Home

Helénistické období architektura

HELÉNISTICKÁ ARCHITEKTURA 323 - 31př.n.l. AKROPOLE V PERGAMONU Charakteristickým znakem helénistické doby se stala expanze řecké kultury daleko na východ a její střetávání s kulturami okolních starověkých národů, přičemž docházelo k jejich vzájemnému ovlivňování a přizpůsobování v duchu synkretismu a univerzalismu Architektura starověkého Řecka. Architekturu starověkého Řecka dělíme do tří základních období, jedná se o období archaické, klasické a helénistické. Architektura archaické doby přímo navazuje na prvky mykénské a mínojské architektury, které jí předcházely Helénistické období V helénistickém období se otevřelo architektuře a urbanismu široké pole působnosti v nově zakládaných a budovaných městech. Helénismus znamená ve starověkých dějinách východního Středomoří a Přední Asie období výbojů Alexandra Velikého do roku 30 př.n.l., kdy si římská říše podmanila. Počátek helénistické epochy nicméně někteří autoři spojují s jinými událostmi. Např. Hermann Bengtson jej shledává už v době úsilí makedonského krále Filipa II. o ovládnutí řeckých států, tj. v 50. letech 4. století př. n. l., zatímco Claire Préaux jej klade teprve do období válek mezi diadochy — Architektura starověkého Řecka — Architekturu starověkého Řecka dělíme do tří základních období, jedná se o období archaické, klasické a helénistické. Architektura archaické doby přímo navazuje na prvky mykénské a mínojské architektury, které jí předcházely

Kultura helénistického období starověkého Řecka Učební text Umírající Gal, mramorová římská kopie bronzového originálu z 3. století př. n. l. Hagésandros, Polydóros a Athénodóros: Sousoší Laokoónta a jeho dvou synů, 25 př. n. l. Archimédes v lázn Dějiny starověkého Řecka a s nimi i architekturu a umění můžeme rozdělit do tří období: archaické období (800 - 500 př. n. l.), klasické období (500 - 336 př. n. l.) a helénistické období (336 - 146 př. n. l.). Svého vrcholu dosáhla řecká architektura v klasickém období, kdy byla inspirací nejen pro antický Řím. Vliv řecký (archaické a helénistické období) a orientální (Malá Asie) Vyspělé inženýrské stavitelství Používaní litého zdiva Obdélný dům s atriem 7.5 Stavební materiál 7.5.1 Dřevo. sloupy, stropy, krov 7.5.2 Káme

Vrcholné období řecké atiky - demokratický způsob vlády obcí (Athénská demokracie - tzv.přímá demokracie) pozdní období řecké atiky - vláda Alexander Makedónský (Veliký) v letech 336 až 323 př.n.l., úpadek řecké polis 6.3 Druhy staveb 6.3.1 Chrám řeck Ulož.to je československou jedničkou pro svobodné sdílení souborů. Nahrávejte, sdílejte a stahujte zdarma. Kredit umožní i stahování neomezenou rychlostí

Helénistické umění je umění helénistického období, které se obvykle začíná smrtí Alexandra Velikého v roce 323 př. N. L. A končí dobytím řeckého světa Římany, což je proces, který v roce 146 př. N. L. a v zásadě končí rokem 30 př. n. l. dobytím Ptolemaiovského Egypta po bitvě u Actia.Do tohoto období patří řada nejznámějších děl řeckého. Helénistické Řecko. [ 336 - 146 př. n. l. ] 02.10.2017 - Helénistické období znamenalo úpadek městských států i šíření řecké kultury ze Středomoří. Docházelo k mísení s kulturou Blízkého východu. Tak vzniklo prostředí pro růst křesťanství. Zároveň věda a umění zažívaly obrovský rozkvět

