Home

Elektrofilní adice

ELU

  1. erální kyseliny, voda. Vzhledem k tomu, že elektrofilní adice probíhá u alkynů méně snadno, používají se v řadě.
  2. Elektrofilní adice: Pro uhlíky obsahující trojnou vazbu platí, že mají hybridní orbitaly sp (vysvětlení zde a zde ).To znamená, že každý z uhlíků má 2 vazby s Mimoto se mezi váží mezi uhlíky 2 vazby p tvořeny orbitaly p z a p y
  3. Odůvodnění: uhlík sice vytváří s vodíkem kovalentní vazbu, ale přeci jenom má větší elektronegativitu (2,5 oproti 2,2). To znamená, že vzniká tzv. u alkylové skupiny +I efekt (podívej se např. na + I efekt u toluenu).Na uhlíku (č.3 zde vpravo) včástečně záporný náboj a ten se dále přenáší (jinými slovy, alkylová skupina jako substituent tzv
  4. Odlehčený mechanismus elektrofilní adice

Adice elektrofilní alkin

Adice elektrofilní a nukleofilní Ahoj, chci se tu zeptat na celkem triviální otázku pro některé, pro mě však stále docela záhadnou (spíše proto, že kdykoliv to slyším na semináři, tak je to logické, ale vždy to stihnu úspěšně zapomenout) Adice vody - hydratace. Probíhá podle Markovnikovova pravidla a z alkenů při ní vznikají alkoholy. Elektrofilní částí činidla je OH. Adice vody probíhá pouze za přítomnosti minerálních kyselin (H 2 SO 4, H 3 PO 4), přičemž nejprve dochází k adici kyseliny sírové a následně k hydrolýze vzniklé kyseliny alkylsírové Elektrofilní adice je typ adiční reakce, při níž dochází k rozpadu π-vazby mezi dvěma uhlíky na dvě σ-vazby. WikiMatrix Nezbytným předpokladem reakce je proto výskyt násobné vazby v reaktantu, elektrofilní adice je typická pro nenasycené uhlovodíky (alkeny a alkyny)

Adice elektrofilní - Markovnikovo pravidl

Organická chemie 7 - Elektrofilní adice, indukční efekt

b) elektrofilní c) radikál 2. Činidla H 2 O a CH 3 OH jsou a) nukleofilní b) elektrofilní c) radikálová 3. Reakce CH 3 CH 2 CH 2 CH 3 CH 2 CH CH CH 2 + 2H 2 je a) adice b) eliminace c) substituce d) přesmy Adice chemie. Elektrofilní adice. Elektrofilní adice je typ adiční reakce, při níž dochází k rozpadu π- vazby mezi dvěma uhlíky na dvě σ-vazby. Nezbytným předpokladem reakce je proto výskyt násobné vazby v reaktantu, elektrofilní adice je typická pro nenasycené uhlovodíky ( alkeny a alkyny ) Chemie - adice Michaela | 19 Mechanismy organických reakcí mirka.rovenska@lfmotol.cuni.cz Typy organických reakcí Substituce - náhrada atomu/ů v molekule jiným(i) Adice - přeměna násobných vazeb na jednoduché Eliminace - z molekuly se odštěpují dva atomy (dvě skupiny) Přesmyk - v molekule dochází k přeskupení atomů a vazeb a vzniká izomerní produkt Mechanismus Reakce může probíhat.

