Home

PedF UK odevzdání bakalářské práce

Práci je nutné odevzdat v elektronické formě (řeší Opatření děkana č. 38/2020 a Opatření rektora č. 16/2019). Datum odevzdání je datum, kdy je v SIS potvrzeno odevzdání práce se všemi náležitostmi (viz návod, tlačítko Odevzdat práci). Termín je stanoven harmonogramem akademického roku Elektronická verze práce na CD se nevyžaduje. Vedoucí katedry má právo prodlouž it termín odevzdání bakalá řské práce nejvýše o 1 týden. ROZSAH BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE Minimální rozsah bakalá řské práce činí standardn ě 40 normostran (72 000 znak ů v č. mezer) vlastního textu. TECHNICKÉ POKYNY Vazb Pro bakalářské práce z psychologie je doporučeno, aby hlavní text empirický orientovaných prací (pokud to vyhovuje tématu práce) byl strukturován do následujících kapitol: · Úvod · Teoretická východiska, dále vnitřně členěná na kapitoly a podkapitoly (analyticky představená klíčová témata, která odůvodňují. Pokyny k odevzdávání bakalářských a diplomových prací. Nově od zimního termínu 2017/2018 (včetně) studenti odevzdávají bakalářské a diplomové práce fyzicky na sekretariát katedry (nikoli přes podatelnu) v době mezi 8:00 a 11:00 h dva tištěné exempláře v kroužkové vazbě, možno i oboustranně, ve stejném termínu jako je nahrání elektronické verze práce do SISu

1 Minimální rozsah bakalářské práce činí standardně 40 normostran (72 000 znaků vč. mezer) vlastního textu. Příklad prohlášení autora uvedeného na další straně Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma < n ázev bakalářské práce> vypracoval(a) po Závěrečné práce studentů UK jsou zveřejňovány prostřednictvím Digitálního repozitáře UK, který slouží jako databáze ve smyslu § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, pro zveřejňování závěrečných prací studentů UK v souladu s čl. 18a Studijního a zkušebního řádu UK a čl. 6a Rigorózního řádu UK a Opatřením rektora č. Závěrečná práce se odevzdává nejpozději v termínu stanoveném harmonogramem příslušného školního roku ve dvou svázaných výtiscích a jednou na CD nosiči prostřednictvím podatelny PedF UK, kde je opatřena evidenčním číslem. Odevzdání závěrečné práce je podmínkou pro vykonání závěrečné zkoušky. 4

Odevzdání závěrečné (bakalářské, diplomové, rigorózní a habilitační) práce se na Univerzitě Karlově řídí Opatřením rektora č. 72/2017 - Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací. Opatření stanoví požadované formáty práce a jejích příloh Práce musí být svázána v tvrdých deskách. Na vnější straně vazby bude označení Bakalářská práce / Diplomová práce, jméno autora, rok odevzdání práce, název univerzity a fakulty. Práce se předkládá ve dvou shodných vyhotoveních, která zůstanou k archivaci na fakultě. Práce nebude obsahovat znak UK Harmonogram akademického roku 2020/2021. Opatření děkana č. 1/2021 Změna harmonogram akademického roku 2020/2021. Příloha k Opatření děkana č. 1/2021 Harmonogram akademického roku 2020/2021. Opatření děkana č. 24/2020 Harmonogram pedagogických praxí, kurzů a exkurzí v akademickém roce 2020/2021 - 5 - 3 VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE A JEJÍ FORMÁLNÍ ÚPRAVA 3.1 Struktura bakalářské práce Struktura BP se může lišit podle toho, zda se jedná o práci, v níž byl použit empirický výzkum, nebo o práci, v níž byl urþitý jev nebo problém zkoumán z hlediska vývoje, v níž se srovnávaj Pedagogická fakulta UK, HELPDESK SIS. Cesta ke stránce. Zde najdete soubor často kladených otázek k celoživotnímu vzdělávání na PedF. Soubor otázek nemusí být kompletní, odpovědi také můžete nalézt v diskuzních fórech po přihlášení. Kontaktní osoby na katedrách.