Klasické období - 5. - 4. stol. př. Kr. - řecko-perské války, Periklés, vznikl iónský řád, na konci vznikl korintský Helénistické období - 3. - 1. stol. př. Kr. - Alexand Veliký a jeho nástupci, používají se a kombinují všechny tři řády Architektura. Žádná řecká stavba se nedochovala kompletní Umění a architektura starověkého Řecka. 04.09.2017 - Řecké umění tvoří především sochařství a malba na vázách, ale i ozdobné šperky, pohřební výzdoba nebo architektura.Velkou část umění stvořili potulní umělci či skupiny řemeslníků. Díky tomu, se uplatnily rozvíjené trendy po celém řeckém světě Helénistické období Nová města mají pravidelnou síť ulic, honosné domy měšťanů, kamenná divadla, gymnasia se závodními dráhami a lázněmi Velkolepá sídla vládců - Alexandrie, Antiochie, Pergamus Akropolis v Pergamu Na kopci královská rezidence, pod ní chrámy, sloupořadí, divadlo, Diův oltář Majá

Architekturu starověkého Řecka dělíme do tří základních období, jedná se o období archaické, klasické a helénistické. Architektura archaické doby přímo navazuje na prvky mykénské a mínojské architektury, které jí předcházely. Řečtí architekti stavěli podle přísných. V období helénismu začíná nad staršími slohy převažovat korintský řád. Tento řád, používán zejména v době helénistické ve 4. st. př.Kr. se vyvinul z řádu iónského, jeho vývoj však dovršuje teprve doba římská. Odlišuje se zejména svou zdobností. Hlavice je čtyřstranná, s rostlinnými motivy

Architektura starověkého Řecka - Wikipedi

Řecko - Dějiny architektur

Témata p řednášek z D ějin antického starov ěku 1. Úvod. 2. Kykladská, minójská a mykénská kultura (3. tis.- konec 2. tis.) a tzv. temné období (cca 1100 - 8 Helénistické období Roman, Republican nebo Early Imperial , Reliéf sedícího básníka ( Menander ) s maskami Nové komedie , 1. století před naším letopočtem - začátek 1. století našeho letopočtu, Muzeum umění na Princetonské univerzit

Helénismus - Wikipedi

Helénismus je novodobé označení období starověkých dějin antického Středomoří a území Předního východu ovládaných řecko-makedonskými dynastiemi přibližně od poloviny 4. století př. n. l. do konce 1. století př. n. l. V širším smyslu také označuje pro tuto dobu nejcharakterističtější kulturní fenomén, jímž bylo pronikání řečtiny a řecké kultury do. 11 Barokní architektura v Itálii.ppt. 8 MB; 0. Italská architektura v období renesance.ppt. 31 MB; 0. Architektura starověkého Řecka. Architekturu starověkého Řecka dělíme do tří základních období, jedná se o období archaické, klasické a helénistické. Architektura archaické doby přímo navazuje na prvky mykénské a mínojské architektury, které jí předcházely. Řečtí architekti stavěli podle přísných. Helénistické období - Od posledního desetiletí 4. století vznikala velká kamenná divadla, mezi nimiž vyniká výborně zachované divadlo v Epidauru na Peloponésu. Středisky sportu a vzdělanosti byla gymnasia, jejichž součástí byly též závodní dráhy a lázně Architektura starověkého Řecka Architekturu starověkého Řecka dělíme do tří základních období, jedná se o období archaické, klasické a helénistické. Řečtí architekti stavěli podle přísných matematických pravidel a pečlivě propočítávali jednotlivé proporce stavby

