Home

Souhlas zaměstnance se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů u zaměstnanců. Před účinností Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen GDPR ) bylo u zaměstnavatelů běžnou praxí uvádění souhlasu se zpracováním osobním údajů v pracovní smlouvě (nebo dohodě o provedení práce či pracovní činnosti) Tímto uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů správci: [Specifikovat správce: název, IČ, sídlo, případně i informace o zápisu ve veřejném rejstříku] k tomu, že na základě tohoto souhlasu bude zpracovávat tyto zaměstnancovi osobní údaje Vzor - Souhlas zaměstnance se zpracováním osobních údajů z pohledu GDPR; (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen Nařízení)..

Souhlas se zpracováním osobních údajů u zaměstna epravo

 1. 1.1 Společnost XY [následují identifikační údaje společnosti] se jako zaměstnavatel rozhodla z pozice správce ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen ZOOÚ ) zpracovávat osobní údaje svých zaměstnanců v rozsahu ąirąím, neľ vyľaduje zákon, a to předevąím za účelem zvýąení efektivity řízení podniku a zvýąení.
 2. Zveřejňujeme vzor Souhlasu se zpracováním osobních údajů, který je třeba upravit a doplnit dle skutečnosti a podmínek konkrétní obce. Souhlas musí být svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, který subjekt údajů činí dobrovolně a nesmí k němu být jakkoliv nucen. Udělení souhlasu je právem, né povinnost
 3. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ daný v souladu s Nařízením Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Já, níže podepsaný , rodné číslo: , trvale bytem, tímto [
 4. K tomu lze také konstatovat, že i pokud by existoval souhlas zaměstnance se zpřístupněním jeho osobních údajů, vztahoval by se na tento případ konstantní názor Pracovní skupiny pro ochranu jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů, jako poradního orgánu zřízeného podle čl. 29 Směrnice Evroého.
 5. I tak by se daly shrnout změny, které přináší nařízení GDPR v oblasti udílení souhlasu se zpracováním osobních údajů. Pomoci vyznat se v této problematice a napovědět, zda je vaše firma na nová pravidla ve zpracování osobních údajů připravená, mohou i vodítka vydaná před časem pracovní skupinou WP29
 6. Obecně všude tam, kde souhlas se zpracováním osobních údajů musíte doložit. Typicky např.: zasílání newsletterů. zpracování osobních údajů v rámci marketingových soutěží. evidence životopisů uchazečů o zaměstnání. POZOR! Pamatujte na to, že souhlas se zpracováním osobních údajů nenahrazuje Zásady.
 7. Pokud se zaměstnanec nebo klient dovolává ochrany svých osobních údajů a dotazuje se, zda máte jeho souhlas se zpracováním osobních údajů, že jej fotíte nebo nahráváte, můžete mu s klidným svědomím vysvětlit, že souhlasu se zpracováním údajů zde není zapotřebí

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů v rámci zaměstnaneckého poměru je problematické, a to s ohledem na vztah zaměstnavatele a zaměstnance. Jak uvádí i odborná literatura, v případě vztahu zaměstnavatele a zaměstnance má souhlas se zpracováním osobních údajů minimální zastoupení 3.2.17 Souhlas zaměstnance se zpracováním osobních údajů z pohledu GDPR Mgr. Jan Vácha Souhlas zaměstnance se zpracováváním osobních údajů I. Úvodní ustanovení Společnost XY [následují identifikační údaje společnosti] se jako zaměstnavatel rozhodla z pozice správce ve smyslu. Souhlas se zpracováním osobních údajů. Výše uvedené osobní údaje jsou Českou správou sociálního zabezpečení zpracovány za účelem zajištění řádného výběru nových zaměstnanců, a tudíž na základě oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evroého parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne. 1 Souhlas uchazeče o zaměstnání se zpracováním osobních údajů ve smyslu Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecn Svůj souhlas můžete vyjádřit přímo v životopisu nebo při reakci na pozici. Stačí např. uvést: Souhlasím se zpracováním a uchováním veškerých mých osobních údajů, které poskytuji společnosti AABBCC, s. r. o. Osobní údaje budou zpracovány v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů. dle nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen GDPR) a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen ZOOÚ) osoby ucházející se o zaměstnání. Já, níže podepsaný/ Souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů vydává subjekt na dobu pracovního / služebního poměru, pokud nejde o zaměstnance rezortu Ministerstva obrany nebo ozbrojených sil, tak na dobu registrace v IKP (tj. do doby zrušení účtu subjektu v IKP) Souhlas zaměstnance se zpracováním osobních údajů. Využití souhlasu se zpracováním osobních údajů v pracovněprávních vztazích může být mnohdy problematické, na druhou stranu je třeba si uvědomit, že k většině zpracování osobních údajů zaměstnavatel nepotřebuje souhlas zaměstnance, protože osobní údaje. osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) nejdéle po dobu 1 roku a využila je pouze v rozsahu pro personální účely nebo zasílání nabídek zaměstnání