2 POSTUP PRÁCE PO ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE V zadání bakalářské práce je rámcově vymezena problematika, kterou bude bakalant řešit, a vymezen časový interval pro zpracování BP. Na základě těchto údajů zpracuje bakalant po konzultaci s vedoucím BP plán své práce. 2.1 Postup při zpracování plánu bakalářské práce 2.1 Odevzdání bakalářské práce je podmínkou pro vykonání státní závěrečné zkoušky a je její součástí. Obhajoba bakalářské práce a ústní část SZZ se realizuje v jednom státnicovém termínu, na který se student přihlásil. 3. Struktura bakalářské práce. 3.1 Orientační návrh struktury: titulní list PdF - Univerzita Hradec Králové. Nově otevíráme jednooborové programy francouzštiny/němčiny a ruštiny se zaměřením na vzdělávání. Druhé kolo přijímacího řízení na vybrané obory otevřeno. Zhodnoťte, jaké je nebo bylo studium u nás! Přijímáme přihlášky na studijní pobyty v rámci programu Erasmus v letním.

POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KATEDRA ANGLICKÉHO JAZYKA A LITERATURY PedF UK Autor práce: Veronika Gajdošíková Název práce: Female Gothic in Sarah Waters' Fingersmith and The Little Stranger Vedoucí práce: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D. Rok odevzdání: 2020 Rozsah práce: 41 stran Posudek: Autor posudku: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D

1 DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE NA KPPG PF UK DIPLOMOVÁ PRÁCE 1. Author: Viktor Blažek 17 downloads 103 Views 774KB Siz Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Magdalény Rettigové v, s s6 9 Praha s IČ: r r t s68, DIČ: CZ t s68, Tel.: + t r 221 900 111, www.pedf.cuni.cz Letní semestr 2020/2021 (podzimní termín SZZ) Odevzdání diplomové a bakalářské práce v elektronické podobě pro všechny obory nejpozději do 12. 07. 202 2. Abstrakty závěrečných prací se odevzdávají také samostatně.2 Abstrakt bakalářské práce je součástí bakalářské práce, ale samostatně se neodevzdává. 3. Uchazeč bezodkladně po odevzdání rigorózní práce dále odevzdá na studijní oddělení podepsané prohlášení o originalitě vlastního textu práce.3 4 Hledejte v Digitálním repozitáři UK Hledat. Sbírky fakult a součástí Univerzity Karlovy. Vyberte fakultu nebo součást k procházení jejích sbírek. 1. lékařská fakulta [3733] Fakulty a sbírky Datum publikování Datum obhajoby Klíčová slova Autoři Vedoucí práce Studenty, kteří odevzdávají diplomové a bakalářské práce upozorňujeme na Opatření děkana č. 37/2017 [ PDF], kterým se stanovují obsahové a formální náležitosti týkající se zpracování a odevzdání závěrečných prací

Jak odevzdat bakalářskou/diplomovou prác

práce a metodika zpracování práce, případně výchozí hypotézy, struktura práce -kapitoly, podkapitoly a jejich náplň Do konce listopadu 2016 -min. 20 stran vlastního textu, tj. celá teoretická část + kus praktické Do konce ledna 2017 -první verze celé BP/DP!! Do konce března 2017 -finální verze BP/DPk posledn Předmět Seminář k závěrečné bakalářské práci III (OK0732K55) Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu OK0732K55 - Seminář k závěrečné bakalářské práci III, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK) KITTV PedF UK témata bakalářských prací pro akademický rok 2020/2021 práci se studijními a pracovními materiály v rámci výuky předmětů z oblasti programování a vývoje webových aplikací. Cílem bakalářské práce bude metodicky navrhnout a realizovat elektronický kurz na vlastní vybrané téma s důraze

Katedře rusistiky a lingvodidaktiky PedF UK. Práce, která nebude vypracována v souladu s těmito pravidly, nebude k obhajobě připuštěna. Pravidla vypracování závěrečné práce jsou v souladu s Opatřením děkana PedF UK v Praze 8/2015 ze dne 26.2.2015 Předmět Seminář k závěrečné bakalářské práci II (OK0732K54) Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu OK0732K54 - Seminář k závěrečné bakalářské práci II, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK) Dlouhodobý záměr Výroční zprávy Vnitřní předpisy UK Vnitřní předpisy PřF Opatření děkana Ochrana osobních údajů (GDPR) Co studovat na PřF Bakalářské programy Navazující magisterské programy Doktorské programy Studijní plány Den otevřených dveř Soubory, které jsou ukládány do systému k závěrečné práci (vlastní text práce, errata, autoreferát/teze dizertační práce), jsou přijímány pouze ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving (PDF/A) úrovně buď 1a (dle ISO 19005-1:2005), nebo 2u (dle ISO 19005-2:2011). Výjimku tvoří příloha práce. Upozorňujeme studenty, kteří zpracovávají své závěrečné práce (bakalářské a diplomové), že 17. 12. vešlo v účinnost nové Opatření děkana PedF 38/2020 k závěrečným pracím. Studenti jsou povinni se s tímto opatřením seznámit a řídit se jím při zpracování a odevzdání práce