PPT - STAROVĚKÉ ŘECKO I

ARCHAICKÉ OBDOBÍ. Architektura: ve stavitelství se uplatňují dva výtvarné styly - přísnější řád dórský a zdobnější řád iónský HELÉNISTICKÉ OBDOBÍ. v helénistickém období vznikají nová města. Proti klasické strohosti se nyní staví na odiv nádhera Kultura helénistického období starověkého Řecka Učební text Umírající Gal, mramorová římská kopie bronzového originálu z 3. století př. n. l. Hagésandros, Polydóros a Athénodóros: Sousoší Laokoónta a jeho dvou synů, 25 př. n. l. Archimédes v lázn Vliv řecký (archaické a helénistické období) a orientální (Malá Asie) POHŘEBNÍ ARCHITEKTURA - hroby šachtové (kónická šachta), skalní (tesány v tufu a travertinu s plochými stropy), komorové (vyzděné z tufových kvádrů, nepravá klenba) a tumulus (tvar z hliněné mohyly Řecko. 9. Helénistické období řeckých dějin. Základní teze:. vysvětlení pojmu helénismus, datace období: helénismem se rozumí historické období, jehož počátky i konec bývají datovány rozdílně (všechna uvedená data jsou př. n. l. ), možné počátky helénistického období: bitva u Chairóneie (338), smrt Filippa Makedonského a nástup Alexandra na trůn (336. Helénistické období vidělo vzestup Nové komedie, alexandrijské poezie, Byly nalezeny řecké věnování, sochy, architektura a nápisy. Místní kultury však nebyly nahrazeny a většinou pokračovaly jako dříve, ale nyní s novou řecko-makedonskou nebo jinak helenizovanou elitou

Architektura starověkého Řecka :: Allmont-prof

OBDOBÍ HELÉNISMU AKA100031 (ZK) Helénismus zimní semestr 2017/2018. Sylabus Helénismus ZS 2017/2018 26.12.2017 18:05 2 Umění pod vládou diadochů (helénistické dynastie) 4. Portréty intelektuálů 12. Helénistická architektura 13. Drobné uměn Homérské období Trojská válka, Odysseus Antické Řecko Formování městských států Velká řecká kolonizace Raná řecká tyranida Sparta Athény Řecko-perské války Athény v době Periklově Peloponéská válka Makedonská nadvláda Alexandr Makedonský Helénistické říše a konec řecké samostatnosti Kultura ve starověkém. Architektura Nice byla formována také tzv. Belle Époque, označující období evroých dějin mezi lety 1890 a 1914. Hovoříme o období krásných a bezstarostných časů, do kterého spadá Titanic, Eiffelova věž či dílo Alfonse Muchy. V Nice můžeme z tohoto období obdivovat budovu Opery nebo Královnina paláce ARCHITEKTURA. architrávový HELÉNISTICKÉ OBDOBÍ. realistická tendence v naturalismus. projevy baroka; rozšířená tematika (drastické náměty, erotické motivy, žánrové výjevy) Afrodité Mélská, Niké Samothrácká, Láokoón, Diův oltář v Pergamu

Řecká architektura Řecko na Světadílec

 1. ář archeologický IV. - helénistické období. 26.2.2019. Den otevřených dveří - klasická archeologie. To možná vyhodit, už to tam je před tím nějak podobně
 2. Homérské období 1200 - 800 Archaické období 800 - 4980 Klasické období 480 - 338 Helénistické období 338 - 146 Klíčové události/artefakty/památky Příchod Dórů - pád Mykén Vznik řeckých městských států (POLIS) Vznik řecké abecedy - ALFABETY počátky sochařství počátky výroby keramik
 3. Architektura starověkého Řecka helénistické období: stavba nových měst s rozlehlými náměstími (agory), mohutná sídla vládců (Akropolis v Pergamu) dórský (nejstarší) - masivní sloupy, nemají patku, jednoduchá hlavice (abakus

V tomto období se architektura spíše rozvíjí v oblasti pevninského Řecka a na jihu Itálie. Expandování do okolních států probíhá až v pozdějších letech. 2. Období Klasické7 Některé z řeckých polis se pomalu mění do prvních demokratických států. Architektura nabývá klasického a harmonického rázu. Architektonicko Antické umění- Řecko (arch. období, geometrický styl, klasické období, helénistické období). Význam řeckého stavitelství pro další vývoj architektury. 5 Architektura. výstavba Athén za Perikla - Akropole, Pantheon a další; Sochařství. Feidiás - socha Athény ze slonoviny a zlata na Akropoli, Myrón (Diskobolos), Polykleitos - sochy na Olympii; Malířství. Polygnótos z Thasu a další; Helénistické období ( 3. - 1. stol. př. n. l.