vzor-souhlas zaměstnance se zpracováním osobních údajů

 1. Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Zpracování osobních údajů upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas je udělen společnosti Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. jakožto správci pro účely výběrového řízení na danou pracovní pozici a dále pro účely evidování mé osoby jakožto potenciálního zaměstnance u této společnosti
 2. VZOR - Souhlas se zpracováním osobních údajů. V praxi může dojít k situaci, kdy zaměstnavatel vede výběrové řízení pro určitou pozici, a ve výběrovém řízení se sejde více schopných uchazečů, než zaměstnavatel poptává pracovních míst
 3. Souhlas se zpracováním osobních údajů. 1. Uděluji tímto souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním poskytnutých osobních údajů správcem JIPOCAR Služby, s.r.o., IČ: 24763284, sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, PSČ 140 78 (dále jen správce), pro účel stanovený níže
 4. Dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC (dále jen GDPR). TÍMTO SVOBODNĚ A DOBROVOLNĚ UĎELUJE SOUHLAS JAKOŽTO UŽIVALEL SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ (dále.
 5. Souhlas zaměstnance se zpracováním osobního údaje je možné vyžadovat pouze v případě, že neexistuje jiný právní titul! Subjekt údajů (zaměstnanec) musí být informován o tom, pro jaký účel, případně pro jaké účely správce (zaměstnavatel) osobní údaj potřebuje
 6. 1.1 Společnost XY [následují identifikační údaje společnosti] se jako zaměstnavatel rozhodla z pozice správce ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen ZOOÚ ) zpracovávat osobní údaje svých zaměstnanců v rozsahu širším, než vyžaduje zákon, a to především za účelem zvýšení efektivity řízení podniku a zvýšení.

Vzor - Souhlas zaměstnance se zpracováním osobních údajů z

Vzor souhlasu se zpracováním osobních údaj

Zpracování osobních údajů Subjektu je prováděno Žadatelem v tištěné nebo elektronické podobě. Osobní údaje Subjektu pro Žadatele zpracovávají členové statutárního orgánu nebo pověření zaměstnanci. Souhlas Subjektu je dán se zpracováním osobních údajů k účelu: a) vedení evidence členů Žadatele Lze souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu článku 7 GDPR učinit i elektronickými prostředky, např. přes internet? Zákon č. 89/2012 Sb., stanovuje v jeho § 559, že každý má právo zvolit si pro právní jednání libovolnou formu, není-li ve volbě formy omezen ujednáním nebo zákonem.GDPR nestanovuje obligatorní písemnou formu souhlasu subjektu údajů, navíc. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely [doplnit relevantní účel].. Vážení, v souladu s čl. 7 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Nařízení Evroého parlamentu a Rady EU 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95.

souhlas se zpracovÁnÍm osobnÍch ÚdajŮ udělený níže uvedeným subjektem údajů, tj. uchazečem o zaměstnání (dále jen subjekt údajů) správci, tj. společnosti Wera Werk s.r.o., se sídlem Nádražní 1403, 593 01 Bystřic Souhlas se zpracováním osobních údajů HR marketing. Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů - společnost ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01, IČO: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 332, (dále jen.

Souhlas se zpracováním osobních údajů - vzor 2021 - Práce

Ke zpracování osobních údajů zaměstnavatelem: Vzor žádosti

Jak je to s tím souhlasem? GDPR

 1. Dotvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů: Článek 7 Podmínky vyjádření souhlasu 1. Pokud je zpracování založeno na souhlasu, musí být správce schopen doložit, že subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů. 2
 2. Souhlas se zpracováním osobních údajů osoby ucházející se o zaměstnání Poskytuji podpisem tohoto dokumentu společnosti ZAPA beton a.s. souhlas se zpracováním svých osobních údajů: jméno, příjmení, titul, datum narození, fotografie, adresa trvaléh
 3. Souhlas se zpracováním osobních údajů, jako i ostatní právní tituly, má svá specifika. V kontextu tohoto stanoviska je důležitá především ta skutečnost, že souhlas se zpracováním osobních údajů je jednostranným právním jednáním, svobodným a vědomým úkonem, který může ten, kdo jej učinil, kdykoliv odvolat
 4. Jde o nejslabší právní důvod ke zpracování osobních údajů, měli byste tedy nejprve zkoumat, zda vám nesvědčí jiný právní důvod (např. smlouva se subjektem údajů), a souhlas se zpracováním využívat až jako poslední možnost

