Home

Jaká je kapacita kulového vodiče o průměru 10 cm umístěného ve vakuu

Jaká je kapacita kulového vodiče o průměru 10 cm umístěného v oleji o relativní permitivitě 2, 5? Snažila jsem jít přes vzorec 4*pí*epsilon0*r, ale nevím, jak se dopracuji k epsilon0 Jaká je kapacita kulového vodiče o průměru 10 cm umístěného ve vakuu? a) 5,6 pF b) 56 pF 178. Jaká je kapacita deskového kondenzátoru o velikosti ploch 20 cm² vzdálených 2 cm, je-li dielektrikem olej o relativní permitivitě ε = 2,5? a) 2,2 nF mezi kterými je ve vakuu elektrické pole o velikosti E vyplníme olejem o. Jaká je kapacita kulového vodiče o průměru 10 cm umístěného ve vakuu? a) 5,6 pF b) 56 pF c) 5,6 nF d) 56 nF. a. 354. Jaká je kapacita kulového vodiče o průměru 10 cm umístěného v oleji o relativne permitivite εr= 2,5? c) 21 nF d) 56 nF. b. 355.Jaká je kapacita deskového kondenzátoru o velikosti ploch 20 cm² vzdálených. Jaká je kapacita kulového vodiče o průměru 10 cm umístěného ve vakuu? 5,6 pF 56 pF 11,12 pF 22,25 pF. Nabitý kondenzátor fotoblesku o kapacitě 800μF má napětí 500V. Jaká energie se spotřebuje při záblesku, při kterém se kondenzátor úplně vybije? 100J 10J 150J 200J

kapacita kulového vodiče - Ontol

 1. Jaká je kapacita kulového vodiče o průměru 10 cm umístěného ve vakuu? A) 56 nF B) 56 pF C) 5,6 nF D) 5,6 pF. D) Jaká je kapacita kulového vodiče o průměru 10 cm umístěného v oleji o relativní permitivitě Jaká je kapacita deskového kondenzátoru o velikosti ploch 20 cm 2 vzdálených 2 cm,.
 2. 10. Dvě stejné kuličky mají elektrické náboje a . Jakou silou se přitahují ve vakuu, je-li mezi nimi vzdálenost Jakou silou se budou odpuzovat po vzájemném dotyku při zachování vzdálenosti? ŘEŠENÍ: Budeme postupovat stejně jako v předchozím příkladě. Pro velikost přitažlivé síly před dotykem zjevně platí
 3. Vzorek přívodního vedení délky asi 20 cm je dvacetkrát na stejném místě ohnut o 180 stupňů přes válcovou tyč o průměru 10 mm a po každém ohnutí opět narovnán. Zkouška se provede s 5 vzorky. Nesmí dojít k přelomení žádného vodiče
 4. Obsah Předmluva 4 Zadání teoretických úloh 6 Řešení teoretických úloh 13 Zadání experimentálních úloh 69 Řešení experimentálních úloh 71 Seriál.
 5. Družice je ve výšce 900 km, má hmotnost 670 kg a dalekohled o průměru 27 cm. Doba mise se předpokládala na 2,5 roku, ale postupně byla prodlužována až do roku 2015. V roce 2012 bylo ztraceno spojení se sondou
 6. Vyhláška č. 246/1996 Sb. - Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví podrobnější podmínky pro povolování výbušnin, výbušných předmětů a pomůcek do oběhu a jejich přezkušování - zrušeno k 01.05.2004(293/2003 Sb.
 7. Vozík rovnoměrně naložený sypkým materiálem 1,2 t pohybující se po kolejích má čtyři kola o průměru 40 cm. Zjistěte odporovou sílu jednoho kola a práci, kterou je třeba vykonat při odtlačení vozíku do vzdálenosti 50 m; rameno valivého odporu je 0,5 mm

4.22. Solenoid délky / = 50 cm má N = 10 000 závitů průměru d = 6 cm. Pro­ chází jím proud 1 = 2 mA. Jaká energie je obsažena ve vzniklém magnetickém poli? (L.B.) 4.23. Vinutí elektromagnetu má odpor R = 10 Q a vlastní indukčnost L = 0,2 H. V čase t = 0 je připojeno ke zdroji konstantního elektromotorického napětí Např. odchylkové snímače pracují s rozsahem ±0,25 μm až ±1 mm. Pro měření polohy bývají snímače s rozsahy až ±100 mm. Pro měření tlakových a taho- - 157 (213) - GB02 - Fyzika II · Modul M01 vých sil se používají snímače s malou vzduchovou mezerou nebo s otevřeným magnetickým obvodem

Proto je uţitečné se po koupání ve vodě se sinicemi osprchovat a převlékat. Vţdycky jsou ve vodách zmiňovány dvě hlavní ţiviny, a to dusík a fosfor. Správně bychom měli uvádět také uhlík, ovšem toho je ve vodě obvykle dostatek v podobě oxidu uhličitého (CO2), a tak o něm obvykle nehovoříme LINDAT/CLARIAH-CZ

Doplněk učebnice Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: Fyzika ( grant FRVŠ MŠMT Inovace předmětu Elektřina a magnetismus, č.j.1151/2009.). Úvod. Poloměr koule je r = 20,88 cm, její objem je V = 38112 cm 3 . 8. Kulový odsek s výškou v = 5 cm, má objem V = 850 cm 3 . Určete poloměr původní koule r. Řešení: Poloměr původní koule je r = 12,49 cm. 9. Výška kulového vrchlíku se rovná třetině poloměru koule

Kapacita je míra úměrnosti náboje nahromaděného na vodiči na jeho potenciálu. [C] = F (farad) = C × V -1; v praxi se využívají jednotky mnohem menší - m F, nF, pF. Kapacita osamělého kulového vodiče o průměru R: Kapacita osamělého vodiče je velmi malá, proto se využívají kondenzátory Jaká je jejich energie vyjádřená v elektronvoltech? Planckova konstanta je 6,63.1034 J.s, rychlost světla ve vakuu je 3.108 m.s \ 3) He-Ne laser o výkonu 2mW vysílá elektromagnetické záření o vlnové délce 632,8 nm. Určete energii a velikost hybnosti emitovaných fotonů. Kolik fotonů vyzáří laser za 1 s

Fyzika - 1LF Flashcards Quizle

Sbírka úloh z fyziky se zaměřením na oborovou problematiku

 1. Priklady Z Fyziky 2 - Kopal, Machonsky, Simek (TUL, Sbirka
 2. GB02 - FYZIKA II - Stolní Tenis A Stolní Teni
 3. 2011 Odborný přírodovědný kemp - Stolní Tenis A Stolní Teni
 4. Lindat/Clariah-c

is.muni.c