Home

Motorické poruchy jícnu

ANATOMICKÉ A MOTORICKÉ PORUCHY JÍCNU 1. Atresie = absence lumen + tracheo-esofageální píštěl novorozenci - aspirace, dušení, pneumonie 2. Stenóza kongenitální získaná - esofagitis, nádory, zevní komprese 3. Divertikl = vyklenutí stěny přední stěna střední úsek - trakční - adheze k L Pokud není dostupná manometrie, tak nám radiologické vyšetření pomůže odhalit hlavní motorické abnormality jícnu, jako je achalazie (obr. 5) či difuzní spazmus jícnu, není však citlivá v diagnostice inefektivní či hypertenzní peristaltiky a hůře odhalí onemocnění izolovaná na dolní jícnový svěrač. Obr. 5 Dyskineze jícnu je porušením jeho motorické (motorické) funkce, která spočívá v změně postupu potravy z dutiny faryngu do žaludku v nepřítomnosti organických lézí jícnu. Poruchy motorické funkce jícnu vedou buď k zpoždění nebo ke zpomalení pokroku antegrádního jídla, nebo ke vzniku retrográdního pohybu Start studying 48. MOTORICKÉ PORUCHY JÍCNU, DIVERTIKLY A ZÁNĚTY JÍCNU, HIÁTOVÉ HERNIE. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Hlavní příčinou RCHJ je porucha motility, nikoliv hypersekrece kyseliny. Prokinetika jsou u poruchy motorické funkce proto nejlogičtější (zatím niko-liv nejúčinnější) léčbou refl uxní cho-roby [7]. Prokinetika modifi kují funkci jícnu zvýšením tlaku dolního jícnového svěrače a amplitudy jícnových kon Redukce četnosti vyvolání motorické funkce jícnu polknutím na 60% je považováno za příznak poruchy motility jícnu. Dalším příznakem dysfunkce je porušení integrity bolu, která by měla být zachována v průběhu celého transportu Motorické poruchy v achalázii spojené s dysfunkcí inhibičních postgangliových neuronů poskytnout relaxaci uvolněním NPS vazoaktivní intestinální polypeptid (VIP), a oxid dusnatý. Vzhledem k tomu, degenerace achalázii a prudkému poklesu počtu gangliích intermuscular plexu v distálním segmentu jícnu Arial Times New Roman Wingdings Arial Black Pixel Funkce dutiny ústní a jícnu Základné funkcie Sliny Produkcia slín Funkcie slín Funkcie slín Iontové zloženie slín Riadenie sekrecie slín Slinná diagnostika Prehĺtanie Prehĺtanie Motorické poruchy Motorické poruchy Aerofágia a črevný plyn Všetko, čo ste (ne)chceli vedieť.

Nemoci jícnu jsou častější ve středním a vyšším věku. Po zavedení endoskopie do běžné praxe se ukázal větší podíl těchto onemocnění na symptomatologii nemocí horního trávicího ústrojí Klíčová slova achalazie • záněty jícnu • reflexní nemoc jícnu • nádory jícnu • vředová choroba žaludku a duodena Nemoci jícnu Nemoci jícnu jsou častější. *Nemoci jícnu *Refluxní choroba *Ostatní ezofagitidy (korozivní, mykotická) *Hiátové hernie (skluzná, paraezofageální) Dysfagie a nemoci provázené dysfagií (horní, dolní, paradoxní) * Nemoci spojené s obstrukcí jícnu (benigní nádory, karcinom jícnu) *Motorické poruchy jícnu (achalázie, difuzní spasmus jícnu) * Divertikly (Zenkerův divertikl Využití této metody tak může odhalit motorické poruchy i tam, kde nebyly rozpoznány při stacionární manometrii [48]. Pro manometrické studium motility tubulárního jícnu se užívá snímání tlaků z několika etáží jícnu manometrickými systémy s nízkou kompliancí [49, 50] d) Poruchy polykání spojené s neuropatií - chronický alkoholismus, diabetes mellitus apod. METODIKA PROVEDENÍ DYNAMICKÉ SCINTIGRAFIE JÍCNU Přístrojové vybavení a radiofarmakum. Dynamickou scintigrafii jícnu provádíme na digitalizované planární gamakameře MB 9200 s HR kolimátorem. Používáme standardní PC, matrice 64x64 Motorické poruchy - Dysfagie - Pyróza mezi lopatky: zánět a vřed jícnu, kámen v ductus cystius, penetrace gastroduodenálního vředu, do ramene: afekce bránice a podbráničního prostoru (subfrenický absces, infarkt sleziny, perforace.