Souhlas se zpracováním osobních údajů Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností BELL consulting s.r.o. (dále také BELL) v rozsahu těchto údajů: Jméno, příjmení, titul, společnost / zaměstnavatel, telefon a email. Souhlas je platný pouze v případě, že mé osobní údaje budou zpracovávány. Souhlas se zpracováním osobních údajů Správce osobních údajů: Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, PSČ 779 00 IČ: 00098892 (dále jen správce) Já níže podepsaný/á Jméno a příjmení: Datum narození: Trvalé bydliště: (dále také jen dárce) Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů tímto uděluji, jakožto subjekt údajů, společnosti Aluminium Group, a.s., se sídlem č.p. 74, 679 13 Sloup, IČ 25546660, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2832, jakožto správci osobních údajů (dále jen správce) v souladu s čl. 6 odst. Zaškrtnutím políčka uděluji souhlas společnosti Kimberly-Clark, s.r.o., IČ 63468816, se sídlem Dvorana Office Center, Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9, jakožto správci, se zpracováním mého jména, příjmení, adresy, e-mailové adresy a telefonního čísla, případně i dalších osobních údajů zde uvedených, a to dle nařízení Evroého parlamentu a rady (EU) 2016. Souhlas se zpracováním osobních údajů. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, dále jen zákon) souhlasím se zpracováváním osobních údajů správcem CTPersonal Bor, spol. s r.o., se sídlem Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec, IČ: 04437659, zapsaným v obchodním rejstříku.

Video: Vzor souhlasu se zpracováním osobních údajů podle GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů. Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem Ask for more Slovakia s. r. o., se sídlem Šafárikova 11, Prešov 080 01, Slovenská republika, IČO: 44448929 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v. tÍmto svobodnĚ a dobrovolnĚ udĚluje souhlas jakoŽto uŽivatel se zpracovÁnÍm osobnÍch ÚdajŮ (dále jen souhlas) společnosti TRIMA NEWS, s.r.o., IČ: 26081890, DIČ: CZ26081890, se sídlem L. B. Schneidera 3, 370 01 České Budějovice, zapsaná v oddílu C vložce 12829 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v. Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby spolek ALZHEIMER HOME z.ú., se sídlem Urešova 1757, 148 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 03593207, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl U, vložka 120 (dále jako správce) zpracovával Vaše osobní údaje poskytnuté na základě tohoto souhlasu.

souhlas se zpracováním osobních údajů. Obsah tohoto souhlasu si může klient přečíst nebo stáhnout z www.dpmul.cz /záložka GDPR. Klient dále výslovně prohlašuje, že souhlas s uvedeným zpracováním uděluje bezplatně a jeho udělením nebylo podmiňováno poskytnutí služby/zboží Souhlas se zpracováním osobních údajů. Tímto uděluji společnosti SAMOHÝL MOTOR a.s., se sídlem třída Tomáše Bati 642, Prštné, 763 02 Zlín, IČ: 25511165, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn.: B 2478 (dále také jen SAMOHÝL), svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu:jméno, příjmení, datum.

Souhlas se zpracováním osobních údajů. Uděluji tímto souhlas společnosti InSureMe.com s.r.o., se sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 07346204, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 299155 (dále jen Správce), aby jako provozovatel webové stránky frenkee.cz zpracovávala moje osobní údaje. Souhlas se zpracováním osobních údajů Pokud níže zaškrtnete políčko Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů za účelem zasílání obchodních nabídek, souhlasíte s tím, že osobní údaje vyjmenované v čl. 3 může správce zpracovávat také za účelem, aby Vám předkládal obchodní sdělení ve formě. Souhlas se zpracováním osobních údajů. Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem Mezinárodní školka a jesle Sugar Cube, z.ú., se sídlem Salmovská 498/7, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČ: 063 95 929 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže

