Home

Výskyt podzemní vody

Podzemní voda. Výskyt podzemní vody je vázán na horniny (štěrkopísky, štěrky, sutě, pískovce, slepence, sopečné tufy, tufity aj.), které mají schopnost vodu nejen pojmout, ale i dále ji předávat. Musí tedy obsahovat póry a pukliny větší než kapilární Voda tím začala vyplňovat prohlubeniny, pronikla do trhlin a začali se vytvářet podzemní vody a povrchové vody. Postupně voda začala vytvářet obrovská moře, oceány, kde vznikl první život. Voda pokrývá zhruba 2/3 (71%) zemského povrchu,tedy 361 mil. km 3 viz. Objem vody v mořích tvoří přibližně 1,33 miliard km 3 vod se zdůrazněním výskytu nízkých hladin podzemní vody, údaje o sezónní a víceleté periodicitě nízkých hladin a prognózy minimálních hladin podzemní vody. Aktuální stav podzemních vod ve vrtech na jižní Moravě Obr. 1 Nárůst nebo pokles hladin ve vrtech v měsíci 02/201 Specifický výskyt hladiny podzemní vody (HPV), která vystupuje až na povrch, je pak například v pouštních oázách. Infiltrační oblast je často vzdálená desítky až stovky kilometrů od takového místa. Základní podmínkou pro vznik takové oázy v poušti je existence poruchy v nadložní vrstvě, která HPV vytlačí k povrchu • Vadózní ob ěh podzemní vody mělký ob ěh podzemní vody probíhající pouze v lokální odvod ňované (erozní) oblasti, tvo řené jezery, řekami, potoky apod. Pokud je p řírodní dopl ňování J. Pruška MH 9. p řednáška 7 vody v ětší než odtok (drénování) podzemní vody, podzemní voda se akumuluje

Složení a vlastnosti podzemních vod Podzemní vody - většinou mineralizovanější než vody povrchové. Kolísání fyzikálně chemických parametrů je nevýznamné. Stálá teplota (s výjimkou vod infiltrovaných). Neobsahují kyslík nebo jen velmi malé množství, vyšší obsah oxidu uhličitého, někdy výskyt radonu Výskyt, využívání a ochrana termálních vod v Ústí nad Labem. In: XII. národní hydrogeologický kongres \Podzemní voda jako cenný přírodní zdroj, hlavn Realizace projektu přinese zcela nový pohled na výskyt podzemní vody v krasu, protože budou nově definovány hydrogeologické struktury složené z hornin s krasovou propustností a sousedících hornin s propustností puklinovou. Výstupy projektu umožní efektivnější rozhodování příslušných institucí (MŽP, AOPK, ČHMÚ atd.) v

Podpovrchová voda Klimatologie a hydrogeografie pro

  1. akumulací vody nebo čištěním odpadních vod s následným vypouštěním do vod povrchových nebo podzemních odpadních vod v souladu s tímto zákonem a zajistit vsakování nebo zadržování a odvádění povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyt
  2. eralizovanější než vody povrchové. Kolísání fyzikálně chemických parametrů nevýznamné. Stálá teplota (s výjimkou vod infiltrovaných). Neobsahují kyslík nebo jen velmi malé množství, vyšší koncentrace oxidu uhličitého, někdy výskyt radonu
  3. Fotografie 7/8 - Jak probíhá kompletní realizace nádrže na dešťovou vodu a nejčastější chyby při instalaci zpět na článek Výskyt podzemní vody (Zdroj: Aquanix
  4. Citace - Michalová J., Güntherová L.: Výskyt pestic idních látek ve zdrojích podzemní vody. Sborník konference Pitná voda 2012 , s. 151-156. W&ET Team, Č. Bud ějovice 2012. ISBN 978-80-905238--7 © W&ET Team, doc. Ing. Petr Dolejš, CSc., České Bud ějovice 2012 VÝSKYT PESTICIDNÍCH LÁTEK VE ZDROJÍCH PODZEMNÍ VODY Ing