Achalázie je vzácné funkční onemocnění jícnu, manifestující se potížemi, plynoucími z poruchy jeho evakuace. Onemocnění nastupu je pozvolna, takže počátečním příznakům řada nemocných a jejich rodičů nepřikládá žádný význam V publikaci je představena nová endoskopická technika určená pro léčbu achalázie jícnu označovaná jako POEM (perorální endoskopická myotonie). Zdá se, že tento způsob léčby, ještě před několika lety zcela nepředstavitelný, posunul definitivně léčbu achalázie - vzácné motorické poruchy jícnu - z operačních. při sekundární motorické poruše při chemickém, fyzikálním, infek čním či r ůzném anatomickém onemocn ění Pat ří sem poruchy peristaltiky, dyskineze, spazmy, Dalšími příčinami mohou být zán ěty infek čního nebo r ůzného jiného p ůvodu, cizí t ělesa v jícnu Refluxní nemoc jícnu. Nádory jícnu. Motorické poruchy jícnu. Divertikly jícnu. Traumata jícnu. Peptický v řed a v ředová nemoc žaludku a dvanácterníku. Nádory a polypy žaludku. Gastritidy 1 1 Ehrmann (Procházka ) Ehrmann (Procházka ) 2.3.2022 Nespecifické a specifické zán ěty st řev (ulcerózní kolitida, Crohnova nemoc 40.Motorické poruchy a divertikly jícnu 41.Peptický v ed žaludku a duodena 42.Gastritida a gastropatie 43.Funk ní poruchy zažívacího traktu 44.Nádory žaludku 45.Malabsorp ní syndrom, celiakální sprue 46.Idiopatické st evní zán ty 47.Infek ní a neinfek ní zán ty tlustého st eva

Diagnostika poruch motility gastrointestinálního traktu

 1. achalázie jícnu oznaovaná jako POEM (per-orální endoskopická myotonie). Zdá se, e tento zpsob léby, je t ped nkolika lety zcela ne-pedstavitelný, posunul de nitivn lébu acha-lázie vzácné motorické poruchy jícnu z ope-raních na endoskopické sály. Pvodn byly endoskopické metody striktn vázány na intra
 2. 38.Refluxní choroba jícnu a ezofagitidy 39.Nemoci spojené s obstrukcí jícnu (benigní a maligní nádory jícnu) 40.Motorické poruchy a divertikly jícnu 41.Peptický vřed žaludku a duodena 42.Gastritida a gastropatie 43.Funkční poruchy zažívacího traktu 44.Nádory žaludku 45.Malabsorpční syndrom, celiakální spru
 3. Motorické poruchy jícnu. Divertikly jícnu. Traumata jícnu. Peptický vřed a vředová nemoc žaludku a dvanácterníku. Nádory a polypy žaludku. Gastritidy 1. 1 Ehrmann (Procházka) Ehrmann (Procházka) 2.3.2022. Nespecifické a specifické záněty střev (ulcerózní kolitida, Crohnova nemoc, infekční a jiné kolitidy). Nádory a.