7 architektura a stavitelství Etruského stavitelstv

Vrcholné období řecké atiky - demokratický způsob vlády obcí (Athénská demokracie - tzv.přímá demokracie). (Veliký) v letech 33... Více . ANTICKÁ ARCHITEKTURA A STAVEBNÍ TECHIKY • Klasické a hellénistické chrámy v Iónii často vyšší (orientální snaha o monumentalitu a oddělení od okolního světa. Helénistické období •Vláda Alexandra Velikého (334-324př.n.l.) •Hlavní město Alexandie •Rozšíření kultury antického Řecka po celé Malé Asii, Sýrie, Egypta •Od 3 století př.n.l. kulturu začali přejímat Říman skeptikové - helénistické období(pochybují o poznatelnosti světa), př. - epikurejci . Románská kultura. formuje se na území bývalých římských provincií, hlavním ohniskem bylo na území dnešní Francie, na šíření měli podíl benediktýni, cisterciaci - mnišské řád

Starověké Řecko Osnova: Mínojská kultura Mykénská kultura Řecká společnost Athény Sparta Řecko-perské války Vrchol řecké demokracie Peloponéská válka Řecko po Peloponéské válce Helénistické období Kultura Mínojská kultura (2700-1450př.n. l.) výskyt - Egejská oblast král Mínos → Mínojská kultura vyspělost,mírumilovnost vliv na Řecko centrum - paláce. tohoto termínu, nmecký historik Droysen, vymezil v 19. století pesn asov období helénismu od roku 334 p.n.l.. do roku 30 n.l.. Helénistické djiny jsou obdobím, kdy ecko-makedonští vládci byli pány nad ohromným územím mimo vlastní ecko. Tak jako Alexandr, ponechávali takticky i oni eckým mstm autonomii Sochařství Rozdělujeme na 3 období: Archaické Klasické helénistické Archaické Nejdříve figury bojovníků ze dřeva, napodobování Egypta Později: Kúros - nahý chlapec Kóré - oblečená dívka Kúros Kóré Klasické období Snaha zachytit dokonalost lidského těla, ne skutečnost, ale ideál Zobrazovali atlety, bohy. Krétsko-mykénská civilizace; archaické období; architektura a sochařství klasického období; antická mýtologie a témata umění; materiály; helénistické období; kulturní styky s jiným 9. Starověká architektura Indie Vývojové tendence v architektuře na přelomu 18. a 19. století 10 Nadvláda Makedonie = helénistické období - Makedonie - oblast severně od Řecka - obchodní styky - vývoz dřeva do Řecka - v čele král Filip - využil oslabení Řecka => útok -> 338 př. n. l. - b. u Chaironeie - porážka Řeků => nadvláda Makedonie => sjednocení + konec řecké samostatnosti (bez Sparty