Kompletní zásady ochrany osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním. Udělujete tímto souhlas Zaslat s.r.o., se sídlem Krkonošská 1607/10, 120 00 Praha 2, IČ: 03672808, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 236113 (dále jen: Správce)., aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen. Souhlas. Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby společnost Human1st s.r.o., Bulharská 1991/97, Královo Pole, 612 00 Brno, Česká republika, IČO: 09556133, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 119566 (dále jako správce) zpracovávala Vaše osobní údaje poskytnuté na základě. Souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona o ochraně osobních údajů. Registrací na webu www.cdv.cz souhlasíte se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno pro účel stanovený níže. Tento souhlas se uděluje pro všechny údaje obsažené. Souhlas. se zpracováním osobních údajů. podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen nařízení nebo GDPR Ochrana osobních údajů 1. Udělujete tímto souhlas společnosti RYXOO UNIVERSAL s.r.o., se sídlem Vsetín - Horní Jasenka 161, 755 01, IČ 286 61 141, zapsané u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 37724 (dále jen Správce), aby ve smyslu nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních.

Uděluji tímto svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů Správcem pro účely, v rozsahu a po dobu specifikovanou výše. Beru na vědomí, že Správce bude tento souhlas archivovat pro účely plnění právní povinnosti Správce být schopen doložit, že jsem udělil souhlas s prováděným zpracováním Souhlas se zpracováním osobních údajů - uchazeč o zaměstnání Co jsou osobní údaje? Osobní údaje jsou informace o konkrétních lidech. Může jít o různé druhy informací. Vždy ale musí být jasné, koho se tyto informace týkají. Takovým osobním údajem je napříkla

Souhlas se zpracováním osobních údajů: kdy ho potřebujete

Pro plné vyuľití funkcí portálu se prosím přihlaste. Zapamatovat. Zapomněl(a) jste své osobní heslo? Neznáte své přístupové údaje? Přihlásit. Získejte přístup k tomuto placenému dokumentu zdarma. Informace najdete pod ukázkou textu. Hledat. dnes je 24.7.2021 souhlas se zpracovÁnÍm osobnÍch ÚdajŮ Ochrana Vašeho soukromí je pro nás velice důležitá, a proto dbáme na to, aby veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, byly zpracovány v rámci příslušné právní úpravy

5. právo odvolat souhlas se zpracováním zvláštní kategorie osobních údajů; 6. právo podat stížnost na zpracování údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů. Na odkazu www.nemmk.cz v sekci GDPR, může uchazeč o zaměstnání získat podrobné informace stran ochrany osobních údajů ve společnosti Městská nemocnice Městec. uděluje správci souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů. Správcem osobních údajů je společnost Schaltag CZ s.r.o., IČ: 041 88 349, se sídlem Moravská 1571, 562 01 Ústí nad Orlicí, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. C 35404 (dále jen Schaltag nebo. Souhlas se zpracováním osobních údajů: Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem ENGLISHstay z.ú., se sídlem Havlíčkova 127, Beroun, 26601, Česká republika, IČ: 04497538 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři. souhlas se zpracováním osobních údajů se proto vztahuje na jakýkoliv vlastní osobní údaj, který zájemce o zaměstnání Ostravské univerzitě poskytl ve svém životopisu. 9. Rozsah zpracování osobních údajů Ostravská univerzita zpracovává všechny osobní údaje pouze v takovém rozsahu, který j Titulní stránka ⁄ Výzkum a vývoj ⁄ Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ⁄ Mobility ⁄ Formuláře ⁄ Souhlas se zpracováním osobních údajů. Souhlas_se_zpracovavanim_osobnich_udaju.doc, soubor typu doc, (87 kB) Nahoru. Navigace v sekci. Aktuality

15LETÝ MLADISTVÝ – KDY JE MOŽNÉ HO ZAMĚSTNAT? » Pracovní

Souhlas se zpracováním osobních údajů. Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem EKODOMOV, sídlem V Podbabě 29b, Praha 6, PSČ: 160 00, IČ: 26664488, (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže Souhlas se zpracováním osobních údajů 1. Svou registrací pro testování na www.testovani.ireceptar.cz udělujete souhlas společnosti: • Testuj.to s.r.o., IČ: 07652780, se sídlem Šaldova 425/12, 186 00 Praha 8 Karlín, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praz Každý uchazeč o zaměstnání (tj. subjekt údajů), který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu se nařízením Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro registraci a vedení uživatelského účtu. Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte s tím, aby ve smyslu nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Souhlas se týká zpracování osobních údajů získaných z Vašeho životopisu, a to jméno, příjmení, adresa, číslo telefonu, získané vzdělání, předchozí zaměstnaní, fotografie, záliby a dalších údajů uvedených v životopise. Souhlas se zpracováním těchto osobních údajů udělujete pro případ, aby byl