Pro výskyt a proudění podzemní vody je podstatné předkvar-térní podloží, které je s ohledem na nízkou propustnost možno považovat za počevní izolátor. Povrch masívu je nepravidelný s depresemi a údol-nicemi. Pro naše úvahy byla důležit Svislá vzdálenost hladiny podzemní vody od terénu je hloubka hladiny podzemní vody, u napjaté hladiny podzemní vody se jedná o piezometrickou výšku. Piezometrická hladina, která vystoupá ve vrtu nad terén, je kladná (zde hovoíme o tzv. artéské vod#), pod terénem je záporná

Vznik a výskyt :: Voda-organism

Jedná se totiž o řešení nejméně ovlivňující výskyt podzemní vody a geologické poměry v místě stavby. Tím, že zastavíme doposud nezastavěné území a odvedeme dešťové vody mimo oblast, zabráníme přirozenému vsaku a ovlivníme tak stav podzemní vody a geologické poměry celkově Níže leží pásmo nasycení, kde již všechny póry jsou vyplněny vodou; svrchní hranicí tohoto pásma je hladina podzemní (též spodní) vody a ta v podstatě odpovídá horní hranici zvodně . Zvodeň (syn. akvifer) je tedy akumulace (těleso) podzemní gravitační vody, a to buď vody volné, nebo napjaté 34 VTEI/ 2015/ 4-5 Hydrologické sucho v podzemních vodách EVA SOUKALOVÁ, RADOMÍR MUZIKÁŘ Klíčová slova: hydrologické sucho - periodicita - minimální hladiny podzemní vody - pozorovací vrt SOUHRN Výskyt sucha v podzemních vodách, které jsou významnou složkou oběh

Výskyt podzemní vody Pokud se na vaší zahradě vyskytuje vysoké množství spodní vody, je třeba uvažovat tak, že hladina spodní vody během roku obvykle kolísá, a tak může být hladina při instalaci zrovna nižší. Dbejte proto na max. výšku výskytu spodní vody, ve které může být nádrž uložena Výskyt radonu v podzemní vodě v ČR Průměrný obsah radonu v pitné vodě z podzemních zdrojů je v ČR u vody dodávané pro veřejné zásobování 14 Bq/l, u vody z domovních studní 49 Bq. Častý výskyt vyšších hodnot je zjišťován například v okresech Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice, Plzeň - jih. Téma : Voda Chemické složení : 2 atomy vodíku + 1 atom kyslíku Vzorec : H 2O Výskyt : oceány, rybníky, řeky, podzemní voda, jezera, ledovce, sníh, organismy ( člov ěk 70%), hydrosféra - 70 % povrchu Zem ě ( 97 % - slaná voda, 2% - ledovce a věčný sníh, 1% ostatní voda ). Hydrosféra = vodní obal Zem ě Skupenství Pokud je výskyt spodní vody malý, není třeba vytvářet betonový věnec a můžete jímku usadit standartním způsobem. Vykopeme jámu pro jímku, šířka a délka jámy by měla být z každé strany o 0,5m větší než jsou rozměry jímky. Na dně výkopu nasypeme písek, vytvoříme 30 až 40 cm pískové lože Výskyt minimálních hladin podzemní vody •Jako málo vodné se z hlediska podzemních vod jevily roky 1934, 1944, 1954, 1964, 1974, 1984 ,1993, 2003 a 2012. •V povodí Moravy byly dosaženy minimální hladiny převážně v letech 1974, 1993 a 1984, •v povodí Jihlavy většinou v letech 1995 a 1983

