Home

Etická dilemata v sociální práci

DVO2: Jaká etická dilemata považují sociální pracovníci ve své praxi za naléhavá a jaké jsou v sociální práci podmínky pro vznik etických dilemat? DVO3: Jaká je zkušenost sociálních pracovník ů s etickými kodexy sociálních pracovník

Diplomová práce Etická dilemata sociálních pracovníků při práci s obětí domácího násilí Vedoucí práce: Mgr. David Urban, Ph.D. Autor práce: Bc. Veronika Stachová Studijní obor: Etika v sociální práci Ročník: Třetí 201 Etické problémy a dilemata Sociální pracovník se při své práci setkává s různými etickými problémy a dilematy vyvstávajícími ze samotné podstaty sociální práce, která pro něj vytváří různé situace. Musí nejen eticky hodnotit, vybírat možnosti, ale i rozhodovat. Etick Práce je zaměřena na profesní etiku a dilemata v práci sociálního pracovníka ve veřejné správě/sociálního kurátora pro dospělé. Hlavním cílem bylo odhalit, jaké situace sociální pracovníci ve své práci považují za eticky dilematické, jak je prožívají a jaké volí strategie zvládání těchto situací a kde. Katedra řízení a supervize v soc. a zdrav. organizacíc

Předmět Etická dilemata v praxi sociální práce (ASC51P105) Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ASC51P105 - Etická dilemata v praxi sociální práce, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK) Etická dilemata v práci sociálního kurátora Dilemata rozhodování mezi protichůdnými zadáními Zakázka klienta versus zakázka veřejné instituce. Zájem klienta versus veřejný zájem. Sdělování informací ostatním institucím, v jakém rozsahu či zda-li vůbec. Zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údaj sociální oblasti, a používání nových technologií, které s sebou přinášejí etická dilemata.8 Diskuse věnovaná etickým otázkám mj. pomáhá sociálním pracovníkům, aby se dokázali orientovat v případě, kdy mají učinit rozhodnutí, které spadá pod morální oblast Historie sociální práce a její etická pravidla 2. Osobnost a role sociálního pracovníka 3. Dilemata v sociální práci 4. Teorie psychodynamické 5. Teorie humanistické a existenciální perspektivy 6. Sociálně psychologické a komunikační modely 7. Kognitivně-behaviorální terapie 8. Přístup orientovaný na úkoly v.

Video: Etická dilemata v sociální práci z pohledu sociálních

Tato dilemata prezentujeme v článku, krátce je komentujeme a zároveň je pro názornější ilustraci doplňujeme i o přímé výpovědi respondentů. Ze závěru je patrné, že některá dilemata jsou pro sociální práci s romskou cílovou skupinou specifická, některá jsou pak aplikovatelná i na jiné cílové skupiny administrativnímu pojetí s názvem Etická dilemata sociální práce vyplývající z lokál-ních politických tlaků či tlaků zaměstnava-tele. Ivana Davidová zde popisuje někdy velmi fatální dilemata sociálních pracovnic a pracovníků z veřejné správy. Ti moho

Etická dilemata v praxi sociální práce - FF - UK

 1. s klientem. Závěreþná kapitola teoretické þásti se zaměřuje na etická dilemata v sociální práci a moţné způsoby jejich řešení. Praktická þást popisuje výzkum zrealizovaný formou dotazníkového šetření, který je zamě-řen na promítání etiky do práce sociálních pracovníků a na jejich vnímání přínosu.
 2. Katedra etiky, psychologie a charitativní práce Diplomová práce Etická dilemata při práci s rizikovou mládeží v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež Vedoucí práce: Doc. PhDr. David Urban, Ph.D. Autor práce: Bc. Lucie Vybíralová Studijní obor: Etika v sociální práci Forma studia: prezenční Ročník: 2. 201
 3. Další kapitola se věnuje pojmovému zakotvení sociální práce s lidmi s mentálním postižením a jejím specifikám. V závěru jsou uvedena etická dilemata v sociální práci a k nim jsou připojeny kazuistiky. Kazuistiky popisují jednotlivá etická dilemata pracovníků sociální práce zaměřené na lidi s mentálním postižením
 4. Etická dilemata: V sociální práci dochází často k etickým dilematům, která pracovníkům ztěžují či znemožňují dobře vykonávat své povolání. Tato dilemata můžeme rozdělit na dilemata pomáhajícího vztahu, dilemata pomoci a kontroly a dilemata vycházející z osobnostních a odborných kvalit
 5. etická dilemata Obsah: Úvod -9-1 Romové v České republice ve vztahu k sociální práci -11-1.1 Sociální vyloučení -11-1.2 Vzdělávání -14-1.3 Zaměstnání -17-1.4 Bydlení -20-1.5 Rodina -22-1.6 Dluhy -24-2 Dilemata v praxi sociálních pracovníků -25-2.1 Vymezení a vznik dilemat -25-2.2 Dilemata v historii -27-2.3 Etická.