Dyskineze jícnu Pravidelně o zdraví na platformě iLiv

48. Motorické Poruchy Jícnu, Divertikly a Záněty Jícnu ..

 1. 38.Refluxní choroba jícnu a ezofagitidy 39.Nemoci spojené s obstrukcí jícnu (benigní a maligní nádory jícnu) 40.Motorické poruchy a divertikly jícnu 41.Peptický v řed žaludku a duodena 42.Gastritida a gastropatie 43.Funk ční poruchy zažívacího traktu 44.Nádory žaludku 45.Malabsorp ční syndrom, celiakální spru
 2. Times New Roman Arial Wingdings Symbol Vzletný 1_Vzletný Patologie gastrointestinálního traktu Souhrn Akutní infekce Nasofaryngeální tumory Souhrn Jícen - klinické příznaky Jícen - souhrn Anatomické a motorické poruchy Anatomické a motorické poruchy Anatomické a motorické poruchy Anatomické a motorické poruchy Jícen.
 3. Anorexie, bulimie, PPP Pro terapii anorexie, bulimie a poruch příjmu potravy nabízejí Lázně Jablonec komorní, maximálně diskrétní prostředí a individuální přístup. Kapacita pro 5 - 10 hostů umožňuje věnovat každému intenzivní osobní péči. Za důležité považujeme nejen stravování

Rentgenologická diferenciální diagnostika onemocnění jícnu

Atestační otázky z oboru vnitřní lékařství. Otázky č. 1. Krvácivé stavy z destičkových a cévních příčin, včetně idiopatické trombocytopenické urpury, mikroangiopatické HA (trombotická trombocytopenická purpura, hemolytickouremický syndrom a HELLP sy.) Otázky č. 2 poruchy motility jícnu Poruchy postihující motorické funkce horního jícnového svěrače; dolního jícnového svěrače, tělo jícnu, nebo kombinace těchto částí. Selhání svěračů udržovat tlak tonikum může mít za následek žaludeční varu pod zpětným chladičem potravin a kyseliny do jícnu (refluxní) Nespecifická dysmotilita jícnu. Sekundární poruchy motility . Systémová sklerodermie - slabost dolních dvou třetin jícnu s inkompetencí jícnového svěrače, bývá refluxní ezofagitida Dermatomyositida. Neuropatie - myastenia gravis, pseudobulbární paralýa, amyotrofická laterální skleróza, roztroušená skleróza, Parkinson.

06-K08-02 Funkční a strukturální poruchy jícnu a žaludku mimo krvácející varixy s CC=0-2 Pravidla pro přiřazení hospitalizačního případu do DRG báze Jednotlivé bloky níže uvádí seznamy příslušných definičních faktorů (hlavních diagnóz, kritických výkonů a případně dalších) Při onemocnění dolního jícnu nebo kardie se bolest může propagovat retrosternálně a imitovat bolest anginózní. Do lumbosakrální oblasti se propaguje bolest gynekologického původu nebo při chorobách ledvin. Příčinou mohou být motorické poruchy (porušená inervace, poškození svěračů, stařecká involuce) nebo.

Popis zánětu jícnu. Zánět jícnu je chorobný stav spojený s poškozením jícnové sliznice. Nejčastější příčinou takového poškození je refluxní choroba jícnu (gastroesofageální choroba jícnu nebo též refluxní nemoc), při níž dochází ke zpětnému toku žaludečního obsahu (včetně dráždící kyseliny chlorovodíkové neboli solné) do jícnu DRG kategorie 06-F01 zahrnuje hospitalizační případy pacientů přijatých na lůžko akutní péče pro diagnostiku a léčbu funkční nebo strukturální poruchy jícnu nebo žaludku. Jedná se například o jícnové a žaludeční varixy, divertikly, stenózy, píštěle a další Motorické branchiální HN 1. oblouk V. • porucha m. stapedius - bolestivé slyšení = hyperacusis • porucha n. petrosus major -porucha sekrece slz, vysychání rohovky = xerophthalmia -porucha sekrece gll. nasales, palatinae, nasopharyngeae horní polovina jícnu stravy na poruchy se zpomalenou evakuací, zrychle­ nou evakuací a střídavý typ. Dále na dysmotility s etio­ logií primárně v GIT - organické, sekundární (u onemoc­ nění mimo GIT - např. vegetativní dys autonomii, diabetes mellitus, tyreopatie, polékové, psychiatrické nebo psycho­ motorické apod)