Výskyt a chování pesticidův Podzemní vody 2016 - vodárenské zdroje 33 z 46 (72%) alespoň jeden nalezený pesticid (až 11 látek v jednom zdroji) 24 z 46 (52%) překročen limit 0.1 μg/l (až 8látekv jednom zdroji) 13 z 46 (28%) překročen limit 0.5 μg/lpro sumu pesticidů (0.53 - 3.696 μg/l ). Souhrnný přehled, vody podzemní, povrchové... VODA V ČESKÉ REPUBLICE PODZEMNÍ VODY Podzemní vody rozlišujeme na vody s mělkým oběhem, které se v podloží pohybují v hloubkách 10 až 100 m a jsou prosté minerálů, a na vody hluboké. Objem, resp. kapacita, jednotlivých oblastí z hlediska jímání vod závisí na · vlastnostech hornin a · klimatických podmínkách.. PODZEMNÍ VODA. Hydrosféra je jedním z vnějších obalů Země. Zahrnuje vodu atmosféry, vodu na zemském povrchu, vodu obsaženou v organizmech i vodu podzemní. Vědní obor, který se zabývá studiem původu, výskytu a vlastností vody se nazývá hydrologie.. Ze základních pojmů z hydrologie se uvádějí nejdůležitější

·pH podzemní vody v připovrchovém kolektoru informuje o pravděpodobné chemické reakci podzemní vody ve vybraném území. podzemní vodě v minulosti zaregistrován výskyt složky nevyhovující hygienickým limitům vyhlášky. Nutno upozornit, že poskytované výsledky analýz nepokrývají všechny požadavky vyhlášky.. Podzemní prostředí je životu nepřátelské, bez přístupu světla totiž nemohou růst řasy a sinice, což je jeden z nejčastějších kontaminantů povrchových vod, řekl Václav Janda z Ústavu technologie vody a prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Rozeklané konce proutku držíte v sevřených dlaních s palci od sebe. Ramena vidlice by se měla začít ohýbat, pokud narazíte na výskyt podzemní vody. Je to ale průkazné? O fungování virgulí se vedou spory. Proutek údajně reaguje na geofyzikální anomálie v podloží. A právě tyto anomálie souvisí s výskytem vody Výskyt vody v přírodě Voda pokrývá přibližně 74% povrchu Země, přičemž 71 % povrchu pokrývá slaná voda moří a oceánů, jež tvoří 97 % celého vodstva na naší planetě. Slaná voda obsahuje průměrně 35 g solí v jednom litru - především chlorid sodný, chlorid hořečnatý a další soli jako síran hořečnatý. Artéská voda v ČR V rámci České křídové tabule je řada lokalit, kde jsou známy artéské vody, a to na severním úpatí Železných hor (Chrast u Chrudimi), v okolí Nymburka a Velkého Oseku a na rozhraní Dolnooharské tabule a Džbánu. Prostředí průlinové podzemní vody je identifikovatelné i v oblasti permokarbonských sedimentů (arkózy), které se vyskytují v oblasti.

V České republice se jako zdroje pitných vod využívají podzemní i povrchové vody. K jejich ochraně slouží vytyčená ochranná pásma podzemních a povrchových vod I. a II. stupně, dříve pásma hygienické ochrany vod. Právní rámec pro ochranná pásma podzemních a povrchových vod je dán § 30 vodního zákona č. 254/2001 Sb Podzemní vody oproti povrchovým vodám obvykle neobsahují vysoké organické znečištění. Naopak se v nich často vyskytuje zvýšený obsah železa a manganu a vyšší obsah minerálních sloučenin , v oblastech zemědělské činnosti je pak častý výskyt dusičnanů, pesticidních látek a jejich metabolitů Tvrdá voda prospívá lidskému zdraví, ale škodí domácím spotřebičům! Trápí vás tvrdá voda? Nechte si provést rozbor vody v naší analytické laboratoři GEOtest a.s. v Brně a dozvíte se všechny potřebné informace o tvrdosti vaší vody. Tvrdostí vody se obecně rozumí množství rozpuštěného vápníku (Ca) a hořčíku (Mg) Oběh podzemní vody (1) Posuzování území k umístění jaderného za-řízení z hlediska oběhu podzemní vody musí a) hodnotit 1. výskyt hydrogeologických struktur podzem-ních vod, včetněminerálních vod a dosud ne-využívaných zásob podzemních vod a mine-rálních vod, a 2. vliv podzemní vody na jaderné zařízení Živočichové podzemních vod jsou na kolísání teploty velmi citliví [13, 14], proto existuje nebezpečí ztráty ekosystémových služeb s případným oteplením vody. Poté, co budou důsledky vlivu zvyšování teploty na ekosystém podzemní vody kvantifikovány, bude možné s předstihem plánovat řízení takové situace. č