Elektrofilní adice: Elektrofilní adice je typ adiční reakce, při níž dochází k rozpadu π-vazby mezi dvěma uhlíky na dvě σ-vazby. Nezbytným předpokladem reakce je proto výskyt násobné vazby v reaktantu, elektrofilní adice je typická pro nenasycené uhlovodíky (alkeny a alkyny). Druhým reaktantem, jak vyplývá z mechanismu. Elektrofilní adice je typ adiční reakce, při níž dochází k rozpadu π-vazby mezi dvěma uhlíky na dvě σ-vazby. Elektrofilná adícia je typ adičnej reakcie v organickej chémii, pri ktorej dochádza k rozpadu π väzby medzi dvoma uhlíkmi na dve σ väzby. WikiMatrix Elektrofilní adice mezi dvěma asymetrickými molekulami dochází regioselektivně. To znamená, že dva možné izomery je vytvořen s výhodou jen jeden. Regioselektivita popisuje markovnikovovo pravidlo, podle kterého je vodík je připojena k atomu uhlíku, spojené s velkým počtem jiných atomů vodíku (více hydrogenovaný) 1. Adice elektrofilní (A E) Dvě skupiny činidel: I. Činidla s atomem vodíku s kladným nábojem (částečným nebo parciálním) připojený k heteroatomu • Proton je první atakující částicí násobné vazby • HF, HCl, HBr, HI, H 2 SO 4 • Popř. adice nedostatečně kyselých činidel pomocí kyselé katalýz Elektrofilní adice halogenvodíků se řídí Markovnikovým pravidlem. Některé reakce musí být katalyzovány. Adice chlorovodíku na ethyn je katalyzována truťnatými solemi. Rtuťnaté kationty jsou přitahovány ethynem a vytváří s ním komplex s narušenou trojnou vazbou, čímž usnadňují adici

§ ADICE je reakce, při níž se na organickou sloučeninu nesoucí násobnou vazbu adují (přidávají) molekuly jiné látky (např. vody, halogenovodíků) a násobná vazba zaniká CH 2 = CH 2 + Cl 2-> CH 2 Cl - CH 2 Cl · ELEKTROFILNÍ adice - elektrofilní činidlo reaguje s π elektrony násobných vazeb, např . adice. Nukleofilní adice a elektrofilní adice jsou dvě důležité chemické reakce používané při syntéze nasycených sloučenin z nenasycených sloučenin. Klíčový rozdíl mezi nukleofilní a elektrofilní adicí je ten, že v nukleofilních adičních reakcích je do molekuly přidána složka bohatá na elektrony, zatímco v. Při elektrofilní adici se kladnější část činidla aduje na uhlík s větším počtem vodíků. Elektrofilní adice probíhá na dvojné vazbě. Atom vodíku se váže na ten atom uhlíku dvojné vazby, na kterém je současně vázán větší počet atomů vodíku. Při reakci vystupuje jako elektrofilní částice proton H+ Elektrofilní uhlík karbonylové skupiny je atakován nukleofily Nukleofilní enolátový ion atakuje elektrofily Reaktivita karbonylové skupiny a enolátového aniontu Aldolizace . Mechanismus aldolizace Je nutná přítomnost Michaelova adice - konjugovaná adice enolát.

Elektrofilní adice je typ adiční reakce, při níž dochází k rozpadu π-vazby mezi dvěma uhlíky na dvě σ-vazby. Nezbytným předpokladem reakce je proto výskyt násobné vazby v reaktantu, elektrofilní adice je typická pro nenasycené uhlovodíky . Druhým reaktantem, jak vyplývá z mechanismu, je sloučenina, která dokáže disociovat na kladnou a zápornou částici Elektrofilní adice. Dehydrogenace CH 3 CH 3 H 2 C=CH H. Oxygenace (hoření) 1 xidace alkanů Dehydrogenace Reaktivita alkanů xidace Radikálová substituce = 2 2 xygenace (hoření) Radikálová substituce alkanů Iniciace (vznik radi.. Elektrofilní adice je typ adiční reakce, při níž dochází k rozpadu π-vazby mezi dvěma uhlíky na dvě σ-vazby. 4 vztahy: Alkyny, Nukleofilní adice, Radikálová adice, Radikálová substituce. Alkyny. Alkyny Alkyny (dříve alkiny) jsou uhlovodíky s minimálně jednou trojnou vazbou mezi atomy uhlíku v otevřeném řetězci Adice elektrofilní je pro alkeny nejtypičtější reakcí. Dochází při ní k rozdělení činidla na ionty. Jeden z častých iontů je vodíkový kation, který hraje roli elektrofilu (částice milující elektrony). Ten napadá jako první dvojnou vazbu na alkenu (dvojná vazba je místo s kumulace většího množství elektronů) a. Elektrofilní adice na dvojnou vazbu: adice halogenvodíků, koncentrované a zředěné H2SO4 (regioselektivita - Markovnikovovo pravidlo), adice halogenů (stereoselektivita) a halogenů s participací rozpouštědla (voda, alkoholy). Hydroxymerkurace/redukce, hydroborace/oxidace - syntetické aspekty adice vody na dvojnou vazbu

