutterem síní g. Katetrová ablace pro flutter síní závislý na kavotrikuspidálním můstku B. SÍŇOVÁ MONOMORFNÍ MAKROREENTRY TACHYKARDIE (ATYPICKÝ FLUTTER SÍNÍ) 1 Hlavními principy terapie fibrilace síní jsou kontrola frekvence, kontrola rytmu a antikoagulace. Při náhle vzniklé fibrilaci síní je snaha ji terminovat co nejdříve. Začínáme korekcí vnitřního prostředí k fibrilačnímu prahu ( kalemie 4,5 mmol/l, magnezenemie 1,0 mmol/l ) a úpravou volemie zdravotní péče související s fi brilací síní Fibrilace síní je nezávisle spojena s dvojnásobným zvýšením celkového rizika úmrtí u žen a 1,5násobným zvýšením rizika téhož u mužů (tabulka 3). Riziko úmrtí na cévní mozkovou příhodu lze do značné míry snížit antikoagulací, kdežto jin

Solen: Léčba fibrilace a flutteru sín

Fibrilace síní je supraventrikulární arytmie charakterizovaná rychlou nekoordinovanou akcí síní. V EKG jsou patrné rychlé fibrilační vlnky či jen vlnění izoelektrické linie. Vlnky se mohou místy do určité míry zpravidelnit a zvětšit (tzv. hrubovlnná FS síní, zaměňovan Při podávání propafenonu bez adekvátní rate-control medikace může dojít ke konverzi fibrilace síní na flutter síní a k urychlení síňokomorového vedení s následným 1 : 1 převodem na komory. Sotalol (80-160 mg 2krát/den) lze na rozdíl od propafenonu (a flekainidu) použít u pacientů s ICHS, kde je stejně účinný jako. Flutter síní [upravit | editovat zdroj] příčinou makroreentry v PS definován anatomicky (typ I, frekvence 250-350/min), méně častý je typ II (funkční reentry okruh, frekvence 350-450/min), na EKG jsou QRS komplexy a flutterové vlny - tzv. tvar zubů pily - v určitém poměru (blok převodu na komory v AV uzlu). Převod na.

síní zvážit současnou ablaci obou arytmií Supraventrikulární tachykardie - pravidelné SVT, typický flutter síní Fibrilace síní (FS) • symptomatický nemocný !Indikace: -rezistence na alespoň jedno antiarytmikum skupiny IC, III - u paroxyzmální FS, při preferenci pacienta, i bez zahájení léčby antiarytmik Při doporučované intenzitě antikoagulace s INR 2,0-3,0 je riziko krvácení zvýšeno pouze o 0,3 % (z 1 % na 1,3 % ročně). Přínos antikoagulační terapie je nejvyšší u nemocných s primárně vysokým rizikem tromboembolie kolem 10 % ročně (anamnéza TIA/CMP, věk nad 65 let, diabetes, hypertenze a srdeční dekompenzace v posledním měsíci - Tab. 3) Nepravidelné - fibrilace síní event. flutter síní Začátek a konec Náhlý - reentry tachykardie Postupný - fokální síňová tachykardie, sinusová tachykardie Antikoagulace 1 měs. po výkonu Kontrolní echo za 3 měs. s normální funkcí levé komory

rychlý flutter síní Flecainid 2mg/kg i.v. - 10 minut 200 - 300 mg p.o. 55 - 85% hypotenze,rozšířeníQRS, prodl.QT,rychlý flutter síní Ibutilid 1 mg i.v. - 10 min možné opakovat 25 - 50% prodl. QT, TdP, bradykardie Vernakalant 3mg/kg i.v. - 10 min 48 - 62% hypotenze, prodl. Q Antikoagulace snižuje riziko cévní mozkové příhody, ovšem zvyšuje riziko krvácení. Skórovací systém CHA 2 DS 2 ‑VASc umožňuje posouzení rizika cévní mozkové příhody - skóre 2 nebo vyšší znamená potřebu antikoagulace. Diagnostika a léčba fibrilace síní. MUDr. Tomáš Skála, Ph.D., FES

