Home

Nařízení reach 1907/2006

Dupli Color Lazura na dřevo ořech tmavý ve spreji 500ml

Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and. Cílem nařízení REACH je: předcházet rizikům. Nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) vstoupilo v platnost 1. června 2007. Je bezprostředně platné ve všech členských zemích EU Nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evroé agentury pro chemické látky Ústí nad Labem 3/2013 Ing. Jaromír Vacht 2015 vyšlo v Úředním věstníku EU nařízení Komise (EU) 2015/830, které nahrazuje přílohu II nařízení REACH novým zněním a Aktualizace nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), přílohy II - Požadavky na sestavení bezpečnostních listů | MP

REACH Nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evroé agentury pro chemické látky -od 1. 6.200 Nařízení Evroého parlamentu a Rady č. 1907/2006 REACH o registraci, hodnocení, povolení a omezování chemických látek vstoupilo v platnost 1. června 2007 na základě nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. prosince 2006 a týká se látek vyráběných v EU nebo do ní dovážených v množství větším než 1 tuna ročně, které musí být během.

EUR-Lex - 32006R1907 - EN - EUR-Le

REACH: NAŘÍZENÍ EP A RADY (ES) č. 1907/2006. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1907/2006. ze dne 18. prosince 2006. o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evroé agentury pro. chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93. Nařízení REACH (platí od 1.7.2007) REACH je zkratka originálního názvu Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. Oficiálně je to nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18.12.2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evroé. Nařízení REACH. REACH vstoupil v platnost 1. června 2007 na základě nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. prosince 2006 a týká se látek vyráběných v EU nebo do ní dovážených v množství větším než 1 tuna ročně, které musí být během 11 let postupně registrovány. Nahradil několik desítek starých právních předpisů a proto se o něm. Nařízení Komise (ES) č. 440/2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), v platném znění. Nařízení (ES) č. 340/2008 (PDF, 371 kB), o poplatcích a platbách Evroé agentuře pro. Nařízení (ES) č. 1907/2006 se nahrazuje tímto: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evroé agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93.

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Evropa ODDÍL 3: Složení/informace o složkách Hygienické limity látek v ovzduší pracovišť, pokud jsou dostupné, viz kapitola 8. Na základě současných znalostí dodavatele, ve výrobku nejsou přítomny žádné dodatečné složky v koncentracích Legislativa a pokyny • nařízení REACH (č. 1907/2006) • zkušební metody (č. 440/2008) • Pokyny ECHA (pokyny pro registraci, předměty BEZPEČNOSTNÍ LIST (NAŘÍZENÍ (ES) n° 1907/2006 - REACH) ANIOSYME SYNERGY 5 - 2235000 Verze 5.7 (13-05-2015) - Strana 3/7 Po dobu 15 minut důkladně proplachujte otevřené oči čistou pitnou vodou. Pokud se objeví bolest, zarudnutí nebo zhoršení zraku, navštivte očního lékaře. Ukažte mu tento obal nebo označení

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 Strana:2/2 Verze: 1.0 Datum vydání/Datum revize: 06.02.2020 Datum předchozího vydání: 00.00.0000 Informační omezení: Nejsou k dispozici.. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnost Nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), v platném znění Nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení láte

Dne 18.12.2006 schválil Evroý parlament Nařízení č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evroé agentury pro chemické látky (Nařízení REACH), které nabylo účinnosti 1.6.2007.Článek 31 nařízení stanovuje požadavky na bezpečnostní listy (BL). Článek specifikuje, pro které látky a přípravky se BL. Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 Strana:6/6 Verze: 1.0 Datum vydání/Datum revize: 03.03.2020 Datum předchozího vydání: 00.00.0000 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření Poznámky pro lékaře: Postupujte podle příznaků.Okamžitě kontaktujte lékaře Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830: 1.1 Identifikátor výrobku 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu Typ produktu : Aerosol. 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Uvedená použit Záznam 68 v příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006, který původně stanovil omezení pro perfluoroktanovou kyselinu (PFOA) a její soli, byl dříve zrušen nařízením (EU) 2020/2096 vzhledem k tomu, že pro tuto látku jsou stanovena přísnější omezení v nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 o.

Nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č

  1. Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Evropa Hygienické limity látek v ovzduší pracovišť, pokud jsou dostupné, viz kapitola 8. Na základě současných znalostí dodavatele, ve výrobku nejsou přítomny žádné dodatečné složky v koncentracích
  2. podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) podle Nařízení (EU) 2015/830 Č. výrobku:KG0100 Datum tisku:20.05.2021 Verze: 9.0 EPE Einschichtlack Datum zpracování: 30.04.2021209777 CZ 27658 Datum vydání: 30.04.2021 Strana 1 / 10 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1.identifikátory produktů Č. výrobku.
  3. K BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Bariard Strana 2 / 14 102000021774 Datum vydání: 19.9.2013 Verze č.: 6 Datum revize: 9.10.2018 Datum vytištění: 17.1.202
  4. BEZPEČNOSTNÍ LIST (NAŘÍZENÍ (ES) n° 1907/2006 - REACH) ANIOSEPT ACTIV - 1896000 P260 Nevdechujte prach. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Noste ochranné rukavice a ochrannou pomůcku na oči/obličej. Pokyny pro bezpečné zacházení - Reakce : P302 + P352 PŘI STYKU S€KŮŽÍ: omyjte velkým množstvím vody

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) podle Nařízení (EU) 2015/830 Č. výrobku:PD4435000000 Datum tisku:20.07.2021 Verze: 10.0 2K-Derocryl Lack 30 HS Datum zpracování: 02.07.2021209777 CZ 30351 Datum vydání: 02.07.2021 Strana 4 / 9 7.3.Specifické konečné/specifická konečná použit V Úředním věstníku Evroé unie bylo zveřejněno nařízení Komise (EU)2021/1297 ze dne 4. srpna 2021, kterým se mění příloha XVII nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Nová položka 68 v příloze XVII nařízení REACH se týká perfluorkarboxylových kyselin obsahujících 9 až 14 atomů uhlíku v.

Aktualizace nařízení EP a Rady (ES) č

O plnění povinností vyplývajících z Nařízení ES č. 1907/2006. Společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. IČO: 27118100 jako výrobce, následný uživatel a dodavatel v souladu s Nařízením Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 registrovala tyto látky REACH, Nařízení Evroého parlamentu a Rady(ES) č . 1907/2006 (obecně nazývané REACH) se vztahuje i na výrobky společnosti CHMOTEX Děčín a.s. Do konečného termínu pro přeregistraci dle nařízení REACH, tj. do 30. 11. 2007 předložila společn podle Nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění Nařízení Komise (EU) č. 2020/878 SAKRET CZ k.s., 277 08 Led čice 150 tel.: 315 728 411-3, 315 728 421 fax: 315 728 452, 315 765 254 sakret@sakret.cz www.sakret.cz ZM 10 cementová malta. strana 3/13 2.3 Další nebezpe čnost podle zákona c. 350/2011 Sb., zpracován podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 06.12.2016 Číslo verze 65 Revize: 11.07.2016 Obchodní označení: MOTIP® ČISTIČ NEREZ OCELI 500 ML (pokračování strany 1) 43.1.7 GHS07 STOT SE 3 H336 Může způsobit ospalost nebo závratě podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) podle Nařízení (EU) č. 453/2010 Číslo položky:343300 Datum tisku:28.01.2013 Verze:1.4 Klarlack PLUS Matt Datum zpracování: 21.01.2013 CZ Datum vydání: 21.01.2013 Strana:2 / 8 97 Nestříkat proti plamenům nebo rozžhaveným předmětům. Uchovávejte mimo dosah zdroju zapálení - Zákaz.