Dilemata sociálního kurátora: jednatel společnosti nebo

teorie a metody socialni prace - ospod

Kontakt: Etická dilemata v sociální práci s romskými klient

 1. Právě vyšel poslední díl trilogie o etických dilematech spojených s mocí a pomocí v sociálních službách. Poslední díl se věnuje nabízení pomoci a přebírání kontroly. Budu ráda za Vaše reakce a diskusi na toto téma. Článek vyšel v odborném časopise Sociální služby, APSS ČR. Tábor: ročník XIV, květen 2012, str. 1
 2. 314 original article etická dilemata v sociální práci s romskými klienty Ethical dilemmas in social work with Roma clients vendula kašparová1, david Urban2 1Městský úřad Český Krumlov, odbor sociálních věcí a zdravotnictví 2Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra sociální prác
 3. Etická dilemata jsou obzvláště důležitá v oblasti lékařské a trestní justice a v profesích, jako je sociální práce a psychologie. Většina státních zaměstnanců musí navíc absolvovat etický výcvik, aby se vypořádali s běžnými dilematami, se kterými se mohou setkat při práci s veřejností
 4. Zamyslete se nad významem etiky v práci mentora. Pokuste se nastínit základní etická pravidla p ři mentorské činnosti. 1.2 Historické ko řeny zdravotnické etiky Dělej vše, co je v Tvých silách, abys odhalil smysl, který je dán lidskému životu a vše, co je s ním spojeno, a abys odhalil cesty jednání
 5. 6.3 Etické aspekty sociální práce, hodnoty sociální práce..... 51 51 6.4 Etický kodex v sociální práci, etická dilemata v sociální práci, vymezení vztah
 6. • JANKOVSKÝ, J.: Etická dilemata v sociální práci ve vztahu k rodině: in J. Šrajer, L. Musil (eds.) Etické kontexty sociální práce s rodinou. Brno: ALBERT 2008, str. 107-117, ISBN 978-80-7326-145
 7. ality či neadekvátní péče o děti, ale setkává se i s problémy domácího násilí.Ve stínu prvně jmenovaných témat se však může domácí násilí dostávat až na periferii.

Sešit Sociální Prác

 1. 3 Nedělníková, D., Etická dilemata v terénní sociální práci, In Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků, Sborník studijních textů, Ostrava, Ostravská univerzita, 2008, s. 377 - 378 4 Standardy kvality sociálních služeb - Výkladový sborník pro poskytovatele, Praha, MPSV, 2008, s. 26 - 5
 2. možnosti využití evaluačních metod v rámci terénní sociální práce se zaměřením na evaluaci úspěchu intervence. V závěrečném příspěvku Etická dilemata v terénní sociální práci jsou čtenáři uvedeni do etiky poskytování sociálních služeb. Dozvědí se, jak se vyrovnávat s dilematickými situacem
 3. Katedra řízení a supervize sociálních a zdravotnických organizací Monika Mydlářová, Radek Šoustal, Zuzana Tvrdíková . Title: Důvěra a autonomie klienta v sociální práci Author: katedra.rs aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint Psychologická problematika Etická dilemata.

