Home

Globální změny životního prostředí

Změny v globálním životním prostředí (zahrnující proměny klimatu, produktivity krajin­y, oceánů nebo jiných vodních zdrojů, chemie ovzduší a ekologických systémů), kte­ré mohou pozměnit schopnost Země podporovat život (citace z Global Change Research Act) Globální změny klimatu Zdá se, že podnebí ovlivňuje lidská činnost a s ní spojené znečišťování ovzduší a životního prostředí obecně. Změna klimatu, její dopady a nutnost reakce představují jedno z klíčových témat současné environmentální politiky. Vědecké poznatky posledních let ukazují, že.

Globální změna a změny - Masaryk Universit

 1. istra životního prostředí ČR pana Richarda Brabc
 2. 1. Povodně - rozlitá voda do krajiny a sídel - důsledek přívalových dešťů, rychlé tání sněhu Přírodní katastrofy - proti povodním pomáhá: protipovodňové hráze, vodní nádrže, moderní protipovodňové zábrany - suché nádrže = poldery (zatravňená území) Pamatujete si nějakou povodeň
 3. Globální změny životního prostředí Světové ekologické problémy - stoupající výroba a spotřeba energie - znečišťování ovzduší - narušování ozonové vrstvy - zvyšování skleníkového účinku atmosféry - rozšiřování pouští - znečišťování vod - ubývání lesů - urbanizace - hromadění odpad

Globální problémy životního prostředí. planeta Země má globální systém ekologické rovnováhy (J. Lovelock) Trvale udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který zajistí potřeby současných generací, aniž by bylo ohroženo splnění potřeb generací příštích Kdybych byl pánem světa a měl moc, vybral bych pár lídrů a nechal je u nás hladovět, říká pohnutě keňský farmář Kisilu. Neskrývá zklamání z atmosféry pařížské Klimatické konference, kde se snažil mezinárodním účastníkům vysvětlit, jak ničivě dopadají změny životního prostředí na jeho komunitu Globální oteplování představuje dlouhodobý nárůst průměrné teploty klimatického systému Země; tento aspekt změny klimatu se projevuje jak v přístrojových měřeních teploty, tak i dalšími projevy oteplování

Globální změny klimatu - Wik

Globální problémy životního prostředí (FHS UK) Stručná informace o hlavních environmentálních problémech globálního rozsahu. Každá přednáška obsahuje objasnění fyzické stránky a příčiny problémů (zátěž a stav), důsledky, odpovědi (řešení) •Znečištění prostředí a nemoci. •Změny klimatu - mění migrační chování druhů, dochází kodumírání korálových útesů atd. Title: Globální problémy životního prostředí Author: Ladislava Míková Created Date

Richard BRABEC, ministr životního prostředí, místopředseda hnutí, vicepremiér /ANO/ Děkuju za pozvání, krásný nedělní odpoledne. Václav MORAVEC, moderátor Vítám ředitele Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky Michala V. Marka. Dobrý den, vítejte Jak studie zjistila,14přibližně polovina americké veřejnosti uvádí, že vsouvislosti s globálními klimatickými změnami prožívá nějaké emoce. Nejčastěji jsou vyjádřeny bezmoc, smutek, znechucení či naděje, přibližně čtvrtina dotázaných přiznává deprese či pocity viny