Achalasie jícnu u dětí: příčiny, symptomy, diagnóza, léčba

Poruchy motility jícnu při vertebropatiích (Oesophageal dysmotility in vertebropathies). Rehabilitace a fyzikální lékařství . 1998, vol. 5, No 4, p. 131-134. ISSN 1211-2658 Poruchy postihující motorické funkce horního jícnového svěrače; dolního jícnového svěrače, tělo jícnu, nebo kombinace těchto částí. Selhání svěračů udržovat tlak tonikum může mít za následek žaludeční varu pod zpětným chladičem potravin a kyseliny do jícnu (refluxní) Porucha motility řešíme na Jíme Jinak Jde o poměrně široký soubor příznaků, které jsou způsobeny tzv. gastroezofageálním refluxem, jímž se rozumí proniknutí obsahu žaludku do jícnu. V podstatě jde o jev fyziologický ANATOMICKÉ A MOTORICKÉ PORUCHY JÍCNU 1. Atresie = absence lumen + tracheo-esofageální píštěl novorozenci - aspirace, dušení, pneumonie 2

Nemoci jícnu a žaludku - Zdraví

Dysfagie - poruchy polykání DYSFAGIE - PORUCHY POLYKÁNÍ U DOSPĚLÝCH . ÚVOD. Dysfagie u dospělých je získaná porucha, která se týká obtíží při polykání slin, tekutin, tuhé potravy různé konzistence či léků. Během procesu polykání se jídlo a tekutiny v ústech rozmělňují a mísí se slinami, formuje se sousto, které je posunuto jazykem dozadu do oblasti. V některých případech se objevuje také obstrukční apnoe. Tyto motorické změny se mohou objevit v různých časech dne, ale mají tendenci se objevovat zejména po požití a obecně přestávají během spánku. V tomto smyslu je dalším z hlavních symptomů přítomnost ezofagitidy nebo zánětu jícnu poruchy motorické poruchy pohybové poruchy pohybu poruchy hybnosti See also: Parkinsonova nemoc dětská mozková obrna imobilní pacienti metoda MFK (lékařství) motorika člověka nemoci pohybového ústrojí parkinsonismus (h) dyspraxie (h) extrapyramidové dyskinetické poruchy (h) hypokineze (h) ochrnutí (h) poruchy chůz

Hlad jako životní styl. Celosvětový trend štíhlosti, který v roce 1967 odstartovala extrémně podvyživená modelka Twiggy, má na svědomí stále větší množství mladých dívek, které trpí psychickými poruchami příjmu potravy - mentální anorexií nebo bulimií. V České republice trpí mentální anorexií přibližně. 1. funkční poruchy jícnu Funkční onemocnění jícnu jsou stavy doprovázené typický-mi jícnovými symptomy (pyróza, bolest na hrudi, dysfagie, globus), které však nelze vysvětlit strukturálním onemocně-ním, průkazem motorických poruch nebo refluxní chorobou jícnu2/. Mechanismus odpovědný za tato onemocnění je vět dyspepsie je komplex nepříjemných a/nebo bolestivých subjektivních vjemů, spojovaných s poruchami trávení v nejširším slova smyslu. nejedná se tedy pouze o vlastní proces digesce, ale i o sekreci, motorické funkce, absorp motorické poruchy. Edit Update record Copy Attached files Delete authority Delete authority . z {{recordHolding.department | loc}} zdravotní postižení. F445. Dissociativní záchvaty. Nemoci dušení a poruchy chování. M070. Distální interfalangeální psoriatická artropatie (L40.5+) Nemoci svalové a kosterní soustavy. P082. Dítě přenášené ne příliš těžké vzhledem k délce těhotenství. Těhotenství, porod, šestinedělí, perinatální stavy, vrozené vady