Video: 6 Architektura a stavitelství antického řeck

Hledejte: 11) architektura helenistického období

Helénistické období - 336 - 146 př. n .l; ARCHITEKTURA - byla architekturou především ve spojení s chrámovými stavbami, které následovaly přesně geometrické vzory a proporce - struktura řeckého chrámu navazovala na mykénský megaro Architektura: paláce - z období starých paláců (2000- 1700 př. n. l.) nejen sídlem vládce, ale i . hospodářským centrem státu. součástí - skladiště, úřední místnosti i řemeslnické dílny. vysoká úroveň - koupelny, splach. záchody, klimatizace. trůnní sál - alabastrový trůn. spletité chodby a schodiště. Klasické období tzv. Attické / od 5. st. př. n.l. Největší rozkvět Atén za vlády demokrata Perikla (461-429 př. Kr.).Rozvoj filozofie, vědy a umění. V tomto období zvaném zlatý věk nabyla aténská Akropole své klasické podoby. R. 429 př. Kr. vypukl v Aténách mor, kterému podlehl i Periklés Prvním českým králem z rodu Jagellonců byl , hned po jeho korunovaci se nechal českým králem korunovat také . Toho za svého krále až do jeho smrti uznávala některá česká katolická města, stejně jako katolická šlechta. Nástupcem Vladislava Jagellonského byl jeho syn . Ten si vzal za manželku sestru rakouského arcivévody

Antické Řecko Architektura Architektura archaického období Poznamenáno vpádem Dórů Celková regrese Zánik opevněných akropolí, neexistence chrámů Megarony Vývoj a hlavní prvky řeckého chrámu Megaron ->Archaická svatyně->Chrám Prvky Cella / náos - pronáos - opisthodomos Různé typy podle počtu a rozvržení sloupů Antový chrám (distylos) Prostylos Amfiprostylos. Období normalizace. Osmdesátá léta. V roce 1985 se generálním tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu stal a začal podnikat reformní kroky. Postupně na to reagovali i politici v Československé republice a Komunistická strana se rozdělila na reformní proudy. Jeden souhlasil s Gorbačovovou politikou, včetně prezidenta republiky , druhý byl. se speciálním zaměřením na helénistické období. Zkoumat jaké předsudky, stereotypy, nedorozumění vznikly v průběhu 18. stol. až první poloviny 20. stol. v rámci vybraných myslitelů, děl. V makrohistorické perspektivě, obecném podvědomí se totiž helénistickému období historie, jeho významu nedostal

Helénistické umění - Hellenistic art - abcdef

ŘÍMSKÉ OBDOBÍ 1 - 5. století n.l. Plutarchos, Lukiános začaly vznikat první romány helénistické období rozvoj vzdělanosti základ měst - gymnasia - pro muže vzdělání fyzické i duševní architektura - propracovanější. Dějiny umění: Řecká antická kultura a egejské kultury - maturitní otázka 3/20. Charakteristika: Práce ve stručnosti postihuje znaky a vývoj umění v prostředí egejských kultur a antickém Řecku. Po přiblížení umění egejských kultur charakterizuje geografické a kulturní podmínky antického Řecka a vyzdvihuje.

Helénistické Řecko - PMHistori

Obecně se řecká starověká historie dělí do těchto čtyř období: doba temna (1100 - 750 př. n. l.), archaické období (800 nebo 750 - 500 př. n. l.), klasické období (500 - 323 př. n. l.) a helénistické období (323-146 nebo 30 př. n. l.). Samozřejmě tyto údaje jsou mnohdy pouze orientační, nebo Toto období již označujeme jako helénistické (od 4. do 1. stol. př. n. l.) Antické památky působí svými lidskými rozměry i lidskými tématy. Řecká architektura se proslavila svými chrámy, divadly, stoemi (tj. krytými sloupovými síněmi), lázněmi, paláci atd Kategorie: Dějepis, Umění/hudba Typ práce: Seminárky/referáty Škola: Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín, příspěvková organizace, Hodonín Charakteristika: Práce nejprve charakterizuje období rozkvětu řecké architektury, poté popisuje stavby typické pro daná období.Věnuje se nejznámějším stavbám patřícím.