Globální změny životního prostředí by Marika Hamrov

Globální změny životního prostředí Světové ekologické problém

Na summitu OSN v Bonnu se státy světa dohodly na snížení emisí, které způsobují globální změny podnebí. Nyní ale musí následovat další kroky. Vědci varují, že vinou změn klimatu v příštích desetiletích přibude extrémních výkyvů počasí, jako jsou povodně, sucha, vlny horka a hurikány, i třeba lesních požárů Garantem projektu je Ministerstvo životního prostředí a kromě ČHMÚ jsou řešiteli projektu Česká geologická služba, Matematicko-fyzikální fakulta a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i., Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Globální změna. Změny v globálním životním prostředí (zahrnující proměny klimatu, produktivity krajiny, oceánů nebo jiných vodních zdrojů, chemie ovzduší a ekologických systémů), které mohou pozměnit schopnost Země podporovat život (citace z Global Change Research Act ) Globální problémy a potřeba ochrany životního prostředí Životní prostředí na planetě Zemi je vzájemně provázáno. Více než v jiném odvětví jsou dopady činnosti člověka na něj patrné nejen ve vlastním státě, ale i za jeho hranicemi Biodiverzita a globální změny v minulosti. Studium globálních změn v geologické minulosti pomáhá vytvořit modely, jaká byla odezva bioty na klimatické a ekologické změny v obdobích mezi jednotlivými útvary, odděleními a stupni, a zároveň se snaží o zjištění příčin těchto změn

Výraz globální oteplování, resp. globální změna klimatu je v současnosti používán pro poslední oteplování planety Země, které započalo na začátku 20. století a projevuje se jednoznačným a pokračujícím růstem průměrné teploty klimatického systému Země a které je, dle názoru naprosté většiny vědců z oboru. Vliv člověka na životní prostředí nebo antropogenní vliv na životní prostředí jsou změny v životním prostředí, ekosystémech, biodiverzitě a přírodních zdrojích způsobené přímo nebo nepřímo člověkem, jako jsou globální oteplování, environmentální degradace (např. okyselování oceánů), hromadné vymírání organizmů, ztráta biodiverzity mimo jiné GLOBÁLNÍ ZMĚNA KLIMATU Z POHLEDU PRÁVA Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Prof. JUDr. Milan Damohorský, Dr.Sc. Katedra práva životního prostředí 7. června 2010 . 1 Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracoval

Děkujeme za déšť - Životní prostředí - Globální změna

 1. Globální prognózy klimatických změn. Odborníci se domnívají, že může existovat několik scénářů pro vývoj globálních změn. Globální změny, totiž nárůst teploty, nebudou náhlé. Na Zemi dochází k pohybující se atmosféře, tepelná energie v důsledku pohybu vzdušných hmot je rozložena po celé planetě
 2. Změny teplot sledujeme od roku 1880, kdy se začaly významným způsobem projevovat emise skleníkových plynů a znečištění životního prostředí způsobené mimo jiné rozvíjejícím se průmyslem a masivní těžbou nerostných surovin
 3. Globální problémy životního prostředí - Enviromentálně postižené oblasti světa, Globální změny klimatu (Skleníkový efekt...), Katastrof.procesy (zemětřesení, sopky,tsunami,povodně) Znečišťování vod (podrobně na 20 str
 4. Státní politika životního prostředí (SPŽP), schválená v lednu 2021, formuluje cíle v oblasti ochrany životního prostředí v ČR a stanovuje strategické směřování do roku 2030 s výhledem do roku 2050. Jedním ze tří základních směrů rozvoje je přechod ke klimatické neutralitě a oběhovému hospodářství
 5. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) ale upozorňuje, že atmosférické změny mají obrovskou setrvačnost: Jinými slovy, i kdybychom dnes naprosto změnili své chování - doslova přestali od zítřka svítit, topit a jezdit autem, tak stejně musíme počítat s tím, že ještě další desítky let by extremizace počasí byla ovlivněna tím, co už se stalo
 6. nejen aktuální problémy životního prostředí, ale také hrozby do budoucna. Dokládají to studie z Velké Británie.15 Podle jejich zjištění očekávají lidé od globální klimatické změny širokou škálu negativních dopadů, např. tání ledovců, vzestup hladin oceá