použitelné v sociální práci a jiných pomáhajících profesích, nikoli na vyčerpávající informace, které lze v případě potřeby dohledat v uvedených pramenech Vyučované předměty: Etická dilemata v praxi sociální práce Etika sociální práce Geneze profese české sociální práce v období 1948 - 1989 s akcentem na normalizaci Možnosti zooterapie pro sociální pracovníky Praxe 1a, 1b, 2a, 2b Sebeprezentační a prezentační dovednosti Seminář k bakalářské práci Sociální práce s lidmi se zdravotním postižením (e) Úvod do. 3 VÝZNAM ETIKY V SOCIÁLNÍ PRÁCI Pokud si je sociální pracovník jistý ve svých osobních hodnotách a v hodnotách své profese a ve způsobech jak je naplňovat, pak dokáže reflektovat, identifikovat etická dilemata a rozpoznat také jak vznikají. Pak může převádět svá etická rozhodnutí do praxe Etická reflexe - základní nástroj sociální práce Kurz se zabývá etickými otázkami v různých oblastech sociální práce. Cílem je podnítit proces reflexe sociálního pracovníka, jeho uvažování v souvislostech a otevřít nejširší prostor pro hledání odpovědi na základní etickou otázku co je dobrý život

Frekventanti se budou učit hledat společně odpovědi na nejrůznější etická dilemata či problémy. Obsah kurzu. Seznámení se základními pojmy, se vztahem etiky a práva, seznámení s etickými kodexy v oblasti sociální práce; Etické dilemata a etické problémy, teorie a praxe Ví, že v těchto problematických situacích je třeba postupovat s opatrností, uvědomuje si rizika nevhodného řešení eticky choulostivých situací. Umí o problematice etických dilemat přemýšlet a snaží se hledat optimální řešení. Je si vědom toho, že situace, které lze v péči o seniory zařadit mezi etická dilemata, nemají jediné správné řešení Etika v sociální práci (profesní etika; etické aspekty sociální práce; hodnoty v sociální práci; etické kodexy v sociální práci a příslušné české i mezinárodní lidskoprávní dokumenty; etická dilemata v sociální práci apod.) Lidská práva jako rozhraní práva a mravnosti: vztah k zodpovědnostem a povinnoste sociální práce ETF UK (CZ.2.17/3.1.00/33279) spolufinancovaného z prostředků Evroého sociálního fondu, státního rozpotu eské republiky a rozpotu hlavního města Prahy. Etická dilemata v profesionálním vztahu Otázky pomoci a kontroly překraþování hranic profesionálního vztahu Motivace klienta Pomoc a kontrol

Etika v sociální práci s lidmi s mentálním postižením

Etická dilemata v každodenní praxi sociálních pracovníků (místnost A6) 2. Proměny hodnot ve společnosti a jejich dopady na sociální práci (A2) 3. Teorie jednání a jejich odraz v sociální práci (A1) Páteční program završí v 19:00 společenský večer. V sobotu se začíná v 9:00, probíhá společné jednání všech. VÝVOJ SOCIÁLNÍ PRÁCE VE SVĚTĚ - počátky soc. práce vycházejí z filantropie a charitativní organizací - soc. práce má kořeny v křesťanské nauce ANGLIE Počátek 19.stol - myšlenkové pravdy liberalistů, kteří byli reformátoři a stále hovoříme o dobrovolnických činnostec Etická dilemata v pomáhajících profesích pracujících s týranými a zneužívanými dětmi z pohledu různých etických přístupů [rukopis]. České Budějovice, 2011. 90 l. České Budějovice, 2011. 90 l Arial Times New Roman Wingdings Arial Black Oblouky Nové přístupy v humanitární pomoci I. Definice humanitární pomoci v kontextu dalších druhů pomoci a mezinárodní sociální práce Chudoba a zranitelnost Mezinárodní sociální práce Hodnoty, principy, etické teorie v humanitární pomoci Etická dilemata v zahraniční pomoci. Kvalita v sociálních službách. Nástroje, legislativní zakotvení, oblasti a kritéria. Etické souvislosti sociální práce: Etická dilemata a etické problémy sociální práce, Etický kodex sociálních pracovníků. Supervize: Vymezení pojmu, funkce, formy a proces supervize, supervizní kontrakt, etika supervize