VYGOSH.cz / řecká antická arhcitektur

MÍNOJSKÁ KULTURA *ostrov Kréta, od 3. tisíciletí p.n.l., 1500 výbuch sopky *paláce - sídlo krále Mínoa v Knóssu *schodiště, fresky, užité uměn Dějepis VI. * kontrolní otázky představují testík nanečisto a shrnují základní učivo, otázky v testu se ale mohou lišit. * zápis je ucelený zdroj pro studium (a tvorbu testů XD). * procvičování cílí na zdokonalení znalostí z dané látky. * odkaz na zápis slouží k doplnění výuky - při zájmu o dané téma Řeky na místě staršího osídlení (pravděpodobně sikanské a elymsko-punské, cca 9. st. př.Kr. - římské období; trojúhelníkový půdorys města s akropolí na nejvyšším místě, 2 vstupy); prohlídka areálu: nekropole (většinou hypogea, 6.-5. st. př.Kr., mj. tzv. Hrobka královny), starověké hospodářské budovy a. Helénistické období. Nejznámější postavou tohoto období je Alexandr Makedonský. Doporučuji si přečíst níže naskenovaný článek, popřípadě se podívat na film Alexandr Veliký (2004) v hlavní roli s Colinem Farrellem (4. p. K. - 529 - uzavřeny císařem Justiniánem antické školy) 1. stoicismus 2. epikureismus 3. Král Oidipus. · Oidipus - syn thébského krále Laia. o po narození byl pohozen svými rodiči, protože se jeho otec dozvěděl o věštbě, podle níž měl být zabit svým synem a syn se měl oženit se svou vlastní matkou. § -> proto Oidipus vyrostl v cizí zemi. § když dospěl, Apollon sdělil Oidipovi věštbu, a aby.

Umění a architektura starověkého Řecka - PMHistori

 1. Telefon: Sekretariát - 381 254 402 Ředitel - 381 253 765 ID datové schránky: zfddmve. E-mail: skola@oatabor.cz e-podatelna@oatabor.c
 2. a) Architektura Obr. č. 1- Hefaistův chrám v Athénách a) Architektura Obr. č. 2- Dórský, iónský, korintský sloup b) Sochařství Obr. č. 3- Myrón- socha Diskobola periodizaci tak, jak ji známe, předcházela prehistorická fáze - žádné písemné památky, pouze ústní lidová slovesnost : mýty (báje) - pro toto období.
 3. Jako příklad helénistické architektury můžeme zmínit Zeův oltář v Pergamu z roku 180 př. N. L. C. přibližně. Malování. Na malbě uvidíte techniku mozaika barevného mramoru, stejně jako keramika zvaná tangras, což jsou figurky z pálené hlíny. Z tohoto období však zůstává jen velmi málo pozůstatků

Náboženství a kultura starověkého Řecka - Studuju

 1. Helénistické výtvarné umění. Helenisticke Vytvarne Umeni. , zahrnuje vývoj řeckého umění od konce 4. stol. do závěru 1. stol. př. n. l. Dělí se na dvě fáze: první (do pol. 2. stol. př. n. l.) znamenala rozkvět; řecký výtvarný projev pronikl na Východ a do Egypta, kde se řecké civilizační prvky prolínaly s domácí.
 2. Helénistické období mezi léty 336 př. n. l. až 146. př. n. l. probíhalo pod nadvládou Makedonie. Makedonie bylo území na sever od Řecka. Jejím významným panovníkem byl Filip II., jenž ovládl severní část Řecka, další městské státy na jihu pak zabral jeho syn, slavný Alexandr Veliký Makedonský. K vládě se dostal.
 3. architektura. Afrodita Platón. podstatou světě jsou obecné ideje platonická láska periodizace. antické období temna (Homérské temné období) 1200 - 800 př. n. l. helénistické období.
 4. Předarchaické období (12. až 9. století BC), archaické období (8. až 6. století BC), klasické (5. až 4. století BC), helénistické (4. až 1.století BC), z Řecka vychází mnohé kultury, původ řecké civilizace není znám, otrokářství Rysy umění ovlivněno krétským umění → měli spolu obchodní styk
 5. - období starověku (3000 p. n. l. - 476. n.l. - zánik západořímské říše) - nejstarší civilizace se objevovaly podél řek (Eufrat, Tigris, Nil) - rozvoj architektury (zikuraty, pyramidy), výtvarného umění (fresky, mozaiky, malby na keramických nádobách, sochy bohů a králů) a hudby (loutna, harfa, flétna, trubka
 6. á
 7. Helénistické období dobytí Řecka Alexandrem Makedonským literatura se rozvíjí mimo Řecko literární památky - psychologie člověka, citové téma Architektura návrat k Antice stavění měšťanských domů zámky: Belveder Výtvarné umění realistické lidské těl