1)elektrofilní adice (halogenovodíky, halogeny) podle Markovnikova pravidla; reakce probíhá ve 2 stupních; produkty 1. stupně je možné izolovat: CH 3 −C−−−CH + HCl CH 3 −CCl CH 2 (2-chlor-prop-1-en); CH 3 −CCl−CH 2 + HCl CH 3 −CCl 2 −CH 3: a) adice chlorovodíku na ethyn katalyzují rtuťnaté soli →vi-nylchlorid(H Elektrofilní adice nesymetrického alkenu Stabilita karbkationtů: terciární > sekundární > primární C H H C CH 3 H + H+ H H + CH 3 H H H + OH-CC H H H H CH 3 OH propan-2-ol směs produktů OH-propen Markovnikovovo pravidlo • Nukleofilní částice se připojuje k uhlíku násobné vazby, který má méněvodíkových atomů Elektrofilní adice Nezbytným předpokladem reakce je proto výskyt násobné vazby v reaktantu, elektrofilní adice je typická pro nenasycené uhlovodíky ( alkeny a alkyny ). Druhým reaktantem, jak vyplývá z mechanismu, je sloučenina, která dokáže disociovat na kladnou a zápornou částici (např OCH > Rejstřík > Mechanismus > Adice na alkeny a alkyny Mechanismus - Adice na alkeny a alkyny. 25 - Bromace propenu; 27 - Propen s bromovodíkem; 28 - Cyklohexen s bromovodíkem; 30 - Bromovodík s cyklohexenem (2) 31 - Bromovodík s propenem (2) 32 - Hydratace methylcyklohexenu; 33 - Methylcyklohexen s diboranem; 34 - Methylcyklohexen s.

Adice elektrofilní - YouTub

Adice na C=C vazbu

Adice - Wikipedi

Elektrofilní adice Markovnikovo pravidlo : Adice nesymetrického činidla na nesymetrický alken probíhá tak, že elektropozitivní částice činidla se aduje na uhlíkov Elektrofilní adice na dvojné vazbě (adice halogenvodíků, HOX, halogenů, vody a alkoholů za kyselé katalýzy, diboranu). Mechanismus radikálové adice na nepolarizované dvojné vazbě, regioselektivita. Radikálové adice na dvojné vazbě (adice bromovodíku za přítomnosti peroxidů). Polymerace Mechanismus elektrofilní adice na nepolarizované násobné vazbě, regioselektivita, stereochemický průběh. Elektrofilní adice na dvojné vazbě (adice halogenvodíků, HOX, halogenů, vody a alkoholů za kyselé katalýzy, diboranu). Mechanismus radikálové adice na nepolarizované dvojné vazbě, regioselektivita 1) Elektrofilní adice Markovnikovo pravidlo: Při elektrofilních adicích nesymetrických činidel se elektropozitivnější část atakujícího činidla váže na uhlíkový atom s větším počtem už vázaných atomů vodíku. Mechanismus: DOPLNIT uč. 147 a) elektrofilní adice halogenů - snadnost adice klesá v řadě F, Cl, B

  1. Adice elektrofilní A E • Elektrofilní adice nastává působením elektrofilu, tzn. činidla s elektronovým deficitem (a často kladným nábojem) • Elektrofilní adice se uplatňuje například u reakcí alkenů s halogeny (X 2) • Také u reakcí alkenů s halogenovodíky (HCl, HBr, HI) •Hydratační reakce (H 2O) • Hydrogenace (H 2
  2. elektrofilní adice na nesymetrické alkeny. Markovnikovo pravidlo. při adici nesymetrické molekuly na nesymetrický alken se atom vodíku váže vždy na uhlík s větším počtem atomů vodíku. reakce propenu s kyselinou sírovou. vznik isopropylhydrogensulfátu
  3. Elektrofilní adice probíhá typicky např. jako adice halogenů za přítomnosti Lewisovy kyseliny (látka s prázdným orbitalem, který může použít k vytvoření koordinačně kovalentní vazby, AlCl 3, FeCl 3 ). Také pokud adujeme molekulu z atomů s různou elektronegativitou, z nichž jeden atom má parciálně (částečně.