Nejčastější dilemata a jejich řešení v sociální práci s

sociální práce k jiným disciplínám, kompetence v sociální práci . 3) Historie sociální práce, historie a vývoj Charity. 4) Hodnoty a etika v sociální práci - etické principy sociální práce, etický kodex sociálních. pracovníků, etická dilemata sociální práce. 5) Syndrom vyhoření, supervize v sociální práci 12/2011 - 3/2015 - vedoucí katedry sociální práce na ZSF JU v B od 2/2008 - odborný asistent na Katedře sociální práce, JU v ýB - Zdravotně sociální Etická dilemata v sociální práci s romskými klienty. Kontakt. 2013, ro. 15, . 3, s. 314 - 323. ISSN 1212 - 4117. 12 Diplomový seminář ASC51P215 1 / 1 Z 3 Etická dilemata v praxi sociální práce ASC51P216 - / 2 Z 3 Krizová intervence ASC51P217 1 / 1 Zk 4 Metody SP - pokročilá práce s jednotlivcem a případem ASC51P218 1 / 1 Zk 4 Metody SP - pokročilá práce s komunitou ASC51P219 1 / 1 Zk 4 Metody SP - pokročilá práce se skupinou. Etická dilemata sociální práce s klienty s disociální poruchou osobnosti: bakalářská : 2016 : Broďáková Tereza: Postoje sociálních pracovníků k drogově závislým. bakalářská : 2015 : Nuhlíčková Natálie: Otázky sociální politiky v kontextu předčasných voleb 2013

Jednotky: Etická dilemata v sociální prác

Tato kniha je prvním příspěvkem k definování základních etických pravidel v psychologii. Přední čeští i slovenští odborníci zde shrnuli svoje poznatky o etických problémech ve svém oboru - v psychologickém výzkumu, psychodiagnostice, psychologii práce, psychoterapii, psychologii zdraví, sexuální psychologii, adiktologii atd V první tematické části je zaměřen na teoretická a legislativní východiska současného pojetí profesní etiky v oblasti sociální práce, ve druhé se věnuje konkrétním etickým otázkám souvisejícím s výkonem profese sociálního pracovníka, důležitým prvkem je práce s konkrétními kazuistikami z praxe

Etická dilemata současnosti - UPC

a slouží k obohacení studentů Vysoké školy polytechnické v Jihlavě katedry sociální práce v oblasti vzdělávání. Dále je využitelná pro samotnou organizaci DS Krnov - domov se zvláštním režimem, jako zdroj nových poznatků v oblasti etiky na vlastním pracovišti o danou problematiku. Práce je rozd ělena na dv ě části, teoretickou a empirickou. Teoretická část se zabývá charakteristikou terénní sociální práce jako pomáhající profese. Specifikuje konkrétní terénní program v Liberci a definuje pilíře terénní práce s uživateli drog. Podl 20. Sociální služby . 21. Kvalita v sociálních službách a její ověřování . 22. Systém sociálně-právní ochrany dětí . 23. Opatření na ochranu dětí . 24. Zařízení sociálně-právní ochrany, výkon sociálně-právní ochrany dětí pověřenými . osobami . 25. Náhradní rodinná výchova (formy, proces.

Slide 1Evolving Cooperation in the N-player Prisoner's Dilemma: A Social Network Model Dept Computer Science and Software Engineering Golriz Rezaei Michael Kirley Jen Sell, buy or rent SOCIAL DILEMMA, THE (Selected Works of Gordon Tullock, v. 8) 9780865975385 0865975388, we buy used or new for best buyback price with FREE shipping and offer great deals for buyers K dalším oblastem sociální práce, ve kterých se etická dilemata vyskytují, patří (Mátel, 2010a, s. 145): střet osobních hodnot s hodnotami organizace nebo profese (např. sociální pracovnice s křesťanskými hodnotami pracující v krizovém centru, jehoţ vedení zastává radikální feministické přístupy), rozdělená. Hodnoty sociální práce jsou vyjádřeny při výkonu profese eticky zodpovědným rozhodováním a konáním. Etická zodpovědnost sociálního pracovníka se projevuje vůči klientovi sociální prá-ce, zaměstnavateli, kolegům v sociální práci, profesi, vlastní odbornosti, sobě samému a společ-nosti