 1. 1 Ústřední knihovna PedF UK Seznam závěrečných prací CŽV uložených ve studovně CŽV - studium ke splněn&iacut..
 2. árních prací přes SIS, máte možnost před jejich odevzdáním poslat práci ke kontrole nanečisto, viz 7. bod tohoto návodu
 3. POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KATEDRA ANGLICKÉHO JAZYKA A LITERATURY PedF UK Autor práce: Adéla Bartáková Název práce: Negative Interference in Written Production of French Learners of English Vedoucí práce: PhDr. Klára Lancová, Ph.D. Rok odevzdání: 2018 Rozsah práce: 98 stran včetně příloh Posudek: vedoucího pr á ceoponent
 4. Bakalářské studium je tříleté, je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce, absolvent získá titul bakalář. Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou
 5. FY7BP_BCPR - Odevzdání bakalářské práce z fyziky - Pedagogická fakulta, MU Reference vyučujících tohoto předmětu jsou přístupné pouze přihlášeným uživatelům. Po přihlášení můžeš přidat i své vlastní
 6. Study materials posted under the course PedF:A2BP_BcPr A2BP_BcPr /
 7. Rozsáhlé přílohy (tabulkové a mapové), které nemohou být svázány nebo vloženy do bakalářské nebo diplomové práce, se odevzdávají v jednom originálu. Na čelní straně vazby uvádějte název univerzity, fakulty a katedry, diplomová nikoliv magisterská práce, v dolní části rok obhajoby a jméno a příjmení autora. Na.

Bakalářské práce - požadavky na zpracování - PedF U

PdF-B-21/07 Odevzdávání a evidence závěrečných kvalifikačních prací, podávání přihlášek ke SZZ . PdF-B-21/07 Příloha č. 1 Žádost o výjimečné prominutí (ve formátu *.docx) PdF-B-21/07 Příloha č. 2 Potvrzení vedoucího práce (ve formátu *.docx) PdF-B-21/06 Děkanské volno_29. 10. 2021; PdF-B-21/05 Děkanské volno. FJB_OBP - Odevzdání bakalářské práce - Pedagogická fakulta, MU Reference vyučujících tohoto předmětu jsou přístupné pouze přihlášeným uživatelům. Po přihlášení můžeš přidat i své vlastní Magisterskou diplomovou práci studenti zpracovávají na katedře psychologie. Studenti a školitelé se řídí Opatřením děkana č. 37/2017 O podrobnostech pro závěrečné práce; a jeho přílohou. Formulář zadání DP (odevzdává se na sekretariát katedry) - ke stažení zde Kritéria hodnocení diplomových prací na katedře psychologi Součástí bakalářské práce musí být český i anglický název, klíčová slova [10] Odevzdání práce. Závěrečnou - bakalářskou i diplomovou práci - lze odevzdat nejen v češtině, ale i ve slovenštině, případně jiném cizím jazyce. Jak (ne)napsat závěrečnou práci. Brno: Masarykova univerzita. Placheta, Z.

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofi cká fakulta MANUÁL Výběr tématu z určitého okruhu základních či aplikovaných disciplín v případě bakalářské diplomové práce většinou předznamenává studentovu specializaci v dalším studiu, u magis- práce po odevzdání hodnocena Pokyny k vypracování bakalářských prací na MU Vypracování bakalářské práce (BP) je povinnou součástí bakalářských oborů. Včasné odevzdání BP, její zveřejnění a obhajoba jsou podmínkou úspěšného ukončení studia. Odevzdávání prací upravuje článek 38 Studijního a zkušebního řádu MU Touha po poznání je věčná, studovat můžete kdykoli. Nikdy není pozdě. Hlavně pro učitele a učitelky by nikdy pozdě být nemělo