Co je to flutter síní? Flutter síní je arytmie podobná fibrilaci síní. Aktivita síní je o něco méně chaotická, elektrické impulsy při něm krouží po určitých drahách. Někdy mezi sebou flutter síní a fibrilace síní volně přechází. Rizikové faktory rozvoje flutteru síní, příznaky i léčba jsou velice podobné jako u fibrilace síní Fibrilace síní je nejčastější setrvalou arytmií a nezávislým rizikovým faktorem pro vznik CMP v důsledku tromboembolizmu. Je po dána strategie léčby a doporučení farmakologické léčby kontroly frekvence, kontroly rytmu a prevence tromboembolie FIBRILACE SÍNÍ - PRVNÍ VYDÁNÍ 2017 FIBRILACE SÍNÍ Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře 2017 Autoři: Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA Česká kardiologická společnost Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Oponenti: MUDr. Rudolf Červený, Ph.D

V posledních letech se zařadila mezi léčbu první volby u typického flutteru síní, kde se provádí anatomicky řízená linie aplikací RF energie v oblasti kavotrikuspidálního můstku.Riziko tromboembolických komplikací bylo u flutteru síní dlouhou dobu spíše podceňováno, teprve v poslední době několik prací potvrdilo zvýšený výskyt tromboembolie, zvláště v souvislosti s kardioverzí fibrilace síní se často vyskytuje u pacientů se srdečním selháním fibrotizace myokardu, dilatace a přetížení síní i vliv zvýšené neurohumorální regulace; zvýšené riziko tromboembolie u fisi se vysvětluje stagnací krve ve změněné levé síni a jejím oušku. Kromě toho je pravděpodobné, že fisi sama navozuje určitý hyperkoagulační stav

Fibrilace a flutter síní - Studuji Medicin

  1. ., u ostatních výše zmíněných síňových arytmií jsou patrny síňové vlny P. Mezi hlavní komplikace FS z krátkodobého hlediska patří synkopa a rychle vzniklá levostranná srdeční slabost nebo zvýraznění symptomů koronární nedostatečnosti.
  2. I když farmakologická léčba fibrilace síní (FS) a flutteru síní (FLS) zůstává základním pilířem léčby těchto tachyarytmií, nefarmakologické postupy se v posledním desetiletí výrazně rozvíjejí a pro svou vyšší účinnost a často trvalejší léčebný charakter zaujímají dnes v terapeutickém spektru těchto arytmií pevné postavení
  3. Přidal jsem k tomuto krátkému staršímu podcastu i obrázky, snad to pomůže k pochopení.

Flutter je buď typický(I.typ), kdy je reentrální okruh závislý na kavotrikuspidálním můstku nebo naopak atypický (flutter II. typu), kdy je na můstku nezávislý. Rychlost kroužení vzruchu je v rozmezí 240-320/min., frekvence komor však závisí na převodní kapacitě AV uzlu (převádí vzruchy ze síní na komory) zůstává fibrilace síní, kde jsou ablační metody spíše ve stádiu klinického výzkumu, a dále ko-morové tachykardie (KT), kde je z bezpečnost-ních důvodů i po eventuální ablaci indikována implantace ICD a farmakoterapie zde před-stavuje doplňkovou léčbu sloužící ke snížení frekvence výbojů (1). Klasifikace antiarytmi Flutter síní má mnoho klinických aspektů, které jsou podobné fibrilaci síní (AF), ale liší se z hlediska mechanismu a řízení. Někteří pacienti mají atriální flutter i fibrilaci síní a obě arytmie jsou spojeny s rizikem tvorby trombu a tromboembolie. Atriální flutter lze rozdělit do dvou typů Fibrilace síní je spojena s vyšší mortalitou, častějšími hospitalizacemi a nižší kvalitou života. Postihuje značnou část populace a i nadále se očekává nárůst její prevalence. Znalost aktuálních léčebných postupů je základem správného klinického managementu pacienta s touto arytmií