Architektura starověkého Řecka - Wikiwan

 1. Archeologické pozůstatky římské architektury 25 3.2.1. Identifikované villy rustiky a maritimy v Épeiru 25 3.2.2. Identifikované římské hospodářské pozůstatky v Épeiru 28 V oblastech východních byl antický svět již od archaického období až po helénistické ovlivňován řeckým stavitelstvím, architekturou, jazykem.
 2. Architektura 7 divů světa - čtyři z pěti starověkých divů světa byly v Řecku, pátá pak v helénistické Alexandrii: Artemidin chrám v Efesu, mauzoleum v Halikarnassu, socha Dia v Olympii, Rhodský kolos (socha boha slunce Hélia), maják na ostrově Faru. Základním stavebním prvkem řecké architektury byl sloup
 3. Dějiny evroé architektury II. S odstupem jednoho roku vychází druhý ze čtyř připravovaných svazků monumentálního díla Václava Mencla, Dějiny evroé architektury. Jde o jeho poslední, dosud nevydanou knihu, v níž předkládá smysluplný vývoj architektury od jejích počátků až do současnosti, zasazený do.

Divadlo starověkého Řecka - Theatre of ancient Greece

Architekturu starověkého Řecka dělíme do tří základních období, jedná se o období archaické, klasické a helénistické. Architektura archaické doby přímo navazuje na prvky mykénské a mínojské architektury, které jí předcházely d) Klasické období: architektura - výstavba Athén, sochařství (Myron, Polykleitos, Praxiteles, Lyssipos, Skopas - kánon a jeho proměna), malířství soch.: propracovanost lid.postavy, náznak pohybu, uvolnění těla, přirozená podoba (pomalu opouští ideál krásy a harmonie), realismus, zájem o emoce a vášně i o ženský. helÉnistickÉ obdobÍ (338-30 př.n.l.) = období od ovládnutí Řecka Makedonií do podmanění poslední helénistické říše, Egypta, Římem v roce 30 př.n.l.; označení sice pochází od řeckého pojmenování Řeků, označujeme tak ale prolínání řecké kultury s kulturami asijskými (oblastí podmaněných Alexandrem. Architekturu starověkého Řecka dělíme do tří základních období, jedná se o období archaické, klasické a helénistické. Architektura archaické doby přímo navazuje na prvky mykénské a mínojské architektury, které jí předcházely.. Řečtí architekti stavěli podle přísných matematických pravidel a pečlivě propočítávali jednotlivé proporce stavby, navíc si.

- krétsko-mykénská předehra, archaické období 8. - 6.století (polis, kolonizace), klasický vrchol (řecko-perské války, aténsko-spartské soupeření, dva modely: aténská demokracie a spartská smíšená ústava), Alexandrovy výboje, helénismus a helénistické monarchi Architektura nejvýznamnější stavba. K invalidovně přistavěl klasickou stavbu s půdorysem řeckého kříže. Helénistické sochařství Uměřený klasicismus v období Baroka za vlády Ludvíka XIV Pamatujete si v klasickém období zlatého věku (480-323 př. N. L.) Alexandra Velikého? To bylo v jeho době. Umělci začali realisticky vyřezávat s formou nyní v akci, v uvolněném stavu a dokonce se zabývali erotickými akty přírody. Helénistické období (323-31 př. N. L.). Řekové zahájili cestu v sochařství