Alkeny, alkadieny, alkyny - Maturita Formalit

Vérifiez les traductions 'Elektrofilní adice' en français. Cherchez des exemples de traductions Elektrofilní adice dans des phrases, écoutez à la prononciation et apprenez la grammaire Elektrofilní adice alkenů probíhají v souladu s Markovnikovým pravidlem (viz dále), tedy například: Produktem elektrofilní adice (bromovodíku) but-1-enu je 2-brombutan. Adiční reakce se využívají pro důkaz alkenůa cykloalkenů -nenasycený uhlovodík reaguje například A) elektrofilní adice B) elektrofilní substituce C) radikálové substituce D) radikálové adice 31) Zapiš úplnou hydrogenaci benzenu. 32) Zapiš oxidaci toluenu, xylenu vod. roztokem KMnO4 33) Zapiš oxidaci benzenu, naftalenu V2O5 34) Dehydrogenace je příkladem: A) adice B) eliminace C) substituce D) přesmyku E) redukc Reakce na.

Elektrofilní adice - adice halogenvodíku (Markovnikovo pravidlo - atom vodíku se váže na atom uhlíku dvojné vazby s vyšším počtem atomů uhlíku), adice vody (hydratace) Oxidace halogenu Polymerace - spojování molekul do velkých celků (makromolekuly), změna vlastností Substituce - na uhlíku sousedícím s dvojnou vazb Jak radikálová adice, tak elektrofilní substituce potřebují katalyzátor, ať už je to UV záření, nebo Lewisovy kyseliny ; Areny - elektrofilní aromatická substituce na benzenu - chlorace, bromace, alkylace, acylace, nitrace, sulfonace, znalost elektrofilů, schemata_sear.doc elektrofilní aromatická substituce na substituovaném.

Chemické reakce - WikiSkript

Elektrofilní adice - elektrofilní činidlo (činidlo s elektrofilním deficitem) reaguje s π-elektrony násobných vazeb, např. adice halogenvodíků a halogenů na alkeny nebo alkiny Nukleofilní adice - nukleofilní činidlo (obsahuje nevazebný elektronový pár) se aduje na uhlík ve vazbě nesoucí částečný kladný náboj adice na karbonyl; adičně-eliminační reakce na karbonylu; eliminační reakce; elektrofilní aromatická substituce; nukleofilní aromatická a vinylová substituce; nukleofilní alifatická substituce; substituce

Adice vodíku na propylen se provádí v přítomnosti katalyzátorů (jemně rozptýlené kovy, jako Pt, Pd nebo NI). Je to radikálová katalytická hydrogenace. Adice halogenovodíků má charakter elektrofilní adice a u alkenů s dvojnou vazbou umístěnou nesouměrně v řetězci probíhá podle Markovnikova pravidla (nukleofilní část. This page was last edited on 21 June 2018, at 17:05. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply Mechanismy reakcí: nukleofilní a elektrofilní substituce, radikálová a elektrofilní adice, eliminace, oxidace a redukce. Systematický přehled vybraných sloučenin: alkany, alkeny, alkyny, halogenalkany, aromatické sloučeniny, alkoholy a fenoly. Další sloučeniny jsou systematicky probírany v následujícím semestru (OCH IIb) Reakce elektrofilní adice halogenovodíku a kyseliny sírové probíhají odlišně. V kyselém prostředí se činidlo disociuje na kation a anion. Kladně nabitý iont (elektrofil) napadá n-vazbu, kombinuje se s jedním z atomů uhlíku. Vytvoří se karbokation, ve kterém je sousední atom uhlíku kladně nabitý Průběh elektrofilní adice urychlují substituenty zvyšující elektronovou hustotu na atomech uhlíku s dvojnou vazbou, tedy substituenty s kladným izomerním efektem (+I). Při elektrofilních adicích se uplatňuje Markovnikovo pravidlo , které říká, že elektrofilní částice se vždy váže na uhlík s větším počtem atomů.