Přístupy sociálních pracovníků ke strategickým dilematům

Etická dilemata v pomáhajících profesích Etická dilemata vznikají v situacích, cítí-li pracovník v pomáhající profesi, že stojí před dvěma nebo více nevhodnými možnostmi, které představují konflikt morálních principů, a není při tom jasné, které rozhodnutí bude přijatelnější v pomáhajícím vztahu. Teoretická reflexe významu temporality v pomáhajícím vztahu je ilustrována výsledky kvalitativního šetření, realizovaného v rámci projektu SGS FP TUL Etická dilemata komunitní práce. Úvod Soudobá diskuze o změnách poslání a charakteru sociální práce jako profese vychází z teorií modernizace. 2.1.1 Etická dilemata pracovníků orgánu sociáln sociální práce, sanují rodinu s vizí zlepšení jejich situace. P edkládaná práce se zabývá postoji pracovníků orgánu sociáln-právní ochrany dtí (dále jen OSPOD) na Úadech m stských obvodů v Plzni, kde pracovníci. Hodnoty sociální práce jsou vyjádřeny při výkonu profese eticky zodpovědným rozhodováním a konáním. Etická zodpovědnost sociálního pracovníka se projevuje vůči klientovi sociální služby, zaměstnavateli, u kterého vykonává sociální práci, kolegům v sociální práci, profesi i vlastní odbornosti a společnosti

Dilemata v sociální práci - TF - JU - Studentino

 1. 5. Role hodnot v etice pro sociální práci - Fischer 6. Profesionalismus a etické kodexy v sociální práci - Nečasová 7. Lidská práva a sociální spravedlnost v sociální práci - Jandejsek, Kombercová 8. Etika sociální práce vzhledem k náboženským systémům hodnot - Weiniger, Dohnalová 9
 2. Etická dilemata v sociální práci. Morální citlivost, morální motivace, morální charakter, morální zralost. Nezdravé motivy pomoci v pomáhajících profesích. Etický kodex sociálních pracovníků. Etnické menšiny a sociální diverzita. Etnicita a etnické menšiny, kultura. Otázky soužití majoritní společnosti a menšin
 3. Při tom se berou v úvahu etické teorie a principy (např. deontologická a utilitaristická teorie, etika účasti) a etická doporučení, která jsou na nich založená, etický kodex a právní normy, metody sociální práce a osobní hodnoty sociálního pracovníka (náboženské, kulturní a etnické hodnoty a politická ideologie)
 4. JANKOVSKÝ, J.: Etická dilemata v sociální práci ve vztahu k rodině: in J. Šrajer, L. Musil (eds.) Etické kontexty sociální práce s rodinou. Brno: ALBERT 2008, str. 107-117, ISBN 978-80-7326-145

Etická dilemata v sociální práci z pohledu sociálních pracovníků ve veřejné správě (sociálních kurátorů) rok 2018. Domácí hospicová péče - možnost využití australských standardů při příjmu pacienta Během kurzu se pracovníci pokusí též řešit pracovní etická dilemata. Individuální plánování s uživateli pro pomáhající profesionály ; Č. akreditace: A2020/0568-SP/PC/PP. Počet hodin: 8 h. Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách a další pomáhající profesionály, kteří se potřebují seznámit se. 15. Zvolte cílovou skupinu, které se věnuje terénní sociální práci, a hovořte o činnostech terénního sociálního pracovníka, které bude aplikovat v rámci sociální práce s touto skupinou. Pojmenujte etická dilemata či problémy v této oblasti. 16 Nastíníme etická dilemata neboli problémy sociálních pracovníků tak, jak jsou pojímány v Etickém kodexu Společnosti sociálních pracovníků České republiky Etické, anebo morální dilema představuje situaci, ve které není správného či nesprávného výběru. Jedinec si musí vybrat mezi dvěma stejně nežádoucími alternativami. Mnohé etické teorie a modely etického rozhodování mohou sestrám napomáhat při jejich etickém rozhodování. Etické problémy v ošetřovatelství vznikají z konfliktů mezi osobními hodnotami a.