Zpracováním osobních údajů se dle čl. 4 Nařízení, rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů (např Souhlas se zpracováním osobních údajů Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním veškerých poskytnutých osobních údajů dole uvedenými správci (příp. jejich zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas se uděluje pro všechny poskytnuté osobní údaje, po maximální dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem s INFORMOVANÝ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) Správce osobních údajů (dále také zaměstnavatel) Správcem osobních údajů je společnost Halla, a.s. Kontakt: info@halla.cz 1 Souhlas je udělen v souladu s čl. 7 Nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). V _____ dne____ Zaškrtnutím políčka se souhlasem pro zpracováním osobních údajů při registraci na e-learningovém portálu edu.benu.cz (dále jen Portál) udělujete správci osobních údajů, tj. společnosti BENU Česká republika s.r.o., IČO: 496 21 173, se sídlem K pérovně 945/7, Praha 10 - Hostivař, PSČ 10200, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze.

Nadbytečný souhlas se zpracováním osobních údajů epravo

Zakázat zpracování osobních údajů pro potřeby výběru můžete shodným způsobem, jaký můžete odvolat svůj souhlas s dalším zpracováním osobních údajů po období pěti let od ukončení výběru zaměstnance nebo od Vašeho přecházejícího souhlasu - dle odst. 11 tohoto dokumentu. 9 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). My, společnost MageXo s.r.o ., IČ: 24771406, se sídlem Prosecká 855/68, 190 00, Praha 9, (dále jen MageXo) bychom Vás tímto rádi.

Souhlas zaměstnance se zpracováním osobních údajů z

Vlastní. 4 - Souhlas se zpracováním osobních údajů osoby ucházející se o zaměstnání (PDF, 373 kB) 4- Souhlas se zpracováním osobních údajů osoby ucházející se o zaměstnání (DOCX, 126.5 kB Tento souhlas se týká zpracování Vašich osobních údajů od 25. 5. 2018, kdy vstupuje v účinnost nová legislativa EU pro zpracování osobních údajů. Udělení tohoto souhlasu nemá vliv na dosavadní souhlas se zpracováním osobních údajů, který jsme od Vás případně získali již dříve. Souhlas je dobrovolný a lze jej. dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů: Identifikační údaje a kontaktní údaje (tj. titul, jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa, e-mail, telefonní číslo, kvalifikační předpoklady, přehle osobních údajů), že: a) poskytnu-li správci své osobní údaje, činím tak zcela dobrovolně, b) shora uvedený rozsah zpracovávaných osobních údajů je nezbytný k naplnění sledovaného účelu, c) svůj souhlas se zpracováním mých osobních údajů mohu kdykoli zcela nebo zčást

DODATEK K PRACOVNÍ SMLOUVĚ - VZOR » Pracovní poradna

Souhlas se zpracováním osobních údajů - Česká správa

ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Odesláním tohoto formuláře a kliknutím na možnost souhlasím, jakožto subjekt osobních údajů, uděluji souhlas se zpracováním svých níže uvedených osobních údajů, které tímto dobrovolně poskytuji správci osobních údajů, a to způsobem dále. souhlas se zpracováním svých osobních údajů, společnosti URSA CZ s.r.o., IČO: 61778559 se sídlem Praha 10 - Hostivař, Pražská 16/810, PSČ 10221, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 38242 (dále jen URSA CZ) Uchování mých osobních údajů uvedených v Žádosti o zaměstnání a v Životopise v evidenci uchazečů o zaměstnání u TRIMILL, a.s. za účelem možné budoucí nabídky zaměstnání touto společností. Souhlas uděluji na dobu 3 let od zařazení do evidence Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v registračním formuláři správcem O.s.Porta, se sídlem Lannova 53, 370 01, České Budějovice (reg. číslo 00055347) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři

Souhlas se zpracováním osobních údajů. Udělujete tímto souhlas společnosti ALPINE PRO, a. s., se sídlem Praha 10, Kodaňská 1441/46, IČ: 49970321, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 10224 (dále jen Správce), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních. Doba uložení osobních údajů: Správce uloží osobní údaje na dobu do odvolání souhlasu nejpozději na dobu 10 let. Jsem si vědom/a práv souvisejících se zpracováním osobních údajů, které se mne týkají. Potvrzuji seznámení se s právy a povinnostmi na druhé straně tohoto souhlasu. V Pardubicích dne 1. 4. 202 Souhlas se zpracováním osobních údajů: Podpisem tohoto dokumentu poskytujete souhlas se zpracováním Vašich OÚ k výše uvedeným účelům našeho jazykového studia. Tento souhlas je zcela dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat. Souhlas zůstává v platnosti po dobu školní docházky žáka v jazykovém studiu ANGLIČTINA RADOTÍN a.