Dupli-Color Next RAL 1021 žlutá barva ve spreji 400 ml

Nařízení REACH - Encyklopedie BOZ

Kritéria pro posouzení látek jako PBT a vPvB v příloze XIII nařízení ES 1907/2006 (REACH): obsažené látky nesplňují kritéria pro zařazení mezi PBT a vPvB látky. Další nebezpečí - Se vzduchem tvoří v rozmezí 4,4 - 17 obj. % výbušnou směs, při její iniciac BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Infinito Strana 1 / 15 102000035878 Datum vydání: 15.9.2009 Verze č.: 9 Datum revize: 2.2.2021 Datum vytištění: 2.2.2021 ODDÍL 1 Identifikace směsi a společnosti 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní jméno Infinito UFI DEQ0-80WN-K006-G057 Kód přípravku 8679785 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) _____ 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu. Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 D8364853 v2.0 ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc Vypláchněte ústa vodou. Vyjměte případně používané zubní protézy. Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání V Úředním věstníku Evroé unie bylo zveřejněno nařízení Komise (EU) 2021/1297 ze dne 4. srpna 2021, kterým se mění příloha XVII nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.. Nová položka 68 v příloze XVII nařízení REACH se týká perfluorkarboxylových kyselin obsahujících 9 až 14 atomů uhlíku v řetězci (C9-C14 PFCA), jejich solí a látek.

Ekohelp - REACH: NAŘÍZENÍ EP A RADY (ES) č

BEZPEČNOSTNÍ LIST (NAŘÍZENÍ (ES) n° 1907/2006 - REACH) SURFANIOS PREMIUM - 1917000 Verze 4.6 (23-02-2015) - Strana 2/8 H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení - Všeobecné : P102 Uchovávejte mimo dosah dětí podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) podle Nařízení (EU) č. 453/2010 Č. výrobku:HobbyAcMatt Datum tisku:06.06.2019 Verze: 1.3 NERCHAU Hobby Acryl matt Datum zpracování: 19.01.2018 CZ Datum vydání: 29.04.2015 Strana: 3 / 6 Viz ochranná opatření pod bodem 7a 8. 6.2.Opatření na ochranu životního prostřed

Nařízení REAC

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) v platném znění) Datum vydání: 4.6.2009 Strana: 1 ze 14 Datum revize č.5: 29.6.2016 Název výrobku: HB Asfaltový penetrační lak DenBit BR-ALP ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podnik BEZPEČNOSTNÍ LIST (NAŘÍZENÍ (ES) n° 1907/2006 - REACH) ANIOS OXY'FLOOR - 2131000 Verze 4.5 (06-05-2015) - Strana 2/7 H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení - Všeobecné : P102 Uchovávejte mimo dosah dětí (podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) Identifikátor výrobku: PRIMER SN složka A Další názvy: Nejsou uvedeny Registrační číslo REACH: Není aplikováno pro směs Určená použití: Primer. Určeno pro odborné/průmyslové použití. Nedoporučená použití: Nejsou známy Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Aliette 80 WG Strana 2 / 12 102000024225 Datum vydání: 13.8.2008 Verze č.: 6 Datum revize: 3.1.2018 Datum vytištění: 30.1.2018 Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, v platném zněn podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení Komise (EU) č. 2020/878 Spirit 12.9.2008 Datum revize: 10.4.2017 Číslo verze: 4.1 Nahrazuje verzi: 4.0 ze dne 10.4.2017 Strana: 2 / 11 Pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (ES) č. 453/2010 DEVOSKYT 1 Strana Datum vydání: 1. 2. 2015 Datum revize: 15. 4. 2015 Verze č.: 2.0 - 3/11 - pomoc a použijte mechanický dýchací přístroj nebo poskytněte dýchání z úst do úst až do jejího příchodu. Při styku s kůží Nařízení komise (EU) č.453/2010, kterým se mění nařízení EP a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH) Směrnice EP a Rady 2006/12/ES o odpadech, v platném znění Směrnice Rady 1991/689/EHS o nebezpečných odpadech, v platném znění Nařízení vlády č.361/2007 Sb.,kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při prác podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) podle Narízení (EU) c. 453/2010 Číslo položky:4961ALKO Vytišknuto:05.12.2012 verze:1.0 ALKO Rasenmäheröl 10W40 Datum zpracování: 29.07.2011 46138 CZ Datum vydání: 29.07.2011 strana:4 / 6 Bod vzplanutí: > 200°C DIN EN ISO 2592 dolní mez výbušnosti: 0,6Vol-% Horní hranice exploze: 6. Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 Strana:2/15 Verze: 1.0 Datum vydání/Datum revize: 16.10.2018 Datum předchozího vydání: 00.00.0000 Telefonní číslo: +420 844 222 844 Provozní doba : 9:00 - 15:00 Informační omezení: Nejsou k dispozici. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnost

v platném znění (= nařízení REACH) Nařízení (EU) 830/2015, kterým se mění nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) nařízení (ES) č.1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a zrušení směrnic 67/548/EHS Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 D8293334 v6.0 ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti Další nebezpečí, která se : nepromítají do klasifikace Nejsou známé. Produkt splňuje kritéria Tato směs neobsahuje žádné látky, které jsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB

REACH - Wikipedi

podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění BEZPEČNOSTNÍ LIST Pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P210 P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) podle Nařízení (EU) 2015/830 Č. výrobku:650-002424 Datum tisku:14.06.2021 Verze: 22.0 Týkový olej Datum zpracování: 03.12.2020 CZ Datum vydání: 03.12.2020 Strana 3 / 9 4.3.Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetřen • Omezení podle REACH, Hlava VIII Žádný. • Seznam látek podléhajících povolování (REACH, Příloha XIV)/SVHC - kandidátský seznam žádné ze složek nejsou uvedeny Nepovinný bezpečnostní údaj podle dikce bezpečnostního listu v souladu s Nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH) Chlorid sodný roztok 0,9% CELLPURE podle Nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění Nařízení Komise (EU) č. 2015/830 Strana 3/11 Název výrobku: Vulkanizační roztok F Vyhotoveno: 31.3.2006 Číslo revize: 5 Revidováno: 26.2.2019 Plné znění uvedených zkratek a H vět je uvedeno v kapitole 16 Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 Strana:2/18 Verze: 1.0 Datum vydání/Datum revize: 06.09.2016 Datum předchozího vydání: 00.00.0000 Telefonní číslo: +420 224919293, +420 224915402 Dovozc

Právní předpisy v oblasti chemických látek - Ministerstvo

Understanding REACH. REACH is a regulation of the European Union, adopted to improve the protection of human health and the environment from the risks that can be posed by chemicals, while enhancing the competitiveness of the EU chemicals industry. It also promotes alternative methods for the hazard assessment of substances in order to reduce. Consolidated version of the REACH Regulation. The consolidated version of the Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) incorporates all of the amendments and corrigenda to REACH until the date marked in the first page of the regulation Evroá komise zveřejnila nařízení, kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH), která stanoví požadavky na sestavení bezpečnostních listů, používaných k poskytování informací o chemických látkách a směsích v zemích EU BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Infinito Strana 2 / 13 102000027553 Datum vydání: 15.9.2009 Verze č.: 7 Datum revize: 30.9.2019 Datum vytištění: 24.1.2020 2.2 Prvky označení Označení podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, v platném zněn BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH) ve znění Nařízení Komise (EU) č. 2015/830 SAKRET CZ k.s., 277 08 Ledčice 150 tel.: 315 728 411-3, 315 728 421 fax: 315 728 452, 315 765 254 sakret@sakret.cz www.sakret.c