Etická dilemata v sociální práci. Etika veřejné služby. Profesní etika státních a veřejných zaměstnanců. Lidská práva jako rozhraní práva a mravnosti. Vztah k zodpovědnostem a povinnostem. Morální přesvědčení a etické kodexy v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti a globálního světa odborné zaměření: sociální pedagogika, dějiny pedagogiky, filozofie výchovy, mediální výchova vypsaná témata BP: 1. Etická dilemata v práci vychovatele. 2. Historie mimoškolní výchovy v konkrétním městě (regionu) (Webinář) - Etická dilemata dnešního businesu Etika a integrita businesu je čím dál tím větší téma v dnešním businesu. A není to jen díky legislativním normám, které zejména v rozvinutém světě etické normy stanovuje o poskytování sociálně-právní ochrany dětí (Adam Křístek) 10 Školská sociální práce, 2. díl (Eva Hurychová) 12 Dobrá praxe z Nizozemska (Jiří Horecký) 13 Několik kritických poznámek nepřizpůsobivého sociálního pracovníka o sociální práci v roce 2017 (Pavel Veleman) 15 Etická dilemata v praxi - výstupy z.

Důvěra a autonomie klienta v sociální prác

Sociální práce pedagoga ve škole. a tak se učit rozpoznávat etická dilemata a etické problémy. Témata, která webinář nabízí: • Objasnění základních pojmů souvisejících s profesní etikou (morálka, svědomí, zvyky, odlišení etiky od etikety, vztah práva a etiky a další) • Etický kodex učitele - srovnání. Práce se zaměřuje na osoby s mentálním postižením, jejím předmětem je etická reflexe sociálních podmínek k realizaci práv těchto osob v oblasti sexuality.Cílem práce je zmapovat stávající situaci, poukázat na etická dilemata a hledat možnosti, jak z pohledu sociální práce přistupovat k dané problematice s respektem a úctou k lidské důstojnosti a rovnosti Přátelská atmosféra ve škole podporuje přípravu na práci s lidmi v oborech teologie, sociální práce a pastorace. Posláním ETS je připravovat duchovně, odborně a prakticky na službu v církvi a ve společnosti. Seminář nabízí kurzy pro veřejnost a další formy celoživotního vzdělávání

Dilemata v sociální práci, etické problémy a dilemata

Konference Terénní a nízkoprahové programy 2020 - Limity a etika v sociální práci Zveme vás na 10. oborovou konferenci nízkoprahových sociálních služeb, která se koná 21. a 22. 11. 2020 v Praze na Novotného lávce 5 Chcete umět včas rozpoznat, správně pojmenovat a řešit problémy, etická dilemata, základní právní problémy v běžné praxi, mít schopnost orientovat se v systému orgánů veřejné správy, plánovat a organizovat svou práci i práci ostatních a zodpovídat za práci týmu Seminář představí několik příkladů zahraničních i tuzemských modelů participace z praxe. Zároveň se zaměří na různá etická dilemata a překážky, které participace v oblasti sociální práce a služeb může přinášet. Realizační tým by rád vyhověl i lidem, pro které by cena vstupu byla překážkou v účasti

Jak řešit etická dilemata v praxi sociální práce Životní

4. Kapitola vymezuje specifika étosu učitele jako symbolu osobního postoje. V páté kapitole jsou na základě axiologických teorií analyzovány hodnoty, profesní hodnoty a identifikovány charakteristiky dobrých učitelů na základě kvalitativního výzkumu. V šesté kapitole jsou popsány etické principy v profesu učitele Etická dilemata vpraxi sociální práce Krizová intervence Metody SP Obory sociální politiky Pokročilé metody výzkumu Sociální správa Supervidovaná odborná praxe Řízení a vedení vsociální práci Zooterapie v sociální práci . Odborná praxe jako součást studi Hošťálková, M.: Lidská důstojnost ve výchově v současné postmoderní společnosti (s. 67) Křížová, S.: Etická dilemata při práci s klientem ve výchovném ústavu Brandýs nad Orlicí z pohledu pracovníků ústavu (s. 73) Machar, I.: Etika v environmentální výchově, vzdělávání a osvětě (s. 80 Sociální práce jako profese, profesní etika a profesní etická dilemata, nároky sociální práce, role sociálních pracovníků, pracovní stres. Terénní sociální práce - streetwork; sociální práce s komunitou. Management a řízení v sociální práci, role supervize a dalších mechanismů řízení kvalit