DoporuÄ ení pro diagnostiku a lÃ©Ä bu supraventrikulárních tachyarytmià Anatomie a fyziologie srdce •anatomie - předsíně, komory, chlopně, velké srdeční cévy, perikard, epikard, endokard, převodní systém srdeční, věnčité tepny •fyziologie srdeční činnosti - srdce jako pumpa, faktory ovlivňující síl Pokud se současně vyskytne flutter síní, má být součástí ablace FiS také ablace flutteru síní. Po katetrizační ablaci mají všichni pacienti užívat nejméně 8 týdnů perorální antikoagulaci. Kardioverze. Před kardioverzí pro FiS či flutter síní má být vždy co nejdříve zahájena antikoagulace heparinem nebo NOACs Klíčová slova: fibrilace síní, antikoagulace, antiarytmika protože propafenon může vést ke konverzi fibrilace síní na flutter síní s rychlým převodem na komory. b:amiodaron je v prevenci rekurence fibrilace síní účinnější než propafenon i sotalol, je tak dobrou volbou u pacientů s rekurentními arytmiemi při. Terapeutické cíle. Obnova normálního sinusového rytmu; Prevence mrtvice . Terapeutická doporučení. Terapie of síňový flutter s antiarytmikem drogy (léky, které půso

tachykardie, fibrilace a flutter síní bez projevů ischemie CNS Bez omezení U paroxyzmální fibrilace/flutteru síní je klinicky indikována trvalá antikoagulace dle rizikové stratifikace (doporučení ČKS 2012) c) Perzistující nebo chronická fibrilace a flutter síní při uspokojivé kontrole komorov brilace síní častěji postihuje muže než ženy, nicméně muži tvoří asi 1/2všech nemocných s fibrilací síní v dů ­ sledku jejich kratší průměrné délky života. Flutter síní je síňová arytmie s věkově závislou incidencí, která kolísá od 0,005 % u jedinců mladších 50 let do 0,59 % u­ sub jektů nad 80 let Zdraví. Anestézie; Zubní lékařství; Dermatologie; Ušní nos a krk; Interní lékařství; Neurologie; porodnictví a gynekologie; Oftalmologie; Ortopedi Pacienti s fibrilací síní Douketis JD, Spyropoulos AC, Kaatz S, et al.: Perioperative Bridging Anticoagulation in Patients with Atrial Fibrillation. N Engl J Med. 2015 Aug 27;373(9):823-33. Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie, 1884 pacientů s fibrilací síní. Placebo x dalteparin 100 IU/kg 2x denn

Antikoagulace je u Vás jednoznačně indikována z důvodu vysokého CHAD2VASc skore (skore určuje pravděpodobnost rizika cévní mozkové příhody u pacientů s arytmií typu fibrilace/flutter síní, bez této léčby byste měl riziko asi 10%, že Vás během 12 měsíců postihne cévní mozková příhoda), jasnou kontraindikaci nevidím Chronická fibrilace/flutter síní se vyskytuje zejména u starších pacientů. Postihuje 4 % lidí nad 65 let [18]. Více než polovina pacientů s chronickou fibrilací/flutterem síní a antikoagulační léčbou je starší 75 let. Riziko ischemického iktu u pacientů s chronickou fibrilací síní není malé Úvodní stránka | Kardiologická revue - Interní medicína. Jste odborný pracovník ve zdravotnictví? Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky Flutter síní a fibrilace síní (AFib) jsou oba typy arytmií. Oba se vyskytují, když jsou problémy s elektrickými signály, díky nimž se vaše srdeční komory stahují. Když vaše srdce bije, cítíte, jak se tyto komory stahují. Flutter síní a AFib jsou způsobeny, když se elektrické signály vyskytnou rychleji než obvykle Při pravidelné akci komor a podezření na flutter síní s akcí komor 2 : 1 lze ke krátkodobému zpomalení podat adenosin (12-18 mg i.v. jako rychlý bolus). Dojde k rychlému zpomalení až zablokování atrioventrikulárního převodu na několik sekund, po tuto dobu jsou síňové vlny na záznamu EKG lépe patrné (tzv.