Motorické axony a senzorická ganglia jsou postiženy až sekundárně. Na rozvoji se podílí i endoteliální dysfunkce s přestavbou Například postižení gastrointestinálního trak u se projevuje poruchami motility jícnu, žaludku a střev, průjmy, nebo naopak zácpami. U kardiálního systému jsou to např. ortostatická. FyzioP - Petra Vondrašová Klatovy - Léčba (terapie) Po odborném vyšetření a vysvětlení pravděpodobných příčin Vašich problému sestavíme léčebný fyzioterapeutický plán. Na klinice fyzio P klademe při léčbě bolestivých a poúrazových stavů pohybového aparátu důraz na aktivní formy terapie Tab. 1. Charakteristika sledovaného souboru osob s poruchami polykání u DISH. U všech osob prokázalo již nativní RTG krční páteře mohutné ventrální osteofyty (obr. 1) v celém průběhu krční páteře (obvykle mezi C 2-Th 1). Na RTG polykacího aktu byl patrný úzký vztah předních osteofytů k jícnu s jeho kompresí (obr. 2)

Diagnostika a léčba krvácení do zažívacího traktu představuje zcela typický, jak diagnostický, tak tera-peutický komplexní problém, dotýkající se celé řad Možné následky: poruchy hybnosti, ztráta řeči, sluchu. Wilsonova choroba (WD) Onemocnění vyvolané hromaděním mědi v organismu, především v játrech a mozku, dochází k poškození, hrozí jaterní selhání. Geneticky podmíněné. 95% neuropsychiatrické příznaky: zhoršení řeči, třes, poruchy koordinace, poruchy. Search: motorické poruchy Narrow Search . Narrow Search. Library . Knihovna UTB 11 . Format . Book 10 Serial 1 . Topics . motorické poruchy 11. HLAVOVÉ NERVY 2.díl David Kachlík Vývojové dělení mediolaterálně somatomotorické somitové somatomotorické branchiální visceromotorické viscerosenzitivní somatosenzitivní speciální senzorické Motorické branchiální HN Obecné schéma studia HN název (číslo, latinsky, česky) vývojový druh nervu jádra + jejich uložení modality výstup z lebky celý průběh.

Onemocnění jícnu a žaludku - TU

 1. Svalová slabost, křeče, motorické poruchy, bolesti hlavy, mdloby, dvojité vidění, zmatenost. Porucha poznávacích funkcí mozku, intelektu. Rizika pro psychiku a vývoj osobnosti při anorexii a bulimii. Poruchami příjmu potravy, anorexií a bulimií jsou, podobně jako u jiných závislostí, více ohroženy určité typy osobnosti
 2. Častými souběžnými onemocněními a poruchami jsou ADHD (60 až 90 %), obsedantně kompulzivní poruchy, úzkostné poruchy a deprese. Tyto poruchy mají na postiženého často větší vliv než tiky samotné. Touretteův syndrom. Pokud motorické a hlasové tiky přetrvávají alespoň jeden rok, hovoříme o Touretteově syndromu
 3. snižuje motorickou činnost jícnu; urychluje proces evakuace střev. Odborníci doporučují použití přípravku Cerucal při onemocněních, které se vyvíjejí na pozadí porušení motorické aktivity zažívacího traktu. Diagnózy, v nichž jsou léky předepsány hlavně, jsou následující
 4. Dobrý den, již jednou jsem vám psala a hodně jste mi pomohl, proto se na vás obracím znovu. Je mi 18 let a někdy ve 3. třídě ZŠ jsem začala nosit brýle na dálku. Později kolem 8. třídy jsem přešla na kontaktní čočky. Jednou, když jsme něco četli (v té době jsem ještě nosila brýle) si mi před očima objevila skvrna, jako kdybych se podívala do světla nebo do.
 5. Showing 1 - 1 results of 1 for search 'motorické poruchy', query time: 0.09s Results per page 10 20 40 60 80 100 Sort Relevance Date Descending Date Ascending Call Number Author Titl
 6. motorické poruchy. Viz: postižení zdravotní Viz též: kompenzační cvičen í. Viz též: kompenzační pomůcky. Viz.