Vyberte si téma práce v IS MU. Seznamte se s nabídkou vypisovaných témat bakalářských prací, která je zveřejněna v ISu, a kontaktujte potenciálního vedoucího práce se žádostí o vedení. Oslovit vedoucího a formulovat téma bakalářské práce je doporučeno nejpozději 2 semestry před plánovaným ukončením studia Přijímací řízení - bakalářské a magisterské studijní programy Přijímací řízení - doktorské studijní programy Ph.D. Studijní obory - Bc., Mgr Prezentace k obhajobě bakalářské práce. 1. Nezapomeňte se na začátku výkladu především představit. Na prvním slajdu prezentace k obhajobě Vaší bakalářské práci uveďte název bakalářské práce, Vaše jméno a jméno vedoucího. Můžete také uvést jméno oponenta, ale to už záleží pouze na Vás. 2 Teze bakalářské práce fsv uk. Theses.cz - kvalifikační práce ostatních univerzit v ČR - některé univerzity zpřístupňují své práce přímo online, jiné uvádějí pouze identifikační údaje; DART-Europe E-theses Portal - kvalifikační práce v Evropě; Literaturu hledejte např. v tištěných i elektronických publikacích dostupných na FSV a UK Institut sociologických.

Bakalářské a diplomové práce - Katedra české literatury

Pracoviště závěrečné práce --- 6410 VSFS 641010 Katedry VSFS 64101011 E-KF Katedry VSFS 64101012 Katedra ekonomie a mana 64101016 E-KIM Katedry VSFS 64101021 P-KVEP Katedry VSFS 64101023 KRRVS Katedry VSFS 64101024 P-KOPP Katedry VSFS 64101025 E-KMK Katedry VSFS 64101026 P-KKFD Katedry VSFS 64101031 E-KJ Katedry VSFS 641020 ProVV VSFS. Odevzdání disertační práce. Disertační práce se odevzdává nejpozději 6 měsíců před uplynutím maximální doby studia.; Je možné ji odevzdat i v době přerušení studia. Před odevzdáním práce je student povinen v SIS doplnit klíčová slova v češtině a v angličtině (viz manuál). Pokud doktorské studium probíhá pod dvojím vedením disertační práce. Pokud se přihlásí pouze na jednotlivé předměty bez obhajoby ZBP, je třeba, aby splnil všechny povinné předměty studijního plánu kromě předmětu Příprava zpracování závěrečné bakalářské práce (OK0732K35 - zápočet je udělen za odevzdání finální podoby ZBP) a získal příslušný počet kreditů, celkem 180 Katalogy a e-zdroje Knihovna FSV UK - Studijní podklady ze studia na FSv ČVUT Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Lenka Hanzalová, Ph.D. Datum zadání bakalářské práce: 19.2.2018 Termín odevzdání bakalářské práce: 28.5.2018 Údaj uveďte v souladu s datem v časovém plánu příslušného ak. roku Podpis vedoucího práce Podpis vedoucího katedr Bakalářské studium.

Repozitář závěrečných prací - Univerzita Karlov

 1. konzultací s vedoucím mé bakalářské práce a konzultantem. Jsem si vědom toho, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, zejména § 60 - školní dílo. Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci nezasahuje d
 2. Pedagogická fakulta Ostravská univerzita Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava. telefon: +420 597 092 524 +420 553 462 524 . e-mail: IČ: 61988987, DIČ: CZ6198898
 3. Práci také do portálu musíte nahrát (ponechte prosím zaškrtnuto, že práci je možné zveřejnit ihned po odevzdání) 5) Při odevzdání práce je nutné. a. při odevzdání práce odevzdáváte na katedře i přihlášku k obhajobě (pozor, přihláška ke státnicím se odevzdává na studijním oddělení) b
 4. Bakalářské práce. Informace o bakalářských pracích na Katedře veřejných financí. Určeno pro všechny obory a studijní plány. Současně s odevzdání elektronické verze bakalářské práce do InSISu vložte práci do antiplagiátorského systému prostřednictvím níže uvedeného formuláře Diplomová práce