PPT - AZ - KVÍZ PowerPoint Presentation, free download

1) Elektrofilní adice (A E) ­- veškeré reakce kromě reakce s vodíkem. Při těchto reakcích nevznikají žádné vedlejší produkty. Přidaná látka napadá uhlíky dvojné vazby. Markovnikovovo pravidlo - vodík se připojí na ten uhlík dvojné vazby, který obsahuje více vodíků. - Chlorace ethenu (vzniká 1,2-dichlorethan Radikálová adice na dvojnou vazbu Připomeňme si elektrofilní adici HBr na dvojnou vazbu: A srovnejme s reakcí, kde máme navíc radikálový iniciátor, například AIBN: V druhém případě jsme dostali komplementární produkt - formálně došlo k adici HBr, ovšem s opačnou regioselektivitou Nukleofilní substituce, nukleofilní adice, elektrofilní substituce a elektrofilní adice jsou čtyři hlavní typy mechanismů popisujících organické reakce. 1. Přehled a klíčový rozdíl 2. Co je Nucleophile 3. Co je elektrofil 4. Porovnání vedle sebe - nukleofil vs. elektrofil v tabulkové form

1. Elektrofilní adice. Probíhá v souladu s Markovnikovým pravidlem. 1.1. Adice halogenvodíků. 1.2. Adice halogenů. Reakce s bromovou vodou se využívá k důkazu násobné vazby, obdobně jako u alkenů. Reakce probíhá jako trans-adice (anti-adice) z důvodu prostorového uspořádání molekuly. 2. Nukleofilní adice. 2.1 Elektrofilní adice - molekula např. Br 2 se heterolyticky rozštěpí na Br + a Br - a reakci zahajuje Br + (molekula s dvojnou vazbou se navenek jeví záporně) CH 2 =CH 2 + Br 2 → CH 2 Br-CH 2 Br; Tato reakce se využívá k důkazu přítomnosti dvojné vazby → dojde k odbarvení; c) Adice halogenovodíků. Nejlépe s H Alkeny se chovají v iontových reakcích jako nukleofily. Dvojná vazba mezi atomy uhlíku je elektronově bohatá, může poskytovat své (-elektrony.Proto častá reakce alkenů je elektrofilní adice. Další reakce jsou substituce a přesmyky. Adice elektrofiln ( adice - elektrofilní . nejčastější, má 3 fáze: činidlo se štěpí heterolyticky: A - B ( A+ + B- elektrofil nukleofil. elektrofil A+ reaguje s π elektrony na substrátu (uhlovodíku) a vzniká meziprodukt π - komplex, který se rozpadá na karbokation. karbokation reaguje s nukleofiem z původního činidl

Elektrofilní adice vzniká heterolytickým štěpením (heterolýzou). Je typická pro nenasycené uhlovodíky. Nejčastější látky, které reagují v elektrofilní adici, jsou halogenvodíky a voda (HX; H2O). 4 elektrony na jednom místě dokonce 6 elektronů na jednom místě To vzbudí zájem každého elektrofila a) elektrofilní adice . b) nukleofilní substituce . c) nukleofilní adice . d) elektrofilní substituce . e) radikálová adice. 12. Systematický název kyseliny štavelové je: 1b. a) kyselina propanová . b) kyselina butanová . c) kyselina 2-hydroxypropanová . d) kyselina ethandiová . e) kyselina ethanov Adice: záměna jednoho atomu nebo skupiny atomů jiným atomem nebo skupinou atomů. zvyšuje se násobnost vazeb. dochází k přesunu atomu v molekule. snižuje se násobnost vazeb. Elektrofilní iontová činidla: jsou elektroneutrální molekuly bez volného elektronového páru na centrálním atomu. jsou anionty. jsou kationt

Jak lze charakterizovat radikálová , elektrofilní a nukleofilní činidla? elektrofilní adice. elektrofilní substituce. radikálové substituce. radikálové adice. Zapiš úplnou hydrogenaci benzenu . a pak . naftalenu. O jaký . typ . rce. se jedná ? Zapiš oxidaci toluenu, xylenu adice (adice vody), elektrofilní substituce (nitrace, sulfonace, chlorace), nukleofilní substituce, elektrofilní eliminace, nukleofilní eliminace: Přesmyky: jde vlastně o vnitřní substituce v energeticky bohatých látkách - např. v karboniové