úloha vody je zvláště v oblasti produkce potravin, protože 50-80 % spotřebované vody je použito k závlahám. Voda se tak stává globálním problémem planety. Také Česko zřejmě v budoucnu čekají problémy s vodou. Až polovině Čechů hrozí nedostatek vody, podzemní zásoby se tenčí Výskyt metabolitů pesticidních látek v surové a pitné vodě. Pitná voda. Sborník prednášok, z XVII. konferencie s medzinárodnou účasťou. VodaTím s.r.o. ISBN 978-80-971272-5-1 (tištěný sborník ISBN 978-80-971272-5-1) Klíčová slova: surová voda, jímací objekt, relevantní metaboli Výskyt podzemní vody nemusí být pro umístění nádrže překážkou. Při použití betonové jímky není třeba hydrogeologického průzkumu a je možné jímku použít při výskytu spodní vody. Konstrukce odolávají vnějšímu tlaku vody i v záplavových oblastech a žumpy jsou zabezpečeny proti vyplavení

Podpovrchová voda (půdní a podzemní) Zeměpisec

Výskyt minerálních zřídel zde kopíruje průběh horských pásem a sníženin a směřuje od Ostravy a Moravskoslezských Beskyd směrem na JZ k Brnu a Mikulovu a pak dále do Rakouska. Na území moravských Karpat převažují především sirné vody, vyskytují se však i vody chloridové, uhličité a síranové Město se brání tím, že poslední hydrologický průzkum, který byl na hřbitově prováděn v roce 2002, žádný výskyt podzemní vody neprokázal. Bylo tam celkem 14 sond, některé do hloubky dvou metrů, většina až do tří metrů, a žádná z nich na vodu nenarazila, řekl vedoucí odboru správy majetku na hranické. Současný průzkum geologů má přinést zcela nový pohled na výskyt podzemní vody v krasu. To proto, že nově určí hydrogeologické struktury složené z hornin s krasovou propustností a sousedících hornin s propustností puklinovou. První výzkumy kvality vody v Moravském krasu jsou už z roku 1876, od té doby ji jeskyňáři. Sucho a podzemní voda Sucho a poklesy hladiny podzemní vody nemají přímou vazbu. Rozhodující období pro dopl ňování zásob podzemní vod dochází především v chladném období. Mimořádný význam má výskyt sněhové pokrývky Teplé a suché zimy jsou příčinou snížení zásob podzemní vody a deš ťové srážky v HYDROSFÉRA VODA NA ZEMI Hydrosféra - vodní obal země VÝSKYT VODY VE TŘECH SKUPENSTVÍCH KAPALNÉ PLYNNÉ PEVNÉ ROZLOŽENÍ VODY NA ZEMI DOPLŇTE PODPOVRCHOVÁ VODA SLANÁ VODA VODA V LEDOVCÍCH SLADKÁ VODA POVRCHOVÁ VODA ROZLOŽENÍ VODY NA ZEMI ledovce Podzemní voda sladká KOLOBĚH VODY OBĚH VODY NA ZEMI Velký oběh (oceány x pevnina) Malý oběh (pevnina x pevnina) VODNÍ.