Státní závěrečné zkoušky Katedra preprimární a primární

 1. Kontakt Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8 779 00 Olomouc IČ: 61989592 +420 585 631 111 e-podatelna@upol.cz ID datové schránky UP: ffsj9ei Podrobné identifikační údaj
 2. Odevzdání diplomové a bakalářské práce v elektronické podobě pro všechny obory: nejpozději do 13. 07. 2020 Přihlášení se k SZZ v SIS: 01. 06. až 19. 06. 2020 Období SZZ: 07. 09. až 25. 09. 2020 Promoce: termín bude upřesněn . wwwmod.pedf.cuni.c
 3. Šablona -- Závěrečná práce - UT. Předkládaná šablona je určena pro závěrečné práce (bakalářské i diplomové), které jsou obhajovány na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Šablona není upravena pro potřeby disertačních prací a prací v rámci programů LLM/MPA. Šablona byla vytvořena pro textový procesor MS.
 4. Katedra výtvarné výchovy, 3 patro IČ: r r t s68, DIČ: CZ t s68, Tel.: + t r 221 900 111, www.pedf.cuni.cz Letní semestr 2020/2021 (podzimní termín SZZ) Odevzdání diplomové a bakalářské práce v elektronické podobě pro všechny obory nejpozději do 12. 07
 5. Vzor obálky viz níže. Odevzdání bakalářské práce • Student odevzdá svázanou, tužkou nepopsanou práci v termínu dle harmonogram 3. Pokud diplomová práce navazuje na bakalářskou práci, může student použít v diplomové práci pouze ty části bakalářské práce (s uvedením citace), které jsou pro text diplomové práce.
 6. Dnes je poslední možnost odevzdání bakalářské práce na letní termín obhajoby! Pokud jsi zapomněl, je nejvyšší čas práci odevzdat. . 19/04/2021 . Právě probíhají volby do Akademického senátu PedF UK a tady je kandidátka Agory

termín odevzdání bakalářské práce do 23.5.2016 _____ SZZK (ÚAJD) 25.5.2016. přihláška k SZZK do 18.4.2016 termín odevzdání diplomové práce do 4.5.2016. Seminář se bude konat ve čtvrtek 17. března 2016 od 10:00 do 13:00 ve Velkém sále PedF UK v ulici Magdalény Rettigové 4, Praha 1.. Fakulta pedagogická, Veleslavínova 42, Plzeň, místnost VC 330. Cílem setkání je diskutovat o přípravě studentů na vlastní pedagogickou praxi, o podobě náslechových a výstupových praxí a o problematice přechodu absolventů FPE v Plzni. do školské praxe. Katedra českého jazyka a literatury FPE ZČU v Plzni zve na přednášku Školitel bakalářské práce navrhne oponenta bakalářské práce, který předběžně s oponováním souhlasí, v termínu týden před termínem odevzdání bakalářské práce Dr. Heleně Lipavské lipavska@natur.cuni.cz, jakožto studijnímu poradci Katedry experimentální biologie rostlin (KEBR) PřF UK, garantu obor Rok odevzdání: 2019 Dále prohlašuji, že elektronická verze bakalářské práce je totožná s její tištěnou podobou a že tato práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání.PedF Karolínka -Studijní plány 2016/2017[online]. Praha: Univerzita Karlova.

Vzor titulní strany bakalářské práce Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Název bakalářské práce Jméno Příjmení autora Název katedry nebo ústavu Vedoucí bakalářské práce: Jméno Příjmení se všemi titul Vzorové bakalářské práce Chybí-li Vám stále konkrétní představa, jak by měla bakalářská. Závěrečné práce (kurzy celoživotního vzdělávání) Přestože od začátku mířil na žurnalistiku, z níž má magisterský titul, bakalářské studium absolvoval v oboru filologie na naší katedře českého jazyka a literatury. A rozhodně toho nelituje. Technická univerzita v Liberci Pokud se chceme bavit o bakalářském studiu, tak potom bakalářské kombinované studium na PedF UK je bezplatné, je kombinované , s e- learningovým programem a na závěr studiua po třech letech po absolvování státnic a obhajobě bakalářské práce absolvent získává vysokoškolský titul Bc. uváděný před jménem a jedná. Teď je mi jasné že neukoncim v září bakalářské studium (jsem ve 4. Ročníku) protože jsem měla špatnou komunikaci se školitelem bakalářské práce a dnes ,2dny před odevzdáním, mi řekl ze ta práce není k odevzdání