6 Diagnostika Specialni chirurgi

 1. Tak jako u jiných funkčních poruch i u diabetů četnost potíží během času kolísá. Celková prevalence se však zásadně nemění, protože vymizení potíží u jedněch osob je vyrovnáno novými potížemi u jiných osob (9)
 2. dů etiologický podklad v oblasti jícnu a kardie. Při objasňování klinických projevů poruch gastrointestinálních funkcí se v poslední době odklonila pozornost od poruch sekrece k po-ruchám motility. A to nejenom k poruchám Klinické poznámky k onemocněním gastrointestinálního traktu doprovázené poruchou motility - jícen.
 3. Poruchy motility jícnu (též 7.5, 7.7.10) Efektivní deglutinace vyžaduje koordinovanou sekvenční motilitu jícnu, která zajišťuje: - Posun potravy aborálním směrem - Uzávěr sfinkterů, které brání regurgitaci soust a žaludeční šťávy Poruchy motility se dělí na: - primární a sekundární a jsou kategorizovány podle.
 4. Reflux jícnu, refluxní choroba jícnu, GERD, oslabený jícnový svěrač, pálení žáhy i kyselosti v ústech - to jsou vše zdravotní komplikace, o kterých často slýcháme. V tomto článku shrneme základní informace o refluxu, jeho příznaky a projevy, příčiny a možnosti jeho léčby. V tomto článku se zaměříme na

Dynamická scintigrafie jícnu v diagnostice poruch

Bělení dochází z důvodu poruchy motility jícnu. Zvýšená slinění se objevuje reflexně vzhledem k tomu, že potraviny přetrvávají v jícnu. Pocit pádu za hrudní kostí vznikají v důsledku porušení průchodu potravy, která přetrvává v jícnu a dráždí jeho sliznici. Funkční dyspeptické poruchy jsou skupinou chorobných stavů, kdy symptomy pacienta nejsou podmíněny organickým onemocněním, Tumory žaludku a jícnu Gastroparéza Pankreatitida Léky (například kalium chloratum, digitalis, kortikoidy, NSAID, antibiotika) zhoršení motorické aktivity žaludku. V jednotli-vých případech.

Video: Pracovní text pro Interní propedeutik

Editorial - Interní medicína Kardiologická revue

Poruchy spastické motility. Poruchy spastic motility jsou skupina stavů neznámé příčiny, kdy kontrakce jícnu nejsou řádné.Spíše než postupující, peristaltická vlna, kontrakce celé nebo velké části jícnu je současná( spastická), a proto není podávaný bolus potravy dopředu poruchy jícnu B. Functional gastroduodenal disorders - funkční poruchy gastroduodena C. Functional bowel disorders - funkční po-ruchy střevní D. Functional abdominal pain syndrome - funkční abdominální bolest E. Functional gallblader and Sphincter of Oddi (SO) disorders - funkční poruchy žlučník Refrakterní refluxní choroba jícnu. Karel Lukáš 1, Karel Lukáš 1 + Pracoviště. Souhrn. Za refrakterní refluxní chorobu jícnu (RCHJ) je považován stav, kdy i přes maximální léčbu (podávání inhibitoru protonové pumpy (IPP) v plné dávce 2x denně) refluxní symptomy přetrvávají nebo se mohou objevit nové a selhává hojení ezofagitidy Pokud selhává obvyklá léčba. Poruchy trávicího traktu - anorexie, nauzea a zvracení, problémy s polykáním (dysfagie), bolesti a nepohodlí v epigastrické oblasti. Cystalgie - časté bolestivé močení v nepřítomnosti onemocnění močového měchýře. Sexuální poruchy - vaginismus a anorgasmie u žen, porucha erekce a ejakulace u mužů, snížené libido Autonomní nervový systém, neurovegetativní nervový systém nebo viscerální nervový systém je zodpovědný za regulaci fungování vnitřních orgánů, jako je žaludek, střevo nebo srdce. Skládá se z velmi komplexní neuronové sítě, jejímž cílem je udržet homeostázu nebo vnitřní fyziologickou rovnováhu