Antiarytmická léčba z pohledu nových doporučení pro léčbu

  1. Flutter síní - stará arytmie v novém hávu. Přehledný referát Neužil P., Táborský M. Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha, přednosta doc. MUDr. P. Nederle, DrSc. Souhrn: Flutter síní patří mezi frekventní arytmie, i když epidemiologická data o jeho incidenci a prevalenci v populaci nejsou přesně známá
  2. Atriální flutter a fibrilace síní-Kardiologie-Vnitřní lékařství-Healthfrom.com. Open menu. HealthFrom. Choroba. Vnitřní lékařství.
  3. Antikoagulancia jsou látky, které brání srážení krve. Jejich mechanismus účinku se od antiagregancií liší tím, že působí na srážecí faktory. Antiagregancia působí na agregaci destiček. Antikoagulancia dělíme do několika skupin a to podle různých parametrů. Prvním dělením je dělení dle využití. In vivo preparáty jsou určené k podávání pacientům, in.
  4. Fitness-související fibrilace síní/flutter by měl být podezření, když sportovní jednotlivci, kteří jsou v jejich 30s nebo 40s nebo starší zprávu příznaky, jako je bušení srdce, dušnost, závratě nebo když jsou v klidu nebo cvičení., Pokud příznaky jsou příležitostné a fibrilace síní/flutter není potvrzena.
  5. Výsledek: na stoosoboroků, měla FIS 2x více cévních mozkových příhod (CMP) i hospitalizací pro srdečního selhání, než FLUS. Navíc u FLUS se objevuje CMP až u komplikovanějších pacientů se skorem CHA2DS2-VASc více jak 5
  6. zistující fibrilací síní (FS). Vedlejším cílem bylo zhodnocení faktorů, které úspěšnost kardioverze ovlivňují, a to zejména impedanci hrud-níku. Použité metody: Ze souboru 244 pacientů, u kterých bylo provedeno celkem 439 externích elektrických kardioverzí s použitím defi brilátor

Fibrilace síní je spojena s vyšší mortalitou, častějšími hospitalizacemi a nižší kvalitou života. Postihuje značnou část populace a i nadále se očekává nárůst její prevalence. Znalost aktuálních léčebných postupů je základem správného klinického managementu pacienta s touto arytmií SVT k dif dg.), není třeba vysadit tam, kde je ablace anatomická (např. typický flutter síní) Pacienty s běžícím typickým flutterem a uspokojivou odpovědí komor není třeba elektricky vertovat, ale je třeba je antikoagulovat stejně jako před verzí (v případě neadekvátní antikoagulace v posledním měsíci je nutné. bóza či plicní embolie) a fibrilace/flutter síní. V nich autoři aplikují znalosti z- farma kologické části a probírají studie prokazující účinek antikoagulancií v jednotlivých klinic-kých indikacích. V kapitole o tromboembo-lické nemoci jsou kromě léčby shrnuty pro-fylaktické indikace uortopedických ajiných pacientů