Návod pro uložení kvalifikační práce - Univerzita Karlov

Harmonogram akademického roku - Pedagogická fakult

Bakalářská práce je závěrečná práce bakalářského studia na vysoké škole. Obsahem bakalářské práce je jedno z vyhlášených témat nebo téma vlastní, jestliže vysoká škola toto téma bakalářské práce schválí. velikost písma 5,5 mm - 12pt- Základní velikost písma se touto volbou změní na 12 bodů Příloha č. 1 Bakalářská práce. Příloha č. 2 Diplomová práce. Pravidla počítačové sítě UK PedF. Pravidla počítačové sítě - Provozní pokyn č. 7/2013 . Provozní řád počítačové učebn . Vzor marketingového plánu zdarma ke stažení pro živnostníky, restaurace, bakalářské práce. Šablona k stažení zdarma. Pravidla pro psaní závěrečné práce diplomové nebo bakalářské (její formát, rozsah, typ a velikost písma, strukturování kapitol, metoda citování, způsob tisku a vazby, odevzdání, atd.) jsou upravena SMĚRNICÍ č. 9/2019.Šablonu závěrečné práce si můžete stáhnout ve formátu DOC, před jejím použitím si však.

Pedagogická fakulta UK, HELPDESK SI

 1. Právnická fakulta Univerzity Karlovy nám. Curieových 901/7 116 40 Praha 1. Telefon: +420 221 005 111 Email podatelna: podatelna@prf.cuni.cz Kontakt pro média: komunikace@prf.cuni.cz Identifikátor datové schránky Univerzity Karlovy: piyj9b4. IČO: 0021620
 2. Pravidla pro psaní bakalářské práce. Manuál pro psaní absolventských prací na VOŠPS Kroměříž (materiál pro vnitřní potřebu) Mgr. Jan Zahradník Je také důležité říci, že tento text neslouží jako komplexní návod pro zpracování absolventské práce, ale očekává se, že si student nastuduje další Bakalářská práce může být první z větších publikací.
 3. Martin Raudenský, Ph.D. Datum zadání bakalářské práce: březen 2011 Termín odevzdání bakalářské práce: duben 2012 střední škole a ani v bakalářském studiu na PedF UK.

PdF - Univerzita Hradec Králov

 1. Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129 165 00 Praha - Suchdol. IČO: 60460709 DIČ: CZ60460709 ID datové schránky ČZU: 3hdj9cb. Tel. ústředna: +420 224 381 111 GPS souřadnice: 50.1309089, 14.373335
 2. Mimořádně zdařilé diplomové práce, bakalářské práce a závěrečné práce celoživotního vzdělávání byly oceněny cenou děkanky Pedagogické fakulty JU. Studentka katedry Mgr. Soňa Daňková získala první místo v kategorii B v rámci závěrečných prací CŽV. Její práci ve.
 3. Západočeská univerzita v Plzni návod na práci s katalogem) nebo zasláním seznamu na adresu knihovny. Knihovna dá čtenáři zprávu, že jsou knihy připraveny a že si je může přijít vyzvednout. Při odevzdání plných textů do knihovny preferujeme zaslání vnitřní poštou
 4. Student volí téma své bakalářské práce v ROZPISU TÉMAT. Zde naleznete sekci BAKALÁŘSKÉ PRÁCE, kde jsou předdefinovány návrhy témat bakalářských prací jednotlivých akademických pracovníků VŠZ. 2. Student se přihlásí ke zvolenému tématu a osloví vedoucího práce s případnou specifikací názvu
 5. Děkani lesnických fakult prosazují podporu smíšených lesů. Správné nastavení podpory revitalizace českých lesů v postkalamitní době pomůže vybudovat stabilnější, druhově bohatší a odolnější smíšené lesy. Uchazeči o studium. Studenti. Absolventi. Partneři. Veřejnost. Zájemci o práci. Fakulta v médiích