Téma/žánr: klimatologie - klimatické změny - globální oteplování - energetické zdroje - globální problémy životního prostředí, Počet stran: 432, Rok vydání: 2012, Nakladatelství: AUL Domů Životní prostředí Družice monitorující klima pomůže odhalovat globální změny atmosféry Z ruského kosmodromu Pleseck bude odstartována družice Sentinel-5P, již šestá družice programu Copernicus, který se zabývá výzkumem a monitoringem životního prostředí životní prostředí ochrana krajiny biocidy půda odpady toxikologie Obsah: 1 Úvod -3-2 Globální problémy životního prostředí -5-2.1 Globální klimatické změny -5-2.2 Porušování ozonové vrstvy -8-2.3 Kyselé srážky (kyselá atmosférická depozice) -10-2.4 Ohrožení biologické diverzity -10-2.5 Problémy dalekosáhlého. vyšších živých celcích řadu nástrojů. Změny v půdě mohou například popsat a vyhodno-tit pomocí bioindikace. Tato metoda využívá schopností organizmů reagovat na nepřízni-vé podmínky životního prostředí GLOBÁLNÍ ZMĚNY aneb SVĚDECTVÍ PŮDY - díl 3

Globální oteplování - Wikipedi

Závazkyz naší Ústavy. V oblasti ochrany životního prostředí máme každý ústavou zaručená práva, včetně práva na příznivé životní prostředí a práva na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů (čl. 35 Listiny základních práv a svobod). Aarhuská úmluva, k níž se přidala. ZMĚNA KLIMATU A ZHORŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Emise skleníkových plynů způsobené lidskou činností, znečištění, nadměrné využívání přírodních zdrojů a zhor-šování životního prostředí zvyšují globální oteplování, acidifikaci oceánů, desertifikaci, úbytek biologické roz Přednáška Globální problémy životního prostředí. Diskuse se zaměří na příčiny změn přirozených či antropicky akcelerovaných, druhotných. Neustálé proměny prostředí planety Země jsou silným faktorem ovlivňujícím životní prostředí současné civilizace. Změny mají zřetelný zrychlující se trend a.

Klimatická změna - Wikipedi

V současné době je také vedoucím oddělení atmosférických toků a dálkového transportu látek Ústavu výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe) V profesním životě spojuje chemii a technologie ochrany životního prostředí Globální změna klimatu. Vicente Barros ; [ze španělského originálu přeložil Petr Pšenička] Globální problémy životního prostředí; Klima; Klimatické změny. Zásadním problémem globální klimatické změny je schopnost přizpůsobení lidské společnosti, jejích ekonomických a politických systémů. Větší změny klimatu totiž mohou vyvolat nebezpečné konflikty, které byly a jsou pro člověka vždy nebezpečnější než vlivy okolního prostředí Nešťastně pojaté znění textu nereprezentuje globální postoj společnosti Deloitte na dopady změny klimatu, a proto byla zpráva stažena a již není veřejně dostupná. Deloitte věří, že je nezbytné, aby všichni - od vlád přes podniky až po nevládní organizace a jednotlivce - chránili naši planetu

Děti z mizejícího ostrova - Životní prostředí - Globální

Globální změna klimatu - environmentální výchova - didaktika Abstract: The work deals with global climate change and methods how to work it up in the process of education. This topic is suitable for using in cross-disciplinary theme Environmental education. The aim of the work is to show its interdisciplinary character an - Globální trendy klimatické změny - Trendy klimatické změny v Evropě - Trendy klimatické změny v ČR 2. Současný stav zkoumané problematiky - Mezinárodní dokumenty - Evroá unie - Česká republika 3. Vliv změny klimatu na vybrané oblasti hospodářství a životního prostředí (sektory) a základní principy adaptačních. Aktivita se zaměřuje na zkoumání udržitelného životního stylu v České republice a to v kontextu globalizace a globální změny klimatu. Udržitelný životní styl a udržitelná spotřeba je analyzována v globálních souvislostech produkce a spotřeby a jejich environmentálních a sociálních dopadů