Video: Poruchy srdečního rytmu - WikiSkript

antikoagulace při fibrilaci síní). Pacienty odpovídajícím způsobem hydratujte a hemodynamicky optimalizujte. Upravte hypokalémii (sériový draslík > 3,5 mmol/litr). *Klasifikace New York Heart Association (NYHA): Třída NYHA I: pacienti s onemocněním srdce, které však nemá za následek omezení fyzické aktivity. Běžná. Flutter fibrilace. Flutter síní je srdeční arytmie, jejímž původem je abnormální šíření srdečního vzruchu srdečními předsíněmi.Dochází při něm k rychlým stahům srdečních předsíní (české pojmenování kmitání síní), obvykle je spojen také s rychlou frekvencí srdečních komor, což se projeví rychlým srdečním pulzem (tachykardií) Při prvním výskytu. flutter síní. Rapid, nepravidelný síňové kontrakce způsobené bloku elektrického vedení impulsů v pravé síni a přední strana reentrantní vlny cestují nahoru inter-septa síní a po pravé síní volné stěny nebo naopak. Na rozdíl od fibrilace síní, která je způsobena abnormálním Impuls, typický flutter síní je. Fibrilace nebo flutter síní (AF) je časté onemocnění, které je spojeno se zvýšením rizika cévní mozkové příhody (CMP) a mortality. AF představuje významný problém u nemocných závislých na hemodialýze, kde činí její prevalence 10 % a představuje zdvojnásobení jednoroční mortality. U dialyzovaných nemocných je AF spojena s vyšším věkem a výskytem.. V praxi by se měla provést kardioverze flutteru síní I. typu bez ohledu na její způsob, pokud arytmie netrvá déle než 48 hodin, pokud je antikoagulace podávána dostatečně dlouho s INR.

Farmakoterapie fibrilace a flutteru síní - Zdraví

V¯CHODISKA Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 26. dubna 2004 vyhlá‰ku ã. 277 o stanovení zdravotní zpÛsobilosti k fiízení motorov˘ch vozidel, zdravotní zpÛsobilost Katetrizační ablace pro fibrilaci síní - komu, kdy, jak? Podobné dokumenty. d e e f g. přesností. Poloha → pravděpodobnost výskytu částice → hustota pravděpodobnosti P(x) Více . Katetrizační ablace pro FS. 2012 HRS/EHRA/ECAS Expert Consensus Statement on Catheter and Surgical Ablation of Atrial Fibrillation. FIS fibrilace síní FK febrilní křeče FL fronto-laterální FLUT, Flutt flutter síní FPB flexor pollicis brevis FPL flexor pollicis longus FR fysiologický roztok FS fotostimulace FTD fronto-temporální demence FTLD fronto-temporální lobární degenerace Fvl. F vlna FW sedimentace erytrocytů G generalized GAG antigangliosidové. Výsledky: EKV bifázickým výbojem v anterolaterální pozici o energii 107 ± 26 J byla provedena bez komplikací pro perzistující fibrilaci síní, síňovou tachykardii, resp. typický flutter síní u 172 (65%), 86 (33%), resp. 6 (2%) pacientů

Kapitola o fibrilaci síní pojednává nejen o indikacích léčby a výsledcích velkých randomizovaných studií, ale zabývá se také v praxi důležitou otázkou antikoagulace a antiagregace u pacientů s fibrilací síní po koronární intervenci Vyšetřovací metody v kardiologii I anamnéza, fyzikální vyšetření - poslech srdeční ozev, plic, TK, TF, SpO2, hepatomegalie, hepatojugulární reflux, náplň krčních žil, DK ICD a řízení motorových vozidel. Data shown are for 386 patients who returned an initial survey and were driving before 6 months. Median time from resumption of driving to initial survey was 6.5 months (range, .09 to 54.4 months)...

Bugs Bunny presents: Akutní srdeční selhání Diagnostika a léčba dle ESC a ESICM Etiologie I Dekompenzace pre-existujícího chron. srdečního selhání Akutní koronární syndrom: a/ IM/nestabilní AP s rozsáhlou ischémií a ischemickou dysfunkcí b/ mechanické komplikace AIM c/ Infarkt PK Hypertenzní krize Akutní arytmie - KT, KF, fibrilace a flutter síní, jiné SVT. Flutter síní je podstatně vzácnější. Ihned při dia‑ gnostice fibrilace síní je vhodné stano‑ vit, jaké má pacient riziko embolizace, říká doc. Chlumský