PODZEMNÍ VODA 134 800 000 23 400 000* 1,7 - - SLADKÁ 10 530 000 0,76 30,1 - SLANÁ 12 870 000 0,94 - PŮDNÍ VLÁHA 82 000 000 16 500 0 0,05 LED TRVALE Výskyt vody na Zemi je velmi variabilní v prostoru i þase. Zdroje sladké vody jsou limitovány zejména dostupností vod v množství a kvalitě, místem potřeby a asem.. Hydrosféra - Vody pevnin II. (podzemní voda (obsažené látky (kyselky -: Hydrosféra - Vody pevnin II Hydrogeolog vám na základě svého průzkumu navrhne místo, které nejlépe splňuje podmínky, jako je výskyt podzemní vody nebo vhodná skladba podloží. Zohlednit ale musíte i to, že pro realizaci stavby je nutné zajistit přístup vrtné soupravě sestávající z nákladního auta s vrtným zařízením Indikátory výskyt . zdroje hladiny podzemní vody je určen beznapornomu vrstvou tak, že mu dává nejvíce problémová stavitelé.Chcete-li zjistit blízkost vody bez zapojení odborníků, pečlivě se podívejte na oblast. Typicky zrcadlo podzemní vody v hloubce 2-20 metrů od povrchu, jako mokřady hovoří o umístění vody v.

Vsakování Srážkových Vod - Mm

1. voda adsorpční, která je pevně poutána na povrch horninových částic ; 2. voda kapilární, tj. voda, jejíž pohyb je závislý na kapilárních silách a která se vyskytuje v tzv. kapilárním pásmu, tj. mezi zemským povrchem a hladinou podzemní vody; 3. voda gravitační, jejíž pohyb je určován gravitací Nádrže jsou dále použitelné jako septiky, žumpy, nádrže čistíren odpadních vod, odlučovačů ropných látek, lapáků tuku a jiných technologických zařízení, jako zásobníky srážkové a užitkové vody apod. Materiálové provedení nádrže vyhovuje podmínkám pro styk s pitno u vodou a styk s potravinami

Výskyt podzemní vody (Zdroj: Aquanix) - ČESKÉSTAVBY

Bílkoviny Volné aminokyseliny Sacharidy Mastné kyseliny Vitamíny Růstové látky Fermenty Různý původ - producenti, z těl odumřelých organismů, z odpadních vod. Účinky - stimulační, inhibiční VODA ČLENĚNÍ HYDROSFÉRY Moře a oceány pobřeží, ústí řek do moří (estuary) Vody sladké podzemní povrchové tekoucí. Fakulta — Přírodovědecká fakulta U Voda z veřejných vodovodů, studní, vrtů, balená pitná a kojenecká voda, voda surová a vyrobená, voda z cisteren určená pro náhradní zásobování Teplá užitková voda Kontrola kvality teplé užitkové vody se zaměřením na výskyt legionel, dezinfekčních látek (aktivní chlor, oxid chloričitý) a vedlejších produktů.

Testovací stránka - Příroda - Voda výsky

Čistírna Odpadních Vod BC4 BASIC popis: Čistírny Bio Cleaner® jsou určeny pro likvidaci odpadních vod z nejmenších individuálních zdrojů znečištění, tj. rodinných domů, penzionů apod. Nahrazují překonané samonosné plastové septiky a betonové jímky jak po stránce účinnosti, tak po stránce nákladové Problematiku ochrany a využití vod upravuje zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon nebo zákon o vodách). Účelem vodního zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, vytvořit podmínky pro. Státní fond životního prostředí ČR poskytnul dotaci 253 048 Kč. Průzkumným hydrogeologickým vrtem byl ověřen výskyt podzemní vody v odpovídající kvalitě a kvantitě. Vrt bude napojen na vodovodní soustavu obce