Nařízení REACH č

Cleamen 420 — specifikace cleamen 420 odpady kyselé 1 l

BEZPEČNOSTNÍ LIST Vápenec Připravený v souladu s Přílohou II Nařízení REACH ES č.1907/2006, Nařízení (ES) č.1272/2008 a Nařízení (EU) Nařízení (EU) č. 2015/830 Verze: 1.0/CZ Datum revize: duben/ 2017 Datum tisku: 16. května 2017 Strans 2 z 15 224 915 402, 224 914 570 - 1, 224 964 23 Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II: 1.1 Identifikátor výrobku 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu Typ produktu :Pevná látka. Popis produktu :Nejsou k dispozici. 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použit podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Descosuc Datum vytvoření: 1.11.2012 Číslo verze: 1 Chemický název látky CAS Limitní hodnoty 8 hodin Krátká doba mg.m-3 ppm mg.m-3 ppm 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 112-34-5 67,5 10 101,2 15 8.2. Omezování expozic BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) v platném znění) Datum vydání: 29.4.2006 Strana: 2 ze 12 Datum revize č4.:12.12.2016 Název výrobku: SHERON zimní směs do ostřikovačů -40°C P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřený

Bezpečnostní listy CENI

(dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) v platném znění) Datum vydání: 11.11.2004 Strana: 1 ze 27 Datum revize č.2: 27.3.2013 Název výrobku: Impregnační a ochranný nátěr zdiva PROFI /07.95/ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku: Impregnační a ochranný nátěr zdiva PROF Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 V oddílech 11 a 12 naleznete podrobnější informace o dopadech na zdraví, příznacích a ekologických rizicích. Klasifikace v souladu s Nařízením (ES) č.1272/2008 [CLP/GHS] ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnost

SÍRAN HLINITÝ OKTADEKAHYDRÁTDupli Color Aqua ledově modrá lesklá barva ve spreji 350mlPenetrační prostředky | TESTIMA, spolGHS klasifikace a označování chemikálií vyžaduje

Nařízení Komise (EU) 2021/1297 - změna přílohy XVII

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) v platném znění) Datum vydání: 2.8.2012 Strana: 45 ze 10 Datum revize č.: 16.1.2015 Název výrobku: ARCTIC Zimní kapalina do ostřikovačů -30°C ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc Není nutná okamžitá lékařská pomoc, ale při přetrvávajících potížích, nebo v případě pochybností, vyhledejt Nařízení (ES) č. 1907/2006 . Titul: Nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, autorizaci a omezování chemických látek (REACH), o zřízení Evroé agentury pro chemické látky, o změně Směrnice 1999/45 / ES a zrušující nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76. podle Nařízení ES č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 09.06.2015 Revize: 09.06.2015 41.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku · 1.1 Identifikátor výrobku · Obchodní označení:TEKAPUR STANDARD FOAM · 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použit podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) podle Nařízení (EU) č. 453/2010 Číslo položky:346300 Datum tisku:28.01.2013 Verze:1.4 Klarlack PLUS Glanz Datum zpracování: 21.01.2013 CZ Datum vydání: 21.01.2013 Strana:4 / 8 Pokyny k ochraně před požárem a explozí: Páry jsou těžší než vzduch, šíří se při zemi BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 5.6.2006 Strana: 4 ze 9 Datum revize č.1: 19.9.2009 Název výrobku: Odstraňovač etiket a pásek / 11.48 / 8.1.1 Doporučené metody měření látek v pracovním prostředí: Plynová chromatografie. 8.1.2 Hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů (BET)(vyhl. 432/2003 Sb.)

nařízení REACH 1907/2006/EC. nařízení o detergentech 648/2004/EC. nařízení o biocidech 528/2012/EC. ADR. Semináře. klasifikace nebezpečného zboží dle Dohody o mezinárodní silniční přepravě ADR. BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) v platném znění) Datum vydání: 14.3.2017 Strana: 1 ze 11 Datum revize č.: Název výrobku: BetonKontakt kotvicí separační penetrace / 06.92b ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podnik Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Evropa HG odstraňovač zelených povlaků a mechů ODDÍL 3: Složení/informace o složkách Hygienické limity látek v ovzduší pracovišť, pokud jsou dostupné, viz kapitola 8. Viz kapitola 16 s plným zněním textu R-vět uvedených výše