MEDICAL TRIBUNE CZ > Diagnostika a léčba fibrilace sín

Kardioembolizační mozkové příhody z pohledu kardiologa MUDr. David Zemánek Kardiologické oddělení KC FN Motol Prah * [[MediaWiki:Lékařská kalkulačka/Antikoagulace|Kalkulačka CHA2DS2-Sc a HAS-BLED]] *[[Poruchy srdečního rytmu]] • [[Procvičování:EKG (1. LF UK. ***EAFT study group, Lancet, Nov, 1993 Primární prevence - stratifikace ASA x antikoagulace CHADS2 skóre - stratifikace pacientů s FiS TIA/CMP městnavé srdeční selhávání diabetes mellitus věk na 75 let hypertenze celkové skóre 2 1 1 1 1 3-6 vysoké riziko (bez terapie je roční riziko CMP 5,9%-18,2% ) 2 střední riziko (4,0%. Obsah // Obsah // Seznam zkratek... 13 // Úvod... 17 // 1 Elektrofyziologická laboratoř (M. Eisenberger)... 19 // 1.1 Elektrofyziologický tým... 19 // 1.2. Rád bych se s vámi podělil o zkušenosti s Fibrilaci síní a flutter síní. Před třemi lety jsem začal mít problémy s vysokým rytmem 120-140 a tlakem 82/40. Chodil jsem na kardio, kde mi řekli, že trpím na jistou nedomykavost a srdeční vadu Léky na ředění krve mají tlumivý efekt zejména na funkci destiček a na.

Fibrilace síní - FN Moto

Zkontrolujte 'flutter síní' překlady do švédština. Prohlédněte si příklady překladu flutter síní ve větách, poslouchejte výslovnost a učte se gramatiku Zkontrolujte 'flutter síní' překlady do polština. Prohlédněte si příklady překladu flutter síní ve větách, poslouchejte výslovnost a učte se gramatiku Tachykardie vzniká při tělesné zátěži (například při sportu) nebo při rozčilení - stresu K závažnějším arytmiím, které se mohou poprvé manifestovat v graviditě, zejména u starších žen a žen s vrozenou srdeční vadou, patří fibrilace síní s rychlou odpovědí komor, flutter síní a paroxysmální.

Cor et Vasa: Riziko tromboembolických komplikací u

Flutter síní [flatr síní] je označení pro relativně běžnou poruchu srdečního rytmu, která je důvodem vyšetření na interní ambulanci, nebo krátkodobé hospitalizace. Porucha sama o sobě není většinou nebezpečná, ale někdy může způsobit vážné komplikace. Pro laiky i běžné lékaře nekardiology (jako jsem já) v podstatě platí, že flutter síní je stran. Flutter síní s komorovou arytmií - Mi vada, těhotenství je ↑rizikové (embolizace, srd. selhání); antiarytmika, antikoagulancia AV blok - TF >40/min - gravidita i porod bez komplikací, TF <40/min - elektrostimulace (PM

Fibrilace síní Cerebrovaskulární manuá

bikuspidální aortální chlopně a plicní stenóza). U řady jedinců byl popsán flutter síní. Mohou se vyskytnout urogenitální abnormality (hypospadie, kryptorchismus, vezikoureterální reflux, hydronefróza, renální cysty a chronická renální nedostatečnost). Křeče byly hlášeny u 30 Flutter síní. Pacienti s fibrilací síní léčení přípravkem BRINAVESS měli vyšší incidenci konverze na flutter síní během prvních 2 hodin po dávce (10 % versus 2,5 % u placeba). Při pokračování v infuzi léku podle doporučení uvedeného výše došlo u většiny pacientů dále ke konverzi na sinusový rytmus síňová fibrilaci a flutter: jedná se o poruchy srdečního rytmu, jejichž zdroj se nachází v síních; ze síní neodchází veškerá krev a stagnující krev tak může vytvořit krevní sraženinu, která může po odtržení ze stěny síně způsobit mozkovou mrtvici Není přítomna fibrilace/flutter síní, sick-sinus syndrom Není přítomná symptomatická intra- nebo extrakraniální významná (≥ 50 %) stenóza Jedno z následujících vyšetření: ultrazvuk extrakraniálních tepen + TCCS, CT angiografie, MR angiografie nebo digitální subtrakční angiografie Není průkaz ≥ 50 % stenóz