Postoje, rozhodování a řešení etických dilemat — PS

Tématem diplomové práce je stres a jeho zvládání v profesi sociálního pracovníka. V teoretické ásti autorka nejprve vymezuje stres a jeho mechanismy, následně navazuje pojednáním o faktoru stresu v sociální práci a nárocích, které jsou kladeny na sociální pracovníky kou disciplínu uschopňující profesionála kriticky posuzovat dilemata a problémy své praxe, též jako soubor norem, hodnot a postupů přija-telných v profesní praxi zdravotně sociálního pracovníka.1 Východiska pojetí etiky zdravotně sociální práce jsou určena propojením zdravotní a sociální práce

III. část - Moc a pomoc v sociálních službách, etická dilemat

Urban, D. (2017). Specifika sociální práce s rodinami řešícími (akutní) problematickou rodinnou situaci. Zdravotníctvo a sociálna práca, 12(3), 15-19. Urban, D. (2017). Etická dilemata sociálních pracovníků pracujících v oblasti sociální politiky. LOGOS POLYTECHNIKOS, 8(2), 217-228 Kurz vás seznámí s praktickou etikou práce zaměřenou na péči, pomoc, podporu, potřeby a hodnoty konkrétního uživatele v DS, DZR, DOZP, PS, OS. Videokurzem bude provázet odborná lektorka Institutu vzdělávání APSS ČR, Mgr. Bc. Andrea Tajanovská, DiS Etická dilemata v sociální práci. Vzdělávací cíl: Účastníci se seznámí s etickými problémy nebo dilematy ve své praxi, naučí se identifikovat hodnoty hrající roli v běžných pracovních i životních situacích a řešit některé etické problémy z vlastní praxe In Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: TRIBUN, 2007. s. 6-19, 13 s. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6. URL info; NAVRÁTIL, Pavel a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Instruktor praxí jako nová role v kontextu odborných praxí. In Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno.

V Přerově bude probíhat snídaně s partnery spolupracujících institucí a neziskových organizací; Prostějov bude mít Den otevřených dveří s prezentací k výročí taktéž určený pro spolupracující partnery; V Olomouci proběhne workshop na téma Etická dilemata v sociální práci a diskuze k terénním programů 57 Kvalita v sociálních službách Mgr. Ilja Hradecký 16 v akredita čním řízení MPSV 58 Etická dilemata v pé či o seniory - úvod do problematiky Mgr. Jitka Beránková 8 v akredita čním řízení MPSV 59 Práce se seniory s demencí Bc. Petra Hrušková 8 připravuje se k akreditaci MPS Disertační práce Mgr. Kateřina H e j n o v á Praxe orgánů sociálně právní ochrany dětí při řešení rodičovských sporů Approach of Child Protection Services to Addressing Parental Conflicts Vedoucí práce: Doc. PhDr. Oldřich Matoušek, CSc. 201 jako je Sociální práce, Dilemata sociální práce a věnuji se přiblíţení romské mládeţe a romské menšině všeobecně. Druhá část mé práce je věnována samotnému výzkumu. Popisuji zde metodiku výzkumu, charakterizuji zkoumaný vzorek, nástroj a popisuji průběh svého výzkumu Když eticKá dilemata ve feministicKém výzKumu přeKročí určitou mez Marie Dlouhá Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze majka.dlouha@gmail.com When to Say ‚Enough': When ethical dilemmas in feminist research exceed a certain limit Abstract— Every researcher has to deal with numerous ethical questions during the whol Kniha je určena pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, metodikům kvality, vedoucím pracovníkům, ale i studentům pečovatelství, sociální práce a speciální pedagogiky. Tento metodický materiál ocení zejména však ti, kteří se každodenně v praxi setkávají s poskytováním terénních sociálních.