Závěrečné práce - Katedra primární pedagogik

SZZK se skládají ve dvou dnech, termíny jsou dány harmonogramem akademického roku a jejich realizace na katedře psychologie souvisí s tématy DP a počtem uchazečů, datum konání SZZK je studentovi určen v termínu, na který se přihlásí Diplomová práce - Univerzita Palackého v Olomouci, FF - Ke stažení ve formátu pdf. Role otce v rodině a aktivní otcovství z pohledu otců, matek a dětí. Marie Škvařilová. Diplomová práce - Masarykova univerzita v Brně, FSS - Ke stažení zde. Aktivní otcovství z pohledu mladé generace rodičů ve Zlíně. Veronika Metodicka pomucka ke zpracovani zaverecnych praci. Adriana Tesárková. ÚvodSmyslem této příručky, jak vyplývá již ze slova samého, je být při ruce studentům Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích při psaní odborných textů. Ačkoli je psána zejména s ohledem na práce bakalářské a diplomové. Po přijetí nominace z vysílající univerzity (tedy z UK) pošle zahraniční univerzita email s přihláškou. Termín odevzdání přihlášky je pro zimní semestr (začátek v září) 15. května a pro letní semestr (začátek v únoru) 15. října. Kontaktní adresy: D.Drieghe@soton.ac.uk Tzv. sdružené studium lze studovat v kombinaci s biologií, dějepisem (ve spolupráci s PedF UK), matematikou (ve spolupráci s MFF UK) a tělesnou výchovou (ve spolupráci s FTVS UK), přičemž si již při přihlášce musíte vybrat hlavní (maior) zaměření, v němž budete povinně zpracovávat bakalářskou práci

Písemné podklady vyhodnocuje tříčlenná oborová komise a součet bodů 0-100 tvoří součást bodového hodnocení spolu s výsledkem testu TSP. Termín pro zaslání prací: 15. 4. - 14. 5. 2021, platí pro všechny bakalářské programy v maior i minor kombinacích (tzn. práci je třeba napsat a zaslat, i když se uchazeč hlásí na. Studentský spolek Agora, Praha. 2,591 likes · 10 talking about this. Jsme studenti, kteří nechtějí jen chodit do školy. Chceme se rozvíjet, překonávat se a získávat další zkušenosti. Chceme.. Odevzdání bakalářské práce PřF UK Kategorie: Zkoušky, zápočty, státnice. 27.03.2020 18:47:19, A, zhlédnuto: 36x, reakcí celkem: 0 Reagovat na příspěvek. Hezký den, mohla bych se zeptat, kde zjistím, do kdy mám odevzdat bakalářskou práci? Všude na webu je psané, že přesný termín bude na stránkách studijního.

Pokyny pro zpracování bakalářské práce - Katedra primární

Základní informace o studiu na UJAK 1. Harmonogram akademického roku 2. Studijní obor VD 3. Zabezpečené stránky studentů (Rozvrh, Dokumenty Termín pro odevzdání prací je ustanoven v pokynech děkana č. 1/2015 (k závěrečným pracím) a č. 1/2019 (řádné ukončování studií).. Termín pro odevzdání práce v rámci jarního semestru: 20. duben Termín pro odevzdání práce v rámci podzimního semestru: 10. prosinec Odevzdáním práce se rozumí vložení souboru do elektronického archivu závěrečných prací v ISu Všem studentům ibero v dlouhodobé perspektivě: Termíny odevzdání diplomových prací ve Středisku ibero amerických studií: pro termíny obhajob v červnu do 10. května, v září do 30. 7. a v lednu do 22. 12 Studentský spolek Agora. 25. června ·. Pro členy a příznivce Studentského spolku Agora jsme zřídili tuto sbírku, prostřednictvím které chceme podpořit obyvatele postižených oblastí na Hodonínsku a Břeclavsku. . Výtěžek bude připojen ke sbírce, která byla založena Nadací VIA. Vybrané peníze budou následně. Seminární práce pedagogická praxe. vybrané práce studenta vzhledem k oboru speciální pedagogika (seminární práce, projekty, didaktický materiál, pomůcky, atd.), písemné materiály dokladující absolvované praxe za dobu studia (zprávy z praxe, záznamy z hospitací, přípravy na vyučovací hodiny, dokumentace o zařízení, škole, záznamové archy pozorování

DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE NA KPPG PF UK - PDF Free Downloa