Silikonový tmel DC 732 - White - 90ml | GM electronic

Nařízení REACH, SZ

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) v platném znění) Datum vydání: 18.10.2004 Strana: 3 ze 10 Datum revize č.4: 15.2.2015 Název výrobku: MAMUT GLUE (High tack) / 04.40 / ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc Není nutná okamžitá lékařská pomoc, ale při přetrvávajících potížích, nebo v případě pochybností, vyhledejt BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) v platném znění) Datum vydání: 11.6.2009 Strana: 3 ze 9 Datum revize č.2: 4.3.2015 Název výrobku: Gumoasfaltová hydroizolace DenBit DISPER DN / 81.04 / Při požití: Uklidněte postiženého a umístěte jej v teple. Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá-li křeče)

15.1. Směs obsahuje pouze složky, které byly předregistrovány podle nařízení REACH. 15.2. Právní předpisy vztahující se k nařízení EP a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH) Nařízení (ES) č.1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrni BEZPEČNOSTNÍ LIST dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) v platném znění) Datum vydání: 12.6.2000 Strana: 1 ze 12 Datum revize č.16: 26.8.2016 Název výrobku: Studnařská pěna ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podnik BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) v platném znění) Datum vydání: 11.3.2014 Strana: 1 ze 10 Datum revize č.1: 5.4.2015 Název výrobku: Klempířský tmel / 03.72 / ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podnik BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) v platném znění) Datum vydání: 7.5.2012 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.: Název výrobku: Sádra stavební / 06.72 / ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podnik BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) v platném znění) Datum vydání: 8.12.2000 Strana: 1 ze 12 Datum revize č.6: 7.5.2014 Název výrobku: TECTANE Elektro - kontakt spray / 12.40 / ( 2800001 - 2800099 ) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podnik

Reach Ceni

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) v platném znění) Datum vydání: 20.10.2016 Strana: 1 ze 11 Datum revize č.: Název výrobku: Impregnace na zámkovou dlažbu a beton / 07_93b / ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podnik Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Teldor 500 SC Strana 2 / 12 102000007612 Datum vydání: 22.5.2008 Verze č.: 8 Datum revize: 2.1.2018 Datum vytištění: 30.1.2018 Signální slovo: Není vyžadováno Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty): H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 Podrobnější informace o účincích na zdraví a příznacích - viz kapitola 11. Klasifikace v souladu s Nařízením (ES) č.1272/2008 [CLP/GHS] ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 2.1 Klasifikace látky nebo směsi Definice produktu :Smě Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Revize / verze: 22.11.2018 / 0001 Nahrazuje verzi z / verze: 22.11.2018 / 0001 Platí od: 22.11.2018 Datum tisku PDF: 04.12.2018 Fine Cut F6.01 Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podnik

Nařízení (ES) č.1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů. podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) podle Nařízení (EU) č. 453/2010 Číslo položky:3214070040000 Datum tisku:04.02.2016 Verze: Zinková svetlá barva Datum zpracování: 15.12.2015 CZ Datum vydání: 04.02.2016Strana 2 / 10 P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Záka podle Nařízení ES č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 05.06.2015 Revize: 05.06.2015 Obchodní označení:TEKAPUR LOW EXPANSION (pokračování strany 3) 41.0 Pozůstatky po požáru a kontaminovaná hasící voda se musí zlikvidovat podle platných úředních předpisů. ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného únik Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika 1.1 Identifikátor výrobku 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu Typ produktu Kapalné. E-mailová adresa MSDSadvice@bp.com 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použit BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a 2015/830 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Název přípravku: F10SC - F 10 Veterinární dezinfekce Použití látky nebo přípravku: V přírodě rozložitelný univerzální dezinfekční přípravek na plochy, nástroje, zařízení a vzdušné prostory