Souhlas se zpracováním osobních údajů Tip-práce

Souhlas se zpracováním osobních údajů Správce osobních údajů: ŠKODA JS a.s., IČO: 25235753, Orlík 266/15, Bolevec, 316 00 Plzeň Koordinátor pro ochranu osobních údajů: Ing. Kateřina Říhová, oou@skoda-js.cz Já, níže podepsaný/á, souhlasím, aby ŠKODA JS a.s. v souvislosti s možností nabídnout m Souhlas se zpracováním osobních údajů. 1. Uděluji tímto souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním poskytnutých osobních údajů správcem VPL-Jihlava, s.r.o., IČ: 05574439, sídlem Vrchlického 2497/57, Jihlava, PSČ 586 01 (dále jen správce), pro účel stanovený níže Nařízení), uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů, které Nadaci Charty 77, IČ: 00417904, se sídlem Melantrichova 504/5, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dále jen Nadace), jakožto správci osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů IK

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ. dle čl. 6 a 7 Nařízení Evroého parlamentu a rady (EU)č. 2016/679a dle zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpis Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle platné legislativy upravující ochranu osobních údajů (General Data Protection Regulation (EU) 2016/679).Souhlas je udělen společnosti AGENTURA FALAs.r.o., aby údaje spravovala, zpracovávala, uchovávala a po ústní či písemné dohodě dále zpřístupňovala svým klientům za. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení. Na základě níže uvedených informací o zpracování osobních údajů souhlasím s tím, aby společnost Advanced Web Technologies, spol. s r.o., se sídlem Sokolská 1474/23, 120 00 Praha 2, IČO: 256 15 785, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 55049, tel. +420. Souhlas se zpracováním osobních údajů. Dovolujeme si Vás informovat, že uzavřením smlouvy udělujete souhlas společnosti: EHL, s.r.o., IČO 25971417, DIČ CZ25971417 se sídlem Lukavice 46, 516 03 Lukavice zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu, oddíl C, vložka 18211 (dále jako správce), aby ve smyslu nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) č. Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů tímto uděluji, jakožto subjekt údajů, společnosti Sněžník a. s., se sídlem Gajdošova 4392/7, Brno, IČO 26979136, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4402, jakožto správci osobních údajů (dále jen správce) v souladu s čl. 6 odst. 1.

Souhlas se zpracováním osobních údajů. Tímto uděluji souhlas společnosti PETROF, spol. s r. o., IČ: 620 28 634 , se sídlem Na Brně 1955, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 7054 (dále jen Správce), aby ve smyslu ust. čl. 6 odst. 1 písm Souhlas se zpracováním osobních údajů. Zaškrtnutím políčka Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízení Evroého parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) společnosti Frank Mikes s.r.o., provozovateli webového portálu pestryjidelnicek.cz, svůj výslovný dobrovolný a svobodný souhlas se.

NÁHRADA MZDY ZA DAROVÁNÍ KRVE PŘI PRUŽNÉ PRACOVNÍ DOBĚKomerční objekt Štěpánov - Danica Heitelová | realitníKDY KONČÍ PRACOVNÍ POMĚR PŘI ZRUŠENÍ VE ZKUŠEBNÍ DOBĚ

Zpracování osobních údajů. Zaškrtnutím tohoto pole poskytnete souhlas pro Ing. Veronika Mindlová, IČO 71504010 jako správci, abychom zpracovali vaše osobní údaje, jméno, příjmení, telefon, e-mail a obsah naší komunikace. Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovány za účelem poskytnutí poradenství nebo odpovědi na. ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/67 Poskytnutí osobních údajů Klienta v rozsahu uvedeném výše je pro dané účely nezbytné. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů poskytuje Klient svobodně a dobrovolně a neposkytnutí daného souhlasu nebude mít jiný následek než nemožnost realizovat výše uvedené účely