Včasné odevzdání tištěné podoby rozvrhu; Odučený počet požadovaných hodin, hospitace. do 30. 3. 2020 odevzdaná Dohoda o provedení práce. do 4. 5. 2020 odevzdané řádně a přehledně zpracované portfolio. Zápočet bude udělen na základě individuálního pohovoru nad portfoliem LF UK Harmonogram akademického roku 2018/2019 na Pedagogické fakultě UK pro prezenční i kombinovanou formu studia (dále PS, KS) Akademický rok 2018/2019 začíná 1. října 2018 a končí 30. září 2019 Zápisy do studia pro akademický rok 2018/2019 Zápis pro přijaté do 1. roku studia - PS i KS 24. 07. 2018 až 27. 07 Termín odevzdání BKP práce obajované v červnu je do 1.6.2020 a DP 25.5.2020! Práci bude stačit odevzdat v elektronické podobě a informaci o tom dr. jaromíru Mikulíkovi ( jaromir.mikulik@upol.cz ) s uvedením emailového, případně telefonního kontaktu na vedoucího a navrženého oponent odevzdÁnÍ bakalÁŘskÉ / diplomovÉ prÁce do sis. Po přihlášení v SIS otevřete modul Témata prací (Výběr práce). V modulu Témata prací (Výběr práce) překontrolujte, zda je ve sloupci Zadáno (1) vyplněné datum.V případě že není vyplněno, nebudete moci vložit práci přes SIS (obraťte se na vedoucího práce či.

Digitální repozitář UK - cuni

Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8 779 00 Olomouc IČ: 61989592 +420 585 631 111 e-podatelna@upol.cz ID datové schránky UP: ffsj9ei Podrobné identifikační údaje Úřední hodiny Podatelny RUP pondělí-pátek: 9:30-14:0 Kvalifikační práce anotace, posudky, plný text práce Předzápisové kroužky seznam studentů, rozvrh Místnosti rozvrh, celoroční rozvrh, vyhledávání dle zadaných parametrů Volné místnosti - semestr hledání volných místnosti pro semestr Volné místnosti - rok. D+80 Odevzdání implementační analýzy pro pilotní fakultu UK UK FF Harmonogram prací I. Etapa 06/2017 07/2017 08/2017 09/2017 10/2017 11/2017 fasáda do ulice Valentinská fasáda do ulice Kaprova Terasa III, V, VI Termín předání díla v 1.etapě je 15.11.2017 II

Video: Studenty, kteří odevzdávají diplomové a bakalářské práce

Seminář k závěrečné bakalářské práci III - PedF - UK

Vzhledem k současné situaci komplikované omezeními souvisejícími se šířením koronaviru doporučuji spoléhat na vlastní rozum a pečovat o zachování zdraví Studijní oddělení PedF UK. 662 likes · 7 were here.Studijní oddělení PedF UK. College & University in Prague, Czech Republic Úvod O studiu Studijní oddělení Studijní oddělení Praha-Strašnice.Anna Mezuliáníková referentka studijního oddělení mobil: 725 523 077 e-mail: anna.mezulianikova@mup.cz Vysoké učení technické v Brně Kde nás najdete V rámci předmětu bude kladen důraz na týmovou práci. Téma práce si tým vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra. Nabízená témata se budou odvíjet od dosud probrané látky. V rámci tohoto týmového projektu bude možné si procvičit základní komunikativní a prezentační. 2021. pondělí 16. srpna 2021. úterý 13. 7. 2021. Pro zářijový termín státnic odevzdávejte na ÚSD všechny bakalářské práce - i ty, které vede vyučující z ÚČD nebo ÚHSD. Podle Pravidel pro organizaci studia na FF UK ze dne 23. 6. 2017 je student povinen odevzdat svou závěrečnou práci v elektronické podobě. Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláste. Praha: Univerzita Karlova, 2004. [8] FILIPEC, Josef a kol. Slovník spisovné cestiny pro skolu a verejnost. Praha: Academia, 2005. 648 s. [9] HOLUBOVA, Václava a kol. Novy akademicky slovník cizích slov A-Z. Praha: Academia, 2005. [10] LISKA, V. Jak správne psát diplomovou práci

KITTV PedF UK témata bakalářských prac

- PedF UK Praha - speciální pedagogika - 1 pedagogický pracovník - průběh studia, na jehož konci získá absolvent titul magistr v oboru speciální pedagogika. Studium k prohlubování odborné kvalifikace - kurzy, semináře, školení, samostudium. počet jednodenních a dvoudenních akcí - 22. počet vícedenních akcí - 8. Na cenu děkana za nejlepší bakalářskou práci je počet návrhu 3xF, 3xI, 4xM. Analogická cena za práci diplomovou vykazuje tyto počty podaných návrhů: 3xF, 4xI, 2xM. 9. Proděkan Rokyta vyzval vedoucí pracovišť, aby na svých pracovištích šířili osvětu týkající se studentských fakultních grantů