Globální změny klimatu a lesních ekosystémů Fakulta životního prostředí; Pasteurova 3632/15; 400 96 Ústí nad Labem; Tel: +420 475 286 222; Všechna práva vyhrazena. Cookies používáme k tomu, abychom vám poskytli nejlepší zkušenost na našich webových stránkách. Pokud budete nadále používat tyto stránky. Změna klimatu je dnes považována za nejzávažnější ohrožení životního prostředí v celosvětovém měřítku. Diplomová práce se zabývá problémem změny klimatu ze třech úhlů pohledu, zmiňuje aspekt environmentální, ekonomický a politický Stanovisko Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR k diskusi o klimatických změnách. Dokument byl vytvořen na základě prezentací v rámci semináře Komise Globální změna klimatu: vědecké poznatky, který se konal 16.4.2007 a . zprávy IPCC, s využitím materiálu . Fakta o globální změně klimat

Komise 17. 2. 2021 oznámila, že investuje 121 mil. € do nových integrovaných projektů v rámci programu pro životní prostředí a oblast klimatu LIFE.Tyto finanční prostředky - oproti roku 2020 navýšené o 20 % - mají podpořit zelené oživení a pomohou Belgii, Německu, Irsku, Francii, Maďarsku, Itálii, Lotyšsku, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku a Slovensku EA Global Green Team. Napříč svými kancelářemi po celém světě jsme zřídili globální zelený tým, který sestává z více než 500 lidí zastupujících všechny funkce v rámci společnosti. Tato skupina sdílí odhodlání prosazovat naše interní úsilí o udržitelnost životního prostředí Radim Šrám, předseda Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR, řekl: IPCC potvrzuje, že klimatická změna postupuje kvůli lidské činnosti velmi rychle. Pokud budeme jen přihlížet, poneseme vážné důsledky i v dopadech na zdraví lidí Změna globální průměrné teploty povrchu Země vyvolaná zdvojnásobením současného množství CO 2 v atmosféře. Čistší produkce Dle definice UNEP stálé uplatňování preventivních opatření k ochraně životního prostředí v technologiích, výrobcích a službách se současným cílem zvýšit efektivnost výroby a omezit. Díky podpoře z Operačního programu Životní prostředí může veřejnost využívat rozšířenou a aktualizovanou verzi anglicko-českého a česko-anglického slovníku životního prostředí a udržitelného rozvoje. Slovník v každé části obsahuje přes 18 000 hesel, celkový počet zpracovaných pojmů včetně jednotlivých.

Od té doby jsme překročili rámec pouhého pasivního dodržování předpisů a zákonů o životním prostředí. Uvedli jsme do praxe systém eko-managementu, který našim zákazníkům nabízí ekologická řešení a pohyb po cestě, která znamená udržitelnou budoucnost. Zdravé životní prostředí je pro naši budoucnost nezbytné Obavy o zdraví z pochopitelných důvodů převážily nad obavami o životní prostředí v souvislosti s plasty na jedno použití. Zároveň hospodářské zpomalení omezilo výrobu plastových obalů v EU. Tyto změny mohou ovlivnit pokrok EU na cestě ke splnění cílů, které si stanovila před pandemií Otázky Václava Moravce, Klima! Hosty ministr životního prostředí Richard Brabec, ředitel Centra pro otázky životního prostředí UK Jan Frouz a ředitel Ústavu globální změny AV Michal V. Marek Vzhledem k aktuální pandemii covid -19 může být snadné odsunout stranou témata, jako je životní prostředí a klimatické změny. Je ovšem naprosto zásadní, aby zůstaly i nadále naší prioritou a přemýšleli jsme o jejich dopadech. Stále intenzivnější a častější významné klimatické události ještě více zdůrazňují nutnost přemýšlet o problematice klimatu i v. Výsledky 1 - 20 z 194 pro vyhledávání 'globální změny', doba hledání: 0,04 s. Upřesnit hledání . Seřadit podle 1 . Globální oteplování a vymrznutí polních plodin : proč rostliny nemusejí přežít zimu /.