elektrofilní substituce, zástupci, význam. 14. Halogenderiváty Rozdělení a charakteristika halogenderivátů. Fyzikální a chemické vlastnosti. Syntéza halogenderivátů - halogenace uhlovodíků (adice, substituce, radikálová, iontová - včetn Prvním krokem elektrofilní adice na dieny je protonace. Znázorněte kompletní rovnici tohoto kroku pro reakci cyklopenta-1,3-dienu s jedním ekvivalentem bromovodíku při 60 °C a pomocí zahnutých šipek vyznačte posuny valenčních elektronů. [00386] 10 radikálová - adice halogenů a halogenvodíků; oxidace, hydrogenace, polymerace, ethylen, isopren ). 19. Alkiny (charakteristika, obecné vlastnosti trojné vazby, hybridní stav C, fyzikální a chemické vlastnosti aliknů; adice elektrofilní - adice halogenovodíků a halogenů, adice

Většina z těchto adičních reakcí se řídí mechanismem elektrofilní adice. Příkladem je hydrohalogenace, halogenace, tvorba halohydrinu, oxymerkurace, hydroborace, adice dichlorkarbenu, Simmons-Smithova reakce, katalytická hydrogenace, epoxidace, radikálová polymerace a hydroxylace. Hydrogenace a související hydroelementac alkynů; adice elektrofilní - adice halogenovodíků a halogenů, adice nukleofilní - adice vody, adice radikálová - hydrogenace, dimerace, trimerace a tetramerace acetylenu; tautomerie; acetylen. 15. Aromatické uhlovodíky Rozdělení aromatických uhlovodíků, objasnění vzniku aromatického stavu, delokalizační energie

Adice elektrofilní a nukleofilní - Ontol

Adice nukleofilu. Hydrolýza. Stereoelektronové efekty adice. Kysele a bazicky katalyzované adice. Tautomerie. Redukce. Hydrolýza acetalů a esterů. • Eliminační reakce. E1, E2 a E1 CB mechanizmy. Stereo- a regioselektivita eliminací. Zajcevovo pravidlo. Hofmannova eliminace. • Elektrofilní aromatická substituce. S a) elektrofilní adice . b) nukleofilní substituce . c) nukleofilní adice . d) elektrofilní substituce . e) radikálová adice. 12. Systematický název kyseliny propionové je: a) kyselina propanová . b) kyselina butanová . c) kyselina 2-hydroxypropanová . d) kyselina ethanová . e) kyselina ethandiová . 13. Označte peptid: a) arginin. Alkeny. § Nenasycené uhlovodíky, které mají ve svých molekulách jednu dvijnou vazbu C = C. § Svými chemickými vlastnostmi se výrazně liší od alkenů, v důsledku vazby C =C, která se skládá z vazby sigma a pí, je tedy tvořená sdílením dvou elektronových párů. § Vazba pí je mnohem méně stálá než vazba sigma a. • Elektrofilní adice AE Obecně probíhá ve dvou krocích, nejprve se připojí elektrofilní část reagentu (elektrofil), posléze pak nukleofilní část reagentu. Karboniový ion s nábojem uprostřed σ - komplexu je stabilnější než ion s nábojem na konci σ - komplexu. Příčina je v tom, že na primární atom uhlíku se.

Elektrofilní adice - češtině definice, gramatika

Elektrofilní adice - elektrofilní činidlo (činidlo s elektrofilním deficitem) reaguje s π-elektrony násobných vazeb, např. adice halogenvodíků a halogenů na alkeny nebo alkiny Nukleofilní adice - nukleofilní činidlo (obsahuje nevazebný elektronový pár) se aduje na uhlík ve vazbě nesoucí částečný kladný náboj. U. eliminace b) elektrofilní adice c) reakce neproběhne d)nukleofilní adice d) radikálová substituce 2. Označte opticky aktivní látku: a) chloroform b) toluen c) D-ribóza d) sulfan 3. Aromatický charakter nemá: a) furan b) toluen c) piperidin d) thiofen e) pyridin. Obr. 2: Schéma radikálové adice bromovodíku proti Markovnikovu pravidlu. Mechanismus Kharaschovi rce je radikálová adice. Popsané je vše dostatečně v následujícím videu, nicméně krátce to lze popsat slovy. Vše záleží na vzniku nikoliv karbokationtu (jako u adice elektrofilní), ale vzniku nejstabilnějšího radikálu adice . Obdobně je tomu při hydrogenaci alkenu , která se uskutečňuje v přítom-nosti katalyzátoru (ušlechtilého kovu—Pt, Pd, Ni..): K laboratornímu stojanu připevněte pomocí držáku a dvorky zkumavku, aby byla téměř ve vodorovné poloze. Nalijte do ní směs 2 mL ethanolu C 2H5OH a 3 mL koncentrované kyseliny sírové H. Mechanismy reakcí: nukleofilní a elektrofilní substituce, radikálová a elektrofilní adice, synchronní adice, cis- a trans- eliminace, oxidace a redukce. Reakce budující uhlíkatý skelet. Chemie alkanů a cykloaklanů, alkenů, arenů, halogenderivátů, základů organokovových sloučenin, alkoholů a etherů, sloučenin dusíku.