Editorial Interní medicín

9 porucha úchopové funkce prstu (kromě place) 0-6 10 úplná ztuhlost kloubu prstu (kromě palce) při neporušené úchopové funkci 1 Poúrazové poruchy nervů motorické kvality V případě poruchy pouze citlivosti (=senzitivní kvality) se pojistné plnění poskytuje ve výši 1/10 maxima uvedeného u konkrétní položky Až ve 25 % mohou být i mírné motorické pro-jevy, někdy jen subklinické. Někdy bývají i leh-čí abnormity hlavových nervů jako diplopie, nystagmus, anizokorie, ale i poruchy paměti. Typické je chybění senzitivních nervových akčních potenciálů (SNAP) při neurografii. V likvo-ru mohou být mírné zánětlivé projevy

Anorexie bulimie, PPP

v mnoha segmentech. Dá se však říci, že u poruch horní části jícnu dochází k funkčním poruchám a to od segmentu C3 níž, a při poruchách abdominální části jícnu nacházíme funkční poruchy v hrudní oblasti od segmentu Th1 po Th 5. Dále se objevují poruchy dechového vzoru a blokády 4-6 žebra PORUCHY Dysfagie - porucha polykání Snížen dávivý reflex Poruchy chuti zadní 1/3 jazyka Hypestesie zadní 1/3 jazyka, hltanu a tonsil Deviace uvuly na zdravou stranu Někdy tachykardie Neuralgie n. IX UZ vyšetření jícnu po podání mléka, podélné zobrazení distálního jícnu a kardie, kardie je široce otevřena, anechogenní náplň dolní poloviny jícnu a fundu žaludku dokumentuje refluující tekutinu do jícnu. Obrázek 2b. UZ vyšetření kardie po podání mléka, podélné zobrazení, GER není přítomen (zdravý jedinec) motorické poruchy. Při použití léku je důležité studovat jeho interakci s jinými farmakologickými látkami. Biologická dostupnost a účinnost léku je snížena nebo zcela neutralizována, pokud se provádí současný příjem

Atestační otázky z oboru vnitřní lékařství 2

Motorické postižení, pokud je přítomno, se projevuje v peroneální skupině, kdy vázne chůze po patách a je oslabena dorzální jevuje v jícnu funkčními poruchami, jako je dysfagie či odynofagie, v žaludku poruchou evakuace, jejíž nejvystupňovanější formou je gastroparéza. Mez Související články: Vaskulární demence definice Vaskulární demence je forma zhoršení intelektuální schopnosti, způsobená změnou krevního oběhu mozku (difuzní nebo fokální). Tato změna způsobuje degeneraci nervových buněk přítomných v postižené oblasti mozku a může záviset na malém ischemickém infarktu, mozkovém krvácení nebo ateroskleróze

Poruchy příjmu potravy. Charakteristika: Práce se věnuje poruchám příjmu potravy. První část se zabývá nejčastějšími nemocemi - mentální anorexií a bulimií. Soustředí se na jejich klinické projevy, příčiny, důsledky a prognózu. Druhá část pak pojednává o méně častých nemocech příjmu potravy a jejich. Autonomní poruchy a neurologické symptomy jsou vzácné (10-23 %). U pacientů se mohou vyvinout různé kombinace senzoricko-motorické polyneuropatie amyotrofie, dysartrie, hyper-reflexe, svalové slabosti, demence, abnormální autonomní funkce, erektilní jícnu při endoskopické kontrole Úvod do achalázie jícnu. Athelixia je primární obecné onemocnění motorické dysfunkce jícnu charakterizované: 1 žádná peristaltika v těle jícnu. 2 Dolní svěrač jícnu se při polykání neliší nebo není zcela uvolněný. 3 V době odpočinku se dolní konec tlaku svěrače jícnu zvýšil