Úvodní stránka - Česká lékařská společnost Jana

Zvláštní příprava před zahájením antikoagulace Pacienti mohou být na perorální antikoagulaci, protože trpí fibrilací nebo flutterem síní. Přítomnost snížené pohyblivosti může mít predispozici k hluboké žilní trombóze, takže v perioperačním období mohou být indikovány kompresní punčochy a / neb Oproti tomu flutter síní nevede ke zvýšeným hladinám D-dimerů (38) s výjimkou pacientů s dilatovanou levou síní (38). Výrazně zvýšené hladiny antigenu D-dimeru při fibrilaci síní mohou ukazovat na intrakardiální trombus a na zvýšené riziko embolie (43) Student rozlišuje EKG záznamy nejčastěji se vyskytujících arytmií (sinusové arytmie, SVES, fibrilace síní, flutter síní, AVRT, AV blokády, nitrokomorové blokády, KES, fyziologické antikoagulace (antitrombin III, protein C a S) a fibrinolýzy. 30 Flutter síní. pravidelná tachykardie s původem v předsíní, frekvence síní asi 300/min, frekvence komor závislá na převodu (mezi normálními hodnotami a 300/min), na EKG flutterové vlny mají tvar zubů pily s normálními komplexy QRS. Fibrilace síní. nepravidelná tachykardie s původem v síni, frekvence síní mezi 350. Flutter síní Komorová tachykardie Arytmie z poruch tvorby vzruchu IV • komorový flutter, komorová fibrilace - maligní arytmie, kontrakce komor hemodynamicky neúčinné, zástava oběhu, bezvědomí, léčba - defibrilace 400Ws, profylaxe recidiv - antiarytmika, event. kardioverter Komorový flutter Komorová tachykardi

Nefarmakologické metody léčby fibrilace a flutteru síní

www.orphananesthesia.eu 2 Typické výkony Kompletní chirurgické řešení Fallotovy tetralogie se obvykle provádí ve věku 6-18 měsíců. Ještě dříve jsou prováděny paliativní postupy jako B-T shunt (Blalock-Taussig) Paroxysmální arytmie Fibrilace síní( AF) - onemocnění, forma ischemické srdeční choroby, ve kterém je permanentní abnormální srdeční rytmus( stálá forma MA), nebo epizody nesprávné srdeční tep( paroxysmální AF).Fibrilace síní postihuje až 0,6 - 0,8% celkové populace a mezi starší věkovou skupinou( více než 70 let. 5/ Flutter síní - kazuistika Dg: Plicní Embolie Terapie 1/ Antikoagulace (Heparin i.v.;) 2/ Volumexpanze (zvýšení preloadu PK) 3/ Elektrická kardioverze 50-100-150 J na SR . Supraventrikulární tachykardie / tachyarytmie 6/ Fibrilace síní. Fibrilace síní Velmi častá tachyarytmie, výskyt vzrůstá s věkem. Na podkladě většího.

Doporučuje se udržovat krevní tlak pod 140/90 mmHg. Antikoagulace může zabránit opakujícím se ischemickým mozkovým příhodám. U lidí s nevalvulární fibrilací síní může antikoagulace snížit mozkovou příhodu o 60%, zatímco antiagregační látky mohou snížit mozkovou příhodu o 20% Academia.edu is a platform for academics to share research papers Fibrilace síní (FS) je nejčastější setrvalou arytmií v dospělé populaci, její incidence nadále vzrůstá, je označována jako neinfekční epidemie 21. století. Fibrilace síní je provázena zvýšenou morbiditou i mortalitou, riziko cévní mozkové příhody je pětinásobné Flutter síní. Pacienti s fibrilací síní léčení vernakalantem měli vyšší incidenci konverze na flutter síní během prvních 2 hodin po dávce (1,2 % versus 0 % u placeba). Při pokračování v infuzi léku podle doporučení uvedeného výše došlo u většiny pacientů dále ke konverzi na sinusový rytmus