Studie dopadů klimatické změny | Příklady služeb | Ekotoxa

Globální změna klimatu - Enviwik

 1. Během těchto setkání společnost Samsung sdílí informace o environmentálních požadavcích a vývoji inovativních technologií mezi odborníky na životní prostředí v obchodních divizích a zkoumá technologie šetřící energii za účelem vývoje produktů s vysokou energetickou účinností
 2. GLOBÁLNÍ ZMĚNY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Díky globálním změnám klimatu teploty v některých částech světa stoupají, v jiných naopak klesají. Změny se projevují vyšším výskytem mimořádných klimatických událostí - např. povodně, sucha, tropické cyklony atd
 3. •Pouze politiky životního prostředí nestačí, je potřeba důsledná integrace do dalších sektorů •Agenda 2030 jako klíčový nástroj pro zajištění koherence politik (horizontálně i vertikálně) •Implementované politiky a iniciativy často postrádají základní prvky dobrého designu (např. evaluace, teorii změny etc.
 4. Současné problémy životního prostředí vyžadují naléhavou pozornost. Seznam 10 nejzávažnějších ekologických problémů na planetě 1. Globální oteplování. Změny klimatu, jako je globální oteplování, jsou výsledkem lidské praxe, jako je emise skleníkových plynů
 5. Globální změna klimatu s sebou přináší řadu negativních projevů v oblasti životního prostředí a fungování ekosystémů, včetně vážných dopadů na oblasti jako je vodní režim a jeho kvalita, zásobování potravinami (zemědělství), lesní hospodářství, zvyšování hladin moří a oceánů,.
 6. 1.5 Nerostné zdroje a vlivy těžby na životní prostředí. 1.5.1 Posílení udržitelnosti zásobování nerostnými surovinami; 2. Globální změny. 2.1 Metody mitigace a adaptace na globální a lokální změny. 2.1.1 Návrh adaptačních opatření v jednotlivých sektorech hospodářství ČR a návrh nástrojů pro snižování.

Simulované globální změny prostředí vyvolávají také změny v relativním zastoupení dusíkuv nadzemní biomase a zároveň způsobují posuny v poměru uhlík : dusíku vegetačních dominant alpinských vřesovišť. Nárůst teploty se projevil snížením zastoupení dusíku v nadzemní biomase opadavých i neopadavých keříků UNHCR označilo již v roce 1993 zhoršování životního prostředí za jednu ze čtyř klíčových příčin vzniku uprchlictví a za jeden z faktorů, který ohrožuje lidskou bezpečnost. Někteří autoři předpokládají nárůst počtu uprchlíků v důsledku možné změny klimatu až na 150 milionů v roce 2050 Klimatický systém, životní prostředí a lidská civilizace tvoří celek provázaný na všech úrovních. Životní prostředí (a specificky změny klimatu) je faktor, který ovlivňuje dostupnost veškerých zdrojů a efektivitu hospodářské produkce. Globální (nejen) klimatické změny a hospodářsví.

Příčiny Změna klimatu (Globální oteplování) Neživá

akce - globÁlnÍ zmĚny ŽivotnÍho prostŘedÍ, globalizace a mezinÁrodnÍ bezpeČnost: novÉ vÝzvy pro 21. stoletÍ - enviweb.c Na přípravě materiálu se podílely zejména resorty životního prostředí, zemědělství, průmyslu a obchodu, pro místní rozvoj, zdravotnictví a vnitra. Návrh strategie byl revidován Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze a konzultován s Centrem výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i

Video: Mgr. et Mgr. Eva Horváthová, Ph.D. - Ústav výzkumu ..

Vychází nejkomplexnější a nejpreciznější zpráva OSN o stavu životního prostředí za posledních pět let, Globální výhled životního prostředí (Global Environment Outlook, GEO).V pořadí již 6. zpráva GEO varuje, že ekologické škody v současném světě jsou tak vážné, že to bude mít obrovský dopad na zdraví populace, pokud lidstvo nezačne ihned jednat Zvyšujte svůj hlas, ne mořskou hladinu: tak zní motto letošního Světového dne životního prostředí, který si připomínáme právě dnes. Letošní den je věnován tématu malých ostrovů a změny klimatu. Evroý parlament v reakci na globální oteplování přijímá například právní předpisy, které mají snížit emise skleníkových plynů, a podporuje.