vrtech sledovali výskyt podzemní vody, a to jak naražené během hloubení, tak ustálené po odvrtání. Ze zastižené zvodně jsme odebrali vzorek a v laboratoři PEAL podrobili stavebně-chemickému rozboru a posoudili z hlediska agresivnosti na stavební konstrukce Nádrž akumulace přečištěné (dešťové) vody A7 je vyrobena z jednoho kusu, žádné svařování ani lepení a proto Vám můžeme zaručit 100 % těsnost. Nádrž vyráběná touto technologií je vodotěsná, mechanicky odolná a dlouhodobě stabilní. Materiál je 100% recyklovatelný a nekoroduje. Nádrž akumulace přečištěné (dešťové) vody Produkce ryb v uzavřeném vodním okruhu - doplnění čerstvé vody do 3% objemu nádrží! Optimální chovné podmínky - krmný koeficient 0,9! Granulované krmivo z EU produkce - krmení automatem nebo ručně! Určeno pro - rodinné rybochovy, restaurace, zajímavá atrakce apod - terénní poměry - hloubka s ohledem na spád z odkanalizovaného objektu, případný výskyt podzemní vody apod. - materiálové provedení čerpací jímky pak může být plastové - polyetylenové (vyrobené metodou rotačního tváření, monolitické), polypropylenové (svařované z desek), nebo železobetonové. Podzemní vody jsou v celém území CHKO až na výjimky velmi málo vydatné. Výskyt a oběh podzemních vod v zájmové oblasti je podmíněn její geologickou stavbou a petrografickými vlastnostmi hornin. Z hydrologického hlediska jsou nejdůležitější neogénní sedimenty, paleogénní horniny a vápencová bradla jurského stáří..

Výskyt dusičnanů v podzemní vodě je prokazatelně důsledkem velmi intenzivního zemědělství a alespoň v některých místech jednoznačně stoupají. Aby klesl jejich extrémně vysoký obsah, je tak naléhavě nutné snížit množství používaných dusíkatých hnojiv Podzemní voda, její výskyt v přírodě a zákonitosti jejího časově prostorového režimu jsou a zůstanou vždy mimo naše přímé pozorování. Základním nástrojem pro zkoumání podzemní vody je empirie (zkušenost), zatímco exaktnost zatím zůstává jen pomocnou berličkou, byť mnohdy velmi důležitou za podzemní vody se považují též vody protékající podzemními drenážními systémy a vody ve studních. Vodní útvary (§2): Útvar povrchové vody Vymezené soustředění povrchové vody v určitém prostředí, např. v jezeru, ve vodní nádrži, v korytě vodního toku

Jak hledat vodu pomocí proutku

Krásy jeskyně Balcarka: Galerie z vody a kamene | 100+1Jímka spodní voda | postup usazení jímky pro velký výskyt

Těmito přípravky sice nelze zjistit ani hloubku hladiny podzemní vody, ani vydatnost pramene, ale to lze odhadnout z morfologie terénu, z vlastností hornin a z odtokových poměrů pozemku. Z velikosti jeho povodí, z jeho převýšení nad bází odvodnění a z mapy podzemního odtoku, vypracované ČHMÚ Rozbor vody - parametry. pH. Je číselné vyjádření stupně kyselosti nebo zásaditosti vody (stupnice 0 - 14). Limit pro pitnou vodu je 6,5 až 9,5, ale optimální je neutrální rozmezí cca 6 až 8 Je doba, po kterou se podzemní voda zdrží v uvažované části horninového prostředí. drenáž podzemní vody Je proces, při kterém dochází k výstupu podzemních vod na povrch, nebo jejich vtékání do povrchových toků. Místo, k němuž podzemní vody dotékají, je označováno jako drenážní báze. důlní díl 5.2.2 Podzemní voda a vazné půdy (nepropustné pro vodu, např. jílovité půdy) Pokud se očekává jen občasný výskyt podzemní vody a nádrž je ve vazné půdě (např. jílovité), je třeba zajistit odpovídající odvodnění (drenáž), aby nádrž nikdy nebyla ve vodě hlouběji, než je uvedeno v tabulce. Obje Hydrogeologie zkoumá původ, výskyt, pohyb a fyzikální a chemické vlastnosti podzemní vody. Původním úkolem hydrogeologů bylo především vyhledávání zdrojů a výpočet zásob podzemní vody. V současné době je hydrogeologie stále více aplikována do oblasti stavebnictví a ochrany životního prostředí. V oblasti.