ALKENY CHRAKTERISTIKA Nenasycené uhlovodíky, mají ve svých molekulách jednu dvojnou vazbu C=C Název je odvozen od názvu alkanů a doplněn koncovkou -E Kategorie: Chemie Typ práce: Maturitní otázky Škola: Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324, Hradec Králové Charakteristika: Nenasycené uhlovodíky dělíme na alkeny a alkadieny.Alkeny mají jednu dvojnou vazbu mezi uhlíky. Alkadieny mají 2 dvojné vazby mezi uhlíky

Adice elektrofilní - reakce propynu s chlorovodíke

Elektrofilní adice - elektrofilní činidlo (činidlo s elektrofilním deficitem) reaguje s π-elektrony násobných vazeb, např. adice halogenvodíků a halogenů na alkeny nebo alkiny Nukleofilní adice - nukleofilní činidlo (obsahuje nevazebný elektronový pár) se aduje na uhlík ve vazbě nesoucí částečný kladný náboj, reakce. Aromatické uhlovodíky ARENY Sestavili: I. Volmutová, Z. Hájková-Sněhotová, M. Šíba UK v Praze, PřF, KUDCH 2008 Benzen C6H6 Friedrich August Kekulé von Stradonitz (1829 - 1896)‏ potomek české šlechtické rodiny první navrhnul strukturu benzenu (1865): všech dvanáct atomů (6 C a 6 H) leží v jedné rovině cyklický konjugovaný systém (střídají se jednoduché a dvojné.

Adice elektrofiln

Adiční reakce mezi alkenem a plynným bromovodíkem: proč je to spíše adiční reakce než elektrofilní adice? Úvod do nukleofilní substituce a beta eliminační reakce Leah4sci $ \ begingroup $ Přišel jsem na to, proč - navzdory skutečnosti,. • chemické vlastnosti - typické reakce: elektrofilní substituce (substituce do dalších stupňů - substituenty I. a II. řádu), radikálová adice, oxidace • aromatické uhlovodíky s postranním řetězcem - průběh substituce podle podmínek • příprava, výroba a použit Mezi zápisky z chemie mají a budou mít největší zastoupení laboratorní práce, neboť praxí se člověk učí. Kromě nich zde můžete najít zápisky z různých přednášek, jejichž náplň byla právě chemie Kategorie: Chemie Typ práce: Maturitní otázky Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Maturitní otázka představuje nenasycené uhlovodíky.Seznamuje s alkeny, alkadieny a alkyny. Uvádí jejich charakteristiku, chemické vazby a reakce, včetně přehledu a významu hlavních zástupců 10. Areny, aromaticita. Aromatická elektrofilní substituce, direktivní vlivy substituentů. Reakce v postranním řetězci, radikálová halogenace. 11. Alkoholy a fenoly - struktura, acidobazické vlastnosti. Reakce alkokolů s halogenovodíky, dehydratace a oxidace alkoholů. Ethery a jejich reaktivita. 12. Karbonylové sloučeniny

Elektrofilní adice - Uniepedi

V tomto kurzuje pojednáno o základních reakcích na dvojné vazbě, v rozsahu předmětu Organická chemie 1 na VŠCHT. Kurz je zaměřený na několik druhů reakcí. Nejprve jsou na typických příkladech diskutovány elektrofilní adice z hlediska reaktivity, selektivi

Video: Adice, Markovnikovo pravidlo - Ontol

PPT - ARENY= aromatické uhlovodíky PowerPoint Presentation