Změna klimatu nebo globální oteplování? - Ekolist

Jaké jsou cíle nového akčního plánu EU pro životní prostředí do roku 2030 a co je třeba udělat pro jejich dosažení, společnost? Protože Evropa spolu se zbytkem světa čelí hospodářským a společenským dopadům změny klimatu, degradace ekosystémů a nadměrné spotřeby přírodních zdrojů, budou poslanci hlasovat o životním prostředí EU [ bývalý ministr životního prostředí, náměstek generálního ředitele pro zdraví a bezpečnost potravin Evroé komise, místopředseda Liberálně ekologické strany prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc., přírodovědec, Česká geologická služba a Ústav výzkumu globální změny AV ČR, člen TOP 09 Ing. Michal Kučera

Globální problémy životního prostředí (FHS UK

 1. Lidé přehlížejí ekologické problémy. Soudí, že stav životního prostředí je dobrý Většina české společnosti hodnotí stav životního prostředí jako dobrý. Vědci a ekologové však upozorňují na neřešené problémy — například znečištěné ovzduší, změny klimatu a s nimi spojené sucho i odumírání lesů
 2. budou přínosem pro zdraví a životní prostředí občanů EU, přispějí k dlouhodobé globální konkurenceschopnosti hospodářství EU prostřednictvím prosazování inovací v oblasti zelených technologií. Rada přijala evroý právní rámec pro klima (tisková zpráva, 28. června 2021) Evroá rada, 10.-11. prosince 202
 3. Smyslem Dne životního prostředí je rozšířit obecné povědomí o ekologických otázkách a upozornit na zásadní ekologické výzvy současnosti. Svátek má celosvětový rozměr a lidé ho slaví ve více než 100 zemích světa. Jak šetřit životní prostředí. Den životního prostředí si může připomenout každý a kdekoliv
 4. postihovány a reagují na změny životní-ho prostředí stejně jako my a jejich schopnost přežít nebo nepřežít spolu-rozhoduje o budoucnosti světa. Jak se na to tváří svět kolem nás? O globálních změnách existují rozpory, především mezi vědci a politiky. Naši politi-ci říkají, že vědci si globální změny vymys
 5. Úvod do životního prostředí. Náplní kurzu je základní představení vybraných poznatků a věd o životním prostředí, porozumění vztahu člověka a jeho prostředí a specifik environmentálního diskurzu. Předmět má výrazně interdisciplinární povahu a zahrnuje poznatky z přírodních i humanitních věd. Atmosféra a.
 6. Globální změny se zaměřím především na aktuálně diskutované otázky klimatické změny a jejich dopadů a globální iniciativy včetně SDGs, související programy mezinárodní rozvojové spolupráce a partnerství pro udržitelný rozvoj. Udržitelný rozvoj sídel a místní Agenda 21. Péče o životní prostředí v sídlech.
 7. GreenFILE je bezplatná výzkumná databáze pokrývající různé aspekty vlivu člověka na životní prostředí. Součástí obsahu jsou odborné tituly, vládní nařízení a další materiály s tématy jako jsou globální oteplování, zelené stavby, znečišťování životního prostředí, udržitelné zemědělství, obnovitelné zdroje energie a recyklace

ČT24, Otázky Václava Moravce II: Klimatické změny

Mgr. Zuzana V. Harmáčková, Ph.D. - Ústav výzkumu globálni ..