Hydrologické sucho v podzemních vodách VTE

Odstraňování Železa a Manganu Z Podzemních Zdrojů Vod

Povrchová voda. Podzemní voda. Legislativa ČR. Nařízení vlády 82/99, Zákon 157/98 (se změnami a doplňky zákonem 352/99Sb., 132/2000Sb., 258/2000Sb., 58/2000Sb., 185/2001Sb.). Metodický pokyn MŽP - Kriteria znečištění zemin a podzemní vody ze dne 31.7.1996, ČSN 75 7111 Pitná voda z 5.1.1989, Vyhláška MZd, 376/2000, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a. Jako u každé metody vyhledávání zdrojů vody musíte znát a respektovat její omezení. V případě proutku je to i jeho hloubkový dosah, kde si dokážu představit jeho reakci na výskyt podzemní vody či na porušení hornin v podloží do hloubek v řádu desítek metrů ních nivách - existuje podzemní voda velmi mélko pod povrchem, Casto do 1 m, a že tato voda je daleko kvalitnéjší než pfímo voda z toku. Zaðal tedy hloubit mélké jámy Pfi pramenních vývérech, v zamokfených místech a blízko vodních tokü a získával tak umélé zdroje podzemní vody, které mu zajišfovaly dostatek dobré vody (2) Důlní vody se pro účely tohoto zákona považují za vody povrchové, popřípadě podzemní a tento zákon se na ně vztahuje, pokud zvláštní zákon1) nestanoví jinak. 1) Například zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů Přítomnost zemní vlhkosti v okolí stavebního objektu nebo výskyt zvýšené hladiny podzemní vody nutí projektanty řešit problém vnější hydroizolace staveb. Pokud vnější hydroizolace chybí nebo je poškozena, vniká do stavebního objektu voda. To vede zpočátku k vlhkým vnitřním stěnám, následně pak ke zvýšené.

GC4G7CN Druzcov: Odkud se bere (Unknown Cache) inSeznamy tabulek, map, obrázků a zkratekPříroda - Méně masaNárodní přírodní památka Polabská černavamokrýš střídavolistý - Chrysosplenium alternifolium

Mezi příznivými faktory hraje značnou roli i velký výskyt zvrásněných komplexů druhohorních sedimentů umožňujících oběh podzemní vody do značných hloubek. Kyselky Pojmem kyselky se označují takové minerální vody, které mají minimálně 1 g/l rozpuštěného CO 2 typ voda-voda Pro uvedený typ platí obdobné postupy jako u zdrojů vody, které jsou více náročné na velikost přítoků i kvalitu podzemní vody a možnost ovlivnění okolních zdrojů vody. Součástí je problematika navrácení ochlazené vody do horninového prostředí v podobě vsakování - terénní poměry - hloubka s ohledem na spád z odkanalizovaného objektu, případný výskyt podzemní vody apod. - domovní čerpací stanice mohou být plastové - polyetylenové (vyrobené metodou rotačního tváření, monolitické), polypropylenové (svařované z desek), nebo železobetonové (prefabrikované či odlévané. AVex v odstavci Voda jako koktejl látek zní následovně: Je zcela mylné se domnívat, že dnes existuje voda (snad s výjimkou hluboké podzemní vody), která by nebyla koktejlem cizorodých látek. Jejich výskyt je všudypřítomný a potvrzení jejich existence ve zdrojích vody je jen otázko