jen 3 minuty země, Země, planeta, klimatu, ochrany klimatu, ochrana životního prostředí, životní prostředí, klimatická změna, ekologie, zeměkoule, svět Public Domain školní stávka 4 klima, demonstrace, zagreb, pátek pro budoucnost, ochrana životního prostředí, změny klimatu, mládeže pro lepší svět Public Domai Globální znečištění životního prostředí proniká do všech sfér lidského života. Je na něj kosmetický průmysl připraven? Aby se kosmetické produkty dokázaly vypořádat s kritickým stavem životního prostředí, musí obsahovat látky přizpůsobené dnešní době. Jak vás ovlivňuje změna klimatu nebo extrémní. Facilitátor, lektor Nenásilné komunikace, laureát Ceny za komunikaci globální změny klimatu 2020: Krize koronavirová a krize klimatická se v mnohém liší, ale mnoho mají společného. Myslím, že v obou případech jsou k rozumnému zvládnutí nutná dostupná a srozumitelná data Podporujeme aktivity na ochranu životního prostředí, které jsou přiměřené pro naše podnikání, produkty, služby, rozměry a dopady na životní prostředí. Prosazujeme prevenci znečištění životního prostředí a také neustálé zlepšování našeho systému řízení ochrany životního prostředí KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ si Vás dovoluje pozvat na odborný pracovní seminář ZONACE NP ŠUMAVA Z RŮZNÝCH ÚHLŮ POHLEDU středa 11. 3. 2015, 13:00-16:30 hod. sál 206, II. patro Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1 V nejbližší době se bude v Parlamentu ČR projednávat novela zákona o ochran

1. Životní prostředí a jeho ochrana, stav a vývoj ŽP v ČR -- historický vývoj, základní pojmy ŽP, vliv člověka na prostředí, zátěž prostředí, demografické charakteristiky, stav a vývoj průmyslové civilizace, trvale udržitelný rozvoj (pojem, program UNEP, konference O životním prostředí a rozvoji v Riu de Janeiru), Zprávy o stavu ŽP v ČR Program: SS - Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí - Prostředí pro život Koordinátor projektu: Ostravská univerzita Řešitel za FŽP: prof. Ing. Martin Hanel, Ph.D. Kontaktní osoba a administrace projektu: Mgr. Vít Štengl Rozpočet projektu za ČZU: 4 097 700 K Výukový program: Environmentální vzdělávání 1 2 Oceňování antropogenních vlivů na životní prostředí 2.1 Úvod Životní prostředí ovlivňují přírodní a antropogenní faktory [1]. Mezi přírodní faktory patří změny kosmických vlivů, změny vlastností atmosféry a zemského albeda, globální meteorologické a klimatické změny, tektonické jevy, přirozen

Lékaři varují, že změny klimatu zhoršují lidské zdraví

Globální problémy životního prostředí Knihy

těžby na životní prostředí. 2.1 Metody mitigace a adaptace . na globální a lokální změny. 2.2 Biogeochemické cykly . dusíku a fosforu. 2.3 Nebezpečné látky . v životním prostředí. 3.1 Zelená infrastruktura - stabilní struktura krajiny. 3.2 Zemědělství a lesnictví. 3.3 Urbanizmus a inteligentní . lidská sídla. 1. Monitoring životního prostředí - Závěrečná doporučení pro odbor ekologických rizik a monitoringu pro Ministerstvo životního prostředí České republiky. Listopad 1994, s. 1-4. MOLDAN, Bedřich. Návrh monitoringu životního prostředí, přírody a přírodních zdrojů pro Ministerstvo životního prostředí České republiky Bitcoin vs životní prostředí. Kolem kryptoměny bitcoin je v mainstreamových médiích poslední dobou až příliš živo. Může za to především její momentální propad o desítky procent, z části zaviněný výrokem šéfa automobilky Tesla Elonem Muskem. Ten na svém Twitteru v květnu zveřejnil, že Tesla přestane přijímat. ze zodpovědnosti za životní prostředí dělá fundamen-tální otázku politického a právního myšlení. Environ-mentalismus lze proto považovat za přístup umožňující zachování konceptu lidských práv jako jednoho z před-pokladů překonání globální environmentální krize

Kde hledat finance na klima? Stačí zatopit daňovým rájůmDebata k aktuální klimatické zprávě: Klimatická změna neníPPT - GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ PowerPoint Presentation, freeNový pořad ČT „Klima mění Česko“ ukáže hrozby, ale iMagnus Söderlund: Globální oteplování prý vyřeší